Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
19/10/2010 второ гласуване

  ДОКЛАД за второ гласуване относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 054-01-51, внесен от Делян Добрев и гр. н. п. на 3 юни 2010 г., приет на първо гласуване на 15 юли 2010 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Проект!
  Второ гласуване


  ДОКЛАД

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 054-01-51, внесен от Делян Добрев и гр. н. п. на 3 юни 2010 г., приет на първо гласуване на 15 юли 2010 г.  З А К О Н

  за изменение и допълнение
  на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

  (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г., изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20, бр. 31 бр. 39, бр. 46 и бр. 84 от 2003 г., бр. 55 и бр. 115 от 2004 г., бр. 28, бр. 39, бр. 88, бр. 94, бр. 103 и бр. 105 от 2005 г., бр. 36, бр. 53, бр. 72, бр. 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, бр. 65, бр. 94, бр. 98 и бр. 110 от 2008 г., бр. 24, бр. 42, бр. 82 и бр. 99 от 2009 г. и бр. 18 от 2010 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 1 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2, т. 5 след думата „собственост” се поставя запетая и се добавя „чиято данъчна оценка е над 500 000 лева”.
  2. Създава се нова буква „е”:
  „е) предоставени за управление на или придобити от държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.”

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  В § 1, т. 1 числото „500 000” се заменя с „10 000”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Емил Радев и гр. н. п.:
  В § 1, т. 2 да се посочи, че буква „е” се създава в ал. 4, т. 3.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Михаил Миков, Петър Димитров и Анна Янева:
  В § 1, чл. 1, ал. 2 се правят следните промени:
  а) в т. 1 изразът „чиято данъчна оценка е над 500 000 лв.”се заменя с израза ”чиято по-голяма оценка – данъчна или пазарна – е над 10 000 лева”;
  б) т. 2 отпада.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по буква „а”.
  Предложението по буква „б” е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1:
  § 1. В чл. 1 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2, т. 5 накрая се добавя „с данъчна оценка над 10 000 лв.”
  2. В ал. 4, т. 3 се създава буква „е”:
  „е) предоставени за управление на или придобити от държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.”


  § 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3, т. 3, б. «д» след думата «собственост» се поставя запетая и се добавя «чиято данъчна оценка е над 500 000 лева»;
  2. Алинея 6 се изменя така:
  (6) Решение за приватизация на имот-частна държавна собственост с данъчна оценка над 500 000 лева се приема от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след предложение на ръководителя на ведомството, което управлява имота или от областния управител в случаите на чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост.

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  В § 2, т. 1 и 2 числото „500 000” се заменя с „10 000”.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение от н. п. Михаил Миков, Петър Димитров и Анна Янева:
  В § 2, чл. 3 се правят следните промени:
  а) в ал. 3, т. 1 изразът „чиято данъчна оценка е над 500 000 лв.”се заменя с израза ”чиято по-голяма оценка – данъчна или пазарна – е над 10 000 лева”;
  б) в ал. 6 изразът „с данъчна оценка над 500 000 лв.” се заменя с израза ”чиято по-голяма оценка – данъчна или пазарна – е над 10 000 лв.”;
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2:
  § 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3, т. 3, буква «д» накрая се добавя «с данъчна оценка над 10 000 лв.»
  2. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Решение за приватизация на имоти-частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв. се приема от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след предложение на ръководителя на ведомството, което управлява имота или от областния управител в случаите по чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост.»


  § 3. В чл. 4, ал. 3 се изменя така:
  (3) «Процедурата за приватизация на имот-частна държавна собственост с данъчна оценка над 500 000 лева се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след решение на Министерския съвет. С решението на Министерски съвет се определя метода и условията за приватизация на имота».


  Предложение от н. п. Валентин Николов:
  В § 3, чл. 4 се правят следните допълнения и изменения:
  1. В ал. 3 след думите „държавна собственост” се добавя „с данъчна оценка от 10 000 до 500 000 лв.”.
  2. Създава се нова ал. 5:
  “(5) Процедурата за приватизация на имот-частна държавна собственост с данъчна оценка над 500 000 лева се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след решение на Министерския съвет. С решението на Министерския съвет се определя метода и условията за приватизация на имота”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3:

  § 3. В чл. 4 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 след думата „собственост” се добавя „с данъчна оценка от 10 000 до 500 000 лв.”
  2. Създава се ал. 5:
  “(5) Приватизацията на имоти-частна държавна собственост с данъчна оценка над 500 000 лв. се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след решение на Министерския съвет. С решението на Министерския съвет се определят метода и условията за приватизация на имота”.

  § 4. В чл. 8, ал. 6 след думата «собственост» се поставя запетая и се добавя «чиято данъчна оценка е над 500 000 лева».

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  В § 4 числото „500 000” се заменя с „10 000”.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение от н. п. Емил Радев и гр. н. п.:
  В § 4 да се създаде ал. 10 в чл. 8 :
  «(10) При приватизация на имот - частна държавна собственост, от купувача се заплащат режийни разноски в размер на 2 на сто върху цената, които постъпват по бюджета на съответния областен управител по местонахождение на имота или по бюджета на министерството или ведомството, управлявало имота.»
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4:
  § 4. В чл. 8 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 6 след думата «собственост» се поставя запетая и се добавя «с данъчна оценка над 10 000 лв.»
  2. Създава се ал. 10:
  (10) При приватизацията на имоти - частна държавна собственост купувачът заплаща на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол режийни разноски в размер две на сто върху цената, които агенцията превежда по бюджета на областния управител по местонахождението на имота или по бюджета на министерството или ведомството, управлявало имота.»

  Предложение от н. п. Валентин Николов:
  Да се създаде нов § 5 със следното съдържание:
  § 5. В чл. 22а, ал. 2 в края след думата “закон” се поставя запетая и се добавя “както и за осъществяване на контрол по договори или споразумения, сключени от оправомощените органи по Закона за насърчаване на инвестициите”.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н. п. Михаил Миков, Петър Димитров и Анна Янева:
  Да се създаде нов § 6 със следното съдържание:
  „§ 6. В чл. 22б, ал. 4 се създават т. 9 и 10 със следното съдържание:
  9. предявява искове за реално изпълнение на неизпълнени задължения от купувачите, поети с приватизационните договори, за които в приватизационните договори не са предвидени неустойки или обезщетения в случай на неизпълнение;
  10. предявява искове, свързани или произтичащи от сключени приватизационни договори, или от договори за доверителни сметки, банкови гаранции или други документи по сделките, както и може да бъде ответник пред съд или арбитраж.”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Предложение от н. п. Валентин Николов:
  Да се създаде нов § 6 със следното съдържание:
  „§ 6. В чл. 22б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 в края след думата “органи” се поставя запетая и се добавя “както и осъществява контрол по договори или споразумения, сключени от оправомощените органи по Закона за насърчаване на инвестициите”.
  2. В ал. 4 се правят следните допълнения и изменения:
  а) в т. 3 накрая след “договори” се поставя запетая и се добавя “или на договорите или споразуменията, сключени от оправомощените органи по Закона за насърчаване на инвестициите”;
  б) създават се нови т. 9 - 14:
  “9. може да предявява искове за реално изпълнение на неизпълнени парични или имащи парично изражение задължения, поети с приватизационните договори, за които в приватизационните договори не са предвидени неустойки или обезщетения в случай на неизпълнението им”.
  10. може да предявява искове, свързани с или произтичащи от сключени приватизационни договори или от договори за доверителни сметки, банкови гаранции или други документи по сделките, както и може да бъде ответник по такива искове пред съд или арбитраж”.
  11. извършва проверки относно изпълнението на поетите задължения по договорите или споразуменията, сключени от оправомощените органи по Закона за насърчаване на инвестициите;
  12. може да предявява искове за реално изпълнение на неизпълнени парични или имащи парично изражение задължения, поети с договорите или споразуменията, сключени от оправомощените органи по Закона за насърчаване на инвестициите;
  13. може да предявява искове, свързани с или произтичащи от договори или споразумения, сключени от оправомощените органи по Закона за насърчаване на инвестициите;
  14. може да предприема действия за разваляне на договорите или споразуменията, сключени от оправомощените органи по Закона за насърчаване на инвестициите, когато са налице основанията за това”.
  Комисията подкрепя предложението по т. 2, буква „б”, относно създаването на т. 9 и 10.
  Предложението в останалата му част е оттеглено.

  Комисията предлага да се създаде нов § 5:

  § 5. В чл. 22б, ал. 4 се създават т. 9 и 10:
  “9. може да предявява искове за реално изпълнение на неизпълнени парични или имащи парично изражение задължения, поети с приватизационните договори, за които в приватизационните договори не са предвидени неустойки или обезщетения в случай на неизпълнението им;
  10. може да предявява искове, свързани с или произтичащи от сключени приватизационни договори или от договори за доверителни сметки, банкови гаранции или други документи по сделките, както и може да бъде ответник по такива искове пред съд или арбитраж.”

  Предложение от н. п. Михаил Миков, Петър Димитров и Анна Янева:
  Да се създаде нов § 7:
  „§ 7. Създава се нов чл. 32в със следното съдържание:
  Чл. 32в. Неустойките, произтичащи от неизпълнение на приватизационни договори, не могат да се намаляват.”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.


  Предложение от н. п. Валентин Николов:
  Да се създаде нов § 7:
  „§ 7. Създава се нов чл. 32в със следното съдържание:
  Чл. 32в. “Не могат да се намаляват поради прекомерност неустойките, дължими по приватизационни договори, включително и по сключените по реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 6:
  § 6. В глава шеста се създава чл. 32в:
  „Чл. 32в. Не могат да се намаляват поради прекомерност неустойките, дължими по приватизационни договори, включително и по сключените по реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.”


  § 5. В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 18 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 22, ал. 2 след думата «собственост» се поставя запетая и се добавя «чиято данъчна оценка е над 500 000 лева»;
  2. В § 24:
  а) Текстът на § 24 става ал. 1 и в него след думата «собственост» се поставя запетая и се добавя «чиято данъчна оценка е над 500 000 лева»;
  б) Създава се ал. 2:
  (2) Продажбата по ал. 1 е започната, когато е:
  1. прието решение на управителния орган на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;
  2. издадена заповед на областния управител за откриване на тръжна процедура;
  3. прието решение на Министерския съвет.

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  В § 5, т. 1 и 2, буква „а” числото „500 000” се заменя с „10 000”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2, буква „б”.
  Предложението по т. 1, буква „а” е оттеглено.


  Предложение от н. п. Михаил Миков, Петър Димитров и Анна Янева:
  В § 5 „Преходни и заключителни разпоредби” се правят следните промени:
  а) В т. 1 изразът „чиято данъчна оценка е над 500 000 лв.”се заменя с израза ”чиято по-голяма оценка – данъчна или пазарна – е над 10 000 лева”;
  б) В т. 2 изразът „чиято данъчна оценка е над 500 000 лв.”се заменя с израза ”чиято по-голяма оценка – данъчна или пазарна – е над 10 000 лева”
  Комисията не подкрепя предложението по буква „а” и го подкрепя по принцип в останалата му част.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5, който става § 7 и предлага следната редакция:
  § 7. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 18 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 22:
  а) алинея 3 се изменя така:
  «(3) Информацията по ал. 1 и по ал. 2 - за имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв., се актуализира ежегодно до 31 март.»;
  б) в ал. 4 думите «и 2» се заменят с « и по ал. 2 - за имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв.»
  2. В § 24:
  а) досегашния текст става ал. 1 и в нея след думите «държавна собственост» се добавя «с данъчна оценка над 10 000 лв.»;
  б) Създава се ал. 2:
  «(2) За започната се смята продажбата по ал. 1, когато е:
  1. прието решение на управителния орган на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;
  2. издадена заповед на областния управител за откриване на тръжна процедура;
  3. прието решение на Министерския съвет.»


  Преходни и заключителни разпоредби:

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието и предлага да се отхвърли поради отхвърлянето на следващите параграфи.

  Предложение от н. п. Валентин Николов:
  Да се създаде нов § 9.
  „§ 9. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон съответните компетентни органи по Закона за насърчаване на инвестициите представят в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол копия на сключените от тях договори по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.”
  Предложението е оттеглено.


  Предложение от н. п. Валентин Николов:
  Да се създаде нов § 10:
  „§ 10. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол поема всички права и задължения във връзка с осъществяването на контрол по договорите или споразуменията, сключени от оправомощените органи по Закона за насърчаване на инвестициите след влизане в сила на нейния устройствен правилник.”
  Предложението е оттеглено.


  § 6. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. бр. 44 от 1996 г., изм., бр. 104 от 1996 г., изм. и доп., бр. 55 от 1997 г., доп., бр. 61 от 1.08.1997 г., изм., бр. 117 от 1997 г., доп., бр. 93 от 1998 г., изм. и доп., бр. 124 от 1998 г., изм., бр. 67 от 1999 г., бр. 9 от 2000 г., доп., бр. 12 от 2000 г., изм., бр. 26 от 2000 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., Решение № 7 от 2001 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., изм. и доп., бр. 63 от 2003 г., изм., бр. 24 от 2004 г., доп., бр. 93 от 2004 г., изм. и доп., бр. 32 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г., изм., бр. 30 от 2006 г., изм. и доп., бр. 36 от 2006 г., доп., бр. 64 от 2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 41 от 2007 г., бр. 59 от 2007 г., доп., бр. 92 от 2007 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 52 от 2008 г., изм., бр. 54 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., доп., бр. 17 от 2009 г., изм., бр. 19 от 2009 г., изм. и доп., бр. 33 от 2009 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 18 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 43, ал. 4 след думите «разпореждат с» се добавят «придобитите и» и се създава изречение второ:
  «Когато данъчната оценка на имота или правото на строеж е над 500 000 лева, разпореждането се извършва от министъра, който упражнява правата на държавата в предприятието след решение на Министерския съвет.»
  2. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Алинея 1 се изменя така:
  «(1) Продажбата на имоти – частна държавна собственост с данъчна оценка над 500 000 лева се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол,».
  б) В ал. 2 след думата «собственост» се поставя запетая и се добавя «с данъчна оценка до 500 000 лева.»

  Предложение от н. п. Делян Добрев:
  В § 6, т. 2, букви „а” и „б” числото „500 000” се заменя с „10 000”.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, но предлага да се отхвърли поради отразяването му в приетия законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 002-01-54/18.06.2010 г.

  Предложение от н. п. Валентин Николов:
  Да се създаде нов § 12:
  „§ 12. В Закона за насърчаване на инвестициите (Обн., ДВ, бр. 97 от 24.10.1997 г., в сила от 24.10.1997 г., попр., бр. 99 от 29.10.1997 г., доп., бр. 29 от 13.03.1998 г., в сила от 13.03.1998 г., изм. и доп., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм., бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 28 от 19.03.2002 г., изм. и доп., бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 4.08.2004 г., попр., бр. 40 от 14.05.2004 г., изм., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*), бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., (*) бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., бр. 82 от 10.10.2006 г., бр. 86 от 24.10.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 42 от 29.05.2007 г., в сила от 30.08.2007 г., (*) изм., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп., бр. 18 от 5.03.2010 г., в сила от 5.03.2010 г.) в чл. 22а, ал. 5 след думата “агенцията” се добавя “и в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по един”.
  Предложението е оттеглено.

  § 7. Разпоредбата на § 5 относно § 24, б. «б» от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 18 от 2010 г.) влиза в сила от датата на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 18 от 2010 г.).
  Предложение от н. п. Михаил Миков, Петър Димитров и Анна Янева:
  § 7 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 7 и предлага да се отхвърли.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума