Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
28/10/2010 първо гласуване

  Д О К Л А Д по законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2011 г., № 002-01-83, внесен от Министерския съвет на 1 октомври 2010г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2011 г., № 002-01-83, внесен от Министерския съвет на 1 октомври 2010г.


  На извънредно заседание, проведено на 28 октомври 2010 г., съвместно с Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда и социалната политика и Комисията по здравеопазване, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2011 г.
  На заседанието присъстваха: вицепремиерът и министърът на финансите - г-н Симеон Дянков, министърът на икономиката, енергетиката и туризма - г-н Трайчо Трайков, министърът на здравеопазването – д-р Стефан Константинов, министърът на труда и социалната политика - г-н Тотю Младенов, заместник министърът на финансите - г-н Владислав Горанов, управителят на НОИ - г- жа Христина Митрева, управителят на НЗОК – д-р Нели Нешева, управителят на БНБ - г-н Иван Искров, председателят на Комисията за финансов надзор – г-н Стоян Мавродиев и други.
  Проектобюджетът за 2011 г. е разработен при спазване на приетите от Министерския съвет основни допускания по отношение на данъчно-осигурителната политика, политиката по доходите, публичните разходи, както и фискалната цел относно бюджетното салдо за следващия тригодишен период, които са база за приетите разходни тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити. Основна задача пред правителството е намиране на механизми за справяне с макроикономическите и фискални предизвикателства, пред които е изправена икономиката.
  При дефинирането на бюджетните параметри за 2011 г. са заложени следните цели:
   запазване стабилността на валутния борд при сегашния фиксиран курс на лева към еврото;
   ориентиране на публичните разходи в посока на стимулиране на факторите, ускоряващи икономическия растеж в съответствие с обновената Лисабонска стратегия;
   подобряване на бизнес средата и на инвестиционния климат.
  Основните акценти на разходната политика в бюджет 2011 г. са насочени към:
   запазване на номиналния размер на средствата за заплати, достигнат през 2010 г. и определяне на индивидуалните възнаграждения съобразно реформата за заплащане в бюджетната сфера;
   осигуряване на средства за национални доплащания на хектар земеделска земя и за животни;
   запазване на разходите за издръжка, капиталовите разходи и субсидиите от националния бюджет на нивата от актуализирания бюджет за 2010 г.
  Рамката на бюджет 2011 е изготвена при очаквания за икономически растеж от 0.7% още през настоящата година, чийто двигател основно е външният сектор. Прогнозите са за продължаване на тенденцията за умерен реален растеж на износа.
  В бюджет 2011 правителството запазва данъчните ставки при преките данъци, които са на едно от най-ниските нива в страните от Европейския съюз. Ще продължи и процеса на последователно прехвърляне на тежестта към косвените данъци чрез повишаване на някои акцизни ставки от началото на 2011 г. Предизвикателство пред данъчната политика остава подобряване ефективността на събираемостта на данъците чрез мерки от страна на приходните администрации.
  При определянето на разходите по бюджетите за 2011 г. е следван принципът на приоритетно финансиране на основните социални отговорности на държавата и равнопоставеност между отделните бюджети в условията на финансови ограничения. Бюджетната политика е фокусирана към осъществяване на засилен контрол върху разходите и размера на бюджетния дефицит и свързаните с това структурни реформи.
  Основните макроикономически показатели за 2011 г. са: реален растеж на БВП – 3.6 %, хармонизирана инфлация в края на годината - 2.6% и средна за периода - 3.7%, дефицит по текущата сметка в процент от БВП – минус 3.5%, преки чуждестранни инвестиции в процент от БВП - 5.0 %.
  Планираните приходи по консолидираната фискална програма за 2011 г. са в размер на 25 844.0 млн. лв., (33.5% от БВП) при номинален ръст от 1 295.9 млн. лв., което представлява ръст от 5.3% спрямо програмата за 2010 г. Сравнено с 2010 г. през следващата година се очаква делът на приходите в реалното преразпределение през бюджета да бъде ограничен с 0.8% от БВП.
  Общият размер на публичните разходи през 2011 г. възлиза на 27 807 млн. лв. За първи път в най-новата ни история държавата планира да похарчи не повече от предходната година. Това е израз на волята на правителството за предприемането на мерки за фискална консолидация.
  Министърът на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков, представи проектобюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за 2011 г.
  Заложените основни параметри в него са:
  - приходи - в размер на 156 млн. 355 700 лв.
  - разходи - в размер на 82 млн. 771 200 лв., разпределени по политики и програми, както следва:
  1. Политика „устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност” в размер на 31 млн. 946 хил. лв.
  2. Политика „устойчиво развитие на туризма и ефективно външно икономическо сътрудничество”. Бюджетът по политиката е в размер на 17 млн. 131 хил. лв.
  3. Политика „устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие” със стратегическа цел „Създаване на условия за сигурна, ефективна и екологосъобразна енергетика”. Бюджетът по политиката е в размер на 23 млн. 841 хил. лв.
  4. ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ”, в която са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на програмите за постигането на стратегическите цели на министерството. Тъй като дейностите обслужват предоставянето на услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна Програма „Администрация”. Бюджетът на програмата е в размер на 9 млн. 853 хил. лв.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 12, “Против” – 4-ма и “Въздържали се” – 2-ма народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2011 г. със становище на Министерския съвет, № 002-01-83, внесен от Министерския съвет на 1 октомври 2010 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума