Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
09/09/2009


  Д О К Л А Д

  по годишния доклад за дейността на Комисията за финансов надзор за 2008 г., № 920-00-19, внесен на 29.05.2009 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 9 септември 2009 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа годишния доклад за дейността на Комисията за финансов надзор за 2008 г.
  На заседанието присъстваха г-н Петър Чобанов – председател на Комисията за финансов надзор и г-жа Ралица Агайн-Гури – заместник председател, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”.
  Докладът беше представен от г-н Петър Чобанов – председател на Комисията за финансов надзор.
  Комисията за финансов надзор е независим специализиран държавен орган, чиято основна задача е да извършва финансов надзор спрямо: дейността на регулираните пазари на ценни книжа, Централния депозитар, инвестиционните посредници, инвестиционните и управляващите дружества, физическите лица, които непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Закона за пазарите на финансови инструменти, застрахователите, презастрахователите, застрахователните брокери и застрахователните агенти съгласно Кодекса за застраховането и на здравноосигурителните дружества съгласно Закона за здравното осигуряване, дружествата за допълнително социално осигуряване и на управляваните от тях фондове съгласно Кодекса за социално осигуряване.
  Комисията за финансов надзор, нейните органи и оправомощени длъжностни лица упражняват надзор чрез: издаване на разрешения (лицензии) и одобрения, както и отказите за издаване на такива разрешения и одобрения; извършване на проверки по документи и на място върху дейността на горепосочените лица; прилагане на принудителни административни мерки и налагане на административни наказания.
  Реализирането на надзорната дейност се постига чрез възложените на Комисията правомощия по прилагане разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Кодекса за застраховането (КЗ), Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗСПЗФИ), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и др.
  Подробно разгледана в годишния доклад е лицензионната дейност на КФН. През 2008 г. са били издадени лицензи за инвестиционни посредници на седем дружества, като по този начин общият им брой нараства на 88. През отчетния период Комисията е потвърдила проспекти за първично публично предлагане на акции на 28 новопоявили се и вече търгуващи се на Българска фондова борса дружества. Броят на публичните дружества достига 391. Броят на АДСИЦ достига 69, от които 9 за секюритизация на вземания и 60 – за секюритизация на недвижими имоти.
  През отчетния период са вписани 49 нови застрахователни брокери и е отнета регистрацията на 8, като общият им брой достига 275. Застрахователните агенти са 60 194, като през 2008 г. броят им се е увеличил с 19 291. Към 31.12.2008 г. поднадзорните на КФН застрахователи по общо застраховане са 20 дружества, по животозастраховане – 17. Здравноосигурителните дружества са 20 на брой. Към края на 2008 г. съществуват 10 пенсионноосигурителни дружества, които управляват общо 32 пенсионни фонда – 10 универсални, 10 професионални, 10 доброволни и два доброволни пенсионни фонда по професионални схеми.
  Провеждат се проверки на място, като постоянно се извършва дистанционен контрол, състоящ се в проверка на документи. Най-често констатираното нарушение, извършвано от публични дружества е непредставянето или представянето със закъснение на отчети, за което Комисията е съставила 37 акта.
  Специално внимание е обърнато и на участието на Комисията в нови европейски инициативи. Основните са две, а именно: регламент, уреждащ дейността на агенциите за кредитен рейтинг и директивата относно координирането на законови, подзаконови и административни разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа.
  Персоналът на КФН запазва броя си от предходната година, а именно 240 души. Запазва се и структурата с трите специализирани управления: „Надзор на инвестиционната дейност”, „Застрахователен надзор” и „Осигурителен надзор”.
  Съществена част от доклада е обзор на небанковия финансов сектор през 2008г., който обхваща капиталовия пазар, застрахователния пазар и пенсионното осигуряване. През годината на БФБ – София са допуснати до търговия 47 нови емисии ценни книжа при 44 броя през 2007 г. Пазарната капитализация на фондовата ни борса обаче е паднала с 57% до 12,5 милиарда лева.
  Реализираният от застрахователите в Република България през 2008 г. брутен премиен доход отбелязва ръст от 20% до 1 804 642 хил. лв. С най-голям дял в портфейла на общозастрахователните дружества са застраховката „КАСКО” – 45% и „Гражданска отговорност” – 25,1%. На трето място е застраховка „Пожар и природни бедствия”. Размерът на изплатените обезщетения в общозастрахователния сектор през 2008 г. възлиза на 594 263 хил. лв. Брутният премиен приход на животозастрахо-вателите е 270 247 хил. лв., което представлява ръст от 15% спрямо 2007 г. Изплатените претенции по животозастраховане са в размер 92 240 хил. лв.
  Реализираният премиен приход на здравноосигурителните дружества е 30 302 хил. лв., което представлява ръст от 19,7% спрямо 2007 г.
  Към 31.12.2008 г. балансовите активи на пенсионните фондове са в размер 2 303 294 хил. лв., което представлява спад с около 1% спрямо предходната година.
  След представяне и обсъждане на доклада се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 19 народни представители, без “Против” и “Въздържал се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме следното:
  Проект!

  РЕШЕНИЕ:

  по годишния доклад за дейността на Комисията за финансов надзор за 2008 г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 29, ал.1 от Закона за комисията за финансов надзор

  РЕШИ:

  Приема годишния доклад за дейността на Комисията за финансов надзор за 2008 г.


  София, 15 септември 2009г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума