Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
07/10/2009

  Относно: Рамковата позицията на Министерски съвет по т. 2 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) – Законодателни инициативи във връзка с пакета за финансовите пазари на бъдещeто – Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията, № 902-00-13, внесена на 18 септември 2009 г.
  Р Е П У Б Л И К А БЪ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по рамковата позицията на Министерски съвет по т. 2 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) – Законодателни инициативи във връзка с пакета за финансовите пазари на бъдещeто – Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията, № 902-00-13, внесена на 18 септември 2009 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 7 октомври 2009 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа рамковата позицията на Министерски съвет по т. 2 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) –Законодателни инициативи във връзка с пакета за финансовите пазари на бъдещeто – Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията.

  На заседанието присъстваха г-жа Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, г-жа Снежанка Колева – държавен експерт в същата дирекция към Министерство на финансите, г-н Димитър Войнов и г-жа Петя Копчева – експерти в Дирекция „Данъчна политика” към същото министерство и г-н Атанас Иванов – представител на Българска народна банка. Позицията беше представена от г-н Атанас Иванов.

  Предложението на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията, има за цел да усъвършенства съществуващата рамка по отношение на капиталовите изисквания. Това усъвършенстване ще доведе до:
  • подобряване управлението на риска;
  • ще включва разпоредби за засилване на капиталовите изисквания за активи, които банките държат в търговския портфейл за препродажба в краткосрочен план;
  • ще повиши капиталовите изисквания за сложни секюритизации, както в банковия, така и в търговския портфейл;
  • ще позволи на органите по надзора да налагат капиталови „наказания“ на финансови институции, чиито политики за възнагражденията се смята, че пораждат недопустимо висок риск.

  Необходимостта от по-строго регулиране на този сектор е изтъкната от Европейския парламент и от Групата на високо ниво за финансов надзор, с председател Жак де Ларозиер, като част от мерките в отговор на финансовата криза още през 2008 г.

  Основните предложения за промени се отнасят до:

  1. Търговския потфейл на банките

  В тази област се предвижда следните изменения:

   добавяне към обикновената стойност под риск (VAR) на допълнителна капиталова преграда, определена на базата на стойността под риск при сценарий от неблагоприятни пазарни условия. Тази промяна се очаква да доведе до почти двойно увеличаване на действащите капиталовите изисквания за търговския портфейл;
   разширяване на съществуващото капиталово изискване за риск от неизпълнение в търговския портфейл, за да се компенсират загуби. Цялостният ефект от тази промяна ще зависи от състава на портфейлите на банките в условията след кризата;
   определяне на капиталовото изискване за секюритизирани позиции в търговския портфейл на базата на съществуващите обикновени рискови тегла за банковия портфейл. Ефектът и от тази промяна ще зависи от състава на портфейлите на банките в условията след кризата;

  2. Пресекюритизация

  В съответствие с подхода, развит от Базелския комитет, към пресекюритизирани позиции се прилагат по-високи капиталови изисквания, отколкото към други секюритизирани позиции, с цел да се отрази по-големия риск от неочаквани загуби от обезценка.

  3. Оповестяване на рискове, свързани със секюритизацията

  Изискванията за оповестявания в съответствие с международно съгласуваните стандарти ще бъдат засилени в редица области като секюритизирани експозиции в търговския портфейл и спонсориране на задбалансови позиции със специална цел.

  4. Надзорен преглед на политиките за възнагражденията

  В резултата на предложените изменения кредитните институции и инвестиционните дружества ще бъдат задължени да приемат политики и практики за определяне на възнагражденията, които съответстват на ефективното управление на риска.

  Принцип за субсидиарност

  Съгласно член 5, параграф 2 от Договора за ЕО, Общността следва да предприеме действие, само ако и доколкото целите на предложеното действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, с оглед на мащаба или последиците от предложеното действие, могат да бъдат постигнати по-добре от Общността.

  В тази връзка може да се посочи, че след като предложението за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията има за цел да гарантира ефективността на банковия капитал в ЕС, посредством заздравяване на финансовата стабилност, подобряване на защитата на интересите на кредиторите и гарантиране на международната конкурентоспособност на европейския банков сектор, то принципа за субсидиарност при изработването на проекто - акта не е нарушен, тъй като целите, заложени в проекто - акта могат да се постигнат само с акт, който урежда проблемите на общностно ниво.

  Процедура за приемане на акта, съгласно ДЕО

  Процедурата за приемане на акта е процедура по съвместно вземане на решения между Съвета и Европейския парламент по реда на чл. 251 от Договора за създаване на Европейската общност.

  Състояние на акта

  Проето - актът е предаден от Европейската комисия на Съвета и на Европейския парламент на 13 юли 2009 г.

  Към момента актът не е разглеждан от Съвета и от Европейския парламент.

  Позиция на Република България

  Република България подкрепя предложението на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията.
  България смята, че предложените изменения са в отговор на финансовата криза и целят укрепване на съществуващата рамка на капиталовите изисквания към банките.

  Становища на другите държави-членки на ЕС:

  Другите - държави членки подкрепят в значителна степен предложението за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията.

  Значение на акта за България

  Преценявайки целите на проекто - акта, които са насочени към въвеждане на по-ефикасни мерки за защита на капиталовите изисквания към банките, е налице очакване, че ползите от изменението на действащия режим ще бъдат значителни и въздействието им върху заинтересованите страни ще бъде положително.

  След представяне и обсъждане на рамковата позицията на Министерски съвет по т. 2 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 16 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  В резултат на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм подкрепя рамковата позицията на Министерски съвет по т. 2 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) – Законодателни инициативи във връзка с пакета за финансовите пазари на бъдещeто – Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията, № 902-00-13, внесена на 18 септември 2009 г.
  София, 9 октомври 2009 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ


  Форма за търсене
  Ключова дума