Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
19/10/2010 първо гласуване

  Д О К Л А Д по законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-86, внесен от Министерския съвет на 1 октомври 2010 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-86, внесен от Министерския съвет на 1 октомври 2010 г.


  На свое извънредно заседание, проведено на 19 октомври 2010г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
  На заседанието присъстваха Владислав Горанов – зам. министър на финансите, Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика”, Даниела Нонина и Венетка Тодорова – началник на отдели в дирекция „Данъчна политика”, Димитър Войнов и Диана Терзиева – главни експерти в дирекция „Данъчна политика”, Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, Божидар Алексиев - директор на дирекция „Акцизи” към агенция „Митници”, Наташа Петрова – началник отдел в дирекция „Акцизи” към агенция „Митници”, Станислава Йорданова – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна” към Агенция „Митници”, Дора Ненова – директор на дирекция „Държавни помощи и регулации” в Министерство на земеделието и храните, Васил Тодоров – парламентарен секретар на Българската търговско-промишлена палата, Петър Ганев от Института за пазарна икономика и други.
  Законопроектът беше представен от зам. министър Владислав Горанов.
  Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност са във връзка с необходимостта от хармонизация на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на ЕО в областта на косвеното облагане, както и с цел прецизиране на текстове за улесняване практическото прилагане на закона.
  Предложени са изменения относно правилата за облагане на доставките на газ и електроенергия. С новите разпоредби се предвижда специалният режим да се прилага също така и за доставката на газ, транспортиран чрез газопроводи, които не са част от системата за пренос, т.е. режимът ще се прилага за вноса и доставката на газ чрез всякакви системи за природен газ, разположени на територията на Общността, или всякакви мрежи, свързани с такива системи.
  Предлага се да бъде освободен и вносът чрез плавателни съдове, когато газът се захранва в система за природен газ или в мрежа от газопроводи преди системата. Механизмът за облагане с ДДС на мястото на консумация ще се прилага вече и по отношение на топлинната и хладилната енергия, като така ще се изравнят правилата за данъчно облагане на тези стоки, което от своя страна ще допринесе за избягване на каквото и да е нарушение на конкуренцията между държавите - членки.
  Предвидени са промени във връзка с изискванията на Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги. Приложното поле на специалното правило за облагане по мястото на фактическото предоставяне на услуги, свързани с културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни дейности, се разделя на две. Промяната стеснява обхвата на това правило за случаите, при които получатели са данъчно задължени лица, като тяхното място на изпълнение ще се определя по общото правило, т.е. там където е установен получателят – данъчно задължено лице. Само достъпът, предоставен на данъчно задължени лица до културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития (като например панаири и изложби), ще се облага там където фактически е събитието. По същото специално правило се облагат и свързаните с този достъп съпътстващи услуги.
  Изравнено е прилагането на намалената данъчна ставка за настаняване от хотелиери, като намалената ставка ще се прилага за всички доставки по настаняване, а не само за тези, които са част от организирано пътуване. Същевременно е предложено увеличаване на сега действащата ставка, като предложената ставка (9 на сто) също попада в обхвата на намалената ставка по смисъла на европейското законодателство. Предложено е новият размер на данъчната ставка да е в сила от 1 април 2011 г., като по този начин се отчита спецификата на туристическия бранш и по-конкретно практиката на предварително предлагане и сключване на договори за туристически пакети за следващия сезон.
  Предложени са промени, свързани с прецизиране на текстове и за решаване на проблеми, възникнали при практическото прилагане на закона. Уточнено е, че лицата, регистрирани само за доставки на услуги, при придобиване или доставка на ново превозно средство също прилагат специалния ред за тази стока, относим към нерегистрираните по закона лица. Предвижда се данъкът да се дължи от лице, различно от доставчика, в случай че не са налице условията за прилагане на намалени ставки или неначисляване на данък в случаите, когато доставчикът не е могъл да знае за неверността на предоставените от получателя данни при полагане на грижата на добрия търговец.
  От Министерството на финансите и Националната агенция по приходите подкрепиха законопроекта и изразиха становище, че така предложените изменения и допълнения биха направили закона по-съвършен.
  В хода на дискусията н. п. Мартин Димитров, председател на комисията, изказа съмнение, че са налице конкретни срокове, в рамките на които Европейската комисия настоява ДДС ставката в сферата на туризма да бъде увеличена и попита какви са мотивите за това предложение на Министерския съвет.
  Заместник министър Владислав Горанов потвърди, че позицията на Европейската комисия е за увеличение на ставката, както и, че Република България е приела да отстрани това несъответствие на националното право с правото на Европейския съюз.
  Н. п. Петър Димитров отправи въпрос как новата ставка ще се отрази на бизнеса и на бюджета. Заместник министър Владислав Горанов отговори, че не се разчита на повишена събираемост от увеличената ставка.
  В хода на обсъждането на законопроекта, н. п. Румен Овчаров отправи запитване за размера на невъзстановения ДДС към момента и получи отговор, че сумите са в общ размер от около 220 млн. лв. Беше поставен въпрос и относно това дали се изплащат лихви в случаите на забава при възстановяване на ДДС, както е предвидено от законодателя. Беше уточнено, че Министерство на финансите ще предостави в писмен вид информация по поставените от н. п. Румен Овчаров въпроси.
  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 12 народни представители, “Против” – 2 и “Въздържали се” – 5 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-86/01.10.2010 г., внесен от Министерския съвет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума