Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
11/02/2010 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ четене

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, № 902-01-44, внесен от Министерския съвет на 16 ноември 2009 г., приет на първо гласуване на 13 януари 2010 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, № 902-01-44, внесен от Министерския съвет на 16 ноември 2009 г., приет на първо гласуване на 13 януари 2010 г.


  ПРОЕКТ!
  ВТОРО ГЛАСУВАНЕ  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения

  (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; попр., бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 28, 43, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 73 и 96 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. Член 4 се изменя така:
  „Чл. 4. Патентното ведомство събира такси за заявяване, приоритет, експертиза, такси за опозиция, регистрация, издаване на свидетелства, подновяване на регистрацията, вписвания, поправка на грешки, обжалване на решения за отказ на регистрация, за прекратяване на производство по регистрация и на решения по опозиция, такси за заличаване и отменяне на регистрацията, продължаване на срокове, публикации на заявката, на регистрацията и на вписванията, подаване на заявка за международна регистрация, препращане на заявка за марка на Общността, информация за заявена марка или географско означение и справки и извлечения от държавните регистри в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. Член 5 се изменя така:
  „Чл. 5. Държавният регистър на марките се води и поддържа от Патентното ведомство и съдържа следните данни:
  1. номер и дата на подаване на заявката за регистрация на марка;
  2. изображение на марката;
  3. вид и тип на марката;
  4. данни за претендиран приоритет - номер, дата и страна на първоначалната заявка, както и данни за изложбен приоритет, ако се претендира такъв;
  5. списък на стоките и/или услугите, за които марката е заявена или регистрирана, и номера на класа по Международната класификация;
  6. номер на Официалния бюлетин и дата на публикация на заявката;
  7. регистров номер и дата на регистрация;
  8. номер на Официалния бюлетин и дата на публикация на регистрацията;
  9. срок на действие на регистрацията;
  10. незащитими елементи;
  11. защитени цветове;
  12. име и адрес на заявителя, съответно притежателя, на марката;
  13. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв;
  14. подновяване на регистрацията;
  15. правен статус на марката;
  16. данни за подадена опозиция – дата на подаване, лице, подало опозицията, и влязло в сила решение по опозицията;
  17. данни за образувани производства за отмяна или заличаване на регистрацията на марката – датата на подаване, молител, влязло в сила решение;
  18. други данни - промяна на името и/или адреса на притежателя на марката, прехвърляне на правото върху марка; договорна лицензия; обезпечение; особен залог; несъстоятелност.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. Член 5 се изменя така:
  „Чл. 5. Държавният регистър на марките се води и поддържа от Патентното ведомство и съдържа:
  1. номер и дата на подаване на заявката за регистрация на марка;
  2. изображение на марката;
  3. вид и тип на марката;
  4. данни за претендиран приоритет - номер, дата и страна на първоначалната заявка, както и данни за изложбен приоритет, ако се претендира такъв;
  5. списък на стоките и/или услугите, за които марката е заявена или регистрирана, и номера на класа по Международната класификация;
  6. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на заявката;
  7. регистров номер и дата на регистрация;
  8. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на регистрацията;
  9. срок на действие на регистрацията;
  10. незащитими елементи;
  11. защитени цветове;
  12. име и адрес на заявителя, съответно притежателя, на марката;
  13. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв;
  14. подновяване на регистрацията;
  15. правен статус на марката;
  16. данни за подадена опозиция – дата на подаване, лице, подало опозицията, и влязло в сила решение по опозицията;
  17. данни за образувани производства за отмяна или заличаване на регистрацията на марката – датата на подаване, молител, влязло в сила решение;
  18. други данни - промяна на името и/или адреса на притежателя на марката, прехвърляне на правото върху марка, договорна лицензия, обезпечение, особен залог, несъстоятелност.”

  § 3. Член 5а се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. Член 6 се изменя така:
  „Чл. 6. Държавният регистър на географските означения се води и поддържа от Патентното ведомство и съдържа следните данни:
  1. географското означение и указание за вида му - наименование за произход или географско указание;
  2. номер на заявката и дата на подаване;
  3. регистров номер и дата на регистрация;
  4. номер на класа и списък на стоки и класове по Международната класификация;
  5. име и адрес на ползвателя/ползвателите;
  6. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв;
  7. описание на границите на географското място, на установените качества или особености на стоката и връзката им с географската среда или с географския произход;
  8. номер на Официалния бюлетин и дата на публикация на регистрацията;
  9. правен статус на регистрацията;
  10. промяна на име и/или адрес на вписан ползвател.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. Член 6 се изменя така:
  „Чл. 6. Държавният регистър на географските означения се води и поддържа от Патентното ведомство и съдържа:
  1. географското означение и указание за вида му - наименование за произход или географско указание;
  2. номер на заявката и дата на подаване;
  3. регистров номер и дата на регистрация;
  4. номер на класа и списък на стоки и класове по Международната класификация;
  5. име и адрес на ползвателя/ползвателите;
  6. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв;
  7. описание на границите на географското място, на установените качества или особености на стоката и връзката им с географската среда или с географския произход;
  8. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на регистрацията;
  9. правен статус на регистрацията;
  10. промяна на име и/или адрес на вписан ползвател.”

  § 5. Член 7 се изменя така:
  „Чл. 7. Държавните регистри по чл. 5 и 6 са публични и се публикуват на официалната интернет страница на Патентното ведомство. Те са под формата на хартиен носител и на електронна база данни, управлявана от информационна система. Всеки може да иска справка или извлечение от съдържанието им.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. Член 7 се изменя така:
  „Чл. 7. Държавните регистри по чл. 5 и 6 са публични и се публикуват на интернет страницата на Патентното ведомство. Те се водят на хартиен носител и на електронна база данни, управлявана от информационна система. Всяко лице може да иска справка или извлечение от съдържанието им.”

  § 6. В чл. 8 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „досие” се добавя „на хартиен и електронен носител”.
  2. В ал. 2 след думите „географско означение” се добавя „по начин, определен”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 8 след думата „организации” се поставя запетая и се добавя „обявени по чл. 6 ter на Парижката конвенция”;
  б) създава се нова т. 9:
  „9. марка, която съдържа отличителни знаци, емблеми или гербове, различни от тези, обявени по чл. 6 ter на Парижката конвенция, и представляващи особен обществен интерес”;
  в) досегашната т. 9 става т. 10;
  г) създава се нова т. 12:
  „12. марка, която се състои изключително от заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България или от негови производни;”
  д) създава се т. 13:
  „13. марка, която съдържа заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България, или негови производни, когато заявителят не е вписан ползвател на географското означение.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Разпоредбите на ал. 1, т. 8, 9 и 10 не се прилагат при съгласие на съответния компетентен орган.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  § 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 8 накрая се добавя „обявени по чл. 6 ter от Парижката конвенция”;
  б) създава се нова т. 9:
  „9. марка, която съдържа знаци, емблеми или гербове, различни от тези, обявени по чл. 6 ter от Парижката конвенция, и представляващи особен обществен интерес”;
  в) досегашната т. 9 става т. 10;
  г) създава се нова т. 12:
  „12. марка, която се състои изключително от заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България или от негови производни;”
  д) създава се т. 13:
  „13. марка, която съдържа заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България, или негови производни, когато заявителят не е вписан ползвател на географското означение.”
  2. В ал. 3 думите „и 11” се заменят с „10 и 11”.

  § 8. В чл. 12 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в основния текст изречение първо се изменя така:
  „Когато е подадена опозиция съгласно чл. 38б, не се регистрира марка.”;
  б) в т. 1 в началото се добавя „която”;
  в) в т. 2 в началото се добавя „когато”;
  г) точка 3 се отменя.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) По-ранна марка по смисъла на ал. 1 е:
  1. марка с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, регистрирана по реда на този закон;
  2. заявена марка с по-ранна дата на подаване или с по-ранен приоритет, ако бъде регистрирана по реда на този закон;
  3. марка, регистрирана по реда на Мадридската спогодба или Протокола, с по-ранна дата на регистрацията или с по-ранен приоритет и с признато действие на територията на Република България;
  4. марка, регистрирана по реда на Мадридската спогодба или Протокола, с по-ранна дата на регистрацията или с по-ранен приоритет, ако действието й бъде признато на територията на Република България;
  5. марка на Общността с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, или с по-ранно старшинство за територията на Република България, признато по реда на Регламент № 40/94/ЕС;
  6. заявена марка на Общността с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, или с по-ранно старшинство за територията на Република България, признато по реда на Регламент № 40/94/ЕС, ако бъде регистрирана по реда на този регламент;
  7. марка, която е общоизвестна на територията на Република България към датата на подаване на заявка за марка, съответно към датата на приоритета.”
  3. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) При опозиция, подадена от действителния притежател на марка, не се регистрира марка, когато е заявена от името на агента или представителя на действителния притежател без негово съгласие.
  (6) При опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, не се регистрира марка, чиято дата на подаване е по-късна от датата на действителното търговско използване на нерегистрираната марка.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
  § 8. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така:
  „Когато е подадена опозиция съгласно чл. 38б, не се регистрира марка:”;
  б) в т. 1 преди думите „е идентична” се добавя „която”;
  в) в т. 2 преди думата „поради” се добавя „когато”;
  г) точка 3 се отменя.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) По-ранна марка по смисъла на ал. 1 е:
  1. марка с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, регистрирана по реда на този закон;
  2. заявена марка с по-ранна дата на подаване или с по-ранен приоритет, ако бъде регистрирана по реда на този закон;
  3. марка, регистрирана по реда на Мадридската спогодба или Протокола, с по-ранна дата на регистрацията или с по-ранен приоритет и с признато действие на територията на Република България;
  4. марка, регистрирана по реда на Мадридската спогодба или Протокола, с по-ранна дата на регистрацията или с по-ранен приоритет, ако действието й бъде признато на територията на Република България;
  5. марка на Общността с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, или с по-ранно старшинство за територията на Република България, признато по реда на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността (ОВ, L 78/1 от 24 март 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 207/2009”;
  6. заявена марка на Общността с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, или с по-ранно старшинство за територията на Република България, признато по реда на Регламент (ЕО) № 207/2009, ако бъде регистрирана по реда на този регламент;
  7. марка, която е общоизвестна на територията на Република България към датата на подаване на заявка за марка, съответно към датата на приоритета.”
  3. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) При опозиция, подадена от действителния притежател на марка, не се регистрира марка, когато е заявена от името на агента или представителя на действителния притежател без негово съгласие.
  (6) При опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, не се регистрира марка, чиято дата на подаване е по-късна от датата на действителното търговско използване на нерегистрираната марка.”

  § 9. В чл. 21 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думата „молба” се заменя с „искане”, а думата „която” се заменя с „което”.
  2. В ал. 5 думата „след” се заменя с „от датата на”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5, изречение първо думата „молба” се заменя с „искане”, а думата „която”се заменя с „което”.
  2. В ал. 6 след думата „от” се добавя „датата на”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. Член 22а се изменя така:
  „Чл. 22а. (1) Правото върху марка може да бъде обект на обезпечение по предявен или бъдещ иск. Съдът по искане на заинтересуваната страна, без да уведоми ответната страна, допуска и някоя от следните обезпечителни мерки:
  1. забрана за използване на правата върху марката от притежателя или лицензополучателя;
  2. забрана за разпореждане с правата върху марката от притежателя или лицензополучателя на изключителна лицензия.
  (2) Налагането на обезпечителните мерки по ал. 1 се извършва незабавно от съдебния изпълнител въз основа на обезпечителната заповед на съда.
  (3) Съдебният изпълнител налага обезпечителните мерки по ал. 1 чрез изпращане на съобщение за налагането й до притежателя на марката.
  (4) Допуснатото от съда обезпечение се вписва в Държавния регистър на марките в Патентното ведомство по искане на една от страните по иска. Искането трябва да съдържа данни за притежателя на марката и за лицето, в чиято полза е допуснато обезпечението, данни за марката и за обезпечителната мярка. Към искането се прилага документ, с който е допуснато обезпечението.
  (5) Обезпечението по ал. 1 - 4 има действие по отношение на притежателя на марката или лицензополучателя на изключителна лицензия от датата на получаване на съобщението за налагане на обезпечителната мярка, а по отношение на третите лица – от датата на вписване на обезпечението в Държавния регистър на марките в Патентното ведомство.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
  § 11. Член 22а се изменя така:
  „Чл. 22а. (1) Правото върху марка може да бъде обект на обезпечение по предявен или бъдещ иск. Съдът по искане на заинтересованата страна, без да уведоми ответната страна, допуска и някоя от следните обезпечителни мерки:
  1. забрана за използване на правата върху марката от притежателя или лицензополучателя;
  2. забрана за разпореждане с правата върху марката от притежателя или лицензополучателя на изключителна лицензия.
  (2) Налагането на обезпечителна мярка по ал. 1 се извършва незабавно от съдебния изпълнител въз основа на обезпечителната заповед на съда.
  (3) Съдебният изпълнител налага обезпечителна мярка по ал. 1 чрез изпращане на съобщение за налагането й до притежателя на марката.
  (4) Допуснатото от съда обезпечение се вписва в Държавния регистър на марките по искане на една от страните по иска. Искането трябва да съдържа данни за притежателя на марката и за лицето, в чиято полза е допуснато обезпечението, данни за марката и за обезпечителната мярка. Към искането се прилага документ, с който е допуснато обезпечението.
  (5) Обезпечението по ал. 1 - 4 има действие по отношение на притежателя на марката или лицензополучателя на изключителна лицензия от датата на получаване на съобщението за налагане на обезпечителната мярка, а по отношение на третите лица – от датата на вписване на обезпечението в Държавния регистър на марките.”

  § 12. В чл. 22б, ал. 3 думата „момента” се заменя с „датата”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. В чл. 22в, ал. 2 думата „молба” са заменя с „искане”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В чл. 23, ал. 2 думите „лице с правен интерес” се заменят с „всяко лице”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.

  § 15. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „по искане на всяко лице” се заличават.
  2. В ал. 3 думите „по искане на лице с правен интерес” се заличават, а пред думата „когато” се добавя „и”.
  3. Създават се нови ал. 4 и 5:
  „(4) Искане по ал. 1 може да се подаде от всяко лице.
  (5) Искане по ал. 3 може да се подаде от следните лица:
  1. по т. 1 - от лицата по чл. 38б, ал. 1, които не са упражнили правото си да подадат опозиция по чл. 38б или опозицията им е отхвърлена като недопустима;
  2. по т. 3 и 4 – от действителния притежател на марката;
  3. по т. 5 – от притежателя на по-ранното право;
  4. по т. 6 – от търговеца, който счита, че неговата фирма се състои от или се съдържа в марката.”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „и 12” се заличават.
  5. Досегашните ал. 5 - 8 стават съответно ал. 7 - 10.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15:
  § 15. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „по искане на всяко лице” се заличават.
  2. В ал. 3 в текста преди т. 1 думите „по искане на лице с правен интерес” се заличават, а пред думата „когато” се добавя „и”.
  3. Създават се нови ал. 4 и 5:
  „(4) Искане по ал. 1 може да се подаде от всяко лице.
  (5) Искане по ал. 3 може да се подаде от следните лица:
  1. по т. 1 - от лицата по чл. 38б, ал. 1, които не са упражнили правото си да подадат опозиция по чл. 38б или опозицията им е отхвърлена като недопустима;
  2. по т. 3 и 4 – от действителния притежател на марката;
  3. по т. 5 – от притежателя на по-ранното право;
  4. по т. 6 – от търговеца, който смята, че неговата фирма се състои от или се съдържа в марката.”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „и 12” се заличават.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „негова молба”се заменят с „негово искане”.
  7. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 9 и 10.

  § 16. В чл. 32 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Заявката за регистрация на марка се подава в Патентното ведомство директно, по пощата, по факс или по електронен път. Когато заявката се подава по електронен път, идентификация чрез уникален идентификатор на заявителя и на представителя по индустриална собственост, както и електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис не са задължителни.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.

  § 17. В чл. 33, ал. 2 думата „тримесечен” се заменя с „двумесечен”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.

  § 18. Член 35 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.

  § 19. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: „Когато тези изисквания не са изпълнени, заявката се смята за неподадена.”
  2. В ал. 2:
  а) в изречение второ думата „тримесечен” се заменя с „едномесечен”;
  б) създава се ново изречение трето: „До един месец след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер.”;
  в) досегашното изречение трето става изречение четвърто.
  3. В ал. 3, изречение трето думата „тримесечен” се заменя с „двумесечен”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.

  § 20. Член 36а се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.

  § 21. Член 36б се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.

  § 22. В чл. 37 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) В тримесечен срок от приключване на формалната експертиза или от публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство се извършва експертиза по същество по чл. 11.”
  2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
  „(3) Когато марката съдържа елемент, който няма отличителни белези, и когато включването на този елемент в марката може да породи съмнения относно обхвата на закрила на марката, може да се изиска като условия за регистрацията на марката заявителят да декларира, че той няма да се позовава на изключителни права по отношение на този елемент.
  (4) Когато в срока по ал. 2 заявителят не отговори, не направи основателни възражения и/или не ограничи списъка на стоките или услугите, се взема решение за пълен или частичен отказ. При частичен отказ заявителят може в двумесечен срок от получаване на решението или в производството по жалба срещу решението да подаде молба за разделяне на заявката.”
  3. Алинея 5 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22:
  § 22. В чл. 37 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) В тримесечен срок от приключване на формалната експертиза или от публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство се извършва експертиза по чл. 11.”
  2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
  „(3) Когато марката съдържа елемент, който няма отличителни белези, и когато включването на този елемент в марката може да породи съмнения относно обхвата на закрила на марката, може да се изиска като условия за регистрацията на марката заявителят да декларира, че той няма да се позовава на изключителни права по отношение на този елемент.
  (4) Когато в срока по ал. 2 заявителят не отговори, не направи основателни възражения и/или не ограничи списъка на стоките или услугите, се взема решение за пълен или частичен отказ. При частичен отказ заявителят може в двумесечен срок от получаване на решението или в производството по жалба срещу решението да подаде молба за разделяне на заявката.”
  3. Алинея 5 се отменя.

  § 23. Член 37а се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за §23.

  § 24. Създава се чл. 37б:
  „Публикация на заявката
  Чл. 37б. (1) Всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална редовност и на изискванията на чл. 11, се публикува в Официалния бюлетин на ведомството. Публикацията се извършва в едномесечен срок след приключване на експертизата по чл. 37 или след влизане в сила на решението по чл. 38д, ал. 4.
  (2) Публикацията съдържа входящия номер, датата на подаване и приоритета, когато такъв е претендиран, данни за заявителя, данни за представителя по индустриална собственост, когато има такъв, вида на марката, изображението на марката, класовете и списъка на стоките и услугите, за които е заявена.
  (3) Международните регистрации, по които България е посочена страна, се публикуват в официалния бюлетин на Патентното ведомство в едномесечен срок от уведомяването на ведомството за международната регистрация.
  (4) Заявката не се публикува, когато:
  1. е оттеглена съгласно чл. 38, ал. 1;
  2. се смята за оттеглена по чл. 36, ал. 2;
  3. производството по нея е прекратено съгласно чл. 36, ал. 5.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24:
  § 24. Създава се чл. 37б:
  „Публикация на заявката
  Чл. 37б. (1) Всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална редовност и на изискванията на чл. 11, се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Публикацията се извършва в едномесечен срок след приключване на експертизата по чл. 37 или след влизане в сила на решението по чл. 37, ал. 4.
  (2) Публикацията съдържа входящия номер, датата на подаване и приоритета, когато такъв е претендиран, данни за заявителя, данни за представителя по индустриална собственост, когато има такъв, вида на марката, изображението на марката, класовете и списъка на стоките и услугите, за които е заявена.
  (3) Международните регистрации, по които Република България е посочена страна, се публикуват в официалния бюлетин на Патентното ведомство в едномесечен срок от уведомяването на ведомството за международната регистрация.
  (4) Заявката не се публикува, когато:
  1. е оттеглена съгласно чл. 38, ал. 1;
  2. се смята за оттеглена по чл. 36, ал. 2;
  3. производството по нея е прекратено съгласно чл. 36, ал. 5.”

  § 25. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Когато заявителят оттегли заявката си, се постановява решение за прекратяване на производството.”
  2. В ал. 3 думата „молба” се заменя с „искане”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.

  § 26. Създават се чл. 38а – чл. 38ж:
  Възражения от трети лица
  Чл. 38а. (1) В тримесечен срок от датата на публикация на заявката всяко физическо или юридическо лице, както и сдружения, представляващи фабриканти, производители, доставчици на услуги, търговци или потребители, могат да подадат възражение срещу регистрацията на марката на основание чл. 11.
  (2) Възражението се подава в писмена форма и съдържа основания и мотиви.
  (3) Лицето, подало възражението, не е участник в производството по заявката.
  (4) Възражението се изпраща на заявителя, който може да представи становище по него.
  (5) Възражението се разглежда от отдела по опозиция.
  Опозиция срещу регистрацията
  Чл. 38б. (1) Притежателят на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 3, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, действителният притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България и за нея е подадена заявка за регистрация, както и притежател на марка, заявена на името на агент или представител на притежателя без негово съгласие, може на основание чл. 12, ал. 1 да подаде опозиция срещу:
  1. регистрацията на марка, заявена по този закон;
  2. признаването на действието на територията на Република България на международна регистрация.
  (2) Опозиция по ал. 1, т. 1 се подава в 3-месечен срок от публикацията на заявената марка в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.
  (3) Опозицията по ал. 1, т. 2 се подава в срока между 6-ия и 9-ия месец от публикацията на международната регистрация в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.
  (4) Опозицията се подава в два екземпляра, трябва да е мотивирана, да съдържа данни за лицето, което я подава, за марката – обект на опозицията, правното основание, на което се базира, и да е придружена с доказателства, когато е необходимо. Когато опозицията се основава на общоизвестна марка или на марка, ползваща се с известност, тя трябва да е придружена с доказателства за общоизвестността или известността на марката.
  (5) Към опозицията се прилага документ за платена такса.
  (6) За опозиция, подадена по ал. 1, т. 1, се уведомява заявителят на марката – обект на опозицията.
  (7) За опозиция, подадена по ал. 1, т. 2, се уведомява Международното бюро.
  Проверка за допустимост и формална редовност на опозицията
  Чл. 38в. (1) За всяка опозиция се проверява дали отговаря на изискванията на чл. 38б, ал. 1, 2 и 3.
  (2) Опозиция, която не е подадена в срок и/или за която таксата не е заплатена в срока по чл. 38б, ал. 2 или не е подадена от лице по ал. 1, е недопустима и по нея производство не се образува, за което се уведомява лицето, което я е подало.
  (3) За всяка допустима опозиция се проверява дали отговаря на изискванията на чл. 38б, ал. 4 и когато се констатират недостатъци, се уведомява за това лицето, което я е подало, като му се предоставя двумесечен срок за отстраняването им. Когато недостатъците не бъдат отстранени в този срок, се взема решение за прекратяване на производството.
  Производство по опозиция
  Чл. 38г. (1) Опозицията се разглежда от състави на отдела по опозиция, които се състоят от трима експерти, единият от които е председател на състава.
  (2) Единият екземпляр от опозицията заедно с доказателствата се изпраща на заявителя на марката – обект на опозиция. Едновременно с това на двете страни се изпраща уведомление, с което им се предоставя 3-месечен срок за постигане на споразумение, който започва да тече от датата на изпращане на уведомлението. Този срок може да се удължава двукратно с 3 месеца по изрична писмена молба, подписана от страните.
  (3) Когато страните депозират споразумение по спора в срока по ал. 2, производството по опозицията се прекратява.
  (4) Когато в срока по ал. 2 споразумение не бъде депозирано, на заявителя на марката – обект на опозиция, се предоставя двумесечен срок за отговор на опозицията. Ако в този срок заявителят на марката – обект на опозиция, не отговори, се постановява решение въз основа на опозицията и приложените към нея доказателства.
  (5) Отговорът на заявителя на марката – обект на опозиция, се изпраща на лицето, подало опозицията, като му се предоставя едномесечен срок за становище.
  (6) По искане на заявителя на марката – обект на опозиция, лицето, подало опозицията, представя доказателства за реално използване на по-ранната марка през 5-те години, предхождащи публикуването на заявката на марката – обект на опозиция, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването й, при условие че по-ранната марка е регистрирана поне 5 години преди датата на подаване на опозицията. За представяне на тези доказателства на лицето, подало опозиция, се предоставя двумесечен срок. Ако такива доказателства не се представят, се взема решение за отхвърляне на опозицията като неоснователна.
  (7) Искането по ал. 6 се прави при първата предоставена на заявителя възможност да представи отговор по подадената опозиция.
  (8) В 6-месечен срок от приключване на размяната на кореспонденция между страните съставът на отдела по опозиция разглежда опозицията, както и становището на заявителя на марката – обект на опозиция, на лицето, подало опозицията, и представените доказателства, ако има такива, и постановява решение.
  (9) Когато опозицията е неоснователна, се взема решение за отхвърлянето й.
  (10) Когато опозицията е основателна, се взема решение за частичен или пълен отказ на регистрацията на марката – обект на опозиция.
  (11) Редът за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции се определя с наредба на Министерския съвет.
  Спиране на производството
  Чл. 38д. (1) Производството по опозицията се спира по искане на заявителя на марката – обект на опозиция, когато е подадено искане за заличаване, отменяне или прекратяване по чл. 23, ал. 1, т. 3 на регистрацията на по-ранната марка.
  (2) Производството по опозицията се спира служебно, когато опозицията се основава на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 2, 4 или 6 или на марка, за която не е изтекъл срокът за подаване на искане за подновяване на регистрацията съгласно чл. 39, ал. 3, или когато решението по опозицията зависи от предварителното решаване на въпрос от компетентността на друг орган.
  (3) Производството по ал. 1 се възобновява по искане на заявителя на марката след влизането в сила на решението по съответното искане или след вписване на прекратяването в Държавния регистър на марките.
  (4) Производството по ал. 2 се възобновява служебно след влизането в сила на решението по по-ранната заявка, на която се основава опозицията, след изтичането на срока по чл. 39, ал. 3 или след решението на съответния компетентен орган.
  Регистрация
  Чл. 38е. (1) В едномесечен срок от изтичане на срока по чл. 38б, ал. 2 или 3, когато не е подадена опозиция или когато опозицията е отхвърлена изцяло или частично като неоснователна с влязло в сила решение, на заявителя се изпраща уведомление за плащане на такси за регистрация, публикация и издаване на свидетелство и му се предоставя едномесечен срок за плащането им. Таксите могат да бъдат платени в двоен размер до един месец след изтичането на предоставения срок.
  (2) Когато таксите по ал. 1 бъдат заплатени, в едномесечен срок се взема решение за регистрация на марката. Марката се вписва в Държавния регистър на марките, публикува се в Официалния бюлетин и на заявителя се издава свидетелство за регистрация.
  Чл. 38ж. (1) Решенията по заявка за регистрация на марки се постановяват от държавен експерт, който води и кореспонденцията по заявката.
  (2) Решенията по постъпили опозиции се постановяват от състав по чл. 38г, ал. 1, чийто председател е държавен експерт.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26:
  § 26. Създават се чл. 38а – чл. 38ж:
  Възражения от трети лица
  Чл. 38а. (1) В тримесечен срок от датата на публикация на заявката всяко физическо или юридическо лице, както и сдружения, представляващи фабриканти, производители, доставчици на услуги, търговци или потребители, могат да подадат възражение срещу регистрацията на марката на основание чл. 11.
  (2) Възражението се подава в писмена форма и съдържа основания и мотиви.
  (3) Лицето, подало възражението, не е участник в производството по заявката.
  (4) Възражението се изпраща на заявителя, който може да представи становище по него.
  (5) Възражението се разглежда от отдела по опозиция.
  Опозиция срещу регистрацията
  Чл. 38б. (1) Притежателят на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 3, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, действителният притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България и за нея е подадена заявка за регистрация, както и притежател на марка, заявена на името на агент или представител на притежателя без негово съгласие, може на основание чл. 12, ал. 1 да подаде опозиция срещу:
  1. регистрацията на марка, заявена по този закон;
  2. признаването на действието на международна регистрация на територията на Република България.
  (2) Опозиция по ал. 1, т. 1 се подава в тримесечен срок от публикацията на заявената марка в официалния бюлетин на Патентното ведомство.
  (3) Опозицията по ал. 1, т. 2 се подава в срока между 6-ия и 9-ия месец от публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство.
  (4) Опозицията се подава в два екземпляра, трябва да е мотивирана, да съдържа данни за лицето, което я подава, за марката - обект на опозицията, правното основание, на което се базира, и да е придружена с доказателства, когато е необходимо. Когато опозицията се основава на общоизвестна марка или на марка, ползваща се с известност, тя трябва да е придружена с доказателства за общоизвестността или известността на марката.
  (5) Към опозицията се прилага документ за платена такса.
  (6) За опозиция, подадена по ал. 1, т. 1, се уведомява заявителят на марката - обект на опозицията.
  (7) За опозиция, подадена по ал. 1, т. 2, се уведомява Международното бюро.
  Проверка за допустимост и формална редовност на опозицията
  Чл. 38в. (1) За всяка опозиция се проверява дали отговаря на изискванията на чл. 38б, ал. 1, 2 и 3.
  (2) Опозиция, която не е подадена в срок и/или за която таксата не е заплатена в срока по чл. 38б, ал. 2 или не е подадена от лице по ал. 1, е недопустима и по нея производство не се образува, за което се уведомява лицето, което я е подало.
  (3) За всяка допустима опозиция се проверява дали отговаря на изискванията на чл. 38б, ал. 4 и когато се констатират недостатъци, се уведомява за това лицето, което я е подало, като му се предоставя двумесечен срок за отстраняването им. Когато недостатъците не бъдат отстранени в този срок, се взема решение за прекратяване на производството.
  Производство по опозиция
  Чл. 38г. (1) Опозицията се разглежда от състави на отдела по опозиция, които се състоят от трима експерти, единият от които е председател на състава.
  (2) Единият екземпляр от опозицията заедно с доказателствата се изпраща на заявителя на марката - обект на опозиция. Едновременно с това на двете страни се изпраща уведомление, с което им се предоставя тримесечен срок за постигане на споразумение, който започва да тече от датата на изпращане на уведомлението. Този срок може да се удължава двукратно с по три месеца по писмено искане, подписано от страните.
  (3) Когато страните депозират споразумение по спора в срока по ал. 2, производството по опозицията се прекратява.
  (4) Когато в срока по ал. 2 не бъде депозирано споразумение, на заявителя на марката - обект на опозиция, се предоставя двумесечен срок за отговор на опозицията. Ако в този срок заявителят на марката - обект на опозиция, не отговори, се постановява решение въз основа на опозицията и приложените към нея доказателства.
  (5) Отговорът на заявителя на марката - обект на опозиция, се изпраща на лицето, подало опозицията, като му се предоставя едномесечен срок за становище.
  (6) По искане на заявителя на марката - обект на опозиция, лицето, подало опозицията, представя доказателства за реално използване на по-ранната марка през 5-те години, предхождащи публикуването на заявката на марката - обект на опозиция, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването й, при условие че по-ранната марка е регистрирана поне 5 години преди датата на подаване на опозицията. За представяне на тези доказателства на лицето, подало опозиция, се предоставя двумесечен срок. Ако такива доказателства не се представят, се взема решение за отхвърляне на опозицията като неоснователна.
  (7) Искането по ал. 6 се прави при първата предоставена на заявителя възможност да представи отговор по подадената опозиция.
  (8) В 6-месечен срок от приключване на размяната на кореспонденция между страните съставът на отдела по опозиция разглежда опозицията, становището на заявителя на марката - обект на опозиция, и на лицето, подало опозицията, и представените доказателства, ако има такива, и постановява решение.
  (9) Когато опозицията е неоснователна, се взема решение за отхвърлянето й.
  (10) Когато опозицията е основателна, се взема решение за частичен или пълен отказ на регистрацията на марката - обект на опозиция.
  (11) Редът за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции се определя с наредба на Министерския съвет.
  Спиране на производството
  Чл. 38д. (1) Производството по опозицията се спира по искане на заявителя на марката - обект на опозиция, когато е подадено искане за заличаване, отменяне или прекратяване по чл. 23, ал. 1, т. 3 на регистрацията на по-ранната марка.
  (2) Производството по опозицията се спира служебно, когато опозицията се основава на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 2, 4 или 6 или на марка, за която не е изтекъл срокът за подаване на искане за подновяване на регистрацията съгласно чл. 39, ал. 3, или когато решението по опозицията зависи от предварителното решаване на въпрос от компетентността на друг орган.
  (3) Производството по ал. 1 се възобновява по искане на заявителя на марката след влизането в сила на решението по съответното искане или след вписване на прекратяването в Държавния регистър на марките.
  (4) Производството по ал. 2 се възобновява служебно след влизането в сила на решението по по-ранната заявка, на която се основава опозицията, след изтичането на срока по чл. 39, ал. 3 или след решението на съответния компетентен орган.
  Регистрация
  Чл. 38е. (1) В едномесечен срок от изтичане на срока по чл. 38б, ал. 2 или 3, когато не е подадена опозиция или когато опозицията е отхвърлена изцяло или частично като неоснователна с влязло в сила решение, на заявителя се изпраща уведомление за плащане на такси за регистрация, публикация и издаване на свидетелство и му се предоставя едномесечен срок за плащането им. Таксите могат да бъдат платени в двоен размер до един месец след изтичането на предоставения срок.
  (2) Когато таксите по ал. 1 бъдат заплатени, в едномесечен срок се взема решение за регистрация на марката. Марката се вписва в Държавния регистър на марките, публикува се в официалния бюлетин на Патентното ведомство и на заявителя се издава свидетелство за регистрация.

  Постановяване на решенията
  Чл. 38ж. (1) Решенията по заявка за регистрация на марки се постановяват от държавен експерт, който води и кореспонденцията по заявката.
  (2) Решенията по постъпили опозиции се постановяват от състав по чл. 38г, ал. 1, чийто председател е държавен експерт.”

  § 27. В чл. 39 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „молба” се заменя с „искане” и думата „придружена” се заменя с „придружено”.
  2. В ал. 2 думата „Молбата” се заменя с „Искането”.
  3. В ал. 3 думата „Молбата” се заменя с „Искането”.
  4. В ал. 4 думата „молбата” се заменя с „искането”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.

  § 28. В чл. 40 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Притежателят или заявителят на марка е длъжен да уведомява Патентното ведомство за всяка промяна в името и адреса си в тримесечен срок от извършването й.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.

  § 29. В чл. 41, ал. 2 думата „молба” се заменя с „искане”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.

  § 30. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. жалби срещу решения на отдела по опозиции по чл. 38в, ал. 3 и чл. 38г, ал. 6, 9 и 10;”
  б) досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Редът за разглеждане на споровете се определя с наредба на Министерския съвет.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30.

  § 31. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „председателят на Патентното ведомство” се заличават и пред думата „постановява” се добавя „се”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Когато жалбата е основателна, решението се отменя и се постановява решение за връщане на заявката за повторно разглеждане, за регистрация на марката или за възобновяване на производството.”
  3. В ал. 3 думите „от председателя на Патентното ведомство” се заличават.
  4. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Решенията по ал. 1-3 се вземат от председателя на Патентното ведомство или от заместник-председателя, упълномощен с писмена заповед.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31:
  § 31. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „председателят на Патентното ведомство” се заличават и пред думата „постановява” се добавя „се”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Когато жалбата е основателна, решението се отменя и се постановява решение за връщане на заявката за повторно разглеждане, за регистрация на марката или за възобновяване на производството.”
  3. В ал. 3 думите „от председателя на Патентното ведомство” се заличават.
  4. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Решенията по ал. 1-3 се вземат от председателя на Патентното ведомство или от оправомощен от него заместник-председател.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  § 32. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ:
  „Когато искането е по чл. 26, ал. 3, т. 4 и е придружено с влязло в сила решение, с което е установено, че заявителят е действал недобросъвестно при подаване на заявката, не се изпраща екземпляр от искането на притежателя на марката, а се постановява решение за заличаване на марката.”
  2. В ал. 4 думите „председателят на Патентното ведомство” се заличават и пред думата „взема” се добавя „се”.
  3. В ал. 5 думите „председателят на Патентното ведомство” се заличават и пред думата „взема” се добавя „се”.
  4. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Решенията по ал. 1, 4 и 5 се вземат от председателя на Патентното ведомство или от упълномощения от него с писмена заповед заместник-председател.”
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
  6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думата „тримесечен” се заменя с „шестмесечен”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32:
  § 32. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Когато искането е по чл. 26, ал. 3, т. 4 и е придружено с влязло в сила решение, с което е установено, че заявителят е действал недобросъвестно при подаване на заявката, не се изпраща екземпляр от искането на притежателя на марката, а се постановява решение за заличаване на марката.”
  2. В ал. 4 думите „председателят на Патентното ведомство” се заличават и пред думата „взема” се добавя „се”.
  3. В ал. 5 думите „председателят на Патентното ведомство” се заличават и пред думата „взема” се добавя „се”.
  4. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Решенията по ал. 1, 4 и 5 се вземат от председателя на Патентното ведомство или от оправомощен от него заместник-председател.”
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
  6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думата „тримесечен” се заменя с „шестмесечен”.

  § 33. Член 47 се изменя така:
  „Чл. 47. По искане на заявителя или притежателя, подадено преди изтичането на сроковете по чл. 36, ал. 3, чл. 37, ал. 2, чл. 38в, ал. 3 и чл. 38г, ал. 4 и 6, тези срокове могат да бъдат продължавани еднократно със същата продължителност. Искането не се уважава, когато към него не е приложен документ за платена такса.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33:
  § 33. Член 47 се изменя така:
  „Чл. 47. Сроковете по чл. 36, ал. 3, чл. 37, ал. 2, чл. 38в, ал. 3 и чл. 38г, ал. 4 и 6, могат да бъдат продължени еднократно със същата продължителност по искане на заявителя или притежателя, подадено преди изтичането им. Искането не се уважава, когато към него не е приложен документ за платена такса.”

  § 34. В чл. 48 се правят следните изменения:
  1. В изречение първо думата „молба” се заменя с „искане”.
  2. В изречение второ думата „Молбата” се заменя с „Искането”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34.

  § 35. В чл. 49 думите „общоизвестна марка и марка, ползваща се с известност” се заличават, а думата „тях” се заменя с „нея”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35.

  § 36. Чл. 50а, ал. 2 т. 2 се изменя така:
  „2. Патентното ведомство при подадена опозиция или искане за заличаване на регистрация.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36.

  § 37. Член 50б се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37.

  § 38. В чл. 57а, ал. 2 думите „Министерството на земеделието и горите” са заменят с „Министерството на земеделието и храните”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38:
  § 38. В чл. 57а, ал. 2 думите „Министерството на земеделието и продоволствието” са заменят с „Министерството на земеделието и храните”.

  § 39. В чл. 60 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Заявката за регистрация на географско означение се подава в Патентното ведомство директно, по пощата, по факс или по електронен път. Когато заявката се подава по електронен път, идентификация чрез уникален идентификатор на заявителя и на представителя по индустриална собственост, както и електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис не са задължителни.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39.

  § 40. В чл. 63, ал. 1 се създава изречение второ: „Заявката се подава в Патентното ведомство директно, по пощата, по факс или по електронен път. Когато заявката се подава по електронен път, идентификация чрез уникален идентификатор на заявителя и на представителя по индустриална собственост, както и електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис не са задължителни.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40.

  § 41. В чл. 66 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, изречение първо думата „молба” се заменя с „искане” и думата „подадена” - с „подадено”.
  2. В ал. 1, изречение второ думата „молбата” се заменя с „искането” и думата „нея” - с „него”.
  3. В ал. 2 думата „молба” се заменя с „искане” и думата „молбата” - с „искането”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41:
  § 41. В чл. 66 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в изречение първо думата „молба” се заменя с „искане”, а думата „подадена” се заменя с „подадено”;
  б) в изречение второ думата „Молбата” се заменя с „Искането”, а думата „нея” се заменя с „него”.
  2. В ал. 2 думата „молба” се заменя с „искане”, а думата „Молбата” се заменя с „Искането”.

  § 42. В чл. 69, ал. 4 думата „молба” се заменя с „искане” и думата „придружена” се заменя с „придружено”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42.

  § 43. В чл. 72а думите „Регламент 40/94/ЕС” се заменят с „Регламент 207/09/ЕС”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43:
  § 43. В чл. 72а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Регламент 40/94/ЕС на Съвета за търговската марка на Общността, наричан по-нататък "Регламент" се заменят с „Регламент (ЕО) № 207/2009”.
  2. В ал. 4 и 5 думата „Регламента” се заменя с „Регламент (ЕО) № 207/2009”.

  Комисията предлага да се създаде нов § 44:
  § 44. В чл. 72б, ал. 1 думата „Регламента” се заменя с „Регламент (ЕО) № 207/2009”.

  § 44. В чл. 72в се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 108-110” се заменят с „чл. 112-114”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Когато искането по ал. 1 бъде допуснато от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайн) и е изпратено на Патентното ведомство, Патентното ведомство уведомява заявителя или притежателя на марката на Общността, че ще разгледа искането, ако в двумесечен срок заявителят представи:
  1. превод на документите на български език;
  2. изображения на марката;
  3. документ за платени такси за заявяване и експертиза;
  4. местен представител по индустриална собственост.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 45:
  § 45. В чл. 72в се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 108-110 от Регламента” се заменят с „чл. 112-114 от Регламент (ЕО) № 207/2009”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Когато искането по ал. 1 бъде допуснато от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайн) и е изпратено на Патентното ведомство, Патентното ведомство уведомява заявителя или притежателя на марката на Общността, че ще разгледа искането, ако в двумесечен срок заявителят представи:
  1. превод на документите на български език;
  2. изображения на марката;
  3. документ за платени такси за заявяване и експертиза;
  4. местен представител по индустриална собственост.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 46:
  § 46. В чл. 72г навсякъде думата „Регламента” се заменя с „Регламент (ЕО) № 207/2009”.

  Комисията предлага да се създаде нов § 47:
  § 47. В чл. 72д думата „Регламента” се заменя с „Регламент (ЕО) № 207/2009”.

  § 45. В чл. 81 се създава ал. 7:
  „(7) Мерките по ал. 1 и 5 не се прилагат по отношение на стоки, които преминават транзитно през територията на Република България.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 48:
  § 48. В чл. 81 се създава нова ал. 6:
  „(6) Алинеи ал. 1 и 5 не се прилагат по отношение на стоки, които преминават транзитно през територията на Република България.”

  § 46. В чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) след думата „проверка” се поставя точка и текстът до края се заличава;
  б) създава се изречение второ: „За извършване на проверката може да се изисква съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.”
  2. Алинея 2 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става 49.

  § 47. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 9 се отменя.
  2. Създават се т. 13 и 14:
  „13. За целите на чл. 26, ал. 3, т. 3 „агент или представител” е всяко лице, което действа или трябва да действа в интерес на действителния притежател на марка въз основа на правна или фактическа връзка с него по отношение на стоките или услугите, означени с марката.
  14. За целите на чл. 26, ал. 3, т. 6 понятието „фирма” не включва вида на търговеца.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 50:
  § 50. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 9 се отменя.
  2. Създават се т. 13, 14 и 15:
  „13. „Опозиция” е възможност, с която лицата по чл. 38б, ал. 1 разполагат, за да се противопоставят на регистрацията на марка, заявена по реда на този закон или на признаването на действието на международна регистрация на територията на Република България.
  14. „Агент или представител” за целите на чл. 26, ал. 3, т. 3 е всяко лице, което действа или трябва да действа в интерес на действителния притежател на марка въз основа на правна или фактическа връзка с него по отношение на стоките или услугите, означени с марката.
  15. „Фирма” за целите на чл. 26, ал. 3, т. 6 не включва вида на търговеца.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 51:
  § 51. В § 26 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (ДВ, бр. 73 от 2006 г.) се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думата „Регламента” се заменя с „Регламент (ЕО) № 207/2009”.
  2. В ал. 3 думите „чл. 42 от Регламента” се заменят с „чл. 41 от Регламент (ЕО) № 207/2009”, а думите „чл. 8 от Регламента” се заменят с „чл. 8 от Регламент (ЕО) № 207/2009”.
  3. В ал. 4:
  а) в т. 1 думите „чл. 51 от Регламента” се заменят с „чл. 52 от Регламент (ЕО) № 207/2009”;
  б) в т. 2 думите „чл. 52, ал. 1 и 2 от Регламента” се заменят с „чл. 53, ал. 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009”.
  4. В ал. 5 думите „чл. 106 и 107 от Регламента” се заменят с „чл. 110 и 111 от Регламент (ЕО) № 207/2009”.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

  § 48. (1) Този закон се прилага за заявки за регистрация на марки и за заявки за регистрация на географски означения, които са подадени след влизането му в сила, както и за заявки за регистрация на марки и за регистрация на географски означения, по които няма влязло в сила решение.
  (2) Заявките за регистрация на марки, които са публикувани до влизането в сила на този закон, се разглеждат по досегашния ред.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 52.

  § 49. Този закон се прилага по отношение на искания за отменяне и заличаване на регистрацията, по които до влизането му в сила няма влязло в сила решение.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 53.

  § 50. Исканията за обявяване на марка за общоизвестна или ползваща се с известност, по които до влизането в сила на този закон няма влязло в сила решение, се разглеждат по досегашния ред.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 54.

  § 51. Министерският съвет приема наредбата по чл. 42, ал. 4 и наредбата по чл. 38г, ал. 11 в 6-месечен срок от влизането в сила на закона.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 55:
  § 55. Министерският съвет приема наредбата по чл. 38г, ал. 11 и наредбата по чл. 42, ал. 4 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

  § 52. В чл. 81, ал. 1 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели думите „издава правилник за вътрешното устройство на ведомството” се заменят с „утвърждава устройствения правилник на ведомството и предприема действия за обнародването му в „Държавен вестник”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 56:

  § 56. В Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (обн., ДВ, бр. 27 от 1993 г., изм., бр. 83 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 45, 66 и 68 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 30 и 64 от 2006 г., бр. 31 и 59 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) в чл. 81, ал. 1 думите „издава правилник за вътрешното устройство на ведомството” се заменят с „утвърждава устройствения правилник на ведомството и го обнародва в „Държавен вестник”.

  § 53. Законът влиза в сила 3 месеца след обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на § 1, 3, 5, 6, § 7, т. 4, § 8, 15, 16, 17, 19, 20-24, 26, 30, 33, 35, 36, 37, 39 и 40, които влизат в сила 12 месеца след обнародването на закона.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 53, който става § 57:
  § 57. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на § 1, 3, 5, 6, § 7, т. 1, букви „г” и „д”, § 8, 15, 16, 17, 19, 20-24, 26, 30, 33, 35, 36, 37, 39 и 40, които влизат в сила 12 месеца след обнародването на закона.

  София, 15 февруари 2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума