Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
16/12/2009 второ гласуване

  Относно: Общ проект на приетите на първо гласуване на 18 декември 2009 г. законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 902-01-26/12.10.2009 г., внесен от Министерския съвет и законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 954-01-44/10.11.2009 г., внесен от Стоян Мавродиев, Димитър Главчев и Делян Добрев, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС
  Д О К Л А Д

  Относно: Общ проект на приетите на първо гласуване на 18 декември 2009 г. законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 902-01-26/12.10.2009 г., внесен от Министерския съвет и законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 954-01-44/10.11.2009 г., внесен от Стоян Мавродиев, Димитър Главчев и Делян Добрев, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС


  Общ проект!


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на
  Закона за приватизация и следприватизационен контрол

  (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г., изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39, изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г. и бр. 24 и 42 от 2009 г.)

  § 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 се изменя така:
  „2. десет на сто - за попълване на Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол.";
  2. В ал. 3 след думите „Агенцията за приватизация” се добавя „и следприватизационен контрол”;
  3. В ал. 5:
  а) в т. 1 накрая се добавя „и следприватизационен контрол".
  б) в т. 2 думите „по сметки на Агенцията за следприватизационен контрол” се заменят с „във фонда по ал. 1, т. 2.”

  § 2. В чл.9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Източници на Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол са средствата по чл. 8, ал. 1, т. 2 и чл. 8, ал. 5”
  2. В ал. 2:
  а) в изречение 1 след думите „Фонда за покриване на разходите за приватизация" се добавя „и следприватизационен контрол”;
  б) в изречение 2 накрая се добавя „и следприватизационен контрол”.

  Вариант І:
  § 3. Глава втора „АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ" се отменя.

  Вариант ІІ на § 3, който ще стане § 1:
  § 3. В чл. 14 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Надзорният съвет се състои от трима членове, които се избират и освобождават от Народното събрание. За членове на надзорния съвет се избират лица с висше образование.”

  § 4. Наименованието на глава трета се изменя така:
  „АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ".

  § 5. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „за осъществяване" се добавя „на приватизация в случаите предвидени в този закон и”;
  2. В ал. 2 след думите „Агенцията за" се добавя „приватизация и”;
  3. Алинея 3 се отменя;
  4. В ал.4 след думите „Агенцията за" се добавя „приватизация и”.
  5. Създава се ал. 5
  „(5) Бюджетната издръжка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е отделена от приходите и разходите, свързани с приватизацията и следприватизационния контрол.”

  § 6. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 1 и 2:
  „(1) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол организира и осъществява процеса на приватизация на държавното участие в капитала на търговските дружества и обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.
  (2) При осъществяване на функциите си по ал. 1 Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол:
  1. събира необходимата информация за всички подлежащи на приватизация обекти от нейната компетентност;
  2. извършва маркетинг;
  3. възлага на трети лица извършването на дейности съгласно чл. 5 ;
  4. подготвя и сключва сделките за приватизация.”
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 3 и в нея след думите „Агенцията за” се добавя „приватизация и”;
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея:
  а) основния текст се изменя така:
  „(4) При осъществяване на функциите си по ал. 3 Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол:”
  б) в т. 6 думите „по които е прехвърлена собствеността” се заличават.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея навсякъде след думите „Агенцията за" се добавя „приватизация и";
  5. Досегашните ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „ал. 3” се заменят с „ал. 5”;
  6. Досегашните ал. 5 става ал. 7 и в нея думите „ал. 3” се заменят с „ал. 5”;
  7. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „ал. 3” се заменят с „ал. 5”, а след думите„Агенцията за” се добавя „приватизация и”;
  8. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:
  „(9) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол осъществява правомощията си по ал. 3 и 4 и в случаите на сключени приватизационни сделки по реда на чл. 32, ал. 1, т. 5, когато купувачът е поел допълнителни задължения, освен заплащане на покупната цена.”

  § 7. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 навсякъде след думите „Агенцията за” се добавя „приватизация и”;
  2. В ал. 5 след думите „Агенцията за” се добавя „приватизация и”;
  3. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Изпълнителният съвет представя пред Надзорния съвет тримесечни и годишни отчети за дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.”;
  4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея след думите „Агенцията за” се добавя „приватизация и”.

  Вариант І:
  § 8. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Надзорният съвет се състои от трима членове, които се избират и освобождават от Народното събрание. За членове на надзорния съвет се избират лица с висше образование."
  2. В ал. 5 навсякъде след думите „Агенцията за” се добавя „приватизация и”.

  Вариант ІІ на § 8, който ще стане § 2:
  § 8. В чл. 21, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Надзорният съвет се състои от трима членове, които се избират и освобождават от Народното събрание. За членове на надзорния съвет се избират лица с висше образование.”

  § 9. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1, 2 и 3 след думите „Агенцията за” се добавят думите „приватизация и”;
  б) т. 4 се изменя така:
  „4. одобрява проекта на бюджет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и отчета за изпълнението на годишния план за работата на Агенцията;”
  в) т. 5 се изменя така:
  „5. утвърждава общи правила, условия за назначаване, работната заплата и допълнителното материално стимулиране на служителите на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;”
  г) т. 6 се отменя
  д) създават се т. 8 и 9:
  „8. одобрява приватизационните сделки над стойността, посочена в устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, сключени чрез публично оповестен конкурс или публичен търг, относно тяхната законосъобразност и за съответствието им с одобрените от Народното събрание стратегии по чл. 3, ал. 7;
  9. одобрява предложението на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по чл. 11 преди внасянето му в Министерския съвет.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) В случай, че Надзорният съвет не се произнесе по приватизационна сделка в 15-дневен срок от внасянето й за разглеждане, се приема, че е налице одобрение по ал. 1, т. 8.”;
  4. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  § 10. В чл. 44, ал. 1 и ал. 2 думите „съответно от изпълнителния директор на Агенцията за следприватизационен контрол” се заменят с „и следприватизационен контрол”.

  § 11. Параграф 11в от Допълнителните разпоредби се изменя така:
  „§ 11в. Въз основа на мотивирано писмено искане на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и на органите по чл. 4, ал. 2 Националната агенция за приходите предоставя данъчна и осигурителна информация по чл. 72, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  § 12. Навсякъде в останалите текстове на закона думите „Агенцията за приватизация”, „Агенцията за следприватизационен контрол” и „Агенцията за приватизация, Агенцията за следприватизационен контрол” се заменят с „Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол”.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Вариант І:
  § 13. (1) Дейността, активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол преминават към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
  (2) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол преминават към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.
  (3) В едномесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник” Министерският съвет приема Устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

  Вариант ІІ на § 13, който ще стане § 3:
  § 13. В двумесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема съответните изменения и допълнения в устройствените правилници на Агенцията за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол.

  Вариант І:
  § 14. (1) В 7-дневен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет назначава Изпълнителен съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
  (2) Членовете на Изпълнителните съвети на Агенцията за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол осъществяват правомощията си до назначаването на Изпълнителен съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
  (3) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание избира членовете на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
  (4) Членовете на Надзорните съвети на Агенцията за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол осъществяват правомощията си до назначаването на Надзорен съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

  Вариант ІІ на § 14, който ще стане § 4:
  § 14. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона Народното събрание избира членовете на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и на надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол.
  (2) Членовете на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и на надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол осъществяват правомощията си до избиране на новите членове на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и на надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол.

  § 15. Всички започнати процедури от Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол към датата на влизане в сила на този закон се довършват от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

  § 16. (1) В тримесечен срок от влизане в сила на този закон Министерският съвет приема изменения и допълнения в подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
  (2) До приемане на измененията и допълненията по ал. 1 се прилагат действащите нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

  § 17. В Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм., бр. 41 и 57 от 2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., доп., бр. 69 от 2008 г., бр. 25 от 2009 г., изм., бр. 35 от 2009 г., доп., бр. 42 от 2009 г., изм., бр. 82 от 2009 г.), в чл.3, ал. 1, т. 13 се изменя така:
  „13. членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол”.

  § 18. В Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (Обн., ДВ, бр. 19 от 2005 г., изм., бр. 86 и 105 от 2005 г., бр. 33 и 75 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., изм. и доп., бр. 16 от 2008 г., изм., бр. 12 и 32 от 2009 г., доп., бр. 42 от 2009 г.), в чл. 16, ал. 1 думите „Агенцията за приватизация, Агенцията за следприватизационен контрол” се заменят с „Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол”.

  § 19. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г., изм., бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 38 и 73 от 2006 г., доп., бр. 109 от 2007 г., изм., бр. 33 и 69 от 2008 г., изм. и доп., бр. 94 от 2008 г.), в чл.2, ал. 1, т. 14 думите „както членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол” се заменят с „и следприватизационен контрол”.

  § 20. В Закона за сделките с компенсаторни инструменти (Обн., ДВ, бр. 47 от 2002 г., изм. и доп., бр. 71 от 2003 г., изм., бр. 52 от 2007 г.), в чл. 5а, ал. 2, 3 и 4, чл. 13б, ал. 2 и § 1, ал. 1 и § 2, ал.1 от Допълнителните разпоредби след думите „Агенцията за приватизация” се добавят „и следприватизационен контрол”.

  § 21. В Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г. (Обн., ДВ, бр. 110 от 1993 г., доп., бр. 112 от 1995 г., изм., бр. 55 от 1997 г., изм. и доп., бр. 12, 90, 103 и 111 от 1999 г., изм., бр. 1 и 92 от 2000 г., изм. и доп., бр. 28 и 46 от 2002 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 33 от 2006 г., бр.12 и 32 от 2009 г.), в чл. 12а, ал. 2 след думите „Агенцията за приватизация” се добавят „и следприватизационен контрол”.

  § 22. В Закона за защита на потребителите (Обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г., изм., бр. 30 от 2006 г., изм. и доп., бр. 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., изм., бр. 31 и 41 от 2007 г., изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., изм., бр. 36 от 2008 г., изм. и доп., бр. 102 от 2008 г., изм., бр. 23 от 2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 2009 г., изм., бр. 82 от 2009 г.) в чл. 165, ал. 2 думата „петима” се заменя с „трима”.

  § 23. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ бр. 93 от 1996 г., изм. и доп., бр. 41 от 1998г., изм., бр. 153 от 1998г., доп., бр.18 от 1999 г., изм., бр. 20 от 2000 г., изм. и доп., бр. 41 от 2001 г., изм., бр. 30 от 2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 2006 г.,изм., бр.80 от 2006 г., изм. и доп., бр.85 от 2006 г., изм., бр.53 от 2007 г., доп., бр.42 от 2009 г.) в чл. 6, ал. 1, в изр. 1 думата „четирима” се заменя с „двама”.

  § 24. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.  София, 13 януари 2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума