Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
16/02/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за енергията от възобновяеми източници, № 102-01-9, внесен от Министерския съвет на 8 февруари 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за енергията от възобновяеми източници, № 102-01-9, внесен от Министерския съвет на 8 февруари 2011 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 16 февруари 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).
  На заседанието присъстваха Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, Георги Костов – зам. министър на земеделието и храните, Ангел Семерджиев – председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, както и представители на: Националната електрическа компания, Агенцията за енергийна ефективност, електроразпределителните дружества, КРИБ, Българска стопанска камара, Българска-търговско промишлена палата, Американската търговска камара, Асоциацията на производителите на екологична енергия, Българска фотоволтаична асоциация, Българска ветроенергийна асоциация, Съюз на производителите на екологична енергия-BG, Национален съюз на независимите енергопроизводители, Алианс „Екология-Енергия”, Асоциация на българските енергийни агенции, Българска хидроенергийна асоциация, Националната асоциация по биогорива в България, Българска петролна и газова асоциация, Български енергиен форум, Институт за пазарна икономика, Коалиция за климата в България и други.
  Законопроектът беше представен от министър Трайчо Трайков.
  Проектът на Закон за енергията от възобновяеми източници е разработен в съответствие с разпоредбите на Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Тя установява задължителни национални цели за общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и за дела на енергията от възобновяеми източници в транспорта до 2020 г.
  Приетата за България цел е 16 на сто дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия, като в нея е включена и задължителната цел от 10 на сто дял на енергията от възобновяеми източници в потреблението на енергия в транспорта.
  В изпълнение на Директива 2009/28/ЕО всяка държава членка разработва и приема Национален план за действие за енергията, произведена от възобновяеми източници (Национален план), включващ целите за производството на електрическа енергия, топлинна енергия, енергия за охлаждане и енергия от възобновяеми източници в транспорта до 2020 г. За постигане на целите следва да бъдат предвидени и въведени подходящи политики и мерки за насърчаване производството на енергия от възобновяеми източници при отчитане на въздействието от подобряване на енергийната ефективност и въвеждането на енергоефективни технологии.
  Директива 2009/28/ЕО дава възможност, за изпълнение на националните си цели, всяка държава членка да се възползва от механизма за статистически прехвърляния, изпълнението на съвместни проекти и съвместни схеми за подпомагане между държавите членки и с трети държави. Предвидени са задължения за създаване на система за издаване на „гаранции за произход”, регламентиране на административните процедури, присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи и схеми за подпомагане производството на енергия от възобновяеми източници в държавите членки.
  Проектът на Закон за енергията от възобновяеми източници урежда обществените отношения, свързани с производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници.
  Държавната политика за насърчаване на производството и потреблението на енергията от възобновяеми източници се определя от Министерския съвет и се провежда от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, в чиито правомощията е включено разработването и актуализирането на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници. В законопроекта са уредени специалните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) в областта на енергията от възобновяеми източници, свързани с регулаторната й компетентност по Закона за енергетиката. Въвежда се задължение на министъра на околната среда и водите да въвежда и прилага механизъм за надеждно и независимо одитиране на подаваната от икономическите оператори информация относно изпълнение на изискванията на критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса, да организира създаването и актуализирането на списък на лицата, които осъществяват одит за съответствието на биогоривата и течните горива от биомаса с критериите за устойчивост.
  Директива 2009/28/ЕО изисква изпълнението на мерки и обезпечаването на дейности по провеждане на политиката за насърчаване на енергията от възобновяеми източници. Това предполага осигуряване на значителен човешки, финансов и административен ресурс. По тази причина в законопроекта е предвидено създаването на Агенция по устойчиво енергийно развитие, която ще се явява правоприемник на Агенцията за енергийна ефективност и ще бъде отговорна за организиране изпълнението на дейностите и мерките по Националния план, както и за:
  - издаването, прехвърлянето и отмяната на гаранциите за произход на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане, произведена от възобновяеми източници;
  - организирането на планираните статистически прехвърляния на определени количества енергия от възобновяеми източници.
  Визираните статистически прехвърляния представляват прехвърляния между Република България и една или повече държави - членки на Европейския съюз, на количества енергия, произведена от възобновяеми източници на територия на държавите членки въз основа на договори между държавите членки за една или повече години.
  В законопроекта се запазва принципът на задължително изкупуване на произведената електрическа енергия въз основа на дългосрочни договори и по преференциални цени. Преференциалните цени са фиксирани за целия срок на договора и се определят от ДКЕВР съгласно Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия по Закона за енергетиката.
  С цел координация и съгласуваност на процедурите по присъединяване на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници е предвиден нов подход, въвеждащ следните основни стъпки, предхождащи процеса по присъединяване:
  - планиране развитието на преносната и разпределителните електрически мрежи и съгласуване на инвестиционните намерения на операторите на тези мрежи за присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по зони на присъединяване и нива на напрежение;
  - одобряване от ДКЕВР на предвидените максимални електрически мощности, които могат да бъдат предоставени за присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници към преносната и разпределителните електрически мрежи след съгласуване с министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
  От посочените стъпки, свързани с предоставянето на мощност за присъединяване, е предвидено изключение по отношение на енергийни обекти върху покривни и фасадни конструкции на сгради и върху недвижими имоти към тях в границите на урбанизирани територии и производствени зони, както и за енергийни обекти, които няма да се ползват от преференциалните цени и задължителното изкупуване на произведената електрическа енергия.
  Законопроектът предвижда чрез промени в Закона за устройство на териториите облекчаване на процедурите за изграждане на инсталации за производство на електрическа, топлинна и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW, включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т. ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в собствените им поземлени имоти,.
  Предвижда се и издаване на гаранции за произход на енергията от възобновяеми източници, които се използват от доставчика на електрическа енергия за доказване пред крайния потребител на дела на енергия от възобновяеми източници в общия енергиен състав на този доставчик. Дейностите по издаване, прехвърляне и отмяна на гаранциите за произход ще се извършват от Агенция по устойчиво енергийно развитие, а контролът върху тази дейност – от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
  По отношение на биогоривата и на течните горива от биомаса законопроектът въвежда критерии за устойчивост, които трябва да бъдат изпълнени, за да е възможно отчитането на тези горива за изпълнение на задължителната национална цел за дял на енергията от възобновяеми източници в потреблението на енергия в транспорта. Изпълнението на критериите за устойчивост е въведено и като условие при финансовото подпомагане на икономическите оператори. Предвижда се одитиране на информацията по отношение на критериите за устойчивост и системата за масов баланс, гарантиращи намаляване емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл на биогоривата и течните горива от биомаса.
  Осигуряването на публичност по отношение на мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на енергията от възобновяеми източници, както и информираността на обществеността и участниците в отделните етапи на производство и потребление на тази енергия е сред основните изисквания на Директива 2009/28/ЕО. Изпълнението на това задължение се осигурява чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, която ще бъде създадена от Агенция по устойчиво енергийно развитие.
  Предвидено е административнонаказателната отговорност на нарушителите да бъде ангажирана от Министерството на околната среда и водите, ДКЕВР, Агенция по устойчиво енергийно развитие и Държавната агенция по метрологичен и технически надзор в съответствие с правомощията им по този закон и по законите, които уреждат функциите им на административнонаказващи органи – Закона за околната среда и водите, Закона за енергетиката, Закона за енергийната ефективност и Закона за чистотата на атмосферния въздух.
  С Преходните разпоредби са уредени задълженията за изпращане на доклади до Европейската комисия, както и допълнителните изисквания към съдържанието на първия доклад за изпълнението на Националния план. Дадена е регламентация на заварени правоотношения, свързани с присъединяването на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, сключването и изпълнението на дългосрочни договори за изкупуване на произведената енергия и приложимите преференциални цени на изкупуване.
  Заключителните разпоредби уреждат промените в законодателството, които са необходими във връзка с въвеждане изискванията на директивата и за постигане на съответствие, включително терминологично, с този законопроект. Предвижда се едномесечен срок от влизането в сила на закона за приемане на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и привеждане в съответствие на подзаконовите нормативни актове по прилагане на Закона за енергетиката.
  От Министерството на икономиката, енергетиката и туризма изразиха становище, че законопроектът адекватно транспонира Директива 2009/28 ЕО и ще способства за това Република България да покрие до 2020 г. изискването за 16% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергопотребление.
  Георги Костов – зам.министър на земеделието и храните, изказа мнение, че в законопроекта се подценява производството на енергия от биомаса и изтъкна големия потенциал на България в тази сфера. Беше подчертано, че горската биомаса е конкурентен източник на енергия.
  Ангел Семерджиев – председател на ДКЕВР, отбеляза, че административните процедури по присъединяване на ВЕИ проекти трябва да бъдат прозрачни и ясно уредени. Беше припомнено, че по все още действащия закон, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране трябва да определи новите цени за преференциално изкупуване до 31.03.2011г., както и че срокът за възстановяване на инвестициите във възобновяеми енергийни източници е по-кратък от срока за гарантираното изкупуване на енергията по преференциални цени.
  Представителите на работодателските организации и електроразпределителните дружества се изказаха положително за законопроекта. Като голям негов плюс бяха изтъкнати разпоредбите, с които се смята, че ще бъдат „отсяти” сериозните инвеститори от спекулантите.
  Велизар Киряков, председател на Асоциацията на производителите на екологична енергия, изрази мнение, че духът на законопроекта е в посока ограничаване развитието на възобновяемите енергийни източници. Той отбеляза и някои разминавания между текстовете на директивата и законопроекта, както и изказа мнение, че съществува неравнопоставеност между потребителите и мрежовите оператори. Наред с това беше изразено становище, че липсата на ясна уредба в законопроекта и препращането към все още не приети подзаконови нормативни актове може да създаде проблеми.

  Никола Газдов, председател на Българска фотоволтаична асоциация сподели притеснението си от твърде големите административни пречки пред инвеститорите, което може да доведе до оскъпяване на проектите. Същевременно беше изразено съгласие, че цените, по които преференциално се изкупува енергия от фотоволтаици, могат да бъдат редуцирани.
  Антон Иванов, представител на Български енергиен форум, призова за бързо приемане на закона, както и за поставяне на всички ВЕИ при равни условия, включително биомасата. В този контекст беше повдигната и темата за въвеждане на единен срок за изкупуване на различните видове енергия от възобновяеми източници.
  Представителите на Българската петролна и газова асоциация и на Националната асоциация по биогорива в България подкрепиха законопроекта.
  В хода на дискусията беше изказано мнение, че липсва баланс между отделните видове енергия от възобновяеми източници, както и беше поставен въпроса защо смесването на бензин с биоетанол се отлага за 2014 г., при положение, че според сега действащата нормативна уредба смесването трябва да започне от 01.03.2011 г.
  Народните представители Румен Овчаров и Иван Иванов отбелязаха, че законопроектът е закъснял. Народният представител Румен Овчаров попита какви са стимулите на мрежовите оператори да свързват ВЕИ проекти и каква е ефективността на ВЕИ. Наред с това беше изтъкната неравнопоставеност между инвеститори и оператори, както и между различните видове ВЕИ. Основен въпрос и тук беше този за отложеното добавяне на биокомпонента към бензина.
  Народният представител Иван Иванов се присъедини към изказаното мнение от н. п. Румен Овчаров, добавяйки въпрос относно финансирането и административния капацитет на бъдещата Агенция за устойчиво енергийно развитие. Беше изказано и опасение за липса на яснота по два основни въпроса: за определяне на цените и за процедурите по присъединяване на проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници. В допълнение, изрази мнение, че в законопроекта не е обърнато нужното внимание на биомасата.
  Народният представител Ариф Агуш също повдигна въпроса за отложеното смесване на бензина с биоетанол, както и този за производството на биогаз и свързването на съответните инсталации към газоразпределителните мрежи.
  Народният представител Диан Червенкондев, Валентин Николов и Никола Белишки се изказаха в подкрепа на законопроекта и същевременно припомниха, че между първо и второ гласуване на законопроекта могат да бъдат внасяни предложения за негови изменения и допълнения.
  Народният представител Петър Димитров постави въпрос на министър Трайков за това как ще се променят цените на енергията след постигане на националните цели, заложени в законопроекта.
  Председателят на комисията, Мартин Димитров, призова да няма политизиране на предложения законопроект и попита дали може да се гарантира честната конкуренция при присъединяване към мрежите. Също така изказа подкрепата си в полза на навлизането на биогоривата и използването на биомасата като енергиен източник.
  Министър Трайков изрази надежда, че между първо и второ гласуване на законопроекта противоречията могат да бъдат отстранени. Беше декларирано, че самите производители на биогорива са настоявали за отлагане въвеждането на биокомпонента в бензина. Въпросът за бъдещите цени при изпълнение на целта 16% енергия от възобновяеми източници до 2020 г. беше оставен за разрешаване от ДКЕВР. В тази връзка Ангел Семерджиев изтъкна, че е възможно значително намаляване на цените на фотоволтаичната енергия.
  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 14 народни представители, “Против” – 3, без “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за енергията от възобновяеми източници, № 102-01-9/08.02.2011 г., внесен от Министерския съвет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума