Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
16/12/2009

  Относно: Рамковата позицията на Министерски съвет по т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) – Предложения за законодателни мерки във връзка с надзора на финансовите пазари на ЕС – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган; предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване; предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари, № 902-00-28, внесена на 11 ноември 2009 г.
  Р Е П У Б Л И К А БЪ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по рамковата позицията на Министерски съвет по т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) – Предложения за законодателни мерки във връзка с надзора на финансовите пазари на ЕС – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган; предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване; предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари, № 902-00-28, внесена на 11 ноември 2009 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 16 декември 2009 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа рамковата позицията на Министерски съвет по т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) – Предложения за законодателни мерки във връзка с надзора на финансовите пазари на ЕС – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган; предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване; предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари.
  На заседанието присъстваха г-жа Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, г-жа Меглена Христова – главен експерт и г-жа Снежанка Колева – държавен експерт в същата дирекция към Министерство на финансите, г-н Цветослав Ангелов – представител на БНБ и други. Позицията беше представена от г-жа Милена Бойкова.
  Въз основа на препоръките от доклад на групата Ларозиер от 25 февруари 2009 г. Европейската комисия публикува комюнике под надслов „Европейски финансов надзор” на 25 май 2009 г.
  В Комюникето се очертава виждането на Европейската комисия за новата европейска финансова надзорна рамка. Според тази рамка се предвижда създаването на Европейски съвет за системен риск, който да оценява рисковете за стабилността на финансовата система като цяло, както и за ранно предупреждение за системни рискове. Предвижда се също така създаването на Европейска система за финансов надзор, която ще представлява мрежа от националните надзорни институции и трите нови Европейски надзорни органа. В заключенията си от месец юни 2009 г. Съвета препоръча да бъде създадена Европейска система за финансов надзор.
  В резултат на проведени консултации се изработва пакет от три законодателни предложения на Европейската комисия, които предвиждат създаването на три нови европейски надзорни органа: Европейски банков орган, Европейски орган за ценни книжа и пазари и Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.
  Характерното за тези органи е, че те ще бъдат независими органи на Общността със самостоятелна юридическа правосубектност.
  Следва да се отбележи, че националните надзорни органи ще запазят компетентността си по отношение на ежедневния надзор на финансовите институции.
  Посочените проекто-актове на Европейската комисия имат следните основни цели:
  - трите нови Европейски надзорни органа - Европейски банков орган, Европейски орган за ценни книжа и пазари и Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване да поемат функциите и задачите на съществуващите към момента Европейски комитети на надзорните органи на ЕС от трето ниво;
  - да изработят единен набор от правила, посредством, които да се постигне укрепване на стабилността на финансовата система на Общността;
  - да определят директни надзорните правомощия, спрямо някои институции;
  - да определят реда за достъп до необходимата за държавите - членки информация, свързана с укрепване на стабилността на финансовата система на Общността;
  - да определят предпазни клаузи за избягване въздействието на решенията на Европейските надзорни органи върху фискалните отговорности на държавите – членки. Това ще се постига посредством предвидената възможност държавата – членка, която смята, че решение или решения на Европейските надзорни органи ще има фискални последици за нея да информира съответния Европейските надзорни органи, че националният й надзорен орган няма да прилага това решение или решения.
  В пакета от проекто-актове на Европейската комисия е предвидено, че трите нови надзорни органа ще имат сходна вътрешна организация, която ще се състои от Съвет на надзорните органи, Управителен съвет, председател и Изпълнителен директор.

  Процедура за приемане на акта, съгласно ДЕО

  Процедурата за приемане на актовете е процедура по съвместно вземане на решения между Съвета и Европейския парламент по реда на чл. 251 от Договора за създаване на Европейската общност.

  Състояние на акта

  Проето - актовете са предадени от Европейската комисия на Съвета и на Европейския парламент на 24 септември 2009 г.
  Към настоящия момент проекто - актовете не са разглеждани от Европейския парламент и от Съвета.

  Позиция на Република България

  Република България принципно подкрепя предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган; предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари.
  По-важните моменти от позицията на Република България се отнасят до:
  - Република България застъпва позицията, че трябва да отпадне предвидената в проекто-регламентите възможност Европейските надзорни органи да приемат решения, които да бъдат насочени спрямо отделни финансови институции. Това предложение на България се подкрепя от много от държавите - членки, между които Финландия, Чехия, Гърция, Словакия и др.
  - Република България смята, че правото на Европейската комисия да одобрява или частично да изменя техническите стандарти, изготвени от Европейските надзорни органи следва да бъде ограничено само до одобряване или отказ да одобри предложения проект като цяло. В подкрепа на това становище на България са и Португалия, Великобритания, Гърция и други държави - членки.
  - Република България застъпва позицията, че процедурата по уреждане на спорове между надзорните органи се нуждае от усъвършенстване и прецизиране на нейния обхват.
  - Република България смята, че всички решения в Съвета на надзорните органи трябва да се вземат с просто мнозинство. Като компромисен вариант може да се приеме квалифицираното мнозинство при приемане на проекти на технически стандарти, насоки и препоръки. По отношение на състава на Управителните Съвети на Европейските надзорни органи, България предлага броя на тези членове да бъде увеличен на 6 члена, като бъде въведен ротационния принцип за вземането на тези длъжности. България смята, че трябва да бъдат въведени ясни критерии за избор на членовете на Апелативния съвет.
  - Република България поддържа виждането, че трябва да отпадне възможността Апелативния съвет да взема решения по същество на спора.

  Значение на акта за България

  Преценявайки целите на разглежданите проекто-актове, насочени към изграждане на нови Европейските надзорни органи България смята, че приемането им ще допринесе за повишаване на качеството и еднаквото осъществяване на финансовия надзор в рамките на ЕС.
  В резултат на представените материали и изразената позиция от Република България по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган; по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари може да се направи извода, че изразената позиция от Министерския съвет може да бъде подкрепена.
  След представяне и обсъждане на рамковата позицията на Министерски съвет по т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) –Предложения за законодателни мерки във връзка с надзора на финансовите пазари на ЕС – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган; предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване; предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари, се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 14 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  В резултат на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм подкрепя рамковата позицията на Министерски съвет по т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) –Предложения за законодателни мерки във връзка с надзора на финансовите пазари на ЕС – Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган; предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване; предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари , № 902-00-28, внесена на 11 ноември 2009 г.
  София, 22 декември 2009 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ


  Форма за търсене
  Ключова дума