Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
27/10/2010 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 002-01-90, внесен от Министерския съвет на 12 октомври 2010 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 002-01-90, внесен от Министерския съвет на 12 октомври 2010 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 27 октомври 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.
  На заседанието присъстваха Евгени Ангелов – заместник министър на икономиката, енергетиката и туризма, Емил Алексиев – началник отдел в дирекция „Техническа хармонизация и политика на потребителите”, Цвета Караилиева – младши експерт в същата дирекция и Огнян Варадинов – член на Комисията за защита на потребителите. Законопроектът беше представен от г-н Емил Алексиев.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите цели да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна и за отмяна на Директива 94/47/ЕО на Съвета.
  Директивата възприема принципа на максимална хармонизация, съгласно който държавите - членки не следва да запазват или да въвеждат в националното си законодателство разпоредби, различни от предвидените в директивата.
  Предмет на законопроекта са четири вида договори:
  • договори за разпределено във времето право на ползване на собственост;
  • договори за дългосрочни ваканционни продукти;
  • договори за препродажба на разпределено във времето право на ползване на собственост и на договори за дългосрочни ваканционни продукти;
  • договори за замяна на разпределено във времето право на ползване на собственост и на договори за дългосрочни ваканционни продукти.
  Разпоредбите на законопроекта разширяват обхвата на изброените по-горе договори и подобряват прозрачността за потребителите чрез въвеждането на подробни изисквания към рекламата, преддоговорната и договорната информация за съответния вид договор, упражняване правото на отказ и забраната за извършване на авансово плащане.
  В предложения законопроект се съдържат разпоредби за предоставяне на задължителна преддоговорна информация от търговеца на потребителя преди сключването на договори за разпределено във времето право на ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти, за препродажба и за замяна на такива договори. За целта се въвеждат четири стандартни формуляра за предоставяне на преддоговорна информация, всеки от тях отговарящ на специфичните особености на договора, за който се отнася. Всеки търговец е длъжен да предостави съответния формуляр преди сключването на договора. По този начин потребителят ще има възможност да сравнява по-лесно предлаганите му условия.
  Друг съществен момент е въвеждането на изискването потребителят да бъде уведомен за всяка промяна в съдържанието на предоставената му преддоговорна информация преди сключването на договора за разпределено във времето право на ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти, за препродажба и за замяна.
  Нов елемент в уредбата на договорите за разпределено във времето право на ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти, за препродажба и за замяна е изискването, съгласно което преддоговорната информация, както и информацията, съдържаща се в съответния договор, следва да се предоставя на езика или на един от езиците на държавата – членка на Европейския съюз, в която потребителят пребивава или чийто гражданин е той, по негов избор, при условие че това е официален език на Европейския съюз.
  Освен това разпоредбите на законопроекта предвиждат, че преди сключване на договори за разпределено във времето право на ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти, за препродажба и за замяна търговецът трябва изрично да уведоми потребителя за наличието на право на отказ от договора, за срока на упражняване правото на отказ и за забраната за извършване на авансово плащане в периода, през който потребителят може да се откаже от договора.
  Съгласно предложените изменения потребителят има право да се откаже от договора за разпределено във времето право на ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти, за препродажба и за замяна в срок 14 календарни дни считано от датата на сключване на договора или сключване на обвързващ предварителен договор или от получаване на договора или на обвързващия предварителен договор, когато потребителят ги получава след тяхното сключване.
  Законопроектът предвижда използването на стандартен формуляр за улесняване упражняване правото на отказ на потребителя от сключения договор за разпределено във времето право на ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти, за препродажба и за замяна. Упражняванетo на правото на отказ на потребителя от сключения договор прекратява правата и задълженията между него и търговеца и потребителят не дължи разноски и заплащане на услуги, предоставени му преди отказа.
  Нов момент в уредбата на този вид договори е и забраната за извършване на авансово плащане при договорите за разпределено във времето право на ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти и за замяна. Търговецът няма да има право да изисква и да получава от потребителя под каквато и да е форма авансово плащане, предоставяне на гаранции, блокиране на пари по сметки, изрично признаване на задължения или всяка друга насрещна престация за търговеца или за трето лице преди изтичането на сроковете за упражняване правото на отказ от сключения договор. Също така при договорите за препродажба търговецът няма да има право да получава от потребителя под каквато и да е форма авансово плащане, предоставяне на гаранции, блокиране на пари по сметки, изрично признаване на задължения или всяка друга насрещна престация за търговеца или за трето лице преди осъществяване на действителната продажба или когато договорът за препродажба е прекратен на друго основание.
  С оглед необходимостта от засилване на защитата и подобряване прозрачността за потребителите законопроектът предвижда изискването, страницата или страниците на договора, съдържащи клаузи относно наличието на право на отказ, начините на упражняването му и забраната за авансово плащане в периода, през който потребителят може да се откаже от договора, да се подписват отделно от него.
  Предоставя се възможност на потребителите да упражнят правата си по договора за разпределено във времето право на ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти, за препродажба и за замяна по административен и по съдебен ред или чрез извънсъдебни способи за решаване на потребителски спорове. Комисията за защита на потребителите може да предявява колективни искове за преустановяване или забрана на действия и търговски практики, които са в нарушение на разпоредбите на закона.
  Прилагането на законопроекта не изисква създаването на нова институционална структура. Контролът по изпълнението на законопроекта ще се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма чрез Комисията за защита на потребителите.
  От Комисията за защита на потребителите изразиха становище, че във връзка с § 2 от законопроекта, а именно - въвеждането на забрана за предлагането и продажбата от разстояние на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, следва да се измени и чл. 218 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Освен това представителят на комисията се обяви за прецизиране на текста на §11, относно чл. 148, между първо и второ гласуване на законопроекта.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 10 народни представители, без “Против” и “Въздържали се” – 5 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 002-01-90/12.10.2010 г., внесен от Министерския съвет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума