Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
12/01/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по проект за решение за приемане на Стратегия за национална сигурност на Република България, № 002-03-18, внесен от Министерския съвет на 10 декември 2010 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по проект за решение за приемане на Стратегия за национална сигурност на Република България, № 002-03-18, внесен от Министерския съвет на 10 декември 2010 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 12 януари 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа проект за решение за приемане на Стратегия за национална сигурност на Република България, № 002-03-18, внесен от Министерския съвет на 10 декември 2010 г.

  На заседанието присъстваха ген. Румен Миланов – съветник на министър-председателя, Георги Кръстев – член на политическия кабинет на вицепремиера Цветан Цветанов и секретар на работната група по Стратегията за национална сигурност и Владимир Янков – директор на дирекция „Управление при кризисни ситуации” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

  Проектът беше представен от ген. Румен Миланов.
  Проектът на Стратегия за национална сигурност на Република България е разработен в съответствие с програмата за управление на Правителството на европейското развитие България. Той има за задача да отговори на промените във вътрешната и международната среда за сигурност, които настъпиха след приемането през 1998 г. на Концепцията за национална сигурност.
  Основните цели на съвременната политика за сигурност са гарантиране на общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и толерантност; правата на човека и неговата сигурност; защита на конституционното устройство, националното и държавното единство, благоденствието и просперитета на нацията. Наред с това стратегията дава насоките за създаване на готовност на институциите, обществото и гражданите за реагиране в условия на висока динамика на средата за сигурност, както и създаване на условия за реализиране на интересите на Република България.
  Определящ нов момент е поставянето на гражданина в центъра на политиката за сигурност и открояването на възможностите на неправителствения сектор. Същевременно се посочва, че държавата запазва своята основна роля в сферата на националната сигурност. Националната сигурност се разбира като взаимна обвързаност между сигурността на гражданина, обществото и държавата.
  Включени са нови аспекти на националната сигурност (икономически, финансов, екологичен, социален, правосъдие), а традиционните (отбрана, външна политика, вътрешна сигурност, разузнаване) са актуализирани и доразвити.
  Видовете компоненти са равнопоставени. Подреждането им не е по приоритети, а отразява динамиката и сложното преплитане на средата за сигурност, националните интереси, наличните ресурси и възможности за постигане високо състояние на сигурност на гражданина, обществото и държавата.
  Този документ следва да се разглежда като отправна точка при реализирането на политиките и по-нататъшното развитие на системата за национална сигурност. Политиката за национална сигурност по отделните направления ще се основава на секторни стратегии.
  Политиката за национална сигурност на Република България се разглежда в неразривна връзка със сигурността на Европейския съюз и НАТО.
  Проектът е съобразен със Стратегия 2020 на Европейския съюз, както и със Стратегическата концепция на НАТО, приета на срещата в Лисабон на 18 и 19 ноември 2010 г.

  В хода на дискусията по-подробно беше обсъдена енергийната и икономическата сигурност на страната.
  Народният представител Румен Овчаров изрази забележка по раздела за енергийната сигурност, а именно че не е достатъчно ясно и подробно отразена важността на пълноценното използване на собствените енергийни източници при осигуряване на националната сигурност.
  Народният представител Иван Иванов изрази становище, че важен елемент за енергийната сигурност на страната е в максимална степен да се осигури енергийна независимост, което означава намаляване на зависимостта от внос на енергийни суровини. Предложи, доколкото това е възможно, изрично да се включи текст, в който да се посочи, че рационалното и пълноценно използване на местните енергийни суровини повишава сигурността и енергийната независимост на страната.

  След представяне и обсъждане на проекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 17 народни представители, без “Против” и “Въздържали се” – 3 народни представители.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме проект за Решение за приемане на Стратегия за национална сигурност на Република България, № 002-03-18, внесен от Министерския съвет на 10 декември 2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума