Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
09/03/2011 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ четене
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за занаятите, № 002-01-4, внесен от Министерския съвет на 7 януари 2010 г., приет на първо гласуване на 10 март 2010 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за занаятите, № 002-01-4, внесен от Министерския съвет на 7 януари 2010 г., приет на първо гласуване на 10 март 2010 г.


  ПРОЕКТ!
  ВТОРО ГЛАСУВАНЕ


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за занаятите
  (обн., ДВ, бр. 42 от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 56 от 2002 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 10, 30, 34, 80 и 81 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 19 и 82 от 2009 г. и бр. 15 от 2010 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  Навсякъде в законопроекта съкращението „(РЗК)”, съответно „(НЗК)” да се замени с „регионалната занаятчийска камара”, съответно с „Националната занаятчийска камара”.

  Комисията подкрепя предложението, което е отразено на систематичното му място в съответните параграфи.

  § 1. Член 1 се изменя така:
  „Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за упражняване на занаят.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.


  § 2. В чл. 2 ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. Член 3 се изменя така:
  „Чл. 3. (1) „Занаят” е дейност за производството на изделия и/или за предоставянето на услуги по занаятчийски начин.
  (2) Предприятието за производство на изделия или за предоставяне на услуги е организирано по занаятчийски начин, когато за определяне на облика му са изпълнени едновременно следните изисквания:
  1. дейността е включена в списъка на занаятите съгласно приложение № 1;
  2. работата се изпълнява на ръка или с помощта на ръчни или други специфични за занаята инструменти; дейността е разчленена и се състои от отделни операции; крайното изделие или услугата са сходни с други от същия вид и/или са уникални;
  3. за извършването на дейността са необходими съответни знания, умения и практически навици, придобити със занаятчийско обучение и квалификация, с професионално обучение в системата на средното и висшето образование, с курсове за придобиване или повишаване на квалификацията, както и с професионален опит;
  4. дейността се извършва от занаятчии – самостоятелно заети лица или обединени в дружества по смисъла на чл. 357 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).”

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 3, чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в т. 3 преди думата „умения” се добавя „производствено-технически”;
  б) в т. 4 думите „на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД)” се заменят с „от Закона за задълженията и договорите”.
  Комисията подкрепя предложението .

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. Член 3 се изменя така:
  „Чл. 3. (1) Занаят е дейност за производството на изделия и/или предоставянето на услуги по занаятчийски начин.
  (2) Предприятието за производство на изделия или за предоставяне на услуги, е организирано по занаятчийски начин, когато за определяне на облика му са изпълнени едновременно следните изисквания:
  1. дейността е включена в списъка на занаятите съгласно приложение № 1;
  2. работата се изпълнява на ръка или с помощта на ръчни или други специфични за занаята инструменти; крайното изделие или услугата са сходни с други от същия вид или са уникални;
  3. за извършването на дейността са необходими съответни знания, производствено-технически умения и практически навици, придобити със занаятчийско обучение и квалификация, с професионално обучение в системата на средното и висшето образование, с курсове за придобиване или повишаване на квалификацията, както и с професионален опит;
  4. дейността се извършва от занаятчии – самостоятелно заети лица или обединени в дружества по Закона за задълженията и договорите.”

  § 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Занаятчията упражнява занаята след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на чл. 3, ал. 1, т. 9 на Закона за регистър БУЛСТАТ.
  (2) Занаятчията е длъжен да постави на видно място в работното помещение издаденото майсторско или калфенско свидетелство, както и да показва при поискване от потребителите на предоставяните стоки и услуги и от контролни органи карта за идентификация за удостоверяване на кода по БУЛСТАТ.”
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Занаятчиите могат да упражняват един или повече занаяти, да предоставят само занаятчийски услуги и да търгуват единствено със собствената си продукция.”

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 4, чл. 4, ал. 2 думите „или калфенско свидетелство” се заменят със „свидетелство или свидетелство за калфа”.
  Комисията подкрепя предложението .

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Занаятчията упражнява занаята след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на чл. 3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ, с изключение на занаятчиите, които не са самостоятелно заети лица.
  (2) Собственикът на предприятие, организирано по занаятчийски начин, е длъжен да постави на видно място в работното помещение майсторско свидетелство или свидетелство за калфа или документ, удостоверяващ правото да се упражнява занаят, както и да показва при поискване от потребителите на предоставяните стоки и услуги и от контролните органи карта за идентификация за удостоверяване на кода по БУЛСТАТ.”
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Занаятчиите могат да упражняват един или повече занаяти, да предоставят само занаятчийски услуги и да търгуват единствено със собствената си продукция.”

  § 5. Членове 5, 6 и 7 се отменят.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. Член 5 се изменя така:
  „Чл. 5. (1) Собственик на предприятие, организирано по занаятчийски начин, може да бъде самостоятелно зает занаятчия или лица, обединени в дружество по Закона за задълженията и договорите.
  (2) Самостоятелно зает занаятчия може да бъде физическо лице, което отговаря на едно от следните условия:
  1. е калфа – без право да обучава чираци;
  2. е майстор;
  3. има придобита ІІ или ІІІ степен на професионална квалификация в институции от системата на професионалното образование и обучение или има висше образование, съответстващо на занаята, който иска да упражнява, както и придобит съответен опит по занаята.
  (3) Дружество по Закона за задълженията и договорите може да бъде собственик на предприятие, организирано по занаятчийски начин, когато физическото лице, отговорно за техническото ръководство на производствената дейност, е майстор по занаят в сферата на дейността му.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 6:
  § 6. Членове 6 и 7 се отменят.

  § 6. В чл. 8 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Занаятчиите могат да се обединяват в регионални занаятчийски камари, които са юридически лица. Регионалните занаятчийски камари извършват дейността си съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.”
  2. В ал. 2 думите „една област” се заменят с „един район по смисъла на чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие”.

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 6 т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението .

  Предложение от н. п. Анна Янева:
  В § 6 т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението .

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
  § 7. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Занаятчиите могат да се обединяват в регионални занаятчийски камари, които са юридически лица. Регионалните занаятчийски камари извършват дейността си съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.”

  § 7. Член 9 се изменя така:
  „Чл. 9. Регионалната занаятчийска камара (РЗК):
  1. защитава интересите на своите членове и подпомага занаятчиите, съдейства за недопускане на нелоялна конкуренция между тях;
  2. съдейства на държавната и общинската администрация в усилията им за насърчаване развитието на занаятите и при разработване на програми и проекти, свързани със занаятите;
  3. подпомага членовете си в организирането и осъществяването на занаятчийското обучение, организира изпити за признаване на занаятчийска квалификация и издава свидетелства за калфи и майстори;
  4. сътрудничи с институции от системата на професионалното образование и обучение и от системата на висшето образование;
  5. изготвя програми за подготовка и обучение на занаятчии според нуждите на района и ги публикува на интернет страницата си;
  6. съдейства чрез Задругата на майсторите на народните художествени занаяти (ЗМНХЗ) и националните браншови организации - членове на Националната занаятчийска камара (НЗК), за практическото обучение на занаятчии;
  7. публикува на интернет страницата си одобрените от управителните органи на НЗК образци на документи, с които занаятчиите декларират произхода на изделията си, както и други удостоверителни документи в случаите, уредени със закон;
  8. създава и поддържа по образец, утвърден от Националната занаятчийска камара, следните публични регистри:
  а) на членовете си;
  б) на майсторите;
  в) на калфите;
  г) на обучаваните чираци и калфи.”

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  1. В § 7, в чл. 9:
  а) в текста преди т. 1 съкращението „(РЗК)” да отпадне;
  б) в т. 3 думите „и майстори” да отпаднат;
  в) точка 5 се изменя така:
  „5. изготвя програми за подготовка и обучение на занаятчии според нуждите на района, съгласува програмите с Националната занаятчийска камара и ги изпраща за утвърждаване от Националната агенция за професионално образование и обучение; публикува утвърдените програми на интернет страницата си”;
  г) в т. 6 съкращението „(НЗК)” да отпадне;
  д) в т. 7 съкращението „(НЗК)” се заменя с „Националната занаятчийска камара”;
  е) в т. 8 текстът преди буква „а” се изменя така: „създава и поддържа регистър на занаятчиите, който се състои от следните регистри”.
  2. Да се създаде нов § 8:
  „§ 8. Създава се чл. 9а:
  Чл. 9а. (1) Регистрите, водени от Регионалната занаятчийска камара са публични и се обявяват на интернет страницата на съответната камара и на интернет страницата на Националната занаятчийска камара.
  (2) Регистрите се водят по образец, утвърден от Националната занаятчийска камара, при спазване на Закона за защита на личните данни.”
  Комисията подкрепя предложението по принцип като предложението по т. 2 е отразено на систематичното му място в § 18, относно чл. 21.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8:
  § 8. Член 9 се изменя така:
  „Чл. 9. Регионалната занаятчийска камара:
  1. защищава интересите на своите членове и ги подпомага; съдейства за недопускане на нелоялна конкуренция между тях;
  2. съдейства на държавната и общинската администрация в усилията им за насърчаване развитието на занаятите и осигуряване качеството на предоставяните занаятчийски услуги и при разработване на наредби, програми и проекти, свързани със занаятите;
  3. подпомага членовете си в организирането и осъществяването на занаятчийското обучение, организира изпити за признаване на занаятчийска квалификация и издава свидетелства за калфи;
  4. сътрудничи с институции от системата на професионалното образование и обучение и от системата на висшето образование;
  5. изготвя програми за обучение на занаятчии според нуждите на района, съгласува програмите с Националната занаятчийска камара, която ги изпраща за утвърждаване от Националната агенция за професионално образование и обучение; публикува утвърдените програми на интернет страницата си;
  6. съдейства чрез Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти” и браншовите организации - членове на Националната занаятчийска камара, за практическото обучение на занаятчии и разкриване на работни места за придобиване на опит и квалификация на калфи от браншовите организации;
  7. публикува на интернет страницата си одобрените от управителните органи на Националната занаятчийска камара образци на документи, с които занаятчиите декларират произхода на изделията си, както и други удостоверителни документи в случаите, уредени със закон;
  8. създава и поддържа регионален регистър на занаятчиите – нейни членове, който се състои от следните раздели на:
  а) дружества по Закона за задълженията и договорите;
  б) самостоятелно заетите занаятчии;
  в) майсторите, които не са самостоятелно заети лица;
  г) калфите, които не са самостоятелно заети лица;
  д) чираците.”

  § 8. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. В основния текст на ал. 1 глаголът „са” се заменя с „могат да бъдат”.
  2. Алинея 2 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 8, който става § 9:
  § 9. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Членове на регионалната занаятчийска камара могат да бъдат:
  1. самостоятелно заети занаятчии;
  2. дружества по Закона за задълженията и договорите- собственици на предприятия, организирани по занаятчийски начин;
  3. майстори, калфи и чираци.”
  2. Алинея 2 се отменя.

  § 9. В чл. 11 думите „е длъжен” се заменят с „може”.

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 9, чл. 11 след думата „може” се добавя „доброволно”.
  Комисията подкрепя предложението .

  Предложение от н. п. Анна Янева:
  В § 9, чл. 11 преди думата „може” се добавя „по свой избор и воля”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
  § 10. Член 11 се изменя така:
  „Чл. 11. Всеки занаятчия може доброволно да членува в регионалната занаятчийска камара, в района на която иска да упражнява занаят. Членовете на регионалната занаятчийска камара се вписват в регистъра по чл. 9, т. 8.”

  § 10. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Органи на РЗК са общото събрание, управителният съвет и комисията за защита и установяване на конфликт на интереси.”

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 10, чл. 12, ал. 1 след думата „защита” се добавя „на занаятчиите”.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
  § 11. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Органи на регионалната занаятчийска камара са общото събрание, управителният съвет и комисията по етика и разрешаване на спорове.”

  § 11. В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „представители на” се заличават.
  2. Алинеи 2 и 3 се отменят.

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 11, т. 2 се изменя така:
  „2. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
  § 12. В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „представители на” се заличават.
  2. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.

  § 12. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се отменя.
  2. В т. 3 накрая се добавя „и членовете на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”.
  3. Създава се т. 7:
  „7. приема отчета за изпълнение на бюджета и го публикува на интернет страницата на РЗК и НЗК.”

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 12, т. 2 в т. 3 думата „предотвратяване” се заменя със „защита на занаятчиите”.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 13:
  § 13. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се отменя.
  2. В т. 3 накрая се добавя „и членовете на Комисията по етика и разрешаване на спорове.”
  3. Създава се т. 7:
  „7. приема отчета за изпълнение на бюджета, който се публикува на интернет страницата на регионалната занаятчийска камара и на Националната занаятчийска камара.”

  § 13. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от управителния съвет или по искане на една пета от членовете на общото събрание. Ако в последния случай управителният съвет в 14-дневен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на камарата по писмено искане на заинтересуваните членове или на упълномощено от тях лице.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.

  § 14. В чл. 17 се създава ал. 3:
  „(3) Управителният съвет на РЗК дава информация на занаятчиите на интернет страницата си, както и в печатното си издание за условията и реда за вписване в регистрите.”

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 14, в чл. 17, ал. 3 думите „на РЗК” да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 15:
  § 15. В чл. 17 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „регионалната” се добавя „занаятчийска”.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Управителният съвет публикува на интернет страницата на регионалната занаятчийска камара информация за условията и реда за вписване в регистъра. Информацията се предоставя на занаятчиите при поискване.”

  § 15. В чл. 18, ал. 1, изречение първо думите „до осем” се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 16:
  § 16. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо думите „четирима до осем” се заменят с „не по-малко от двама”.
  2. В ал. 2, т. 1 думите „и поставените” се заменят с „или са поставени”.
  3. В ал. 3 след думата „упражняват” се добавя „правомощията си за”.

  § 16. Създават се чл. 19а и 19б:
  „Чл. 19а. (1) Членовете на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се избират за срок 5 години. Комисията избира от състава си председател.
  (2) Комисията по ал. 1 разрешава спорове между занаятчии и извършва проверки на сигнали срещу действия на управителния съвет на РЗК, като отчита своята дейност пред общото събрание.
  (3) Членовете на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси могат да участват в заседанията на общото събрание и на управителния съвет на регионалните занаятчийски камари със съвещателен глас.
  (4) Когато установи съществени нарушения на закона или в устава, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси уведомява контролната комисия на НЗК.
  Чл. 19б. (1) Регионалната занаятчийска камара изпраща ежемесечно в НЗК справка за подадените молби за изпит, за издадените свидетелства по чл. 9, т. 3, за проведените изпити, протоколите за приетите вътрешни организационни решения и други определени в устава данни.
  (2) Издадените свидетелства, програми и конспекти за провеждане на изпити, протоколи от изпити, депозирани молби и други документи се съхраняват в архива на РЗК за срок 20 години.”

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 16, в чл. 19а се правят следните изменения:
  а) в ал. 1 думата „предотвратяване” се заменя със „защита на занаятчиите”;
  б) в ал. 3 думата „предотвратяване” се заменя със „защита на занаятчиите”;
  в) в ал. 4 думите „в устава” се заменят с „на устава”, а думата „предотвратяване” се заменя със „защита на занаятчиите”.
  Комисията подкрепя предложението по буква „в” в частта му „думите „в устава” се заменят с „на устава”.
  Предложението в останалата му част е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 17:
  § 17. Създават се чл. 19а и 19б:
  „Чл. 19а. (1) Членовете на Комисията по етика и разрешаване на спорове се избират за срок 5 години. Комисията избира от състава си председател.
  (2) Комисията по ал. 1 разрешава спорове между занаятчии и извършва проверки на сигнали срещу действия на управителния съвет на регионалната занаятчийска камара, като отчита своята дейност пред общото събрание.
  (3) Членовете на комисията по ал. 1 могат да участват в заседанията на общото събрание и на управителния съвет на съответната регионална занаятчийска камара със съвещателен глас.
  (4) Когато установи нарушения на закона или на устава, комисията по ал. 1 уведомява контролната комисия на Националната занаятчийска камара.
  Чл. 19б. (1) Регионалната занаятчийска камара изпраща ежемесечно в Националната занаятчийска камара справка за подадените молби за изпит, за проведените изпити, за издадените свидетелства по чл. 9, т. 3, протоколите за приетите вътрешни организационни решения и други определени в устава данни.
  (2) Програмите и конспектите за провеждане на изпити, протоколи от изпити, депозирани молби и други документи се съхраняват в архива на регионалната занаятчийска камара за срок 20 години, а издадените свидетелства – за срок 50 години.”

  § 17. В чл. 21 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Регистрите, водени от РЗК, са публично достъпни и се обявяват на интернет страниците на съответната камара и на интернет страницата на НЗК.”
  2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Регистрите се водят по образец, утвърден от НЗК, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.”

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  Параграф 17 да се измени така:
  „§ 17. Член 21 се отменя.”
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 18:
  § 18. В чл. 21 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Регионалният регистър на занаятчиите се води от съответната регионална занаятчийска камара. Той е публичен и се обявява на интернет страницата на съответната камара и на интернет страницата на Националната занаятчийска камара.”
  2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Регистърът се води по образец, утвърден от Националната занаятчийска камара, при спазване на Закона за защита на личните данни.”

  § 18. Член 22 се изменя така:
  „Чл. 22. (1) Собственик на занаятчийско предприятие може да бъде занаятчия – самостоятелно заето лице, или обединени в дружество по ЗЗД лица.
  (2) Самостоятелно зает занаятчия може да бъде отговарящо на едно от следните условия физическо лице:
  1. което е калфа - без право да обучава чираци;
  2. което е майстор;
  3. което има придобита степен на професионална квалификация в институции от системата на професионалното образование и обучение или има висше образование, съответстващо на занаята, който иска да упражнява, както и съответен опит по занаята;
  4. което е с майсторско свидетелство, издадено от ЗМНХЗ.
  (3) Дружество по ЗЗД може да бъде собственик на занаятчийско предприятие, когато физическото лице, отговорно за ръководството на производствената дейност и за осъществяването на технологичния процес, е майстор по занаят в сферата на дейността му.”

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 18, чл. 22 се правят следните изменения:
  а) в ал. 1 думата „ЗЗД” се заменя със „Закона за задълженията и договорите”;
  б) в ал. 2:
  аа) текстът преди т. 1 се изменя така:
  „(2) Самостоятелно зает занаятчия може да бъде физическо лице, което отговаря на едно от следните условия:”;
  бб) в т. 1, 2, 3 и 4 думата „което” да отпадне;
  в) в ал. 3 думата „ЗЗД” се заменя със „Закона за задълженията и договорите”, думата „ръководството” се заменя с „техническото ръководство”, а думите „и за осъществяването на технологичния процес” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението, което е отразено в § 5.

  Предложение от н. п. Анна Янева:
  В § 18, чл. 22, ал. 1 думата „занаятчийско” се заличава, след думата „предприятие” се слага запетая и се добавя „организирано по занаятчийски”.
  Комисията подкрепя предложението, което е отразено в § 5.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, чието съдържание систематично е отразено в § 5 относно чл. 5, и предлага следната редакция на § 18, който става § 19:
  § 19. Член 22 се отменя.

  § 19. В чл. 23 ал. 1 се изменя така:
  „(1) На вписване в регистъра на занаятчиите подлежат следните обстоятелства:
  1. за дружествата:
  а) ЕИК (код по БУЛСТАТ);
  б) дата на регистрация в БУЛСТАТ, дата на прекратяване на регистрацията;
  в) наименование, седалище и адрес на управление;
  г) адрес за кореспонденция на територията на страната, телефон, факс и електронен адрес;
  д) органи на управление и представителство;
  е) занаятите, които ще се упражняват;
  ж) мястото, в което ще се упражняват занаятите;
  з) документ, удостоверяващ съгласието на майстор да ръководи технологичния процес, номера на майсторското свидетелство и името на майстора, който ръководи занаятчийското предприятие;
  и) информация за настъпилите промени в данните и обстоятелствата;
  2. за самостоятелно заетите лица:
  а) ЕИК (код по БУЛСТАТ) и идентификационни данни за лицето;
  б) дата на регистрация в БУЛСТАТ, дата на прекратяване на регистрацията;
  в) адреси за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес (ако има такива);
  г) занаятите, които ще се упражняват;
  д) мястото, в което ще се упражняват занаятите;
  е) номера на майсторското свидетелство или номера на калфенското свидетелство, съответно номера на дипломата за завършено висше или средно образование с придобита ІІ, ІІІ или по-висока степен на квалификация или номера на свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които изисква правоспособност, или номера на удостоверението за професионално образование, както и наименованието на институцията, издала дипломата и/или свидетелството/удостоверението, заверено удостоверение, издадено от компетентен орган от страна – членка на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  ж) датата на започване, спиране и възобновяване на дейността;
  з) информация за настъпилите промени в данните и обстоятелствата.”

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 19, чл. 23, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в т. 1:
  аа) в текста преди буква „а” след думата „дружествата” се добавя „по Закона за задълженията и договорите”;
  бб) буква „д” се изменя така:
  „д) съдружниците, представляващи дружеството”;
  б) в т. 2:
  аа) в буква „а” думите „идентификационни данни за лицето” се заменят с „единния граждански номер (личен номер или личен номер за чужденец);
  бб) в буква „е” думите „калфенското свидетелство” се заменят със „свидетелството за калфа”, думите „от страна – членка на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство” се заменят с „на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Анна Янева:
  В § 19, чл. 23, ал. 1след израза „регистъра на занаятчиите” се добавя „съгласно чл. 4, ал. 1 на закона”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 20:
  § 20. В чл. 23 ал. 1 се изменя така:
  „(1) На вписване в регистъра на занаятчиите подлежат:
  1. за дружествата по Закона за задълженията и договорите:
  а) ЕИК (код по БУЛСТАТ);
  б) дата на регистрация в БУЛСТАТ, дата на прекратяване на регистрацията;
  в) наименование, седалище и адрес на управление;
  г) адрес за кореспонденция на територията на страната, телефон, факс и електронен адрес;
  д) съдружниците, представляващи дружеството;
  е) занаятите, които ще се упражняват;
  ж) мястото, в което ще се упражняват занаятите;
  з) документ, удостоверяващ съгласието на майстор да отговаря за техническото ръководство на производствената дейност, номера на майсторското свидетелство и името на майстора;
  2. за самостоятелно заетите занаятчии:
  а) ЕГН (личен номер или личен номер за чужденец) и имената на занаятчията;
  б) дата на регистрация в БУЛСТАТ, дата на прекратяване на регистрацията;
  в) адрес за кореспонденция и ако има такива - телефон, факс, електронен адрес;
  г) занаятите, които ще се упражняват;
  д) мястото, в което ще се упражняват занаятите;
  е) номера на майсторското свидетелство или номера на свидетелството за калфа, съответно номера на дипломата за завършено висше или средно образование с придобита ІІ, ІІІ или по-висока степен на квалификация или номера на свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които изисква правоспособност, или номера на удостоверението за професионално образование, както и наименованието на институцията, издала дипломата и/или свидетелството/удостоверението, заверено удостоверение, издадено от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  ж) датата на започване, спиране и възобновяване на дейността;
  3. за майсторите, които не са самостоятелно заети лица:
  а) ЕГН (личен номер или личен номер за чужденец) и имената на занаятчията;
  б) дата на вписване в регистъра, дата на прекратяване на регистрацията;
  в) адрес за кореспонденция и ако има такива - телефон, факс, електронен адрес;
  г) занаятите, които ще се упражняват;
  д) мястото, в което ще се упражняват занаятите;
  е) номера на майсторското свидетелство съответно номера на дипломата за завършено висше образование, както и наименованието на институцията, издала дипломата или заверено удостоверение, издадено от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  4. за калфите, които не са самостоятелно заети лица:
  а) ЕГН (личен номер или личен номер за чужденец) и имената на занаятчията;
  б) дата на вписване в регистъра, дата на прекратяване на регистрацията;
  в) адрес за кореспонденция и ако има такива - телефон, факс, електронен адрес;
  г) занаятите, които ще се упражняват;
  д) мястото, в което ще се упражняват занаятите;
  е) номера на свидетелството за калфа, съответно номера на дипломата за завършено средно образование с придобита ІІ, ІІІ или по-висока степен на квалификация или номера на свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които изисква правоспособност, или номера на удостоверението за професионално образование, както и наименованието на институцията, издала дипломата и/или свидетелството/удостоверението, заверено удостоверение, издадено от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  ж) датата на започване, наблюдаващ майстор, дата на спиране.
  5. за чираците:
  а) ЕГН (личен номер или личен номер за чужденец) и имената на занаятчията;
  б) дата на вписване в регистъра, дата на прекратяване на регистрацията;
  в) адрес за кореспонденция и ако има такива - телефон, факс, електронен адрес;
  г) занаятите, в които ще се обучава;
  д) мястото, в което ще се обучава в занаят;
  е) името на обучаващия майстор по договора за обучение сключен между чирака и майстора
  ж) номера на диплома/свидетелство за завършен клас от основното или средното образование, завършена степен на образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта, както и наименованието на институцията, издала дипломата и/или свидетелството/удостоверението, заверено удостоверение, издадено от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  з) датата на започване, спиране и възобновяване на обучението.”


  § 20. В чл. 24 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Вписването в регистъра се извършва по искане на самостоятелно заетия занаятчия, съответно на лицето с представителна власт за дружеството по ЗЗД.”
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. В ал. 3:
  а) в т. 1 след думата „занаятчийско” се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава;
  б) точка 2 се отменя;
  в) точка 3 се изменя така:
  „3. документ, удостоверяващ съгласието на майстора да поеме техническото ръководство;
  г) точка 4 се отменя.

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 20, в т. 3, буква „а” думата „занаятчийско” да се замени с „като занаятчийско”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 21:
  § 21. Член 24 се изменя така:
  „Чл. 24. (1) Вписването в регистъра се извършва по заявление на самостоятелно заетия занаятчия, съответно на лицата с представителна власт за дружеството по Закона за задълженията и договорите.
  (2) Заявлението трябва да съдържа данните, които подлежат на вписване съгласно чл. 23.
  (3) Към заявлението за вписване се представят:
  1. майсторско свидетелство и/или други документи, удостоверяващи наличието на обстоятелствата, позволяващи работата на предприятието по занаятчийски начин;
  2. данните и документите за майсторите и калфите, които не са самостоятелно заети лица и за чираците;
  3. документ, удостоверяващ съгласието на майстора да поеме техническото ръководство на дружеството по Закона за задълженията и договорите;
  4. доказателства за представителната власт на лицата, подписали заявлението за дружеството по Закона за задълженията и договорите.
  (4) Когато заявлението е подадено от лице - гражданин на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което иска да се установи на територията на Република България и да упражнява лично занаят, то представя копие от документ, доказващ притежаването на квалификация, отговаряща на изискванията за майстор, или друг документ, доказващ правото му да упражнява занаят.
  (5) Когато лице по ал. 4 желае временно да упражнява занаят на територията на Република България, без да се установява, то уведомява за това съответната регионална занаятчийска камара, на територията на която ще извършва дейността, преди нейното започване. В уведомлението се посочват:
  1. държавата, в която е установено, и адрес в нея;
  2. адрес на територията на Република България, свързан с упражняването на занаят;
  3. копие от документ, доказващ притежаването на квалификация, отговаряща на изискванията за майстор, или друг документ, доказващ правото му да упражнява занаят.”

  § 21. В чл. 25 ал. 3 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 22:
  § 22. В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Регионалната занаятчийска камара вписва заявителя, ако отговаря на изискванията по чл. 24, в 14-дневен срок от подаване на заявлението.”
  2. Алинея 3 се отменя.

  § 22. В чл. 26, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „или правоприемниците” се заличават.
  2. В т. 2 думите „юридическото лице” се заменят с „дружеството”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 23:
  § 23. В чл. 26, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. по молба на вписаното лице, съответно на неговите наследници;”
  2. В т. 2 думите „или ликвидация на юридическото лице” се заменят с „ на дружеството по Закона за задълженията и договорите”.

  § 23. В чл. 27 думите „централния регистър” се заменят с „регистъра”.

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 23 думата „регистъра” се заменя с „националния регистър”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 24:
  § 24. В чл. 27 думата „централния” се заменя с „националния”.

  § 24. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата ”организация” се заменя с „представителната организация”.
  2. Алинеи 2 – 4 се изменят така:
  „(2) Националната занаятчийска камара подпомага и защитава общите интереси на своите членове и съдейства за развитието на занаятите и за утвърждаването на техния престиж. Камарата помага за запазването и развитието на традиционните български занаяти.
  (3) Националната занаятчийска камара е юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, със седалище София.
  (4) В НЗК членуват регионалните занаятчийски камари. В нея могат да членуват и национални браншови сдружения, и Задругата на майсторите на народни художествени занаяти, всеки от тях като колективен член.”
  3. Създава се ал. 6:
  „(6) Националната занаятчийска камара може да придобива и да притежава имущество.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 25:
  § 25. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 преди думата ”организация” се добавя „представителната”.
  2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
  „(2) Националната занаятчийска камара подпомага и защитава общите интереси на своите членове и съдейства за развитието на занаятите и за утвърждаването на техния престиж. Камарата помага за запазването и развитието на традиционните български занаяти.
  (3) Националната занаятчийска камара е юридическо лице регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, със седалище София.
  (4) В Националната занаятчийска камара членуват регионалните занаятчийски камари. В нея могат да членуват браншови организации и Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти”, всеки от тях като колективен член.”
  3. Създава се ал. 6:
  „(6) Националната занаятчийска камара може да придобива и да притежава имущество.”

  § 25. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точки 4 – 6 се изменят така:
  „4. утвърждава правила за обучение по отделните занаяти от списъка по приложение № 1;
  5. утвърждава правилници за провеждането на изпити и унифицира образците на свидетелствата за калфи и майстори;
  6. обобщава постъпилата от регионалните занаятчийски камари информация и в случай на необходимост сезира компетентните органи;”
  б) в т. 7 думата „централен” се заличава;
  в) създава се т. 9:
  „9. изпълнява и други функции съгласно устава си.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Националната занаятчийска камара предоставя два пъти годишно на органите на Министерството на вътрешните работи актуализиран списък с вписаните в регистъра занаятчии, майстори и калфи, упражняващи занаят ключарство.”

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 25, в чл. 29, ал. 1, т. 1:
  а) в буква „а” точки 4 и 5 се изменят така:
  „4. изготвя правила за обучение по отделните занаяти от списъка по приложение № 1 и правилници за обучение, които се утвърждават от Националната агенция за професионално образование и обучение;
  5. изготвя правилници за провеждането на изпити, които се утвърждават от Националната агенция за професионално образование и обучение”;
  бб) в буква „б” думата „централен” се заменя с „национален”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Предложение от н. п. Анна Янева:
  В § 25, чл. 29, ал. 1, т. 4 и 5 думата „утвърждава” се заменя с „изготвя и съгласува”, а в края на изречението се добавя „които се утвърждават от НАПОО – националната агенция за професионално образование и обучение”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 26:
  § 26. Член 29 се изменя така:
  „Чл. 29. (1) Националната занаятчийска камара:
  1. провежда обща политика за защита интересите на занаятчиите и техните организации, като осигурява тяхната равнопоставеност;
  2. участва в разработването на проекти и изготвя становища по нормативните актове, свързани със занаятите и занаятчийското обучение;
  3. утвърждава образците на документи, предвидени в този закон;
  4. изготвя стандарти за обучение по отделните занаяти от списъка по приложение № 1, които се утвърждават от Националната агенция за професионално образование и обучение;
  5. съгласува програмите за обучение по отделните занаяти и ги представя на Националната агенция за професионално образование и обучение за утвърждаване;
  6. изготвя правила за провеждането на изпити, които се утвърждават от Националната агенция за професионално образование и обучение;
  7. издава майсторски свидетелства;
  8. обобщава постъпилата от регионалните занаятчийски камари информация и в случай на необходимост сезира компетентните органи;
  9. води национален регистър на занаятчиите на основата на регионалните регистри;
  10. координира дейността на регионалните занаятчийски камари;
  11. изпълнява и други функции съгласно устава си.
  (2) Националната занаятчийска камара публикува на интернет страницата си документите по ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 и регистъра по ал. 1, т. 9, както и друга информация.
  (3) Националната занаятчийска камара предоставя на всеки 6 месеца на органите на Министерството на вътрешните работи актуализиран списък с вписаните в регистъра занаятчии и наети майстори, упражняващи занаят ключарство и обучаваните в този занаят.”

  § 26. В чл. 31 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Общото събрание на НЗК се състои от всички регионални занаятчийски камари и от други членове при пропорционално представителство на всеки занаят по определена в устава норма на представителство на занаята.”

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 26, в чл. 31, ал. 1 след думите „се състои от” се добавя „представители на”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 27:
  § 27. Член 31 се изменя така:
  „Чл. 31. Общото събрание на Националната занаятчийска камара се състои от представители на всички регионални занаятчийски камари, на Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти” и от други членове при пропорционално представителство на всеки занаят от списъка по приложение № 1, по определена в устава норма на представителство.”

  § 27. В чл. 32, т. 3 думите „по предложение на настоятелството признава представителността и” се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 28:
  § 28. В чл. 32 т. 3 се изменя така:
  „3. приема за членове браншови организации.”

  § 28. В чл. 33 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Общото събрание на НЗК се свиква поне веднъж годишно от председателя, настоятелството или по искане на 1/10 от членовете й. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на камарата по писмено искане на заинтересуваните членове или на упълномощено от тях лице.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 29:
  §29. В чл. 33 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Общото събрание на Националната занаятчийска камара се свиква поне веднъж годишно от настоятелството или по искане на една десета от членовете й. Ако в последния случай настоятелството в 14-дневен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на камарата по писмено искане на заинтересуваните членове или на упълномощено от тях лице.”

  § 29. В чл. 35 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Настоятелството на НЗК се състои от председател и 10 членове, които се избират за срок 4 години. Членове на настоятелството могат да бъдат само членове на регионалните занаятчийски камари и представители на приети за членове национални браншови сдружения и на ЗМНХЗ.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 30.
  § 30. В чл. 35 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Настоятелството на Националната занаятчийска камара се състои от председател и 10 членове, които се избират за срок от 4 години. Членове на настоятелството могат да бъдат само членове на регионалните занаятчийски камари, на Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти” и представители на приети за членове национални браншови организации.”
  2. В ал. 4, изречение второ думите „прието за член национално браншово занаятчийско сдружение” се заменят с „приета за член браншова организация”.

  § 30. Член 37 се изменя така:
  „Чл. 37. Членовете и председателят на контролната комисия се избират за срок 5 години.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 31.

  § 31. В чл. 39, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „които не могат да се разрешат от комисиите за защита и установяване на конфликт на интереси, функциониращи към регионалните занаятчийски камари”.

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 31, чл. 39, ал. 1 след след думата „защита” се добавя „на занаятчиите”, а думата „функциониращи” се заличава.
  Комисията подкрепя предложението в частта му думата „функциониращи” се заличава. Предложението в останалата му част е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 32:
  § 32. В чл. 39 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Към Националната занаятчийска камара се създава арбитражен съд за разрешаване на спорове между занаятчии, които не могат да се разрешат от комисиите по етика и разрешаване на спорове към регионалните занаятчийски камари.”

  § 32. В чл. 40 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Националната занаятчийска камара и регионалните занаятчийски камари събират такси за услугите, които предоставят.”

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 32, в чл. 40, ал. 1 думите „и регионалните занаятчийски камари” да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 32 да се отхвърли.

  § 33. Член 41 се изменя така:
  „Чл. 41. (1) Органите на местното самоуправление, централните и териториалните органи на изпълнителната власт взаимодействат с НЗК и с регионалните занаятчийски камари за постигане целите на закона при взаимен обмен на информация. Националната занаятчийска камара и регионалните занаятчийски камари дават становища при разработването на проекти на нормативни актове относно занаятите на органите на централната и местната изпълнителна власт.
  (2) При изготвянето на нормативни актове компетентните държавни органи изискват статистически и икономически данни, свързани със занаятите, от НЗК и регионалните занаятчийски камари, които са длъжни да ги осигурят.”

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 33 да се отхвърли.

  § 34. Раздел IV „Браншови занаятчийски сдружения” с чл. 42, 43 и 44 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 33:
  § 33. В глава трета раздел IV „Браншови занаятчийски сдружения” с чл. 42, 43 и 44 се отменя.


  § 35. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „в занаятчийско предприятие” се заличават.
  2. В ал. 2 думите „в занаятчийско предприятие” се заличават и накрая се добавя „по изготвена от РЗК програма за обучение, утвърдена от НЗК.”
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Алинея 3 не се прилага при обучение за чираци или калфи на лица с увреждания от майстори в система за занаятчийско обучение, разработена специално за тях, както и в създадени за лица/деца с ментални и други здравословни проблеми специални училища при наличие на договорни отношения между училището и РЗК и на програма за обучение, одобрена от НЗК и Министерството на образованието, младежта и науката.”

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 35, чл. 45 се правят следните изменения:
  а) в ал. 2 думите „от НЗК” се заменят с „утвърдена от Националната агенция по професионално образование и обучение”;
  б) ал. 4 думите „за чираци или калфи” се заличават, думите „лица/деца” се заменят с „деца и младежи до 30 годишна възраст”, а след думите „одобрена от НЗК”, съюзът „и” се заличава и се добавя „ утвърдена от”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Предложение от н. п. Анна Янева:
  В § 35, чл. 45, ал. 4, думите „лица/деца” се заменят с „подрастващи и младежи до 25 години”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 34:
  § 34. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „в занаятчийско предприятие” се заличават.
  2. В ал. 2 думите „в занаятчийско предприятие” се заличават и накрая се добавя „по програми за обучение, утвърдени от Националната агенция за професионално образование и обучение”.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Алинея 3 не се прилага при обучение на лица с увреждания от майстори в система за занаятчийско обучение, разработена специално за тях, както и в създадени за лица до 30-годишна възраст с ментални и други здравословни проблеми специални училища, при наличие на договорни отношения между училището и регионалната занаятчийска камара и на програма за обучение, одобрена от Националната занаятчийска камара и утвърдена от Министерството на образованието, младежта и науката.”

  § 36. В чл. 46 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 след думите „занаятчийски предприятия” се добавя „и ЗМНХЗ”.
  2. В ал. 3 след думите „занаятчийското предприятие” се добавя „на задругата, както и от потребностите на региона”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 35:
  § 35. В чл. 46 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) В предприятие, организирано по занаятчийски начин, и в Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти” могат да се обучават чираци само по занаятите от списъка по приложение № 1, които се упражняват в тях.”
  2. В ал. 2 думите „тези занаятчийски предприятия” се заменят с „предприятията, организирани по занаятчийски начин и Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти”.
  3. В ал. 3 думите „занаятчийското предприятие” се заменят с „предприятието, организирано по занаятчийски начин, на Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти”, както и от потребностите на региона”.

  § 37. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създават т. 8 и 9:
  „8. правилата за провеждане на изпит по всеки занаят, включващи план за провеждането, критериите и времетраенето на изпита; правилата се публикуват на интернет страницата на НЗК;
  9. броят на явяванията на изпит и срокът между отделните явявания.”
  2. В ал. 2 думите „за това със собственика на занаятчийско предприятие” се заменят със „за обучение с майстор”.
  3. В ал. 3:
  а) в основния текст думите „собственика на занаятчийското предприятие” се заменят с „майстора”;
  б) в т. 2 думите „(предметът на обучение)” се заличават;
  в) точка 3 се изменя така:
  „3. финансовите взаимоотношения между майстора и чирака, включително минималното заплащане на час/на ден/на месец на чирака за положения труд.”
  4. Създава се ал. 5:
  „(5) Чирашкото обучение се провежда за срока, определен с правилника за съответния занаят. Майсторът обучава чираците само по определения в този закон ред за занаятчийско обучение.”

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 37 т. 1 да се измени така:
  В ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Обучението на чираци се извършва в съответствие с изискванията на правилниците за обучение. В правилниците за обучение се определят:”;
  б) създават се т. 8 и 9:
  „8. правилата за провеждане на изпит по всеки занаят, включващи план за провеждането, критериите и времетраенето на изпита; правилата се публикуват на интернет страницата на Националната занаятчийска камара;
  9. броят на явяванията на изпит и срокът между отделните явявания.”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 36:
  § 36. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „В програмите за обучение на чирак по всеки занаят се определят:”;
  б) създават се т. 8 и 9:
  „8. правилата за провеждане на изпит по всеки занаят, включващи план за провеждането, критериите и времетраенето на изпита;
  9. броят на явяванията на изпит и срокът между отделните явявания.”
  2. В ал. 2 думите „това със собственика на занаятчийското предприятие” се заменят със „обучение с майстор”.
  3. В ал. 3:
  а) в текста преди т. 1 думите „собственика на занаятчийското предприятие” се заменят с „майстора”;
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. занаятът, по който ще се извършва обучението;”
  в) точка 3 се изменя така:
  „3. финансовите взаимоотношения между майстора и чирака, включително минималното заплащане на час/ден/месец на чирака за положения труд.”
  4. В ал. 4 думите „собственика на занаятчийското предприятие” се заменят с „майстора”.


  § 38. Член 48 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 37.

  § 39. В чл. 50, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Основният текст се изменя така:
  „(2) Регионалната занаятчийска камара издава свидетелство за калфа на физическо лице, което отговаря на едно от следните изисквания:”.
  2. В т. 3 след думата „което” се добавя „не е положило калфенски изпит, но”.

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  Параграф 39 се изменя така:
  „§ 39. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така:
  „(2) Регионалната занаятчийска камара издава свидетелство за калфа на:”;
  б) в т. 3 след думата „което” се добавя „не е положило калфенски изпит, но”.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Унифицираният образец на свидетелството за калфа за всеки занаят по форма и съдържание се утвърждава от Националната занаятчийска камара и е задължителен за регионалните занаятчийски камари”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 38:
  § 38. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „занаятчийско” се заличава, а след думата „предприятие” се поставя запетая и се добавя „организирано по занаятчийски начин”.
  2. В ал. 2:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Регионалната занаятчийска камара издава свидетелство за калфа на:”;
  б) точка 1 се изменя така:
  „1. чирак, който успешно е положил калфенски изпит пред комисиите по чл. 53, ал. 1;”
  в) в т. 2 думата „занаятчийско” се заличава, а след думата „предприятие” се добавя „организирано по занаятчийски начин”;
  г) в т. 3 след думата „което” се добавя „не е положило калфенски изпит, но”.
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Националната занаятчийска камара утвърждава унифициран по форма и съдържание образец на свидетелството за калфа за всеки занаят, който е задължителен за регионалните занаятчийски камари.”

  § 40. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „несамостоятелно” се заличава.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Унифицираният образец на свидетелството за калфа за всеки занаят по форма и съдържание се утвърждава от НЗК и е задължителен за регионалните занаятчийски камари.”

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  Параграф § 40 се изменя така:
  § 40. В чл. 51 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „несамостоятелно” се заличава.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Регионалната занаятчийска камара определя конкретното място и часа за провеждане на калфенския изпит по определен занаят”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 39:
  § 39. В чл. 51 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „несамостоятелно” се заличава.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Регионалната занаятчийска камара определя мястото и часа за провеждане на калфенския изпит по определен занаят”.

  § 41. Член 52 се изменя така:
  „Чл. 52. Регионалната занаятчийска камара определя конкретното място и часа за провеждане на всеки изпит по определен занаят.”

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  Параграф 41 се изменя така:
  „§ 41. Член 52 се отменя.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 40:
  § 40. Член 52 се отменя.

  § 42. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Изпитната комисия се състои най-малко от 5 членове. Членовете на изпитната комисия са майстори по занаята, за който се провежда изпитът, представители на браншовите организации, на ЗМНХЗ и/или преподаватели от съответната област, определени по предложение на регионалните занаятчийски камари и на браншовите организации. Председателят на комисията се определя от РЗК.”
  3. В ал. 4 след думата „изпити” се добавя „в зависимост от броя на подалите заявление и от нуждите в региона не по-рядко от”.

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 42, т. 2, в ал. 2 думите „и/или преподаватели” се заменят с „и преподаватели”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 41:
  § 41. В чл. 53 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Изпитната комисия се състои най-малко от 5 членове. Членовете на изпитната комисия са майстори по занаята, за който се провежда изпитът, или представители на браншовите организации, на Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти” и преподаватели от съответната област, определени по предложение на регионалните занаятчийски камари, Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти” и на браншовите организации. Председателят на комисията се определя от регионалната занаятчийска камара.”
  3. В ал. 3 думите „Националната занаятчийска камара” се заменят със „съответната регионална занаятчийска камара.”

  § 43. Член 54 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 42.

  § 44. В чл. 55 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Майстор в определен занаят е лице, което познава детайлно целия работен процес до такава степен, че да може да го осъществява сам, притежава необходимите за занаята практически умения и теоретични познания и има издадено майсторско свидетелство.
  (2) Регионалната занаятчийска камара издава майсторското свидетелство на:
  1 калфа, успешно издържал майсторския изпит;
  2. на лице, което не е положило майсторски изпит, но има висше образование в областта на приложното поле на занаята и минимум две години стаж по специалността.”

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 44, чл. 55, ал. 2 думите „Регионалната занаятчийска камара” се заменят с „Националната занаятчийска камара”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 43:
  § 43. В чл. 55 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Майстор в определен занаят е лице, което познава детайлно целия работен процес до степен, че да може да го осъществява сам, притежава необходимите за занаята практически умения и теоретични познания и има издадено майсторско свидетелство.
  (2) Националната занаятчийска камара издава майсторското свидетелство на:
  1. калфа, успешно издържал майсторския изпит;
  2. лице, което не е положило майсторски изпит, но има висше образование в областта на приложение на занаята и най-малко две години стаж по специалността.”

  § 45. Член 56 се изменя така:
  „Чл. 56. Обучението на майстори се извършва в съответствие с изискванията на правилника за обучение, изготвен и приет от НЗК след съгласуване с Националната агенция за професионално образование и обучение. В правилника за обучение се определят:
  1. срокът на обучение по всеки занаят;
  2. уменията и знанията - предмет на занаятчийското обучение;
  3. занаятите, по които може да се организира обучение за майстор;
  4. изискванията към условията за обучение;
  5. изпитните изисквания за завършване на обучението;
  6. управлението и контролът на обучението;
  7. документите за завършено обучение;
  8. правилата за провеждане на майсторски изпит по всеки занаят, включващ и план на провеждането, критериите и времетраенето на изпита; правилата се публикуват на интернет страницата на камарата;
  9. броят на явяванията на изпит и срокът между отделните явявания.”

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 45, в чл. 56 текстът преди т. 1 се изменя така: „ Обучението на майстори се извършва в съответствие с изискванията на правилниците за обучение. В правилниците за обучение се определят:”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Предложение от н. п. Иван Иванов:
  В § 45, чл. 56 текстът “Националната агенция за професионално образование и обучение” се заменя с “висшите училища”.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 44:
  § 44. Член 56 се изменя така:
  „Чл. 56. Обучението на майстори се извършва в предприятие, организирано по занаятчийски начин, или в Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти” в съответствие с изискванията на стандартите за обучение по всеки занаят от списъка по приложение № 1 и утвърдените програми. В програмата за обучение се определят:
  1. срокът на обучение по всеки занаят;
  2. уменията и знанията - предмет на занаятчийското обучение;
  3. занаятите, по които може да се организира обучение за майстор;
  4. изискванията към условията за обучение;
  5. изпитните изисквания за завършване на обучението;
  6. управлението и контролът на обучението;
  7. документите за завършено обучение;
  8. правилата за провеждане на майсторски изпит по всеки занаят, включващи план на провеждането, критериите и времетраенето на изпита;
  9. броят на явяванията на изпит и срокът между отделните явявания.”

  § 46. В чл. 57 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Майсторският изпит трябва да установи дали кандидатът притежава всички теоретични познания и практически умения, за да може да упражнява самостоятелно съответния занаят и да обучава на практически умения чираци и калфи.”
  2. В ал. 2 т. 2 и 3 се изменят така:
  „2. теоретична, включваща основните познания в областта на приложение на занаята, на характерните за него материали и инструменти и на организацията и безопасността на труда;
  3. педагогическа; изключения могат да се допускат за лица, които имат успешно завършен курс с педагогическа насоченост или притежават документи, доказващи педагогически стаж.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 45.

  § 47. В чл. 58 думата „организира” се заменя със „съдейства за”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 46.

  § 48. В чл. 59 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Управителният съвет на РЗК може с мотивирано решение да допусне до майсторски изпит лице, което е упражнявало занаята в чужбина и представи копия на документи за завършен квалификационен курс.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 47:
  § 47. В чл. 59 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 в текста преди т. 1 цифрата ”3” се заменя с ”две”, а думата ”като” се заменя с ”и са”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) По мотивирано предложение на управителния съвет на регионалната занаятчийска камара до полагане на майсторски изпит се допуска и лице, което е упражнявало занаята в чужбина и представи копия на документи, удостоверяващи квалификацията му съгласно законодателството по мястото на упражняване на занаята.”

  § 49. В чл. 60 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „браншовите организации и ЗМНХЗ”.
  2. В ал. 2, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „представители на браншови организации, на ЗМНХЗ или преподаватели”.

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 49 се правят следните изменения:
  а) в т. 1 думите «и ЗМНХЗ” се заменят със „ЗМНХЗ и Националната агенция за професионално образование и обучение»;
  б) в т. 2 съюзът «или» се заменя с «и».
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 48:
  § 48. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „браншовите организации, Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти” и Националната агенция за професионално образование и обучение”.
  2. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „Членовете на изпитната комисия са майстори по занаята, за който се провежда изпитът, или представители на браншовите организации, на Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти” и преподаватели от съответната област, определени по предложение на регионалните занаятчийски камари, Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти” и на браншовите организации.”

  § 50. Член 61 се изменя така:
  „Чл. 61. (1) Кандидатите се допускат до изпит след решение на изпитната комисия, взето с обикновено мнозинство. За решението на комисията кандидатите се уведомяват в срок 15 дни от подаването на съответните документи. Председателят на комисията е длъжен да уведоми всеки кандидат дали е допуснат до изпит или какви пропуски в документите му следва да се отстранят. Отказът на комисията за допускане до изпит се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (2) Условията за вписване в регистъра на майсторите са:
  1. лицето да е било обучено за майстор по занаятчийски две години или да е преминало организирано от НЗК занаятчийско теоретично и практическо обучение на място от две години;
  2. лицето да притежава необходимата занаятчийска квалификация.
  (3) Общият курс на обучение и квалификация на майстора е минимум 14 години.
  (4) Регионалната занаятчийска камара, пред чиято комисия е положен изпитът, издава свидетелството за майстор за съответния занаят по унифициран образец по форма и съдържание, утвърден от НЗК.”

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 50, в чл. 61 се правят следните изменения:
  а) в ал. 2 думите „било обучено за майстор по занаятчийски” се заменят с „провело занаятчийско обучение за майстор”;
  б) в ал. 4 думите „Регионалната занаятчийска камара” се заменя с „Националната занаятчийска камара”, а думите „свидетелство за майстор за съответния” се заменят с думите „ майсторско свидетелство за всеки”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става § 49:
  § 49. Член 61 се изменя така:
  „Чл. 61. (1) Кандидатите се допускат до изпит след решение на изпитната комисия, взето с обикновено мнозинство. За решението на комисията кандидатите се уведомяват в 15-дневен срок от подаването на съответните документи. Председателят на комисията е длъжен да уведоми всеки кандидат дали е допуснат до изпит или какви пропуски в документите му следва да се отстранят. Отказът на комисията за допускане до изпит се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (2) Общият курс на обучение и придобиване на квалификация и практически опит на майстора е най-малко 14 год. - общообразователно обучение най-малко 8 години, 4 години обучение в специализирано учебно заведение или 3 години чиракуване и 2 или 3 години практическо обучение на място, работейки в предприятие по конкретния занаят или професия.
  (3) Националната занаятчийска камара издава майсторско свидетелство за всеки занаят по утвърден от нея унифициран по форма и съдържание образец.”

  § 51. В чл. 62 накрая се поставя запетая и се добавя „след допълнително шестмесечно обучение считано от датата на полагане на изпита”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 50:
  § 50. Член 62 се изменя така:
  ”Чл. 62. Ако кандидатът не е положил успешно майсторския изпит, той има право да положи отново изпит след допълнително 6 -месечно обучение, считано от датата на полагане на изпита. ”

  § 52. Член 63 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 51.

  § 53. В чл. 65 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За нарушение или неизпълнение на разпоредбите на чл. 4, ал. 2, чл. 23, ал. 1 и 2, чл. 46 и чл. 47, ал. 1 на виновните лица се налага глоба от 100 до 1000 лв., постъпваща в приход на бюджета на общината, на територията на която е било установено съответното административно нарушение, ако деянието не съставлява престъпление.”
  2. В ал. 2 числата „100” и „1000” се заменят съответно с „500” и „5000”.

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 53 т. 2 се изменя така:
  „2. Алинея 2 се отменя.”
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н. п. Анна Янева:
  В § 53, чл. 65, ал. 2 се изменя така:
  „(2) За неизпълнение на разпоредбите на чл. 46 и чл. 47, чл. 56, чл. 59 и чл. 61, когато нарушението или неизпълнението е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 53, който става § 52:
  § 52. Член 65 се изменя така:
  „Чл. 65. (1) За нарушение или неизпълнение на разпоредбите на чл. 4, чл. 5, ал. 3, чл. 45, ал. 2, 3 и 4, чл. 46 и чл. 47, ал. 1 и 2 на виновните лица се налага глоба от 100 до 1000 лв., която постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която е било установено съответното административно нарушение, ако деянието не съставлява престъпление.
  (2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба в размер от 200 до 2000 лв.”

  § 54. Член 66 се изменя така:
  „Чл. 66. Регионална занаятчийска камара, която не изпълни задълженията си по чл. 21, ал. 4 и чл. 26 или откаже да представи информация от регистрите на майсторите, калфите и чираците, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв., постъпваща в приход на бюджета на общината, на територията на която е регистрирана.”

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 54, в чл. 66 думите „чл. 21, ал. 4” се заменят с „чл. 9а, ал. 2”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 53:
  § 53. Член 66 се изменя така:
  „Чл. 66. (1) Регионална занаятчийска камара, която не изпълни задълженията си по чл. 9, т. 5 и 7, чл. 21, чл. 23, ал. 1, чл. 25, чл. 26, чл. 27, чл. 50, ал. 2 и 3, чл. 53, ал. 1 и чл. 59 или откаже да представи информация от регионалния регистър на занаятчиите, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., постъпваща в приход на бюджета на общината, на територията на която е регистрирана камарата.
  (2) Националната занаятчийска камара, при неизпълнение на задълженията й по чл. 29, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6 и 9, ал. 2 и 3, чл. 55, ал. 2 и чл. 60, ал. 1, или ако откаже да представи информация от националния регистър на занаятчиите, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., постъпваща в приход на бюджета на общината по седалището на камарата.
  (3) За повторно нарушение по ал. 1 и 2 наказанието е имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.”

  § 55. В чл. 67 думите „председателя на съответната регионална занаятчийска камара” се заменят с „кметовете на населените места или общини”.

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  В § 55, в чл. 67 след думите „кметове на населените места или общини” се добавя „или оправомощени от тях лица”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 55, който става § 54:
  § 54. В чл. 67 думите „председателя на съответната регионална занаятчийска камара” се заменят с „кметовете на общини или оправомощени от тях лица”.

  § 56. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точки 1, 2 и 3 се изменят така:
  „1. „Отговорен за техническото ръководство" на дружество по Закона за задълженията и договорите е майстор, който ръководи производствената дейност и отговаря за осъществяването на технологичния процес, като може да не е собственик.
  2. „Занаятчийска квалификация" е набор от необходимите знания и придобити практически умения - професионални, организационни, творчески и други познания и квалификации, достатъчни за самостоятелно изработване на занаятчийско изделие или предоставяне на занаятчийска услуга.
  3. „Занаятчийско обучение" е преподаване на специфичните за занаята приложни умения и техники, запознаване със специфичните инструменти и материали, развитие на организационните, творческите и други познания и умения на индивида, необходими му за упражняването на конкретния занаят. Познанията и практическите умения са придобити при занаятчийско обучение в занаятчийско предприятие с постепенно надграждане на познанията и практическо усъвършенстване на уменията.”
  2. Създават се т. 4 и 5:
  „4. „Производствено-технически умения” са умения за използване на специфични механизми за изработване и оформяне на изделие, създадени в процеса на развитие на занаята във времето.
  5. „Занаятчийски услуги” са поправка, обслужване и/или поддържане на продукти, устройства и обекти, както и дейности, свързани с потребности от лично естество, които се извършват/предоставят с ръчен труд или с помощта на инструменти и механизми, характерни за занаята.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56, който става § 55:
  § 55. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби”.
  2. В § 1:
  а) точки 1, 2 и 3 се изменят така:
  „1. „Отговорен за техническото ръководство" на дружество по Закона за задълженията и договорите е майстор, който ръководи производствената дейност и отговаря за осъществяването на технологичния процес, като може да не е собственик.
  2. „Занаятчийска квалификация" е набор от необходимите знания и придобити практически умения - професионални, организационни, творчески и други познания и квалификации, достатъчни за самостоятелно изработване на занаятчийско изделие или предоставяне на занаятчийска услуга.
  3. „Занаятчийско обучение" е преподаване на специфичните за занаята приложни умения и техники, запознаване със специфичните инструменти и материали, развитие на организационните, творческите и други познания и умения на индивида, необходими за упражняването на конкретния занаят. Познанията и практическите умения са придобити при занаятчийско обучение в предприятие, организирано по занаятчийски начин, с постепенно надграждане на познанията и практическо усъвършенстване на уменията.”;
  б) създават се т. 4, 5 и 6:
  „4. „Производствено-технически умения” са умения за използване на специфични механизми за изработване и оформяне на изделие, създадени в процеса на развитие на занаята във времето.
  5. „Занаятчийски услуги” са поправка, обслужване и/или поддържане на продукти, устройства и обекти, както и дейности, свързани с потребности от лично естество, които се извършват/предоставят с ръчен труд или с помощта на инструменти и механизми, характерни за занаята.
  6. „Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.”
  3. Създава се § 1а:
  „§ 1а. Упражняването на занаят се доказва пред регионалната занаятчийска камара със:
  1. трудова книжка или по друг начин за установяване на трудов стаж или с регистрация;
  2. документи за платените данъци и осигуровки през времето на упражняване на занаята.”


  Комисията предлага да се създаде нов § 56:
  „§ 56. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се изменя така:

  „Приложение № 1
  към чл. 3, ал. 2, т. 1

  Списък на занаятите по групи:
  I. Народни художествени занаяти
  1. Художествена обработка на кожа
  2. Изработване на изделия от кожа
  3. Изработване на накити
  4. Изработване на изделия от ковано желязо
  5. Художествено леене
  6. Звънчарство
  7. Ножарство
  8. Изработване и ремонт на старинно оръжие
  9. Везбарство
  10. Художествено плетиво
  11. Изработване на национални кукли
  12. Изработване на художествена керамика
  13. Грънчарство
  14. Художествена обработка на дърво и дърворезба
  15. Изработване на художествени тъкани
  16. Гайтанджийство
  17. Изработване на национални костюми
  18. Изработване и ремонт на български народни музикални инструменти
  19. Художествена обработка на камък
  20. Бакърджийство (медникарство)
  21. Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство
  22. Ръчно килимарство
  II. Други
  23. Леярство на камбани
  24. Изработване на стъклени изделия чрез духане на стъкло
  25. Рисуване и гравиране върху стъкло
  26. Ръчно книговезване
  27. Изработване и ремонт на съвременни музикални инструменти и аксесоари за тях
  28. Изработване и ремонт на изделия от мед (бакър) и сплавите й
  29. Часовникарство
  30. Гравьорство
  31. Изработване на камини, кахлени печки
  32. Изработване на елементи и монтаж на облицовки на стрехи
  33. Покривни работи - редене на керемиди, поставяне на улуци, изграждане на комини
  34. Коминочистене
  35. Тенекеджийство
  36. Калайджийство
  37. Ковачество
  38. Изграждане на кладенци
  39. Каменоделство
  40. Точиларство
  41. Ключарство
  42. Бъчварство
  43. Коларство
  44. Кошничарство, изработване на рогозки и метли
  45. Тъкачество (платно, аби, пътеки, черги, китеници и сродни) и мутафчийство
  46. Седларство и сарачество
  47. Обущарство
  48. Шапкарство
  49. Въжарство
  50. Производство на боза /бозаджийство/ и шекерджийство, производство на изделия от захарен сироп
  51. Вулканизация
  52. Поправка на велосипеди
  53. Шивашки услуги
  54. Тапицерство
  55. Ръчна изработка и ремонт на мебели
  56. Ръчна изработка на табели и реклами
  57. Фризьорство”.

  Комисията предлага да се създаде нов § 57:
  § 57. Приложение № 2 към чл. 21, ал. 4 се отменя.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

  § 57. Упражняването на занаят се доказва пред РЗК:
  1. с трудова книжка или по друг начин за установяване на трудов стаж или с регистрация;
  2. с документи за платените данъци и осигуровки през времето на упражняване на занаята.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага да си отхвърли, тъй като е отразен на систематичното му място в § 55, т. 3.

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  Създава се нов § 58:
  „§ 58. Приложение № 2 към чл. 21, ал. 4 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението, което е отразено в § 57.

  § 58. Чираците, калфите и майсторите запазват придобитите от тях, до влизането в сила на този закон, права.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58.

  Комисията предлага да се създаде нов § 59:
  § 59. Издадените до влизането в сила на този закон свидетелства от Задругата на майсторите на народните художествени занаяти и от Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти” запазват валидността си.

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  Създава се нов § 60:
  „§ 60. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон, управителните съвети на регионалните занаятчииски камари и Националната занаятчийска камара привеждат в съответствие с него програмите за подготовка и обучение на занаятчии, правилата за обучение и правилниците за обучение и провеждане на изпити. До утвърждаването от Националната агенция за професионално обучение и образование на програмите за подготовка и обучение на занаятчии, правилата за обучение и правилниците за обучение и провеждане на изпити, регионалните занаятчийски камари не провеждат изпити за калфи и не издават свидетелства за калфи, а Националната занаятчийска камара не провежда изпити за майстори и не издава майсторски свидетелства.”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията предлага да се създаде нов § 60:
  § 60. (1) В срок до 9 месеца от влизането в сила на този закон, управителните съвети на регионалните занаятчииски камари и Националната занаятчийска камара привеждат в съответствие с него програмите за подготовка и обучение на занаятчии, правилата за обучение и правилниците за обучение и провеждане на изпити.
  (2) До утвърждаването от Националната агенция за професионално образование и обучение на програмите за подготовка и обучение на занаятчии, правилата за обучение и правилниците за обучение и провеждане на изпити, регионалните занаятчийски камари не провеждат калфенски изпити и не издават свидетелства за калфи, а Националната занаятчийска камара не провежда майсторски изпити и не издава майсторски свидетелства.


  Комисията предлага да се създаде нов § 61:
  § 61. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон Националната занаятчийска камара утвърждава образец на регионален регистър на занаятчиите по чл. 21, ал. 4.


  § 59. В срок шест месеца след влизането в сила на този закон:
  1. Регионалните занаятчийски камари и НЗК привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона.
  2. Общото събрание на НЗК с решение, прието по реда и начина, предвидени в устава, определя седалищата на шестте регионални занаятчийски камари в шестте икономически района за развитие по смисъла на чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие.
  3. Регионалните занаятчийски камари извън определените с решението по т. 2 предприемат действия по ликвидацията си.

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  Параграф 59 се изменя така:
  „§ 59. В срок шест месеца от влизането в сила на този закон регионалните занаятчийски камари и Националната занаятчийска камара привеждат в съответствие с него дейността си. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 62:
  § 62. В срок 6 месеца от влизането в сила на този закон регионалните занаятчийски камари и Националната занаятчийска камара привеждат дейността си в съответствие с изискванията му.

  § 60. Управителният съвет на Националната занаятчийска камара в срок 9 месеца от влизането в сила на този закон изготвя и публикува съгласувано с Министерството на културата график за информиране на Министерството на културата за актуалния регистър на майсторите и занаятчиите, упражняващи дейност по списъка на занаятите от група I „Народни художествени занаяти” на приложение № 1.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 63.

  § 61. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г.), в чл. 61м, ал. 1 т. 4 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 64:
  § 64. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г. и бр. 98 от 2010 г.) в чл. 61м, ал. 1, т. 4 думите „12 и 13” се заличават.

  Комисията предлага да се създаде § 65:
  § 65. Лицата по т. 12 и 13 на приложение № 4 към глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси, които до влизането в сила на този закон са подали данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси с приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара, ползват данъчното облекчение по чл. 61м, ал. 1, т. 4 за 2011 г.


  § 62. В Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г. и бр. 82 и 95 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 3, ал. 1, т. 6 след думите „Закона за задълженията и договорите” се поставя запетая и се добавя „включително занаятчийски дружества”.
  2. В чл. 7:
  а) в ал. 1, т. 10 накрая се добавя „или занаяти по Закона за занаятите”;
  б) в ал. 2:
  аа) в т. 6 накрая се добавя „или занаяти по Закона за занаятите”;
  бб) в т. 7 накрая се добавя „или придобиването на званието майстор или калфа по Закона за занаятите”.
  3. В чл. 29, ал. 2 т. 4 се изменя така:
  „4. регионалните регистри и националния регистър на обучаваните и обучените чираци, калфи и майстори, на обучаващите ги майстори и калфи, както и на майсторите и калфите, работещи в дружества, регистрирани по Закона за занаятите.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 62, който става § 66:
  § 66. В Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г. и бр. 82 и 95 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 3, ал. 1, т. 6 след думите „Закона за задълженията и договорите” се поставя запетая и се добавя „включително тези, организирани по занаятчийски начин”.
  2. В чл. 7:
  а) в ал. 1, т. 10 накрая се добавя „или занаяти по Закона за занаятите”;
  б) в ал. 2:
  аа) в т. 6 накрая се добавя „или занаяти по Закона за занаятите”;
  бб) в т. 7 накрая се добавя „или придобиването на званието майстор или калфа по Закона за занаятите”.
  3. В чл. 29, ал. 2 т. 4 се изменя така:
  „4. регионалните регистри и националния регистър на обучаваните и обучените чираци, калфи и майстори, на обучаващите ги майстори, както и на майсторите и калфите, работещи в предприятия, организирани по занаятчийски начин.”

  § 63. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се изменя така:

  „Приложение № 1
  към чл. 3, ал. 2, буква „а”

  Списък на занаятите по групи:
  І. Народни художествени занаяти
  1. Художествена обработка на кожа
  2. Изработване на изделия от кожа
  3. Изработване на накити
  4. Изработване на изделия от ковано желязо
  5. Художествено леене
  6. Звънчарство
  7. Ножарство
  8. Изработване на старинно оръжие
  9. Везбарство
  10. Художествено плетиво
  11. Изработване на национални кукли
  12. Изработване на художествена керамика
  13. Грънчарство
  14. Художествена обработка на дърво и дърворезба
  15. Изработване на художествени тъкани
  16. Гайтанджийство
  17. Изработване на национални костюми
  18. Мутафчийство
  19. Изработване и ремонт на български народни музикални инструменти
  20. Куюмджийство(изработване на предмети от сплави на благородни метали)
  21. Стенопис и иконопис
  22. Художествена обработка на камък
  23. Бакърджийство (медникарство)
  24. Копаничарство - изработване на дървени съдове и предмети за бита
  25. Килимарство

  IІ. Други

  26. Леярство на камбани
  27. Изработване на стъклени изделия чрез духане на стъкло
  28. Рисуване и гравиране върху стъкло
  29. Ръчно книговезване
  30. Изработване и ремонт на съвременни музикални инструменти и аксесоари за тях
  31. Изработване и ремонт на изделия от мед (бакър) и сплавите й
  32. Часовникарство
  33. Гравьорство
  34. Изработване на камини, кахлени печки и елементи за въздушно отопление
  35. Изработване на елементи и монтаж на облицовки на стрехи
  36. Покривни работи – редене на керемиди, поставяне на улуци, изграждане на комини
  37. Коминочистене
  38.Тенекеджийство
  39. Калайджийство
  40. Ковачество
  41. Изграждане на кладенци
  42. Каменоделство
  43. Точиларство
  44. Ключарство
  45. Бъчварство
  46. Коларство
  47. Кошничарство
  48. Изработване на рогозки
  49. Метларство
  50. Тъкачество (платно, аби, пътеки, черги, китеници и сродни)
  51. Седларство и сарачество
  52. Обущарство
  53. Шапкарство
  54. Въжарство
  55. Шекерджийство, производство на изделия от захарен сироп
  56. Бозаджийство.”

  Предложение от н. п. Даниела Миткова, Делян Добрев и Диан Червенкондев:
  Параграф 63 следва да се постави в корпуса на закона, като нов § 57 и се изменя така:
  „§ 57. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 се изменя така:

  „Приложение № 1
  към чл. 3, ал. 2, т. 1

  Списък на занаятите по групи:
  I. Народни художествени занаяти
  1. Художествена обработка на кожа
  2. Изработване на изделия от кожа
  3. Изработване на накити
  4. Изработване на изделия от ковано желязо
  5. Художествено леене
  6. Звънчарство
  7. Ножарство
  8. Изработване на старинно оръжие
  9. Везбарство
  10. Художествено плетиво
  11. Изработване на национални кукли
  12. Изработване на художествена керамика
  13. Грънчарство
  14. Художествена обработка на дърво и дърворезба
  15. Изработване на художествени тъкани
  16. Гайтанджийство
  17. Изработване на национални костюми
  18. Изработване и ремонт на български народни музикални инструменти
  19. Куюмджийство (изработване на предмети от сплави на благородни метали)
  20. Художествена обработка на камък
  21. Бакърджийство (медникарство)
  22. Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство
  23. Килимарство

  II. Други
  24. Леярство на камбани
  25. Изработване на стъклени изделия чрез духане на стъкло
  26. Рисуване и гравиране върху стъкло
  27. Ръчно книговезване
  28. Изработване и ремонт на съвременни музикални инструменти и аксесоари за тях
  29. Изработване и ремонт на изделия от мед (бакър) и сплавите й
  30. Часовникарство
  31. Гравьорство
  32. Изработване на камини, кахлени печки и елементи за въздушно отопление
  33. Изработване на елементи и монтаж на облицовки на стрехи
  34. Покривни работи - редене на керемиди, поставяне на улуци, изграждане на комини
  35. Коминочистене
  36. Тенекеджийство
  37. Калайджийство
  38. Ковачество
  39. Изграждане на кладенци
  40. Каменоделство
  41. Точиларство
  42. Ключарство
  43. Бъчварство
  44. Коларство
  45. Кошничарство, изработване на рогозки и метли
  46. Тъкачество (платно, аби, пътеки, черги, китеници и сродни) и мутафчийство .
  47. Седларство и сарачество
  48. Обущарство
  49. Шапкарство
  50. Въжарство
  51. Производство на боза / бозаджийство/ и шекерджийство, производство на изделия от захарен сироп
  52. Вулканизация
  53. Поправка на велосипеди
  54. Шивашки услуги
  55. Тапицерство
  56. Изработка и ремонт на мебели от един вид
  57. Изработка на табели и светлинни реклами.
  58. Фризьорство.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип, което е отразено в § 56 по предложение на комисията.


  Предложение от н. п. Иван Иванов:
  В § 63,Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се изменя така:

  “Приложение № 1
  към чл. 3, ал. 2, буква “а”

  Списък на занаятите по групи:

  І. Занаяти в областта на строителството, реставрацията и довършителните работи
  1. Зидарство
  2. Бетонджийство: изработване на кофраж, арматура и бетонни конструкции
  3. Изработване на камини, кахлени печки и различни системи за отопление
  4. Покривни работи
  5. Изработване на термична и звукова изолация
  6. Изработване на подове с монолитно покритие, облицоване с керамични и други видове плочи и поставяне на паркет и други настилки
  7. Каменоделство
  8. Възстановяване и съхраняване на обекти със стари и модерни технологии и методи

  ІІ. Занаяти в областта на електротехниката и металообработването

  9. Поддръжка на хладилна и климатична техника
  10. Поддръжка на битова електротехника
  11. Поддръжка на електронна техника
  12. Автомонтьорство и автосервизни услуги и вулканизация
  13. Изработване и поддръжка на В и К инсталации
  14. Часовникарство
  15. Ключарство
  16. Гравьорство
  17. Изработване и поправка на метални духови инструменти
  18. Бижутерство
  19. Стругарство

  ІІІ. Занаяти в областта на обработката на дървени и други материали
  20. Изработване на мебели
  21. Изработване и монтаж на врати и прозорци
  22. Изработване на дървени играчки
  23. Бъчварство
  24. Изработване на дървени музикални инструменти

  ІV. Занаяти в областта на шивачеството, текстила и кожухарството

  25. Дамско и мъжко шивачество
  26. Бродировачество
  27. Тъкачество
  28. Плетачество
  29. Тапицерство
  30. Обущарство
  31. Шапкарство

  V. Занаяти в областта на производството на храни и напитки
  32. Хлебарство и ситничарство
  33. Сладкарство
  34. Месарство и колбасарство
  35. Мелничарство
  36. Приготвяне на боза или други безалкохолни напитки
  37. Готварство

  VІ. Занаяти в областта на здравните и хигиенните услуги
  38. Фризьорство
  39. Козметика
  40. Маникюр, педикюр, ноктопластика
  41. Гримьорство

  VІІ. Занаяти в областта на медиите, рекламата и комуникациите
  42. Фотография и операторство
  43. Изработка на табели, светлинни реклами и дизайн

  VІІІ. Занаяти в областта на стъкларството и керамиката
  44. Стъкларство и/или облагородяване на стъкло
  45. Изработване на стъклени изделия чрез духане
  46. Шлифоване и гравиране на стъкло, изрисуване на стъкло и порцелан
  47. Изработване на керамични изделия

  ІХ. Народни художествени занаяти
  48. Художествена обработка на кожа и кожарство
  49. Изработване на изделия от ковано желязо или мед
  50. Звънчарство
  51. Ножарство
  52. Изработване на национални кукли
  53. Изработване на народни музикални инструменти
  54. Иконопис и стенопис
  55. Изработване на художествена керамика
  56. Художествена обработка на дърво и дърворезба.”

  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията предлага § 63 да се отхвърли, тъй като съдържанието му е отразено в § 56 по предложение на Комисията.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума