Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
24/11/2010 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, № 054-01-90, внесен от Любен Татарски на 12 ноември 2010 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, № 054-01-90, внесен от Любен Татарски на 12 ноември 2010 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 24 ноември 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. Законопроектът беше представен от н. п. Любен Татарски.
  Основната част от промените, предложени с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост са свързани с принудителното отчуждаване на имоти – частна собственост, за общински нужди. По своята същност те са аналогични на промените, направени в Закона за държавната собственост в частта му, регламентираща отчуждаването на имоти за държавни нужди.
  Промените целят в максимална степен да се осигури приоритетното и своевременно изграждане на общински обекти – публична общинска собственост от първостепенно значение за общините. В тази връзка със законопроекта се дава и легална дефиниция на понятието „обекти от първостепенно значение”.
  С оглед ускоряване на процедурите за принудително отчуждаване на имоти – частна собственост за изграждане на обекти – публична общинска собственост от първостепенно значение за общините, се предлага основание за започване на процедурата да бъде одобрен подробен устройствен план, за който общинския съвет е допуснал предварително изпълнение и разпореждането за предварителното изпълнение на който е влязло в сила. Законопроектът предвижда и уреждане на фактическите и правни последици от евентуалната отмяна на одобрения, но не влязъл в сила подробен устройствен план, ако въз основа на него са предприети действия по отчуждаване.
  Предвижда се правната възможност при изграждането на обекти – публична общинска собственост от първостепенно значение, общината да може да влезе във владение на имоти или на части от тях, представляващи незастроени земеделски земи или гори и земи от горския фонд и да започне строителството преди влизане в сила на заповедта за отчуждаване при условие, че е издадено разрешение за строеж на обекта и определеното в заповедта за отчуждаване обезщетение е преведено по сметка на правоимащите. В тези случаи общината дължи обезщетение на собствениците за периода от деня на влизане във владение на имота до влизането в сила на заповедта за отчуждаване. В законопроекта са предвидени условията и реда за определяне на обезщетението, както и възможността на засегнатите собственици да оспорват размера на обезщетението пред съда.
  Въвежда се и възможността при отчуждаване на незастроени поземлени имоти извън урбанизираните територии, които са земеделски земи или гори и земи от горския фонд, обезщетяването да може да се извърши със земеделски земи от общинския поземлен фонд, съответно – с гори или със земи от общинския горския фонд, еднакви по произход и функции с отчуждавания имот.
  Прецизирани са разпоредбите, свързани с начина на определяне на равностойно парично обезщетение при отчуждаване с оглед на устройствените характеристики и установения начин на трайно ползване на имотите.
  Отчитайки съществуващите проблеми в практиката, се предлага да се въведе срок, в който собственици на имоти, които са отчуждени, но не са получили дължимото обезщетение да могат да искат отмяна на заповедта за отчуждаване. Същевременно се предлага, ако в определения в закона срок дължимото обезщетение не бъде преведено по сметка на правоимащите, заповедта за отчуждаване да се обезсилва. В този аспект се предлагат и разпоредби, регламентиращи сроковете, в които собственици на отчуждени имоти, които не се използват по предназначение или строителството на обекта, за който са отчуждени не е започнало, да могат да предявят исканията си за отмяна на отчуждаването. В преходните и заключителни разпоредби е предвиден и ред за уреждане на заварените случаи.
  Прецизират се част от текстовете, касаещи съставянето на актове за общинска собственост, поправката на актовете и вписването им в службата по вписванията.
  В преходните и заключителни разпоредби са предложени промени в Закона за енергетиката и в Закона за електронните съобщения, свързани с отпадане на задължението за предоставяне на безвъзмездни права върху публична общинска собственост на операторите на тези услуги. Основният аргумент за това е, че общините не ползват тези услуги безвъзмездно, а в същото време са задължени да предоставят безвъзмездни права на доставчиците на тези услуги, което ги лишава от приходи в общинските бюджети.


  В хода на дискусията председателят на комисията Мартин Димитров постави въпроса дали в законопроекта е предвиден механизъм, гарантиращ че при обезщетяването с гори няма да се извършват злоупотреби.
  Народният представител Любен Татарски отговори, че тези механизми са заложени в специалните закони - в Закона за горите, в Закона за опазване на земеделските земи- в който са направени аналогични предложения за изменения и са в синхронизация със Закона за държавната собственост по отношение на замяната на имоти.
  Народният представител Георги Икономов попита дали промяната в § 14 относно обектите – общинска собственост, които могат да се отдават под наем без търг и конкурс за „здравни, образователни и социални дейности” се отнася и за частните болници и училища, например. В отговор н. п. Любен Татарски поясни, че това касае всички искатели, а не както до сега само тези, които са на бюджетна издръжка.
  Народният представител Рамадан Аталай засегна предложените изменения в § 25 и § 26 от законопроекта относно измененията в Закона за енергетиката и Закона за електронните съобщения. Той уточни, че се касае за премахване на правото за безвъзмездно преминаване през общинските терени, публична общинска собственост и попита няма ли тази промяна да се отрази върху крайната цена за потребителя на електроенергия и далекосъобщителни услуги. Членовете на комисията се обединиха около мнението, че е редно да се поискат официалните становища на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и на Националното сдружение на общините по отношение на промяната предвиждана в Закона за енергетиката. Въз основа на това текстовете между първо и второ четене на законопроекта да бъдат прецизирани.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 12 народни представители, без “Против” и “Въздържали се” – 5 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, № 054-01-90, внесен от Любен Татарски на 12 ноември 2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума