Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
16/12/2009

  Относно: Рамковата позицията на Министерски съвет по т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) – Предложения за законодателни мерки във връзка с надзора на финансовите пазари на ЕС – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски съвет за системен риск и Предложение за Решение на Съвета за възлагане на специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск, № 902-00-20, внесена на 28 октомври 2009 г.
  Р Е П У Б Л И К А БЪ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по рамковата позицията на Министерски съвет по т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) – Предложения за законодателни мерки във връзка с надзора на финансовите пазари на ЕС – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски съвет за системен риск и Предложение за Решение на Съвета за възлагане на специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск, № 902-00-20, внесена на 28 октомври 2009 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 16 декември 2009 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа рамковата позицията на Министерски съвет по т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) – Предложения за законодателни мерки във връзка с надзора на финансовите пазари на ЕС – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски съвет за системен риск и Предложение за Решение на Съвета за възлагане на специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск.
  На заседанието присъстваха г-жа Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, г-жа Меглена Христова – главен експерт и г-жа Снежанка Колева – държавен експерт в същата дирекция към Министерство на финансите, г-н Цветослав Ангелов – представител на БНБ и други. Позицията беше представена от г-жа Милена Бойкова.
  С предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно извършването на надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски съвет за системен риск се предвижда създаването на Европейски съвет за системен риск, който да бъде отговорен за извършването на надзор на макроравнище върху финансовата система на Общността. С този акт се създадат правни условия за предотвратяване или намаляване на системните рискове и за избягване на случаите на мащабни финансови сътресения.
  В предложението за регламент се предвижда също така Европейската система за финансов надзор да се състои от мрежа от национални органи за финансов надзор, които да работят заедно с новите Европейски надзорни органи, създадени чрез преобразуването на съществуващите Европейски комитети на надзорните органи.
  В проекта за регламент се предвижда Европейски съвет за системен риск да извършва надзор на макроравнище на финансовата система на Общността, както и да извършва оценка на рисковете за стабилност на финансовата система. Предвижда се Европейски съвет за системен риск да има право да издава предупреждения за системни рискове, да дава препоръки за справяне с тези рискове, като и да ги оповестява публично.
  В предложението за регламент се съдържат и разпоредби относно бъдещата вътрешна организация на Европейски съвет за системен риск. Предвижда се ръководните органи да бъдат: Председател на Европейски съвет за системен риск, Общо събрание, Управителен комитет, Секретариат и съвещателен технически комитет.
  Предложението за Решение на Съвета за възлагане на специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск има за цел да определи специфичните задачи на Европейската централна банка по отношение подпомагане дейността на Европейски съвет за системен риск.


  Процедура за приемане на акта, съгласно ДЕО

  Процедурата за приемане на акта е процедура по съвместно вземане на решения между Съвета и Европейския парламент по реда на чл. 251 от Договора за създаване на Европейската общност.

  Състояние на акта

  Проето - актът е предаден от Европейската комисия на Съвета и на Европейския парламент на 24 септември 2009 г.
  Актът е одобрен от Съвета на 20 октомври 2009 г.

  Позиция на Република България

  Република България подкрепя предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно надзора на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски съвет за системен риск. Република България подкрепя и предложението за Решение на Съвета за възлагане на специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск.
  Република България смята, че в състава на Управителния съвет на Европейски съвет за системен риск трябва да бъдат включени 5-ма членове на Общото събрание. Това предложение на България се подкрепя от повечето от държавите - членки.
  Република България застъпва позицията, че публичното оповестяване на препоръките и предупрежденията на Европейски съвет за системен риск ще наруши интересите на държавите и може да доведе до негативни последици за финансовата стабилност на засегната държава. Това възражение на Република България не е срещнало подкрепата на останалите държави - членки.
  Република България подкрепя предложението на болшинството държави - членки, решенията за приемане на препоръки и предупреждения да се приемат с мнозинство от 2/3 от членовете на Общото събрание на Европейски съвет за системен риск. Ако това предложение не бъде прието, то Република България е съгласна да подкрепи компромисното предложение предупрежденията да се приемат с обикновено мнозинство, а препоръките с мнозинство от 2/3.

  Значение на акта за България

  Преценявайки целите на разглежданите проекто - актовете, насочени към изграждане на нова и усъвършенствана система за финансов надзор в ЕС, България смята, че приемането им е приоритетно.
  В резултат на представените материали и изразената позиция от Република България по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски съвет за системен риск и предложението за Решение на Съвета за възлагане на специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск, може да се направи извода, че изразената позиция от Министерския съвет може да бъде подкрепена.
  След представяне и обсъждане на рамковата позицията на Министерски съвет по т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) –Предложения за законодателни мерки във връзка с надзора на финансовите пазари на ЕС – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски съвет за системен риск и Предложение за Решение на Съвета за възлагане на специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск, се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 14 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  В резултат на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм подкрепя рамковата позицията на Министерски съвет по т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) –Предложения за законодателни мерки във връзка с надзора на финансовите пазари на ЕС – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски съвет за системен риск и Предложение за Решение на Съвета за възлагане на специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск, № 902-00-20, внесена на 28 октомври 2009 г.  София, 22 декември 2009 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ


  Форма за търсене
  Ключова дума