Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
07/10/2009

  Относно: Рамковата позицията на Министерски съвет по т. 4 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) –Предложение за Директива за намаляване на счетоводните тежести на малкия бизнес – Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества във връзка с микросубектите, № 902-00-13, внесена на 18 септември 2009 г.
  Р Е П У Б Л И К А БЪ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по рамковата позицията на Министерски съвет по т. 4 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) –Предложение за Директива за намаляване на счетоводните тежести на малкия бизнес – Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества във връзка с микросубектите, № 902-00-13, внесена на 18 септември 2009 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 7 октомври 2009 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа рамковата позицията на Министерски съвет по т. 4 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) –Предложение за Директива за намаляване на счетоводните тежести на малкия бизнес – Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества във връзка с микросубектите.

  На заседанието присъстваха г-жа Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, г-жа Снежанка Колева – държавен експерт в същата дирекция към Министерство на финансите, г-н Димитър Войнов и г-жа Петя Копчева – експерти в Дирекция „Данъчна политика” към същото министерство и г-н Атанас Иванов – представител на Българска народна банка. Позицията беше представена от г-н Димитър Войнов.

  Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества във връзка с микросубектите има за цел да предостави на държавите - членки опция, според която по тяхна преценка да се освобождават от съставяне на финансови отчети „микропредприятията”, работещи на тяхна територия.

  С проекта на директива се предлага на всички държави - членки да въведат във вътрешното си законодателство понятието „микросубект“. Предлага се също така субектите, които отговарят на това понятие да бъдат изключени от обхвата на Четвъртата директива (Директива 78/660/ЕИО) относно задължението им да изготвят годишни счетоводни отчети. В проекто - директивата Европейската комисия предлага като „микросубекти” да се третират тези дружества, които към датата на приключване на баланса отговарят на два от следните три критерия:

   имат 10 или по-малко заети лица,
   имат общ баланс под 500 000 EUR и
   имат оборот под 1 000 000 EUR.

  Европейската комисия смята, че за тези изключително малки предприятия, разходите, свързани със съставянето на годишни счетоводни отчети са особено тежки. От друга страна, Комисията посочва, че не съществува силен интерес по отношение на тяхното финансово състояние, тъй като става въпрос главно за предприятия, които оперират на местно, т.е. на регионално равнище. Изтъква се също така, че с приемане на директивата, държавите членки биха получили възможността да определят правилата, които „микросубектите” трябва да спазват.

  В проекто - директивата е предвидено, че държавите членки, които вземат решение да се възползват от възможността да освободят „микросубектите” от съставяне на финансови отчети следва да предвидят необходимите законови промени във вътрешното си законодателство.

  Препоръчително е България преди да вземе решение да се възползва от опцията да освободи от съставяне на финансови отчети малките предприятия да направи допълнителни изследвания относно финансовото въздействие, което това освобождаване ще има върху бизнеса и върху дейността на данъчните и административните органи, кредитните институции и статистиката.

  Принцип за субсидиарност

  Съгласно член 5, параграф 2 от Договора за ЕО, Общността следва да предприеме действие, само ако и доколкото целите на предложеното действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно, с оглед на мащаба или последиците от предложеното действие, могат да бъдат постигнати по-добре от Общността.

  Безспорно е, че предмета на директивата е в област, която не е от изключителната компетентност на Общността. С оглед запазване целостта на единния пазар и предотвратяване на дискриминацията между отделните субекти, които оперират на пазара, е добре да се предвидят облекчения за „микросубектите”, които не зависят от решенията, вземани от отделните държави - членки, принципът за субсидиарност при изработването на проекто - акта не е нарушен, тъй като заложените цели могат да се постигнат само с акт, който урежда проблемите на общностно ниво.

  Процедура за приемане на акта, съгласно ДЕО

  Процедурата за приемане на акта е процедура по съвместно вземане на решения между Съвета и Европейския парламент по реда на чл. 251 от Договора за създаване на Европейската общност.

  Състояние на акта

  Проето актът е предаден от Европейската комисия на Съвета и на Европейския парламент на 26 февруари 2009 г.
  Към момента актът не е разглеждан от Съвета и от Европейския парламент.

  Позиция на Република България

  Република България подкрепя усилията за намаляване на административната тежест и опростяване на бизнес средата. България подкрепя развитието на законодателството на европейско ниво в тази област, доколкото не се нарушава прозрачността и качеството на информацията, представяна във финансовите отчети. Страната ни подкрепя предвидената в проекто-акта възможност държавите членки да имат право да освобождават предприятия от изготвяне на финансови отчети.

  Становища на другите държави-членки на ЕС:

  Становищата на държавите членки по отношение на проекто - директивата не са еднозначни. Те варират от пълна подкрепа (Дания, Великобритания, Холандия и Германия), до несъгласие с основни предложения в нея (Испания, Люксембург, Белгия, Австрия, Франция, Италия и Португалия).

  По проекто - директивата е изразил становище на 15 юли 2009 г. и Европейския икономически и социален комитет. В своето становище Комитетът, подчертава, че подкрепя целите на инициативата на Европейската комисията за приемане на проекто - директивата, защото нейните цели са насочени към освобождаване на „микросубектите” от счетоводните административни задължения, които са тежки и абсолютно несъразмерни спрямо нуждите на „микросубектите” и на основните ползватели на финансова информация.

  След представяне и обсъждане на рамковата позицията на Министерски съвет по т. 4 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 22 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  В резултат на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм подкрепя рамковата позицията на Министерски съвет по т. 4 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) – Предложение за Директива за намаляване на счетоводните тежести на малкия бизнес – Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества във връзка с микросубектите, № 902-00-13, внесена на 18 септември 2009 г.
  София, 9 октомври 2009 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ


  Форма за търсене
  Ключова дума