Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
10/02/2010 първо гласуване

  Д О К Л А Д за първо четене

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 954-01-48, внесен от Яне Янев и група народни представители на 19 ноември 2009 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 954-01-48, внесен от Яне Янев и група народни представители на 19 ноември 2009 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 10 януари 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
  На заседанието присъства г- н Иван Еничаров – началник на отдел „Държавно имущество” в дирекция „Държавно юрисконсулство” към Министерство на финансите.
  Според изложените мотивите към внесения законопроект, Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове в сегашния си вид не третира равноправно всички вложители и сериозно се отклонява от принципите на пазарната икономика, както и е тежко бюрократичен като процедура.
  Със законопроекта вносителите са изразили мнението, че досегашния член 2 поставя серия ограничения и така рязко стеснява кръга на лицата, които имат право на компенсации за влоговете си и предлагат той да отпадне. От това следват изменения в текстовете на чл. 4а, ал. 2 и 3. Освен това се предлагат изменения, които дефинират нови правила за подреждане и поддържане на списъците на правоимащите. Предвижда се промяна, която да позволява притежателите на спестовни числа да ги даряват, заменят или продават изцяло или частично на други лица. Предлага се актуализация на размера на левовия индекс на едно спестовно число на всеки 6 месеца, продажба на жилищата по цени, равни на данъчната им оценка, отмяна на срока по сега действащия закон (31 декември 2009 г.) за притежателите на жилищно-спестовни влогове, които не са декларирали правото си на компенсация, намаляване на състава на Управителния съвет на жилищния фонд от 7 на 5 души и други.
  Господин Иван Еничаров от Министерство на финансите изложи становището на министерство по така внесения от Яне Янев и група народни представители законопроект. Той изтъкна, че отмяната на член 2 би довела до неимоверно разширяване на кръга на правоимащите лица по този закон и това неминуемо ще доведе до увеличаването в пъти на необходимите финансови средства за компенсации, на което бюджетът на страната не би могъл да отговори. За сравнение, необходимата за изплащането на спестовните числа на всички жилищни спестители сума е около 1 250 млн. лв., при залегнали в бюджета за 2010 г. – 12.7 млн. лв. Освен това според Министерство на финансите липсват финансови разчети и съответен анализ за средствата, необходими за прилагане на новата уредба, насочена към компенсиране на всички неоползотворени жилищно-спестовни влогове, както и за въздействието на предлаганата уредба върху бюджета. Ето защо министерството застъпва позицията, че предлаганите промени са нецелесъобразни и необосновани, а въвеждането на нови правила – практически неизпълнимо.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 0 народни представители, “Против” – 16 и “Въздържали се” – 2 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, внесен от Яне Янев и група народни представители.


  София, 15 февруари 2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума