Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
19/10/2010 първо гласуване

  Д О К Л А Д по законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 002-01-87, внесен от Министерския съвет на 1 октомври 2010 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 002-01-87, внесен от Министерския съвет на 1 октомври 2010 г.


  На свое извънредно заседание, проведено на 19 октомври 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.
  На заседанието присъстваха Владислав Горанов – зам. министър на финансите, Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика”, Даниела Нонина и Венетка Тодорова – началник на отдели в дирекция „Данъчна политика”, Димитър Войнов и Диана Терзиева – главни експерти в дирекция „Данъчна политика”, Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, Божидар Алексиев - директор на дирекция „Акцизи” към агенция „Митници”, Наташа Петрова – началник отдел в дирекция „Акцизи” към агенция „Митници”, Станислава Йорданова – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна” към агенция „Митници”, Дора Ненова – директор на дирекция „Държавни помощи и регулации” в Министерство на земеделието и храните, Васил Тодоров – парламентарен секретар на Българската търговско-промишлена палата, Петър Ганев от Института за пазарна икономика и други.
  Законопроектът беше представен от зам. министър Владислав Горанов.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове е изготвен във връзка с хармонизиране на националното с европейското акцизно законодателство, включително с поети ангажименти с Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз относно повишаване на акцизните ставки върху горивата за достигане на минималните нива на облагане в Европейския съюз. Това е причината в законопроекта да бъде заложен един ръст на акцизни ставки.
  За целите на акциза са предложени промени в определенията за цигари, пури и пурети и друг тютюн за пушене:
  - за две цигари вече няма да се считат цигарите, които без филтъра или мундщука са по-дълги от 9 см, но не по-дълги от 18 см, а тези, които са по-дълги от 8 см, но не по-дълги от 11 см, съответно като три цигари – тези по-дълги от 11 см, но не по-дълги от 14 см, докато по действащото законодателство като три цигари се считат тези, по-дълги от 18 см, но не по-дълги от 27 см;
  - определени пури, които в много отношения са подобни на цигари, да се облагат с акцизната ставка за цигарите;
  - тютюнът за пушене, който в много отношения е подобен на фино нарязания тютюн, предназначен за свиване на цигари, да се облага като фино нарязан тютюн чрез разширяване обхвата на определението за фино нарязан тютюн - за фино нарязан тютюн ще се счита и тютюнът за пушене, при който тютюневите частици имат широчина на нарязване, по-малка от 1,5 мм, а не както е досега - по-малка от 1 мм;
  Промените в определенията на тютюневите изделия премахват условията, позволяващи някои видове цигари или фино нарязан тютюн да бъдат представени като пури, пурети или тютюн за пушене и съответно да бъдат облагани с по-ниската акцизна ставка в тези държави - членки, които прилагат по-ниски ставки за пури и пурети и за тютюн за пушене.
  Промените в определенията за фино нарязан тютюн и тютюн за пушене няма да се отразят върху досегашното им третиране за целите на акциза, тъй като по действащото законодателство тютюнът за пушене и фино нарязаният тютюн се облагат с една ставка.
  Предлага се и повишаване на акцизните ставки върху бензина, дизела и керосина с цел достигане на минималните нива за ЕС:
  - за бензина - от 685 на 710 лв. за 1000 л, с което България достига минималния акциз върху бензина за ЕС;
  - за дизела и керосина - от 600 на 615 лв. за 1000 литра, която е по-ниска от размера на минималния акциз върху дизела за ЕС в размер на 330 евро (645 лв.) за 1000 литра; поетият ангажимент е да се достигне минималният акциз за ЕС не по-късно от 1 януари 2013 г.;
  - за смеси от безоловен бензин, в който съдържанието на биоетанол е от 4 до 5 процента обемни - от 664 на 688 лв. за 1000 литра;
  - за смеси от газьол, в който съдържанието на биодизел е от 4 до 5 процента обемни - от 582 на 596 лв. за 1000 литра.
  Предлага се и повишаване на акцизната ставка върху тютюна за пушене от 100 на 152 лв. за килограм. С тази промяна акцизът върху тютюна за пушене се изравнява с този за цигарите при средно претеглена продажна цена на дребно за периода януари-юли 2010 г. в размер 4,45 лв. за кутия.
  За подобряване организацията на дейността при въвеждане на нов образец на бандерол на лицензираните складодържатели се разрешава:
  - в срок три месеца преди датата на въвеждане на нов образец на бандерол да заявяват брой бандероли по действащия образец, ненадвишаващ средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол;
  - в срок до три месеца преди влизането в сила на новия образец на бандерол да съхраняват в данъчния склад и акцизни стоки, облепени с новия образец на бандерол, като ги разграничават както в материалната отчетност, така и физически от акцизните стоки, облепени с действащ образец на бандерол;
  - в срок до три месеца от влизането в сила на новия образец на бандерол да съхраняват в данъчния склад и акцизни стоки, облепени с отменения образец на бандерол, като ги разграничават както в материалната отчетност, така и физически от акцизните стоки, облепени с действащ образец на бандерол.
  Регламентират се отговорностите, мястото и моментът на възникване на задължението за заплащане на акциз при допускане или установяване на нередовност по време на движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз между държавите - членки. За изпращача задължението за заплащане на акциз възниква в държавата - членка, където нередовността е допусната, а ако не може да се определи къде е допусната, данъчното задължение възниква в държавата - членка на установяването и в момента на установяването.
  Законопроектът съдържа и нови предложения относно отнемането на разрешенията за търговия с тютюневи изделия, свързани с изключването на възможността за наказващия орган в административно-наказателното производство да отнема разрешенията за всички обекти на едно юридическо лице в случаите на извършени нарушения. Ограничаването на отговорността само до обекта, в който е извършено нарушението, има за цел да намали тежестта на отговорността на субектите на нарушенията и да изключи възможността за прекомерност на наказанията.
  Предложени са и изменения, които имат за цел подобряване на митническия контрол с оглед ограничаване дейността на сивия сектор в търговията с енергийни продукти, които се облагат с по-ниска ставка или са освободени от облагане с акциз. Във връзка с това е предложено в случаите на превозване на маркирани енергийни продукти на територията на страната лицата за своя сметка да инсталират GPS на транспортните средства, а съдовете за транспортиране да бъдат снабдени със средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.
  От Министерството на финансите подкрепиха законопроекта и изразиха становище, че така предложените изменения и допълнения биха направили закона по-съвършен.
  От Агенция „Митници” също се изказаха в подкрепа на предложения законопроект.
  В хода на дискусията н. п. Мартин Димитров, председател на комисията, постави въпроса дали правото на Европейския съюз допуска отлагане на увеличението на акцизните ставки върху бензина с една година. Заместник министър Горанов отговори отрицателно.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 11 народни представители, “Против” – 1 и “Въздържали се” – 6 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 002-01-87/01.10.2010 г., внесен от Министерския съвет.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума