Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
16/03/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по Стратегия за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – Сопот, № 102-03-4, внесена от Министерския съвет на 7 февруари 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Стратегия за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – Сопот, № 102-03-4, внесена от Министерския съвет на 7 февруари 2011 г.

  На свои редовни заседание, проведени на 23 февруари 2011 г. и на 16 март 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Стратегия за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – Сопот.
  Стратегията беше представена от Евгени Ангелов – заместник министър на икономиката, енергетиката и туризма.
  “Вазовски машиностроителни заводи” (“ВМЗ”) ЕАД, гр. Сопот е търговско дружество, като едноличен собственик на всички акции от капитала му е българската държава. “ВМЗ” ЕАД е едно от най-големите дружества от военнопромишления комплекс в България, като произвежда отбранителна и гражданска продукция. Дружеството е с едностепенна система на управление. Дейността на „ВМЗ” ЕАД е производство на отбранителни и граждански продукти. То проектира, произвежда и поддържа големи артилерийски и реактивни боеприпаси и неуправляеми ракетни системи, взриватели, обработващо и нестандартно оборудване, инструментална екипировка, абразивни и диамантени инструменти, нестандартни машини. Дружеството успешно осъществява утилизация на боеприпаси. Дружеството притежава лицензи и патенти, покриващи диапазон от оръжия, боеприпаси и неуправляеми ракети, използвани от страни-членки на НАТО и от други държави. Дружеството е със сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001/2000.
  МОТИВИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА „ВМЗ” ЕАД:
  1. Повишаване на конкурентоспособността на дружеството и ускоряване на иновационните процеси в него. Приватизацията ще създаде предпоставки за осигуряване и привличане на инвестиции за модернизация на дълготрайните активи на дружеството и подобряване на неговото управление.
  2. Утвърждаване на пазарните позиции на дружеството, включително в частта гражданска продукция.
  3. Ускоряване на процесите на коопериране и установяване на дългосрочно сътрудничество и интеграция с партньори от евроатлантическата общност.
  4. Покриване на изискванията за участие във формиращия се единен европейски пазар на отбранителни продукти/отбранително оборудване.
  5. Силен конкурентен натиск на фирмите от водещите във военното производство държави, трудност при провеждане на адекватна инвестиционна и пазарна политика.
  ЦЕЛИ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА:
  1. Запазване и разширяване предмета на дейност на дружеството по отношение на продукцията с отбранително предназначение, както и на гражданската продукция.
  2. Осигуряване на гаранции за по-нататъшното развитие на дружеството в конкурентна среда, запазване и утвърждаване на позициите му на пазара на отбранителна и гражданска продукция.
  3. Повишаване на конкурентоспособността на дружеството, чрез технологично обновление и навлизане на нови пазари.
  4. Привличане на инвестиции, които да гарантират модернизация на производството на дружеството.
  5. Постигане на оптимален баланс между цената от продажбата и инвестициите, които да гарантират устойчиво икономическо развитие на дружеството.
  6. Запазване ролята на "ВМЗ" ЕАД като основен фактор на заетост в региона.
  7. Погасяване на всички публични задължения на дружеството.
  ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБАТА:
  На инвеститорите ще бъдат предложени за закупуване 118 000 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството.
  Покупната цена за продаваните акции следва да бъде оферирана в лева или в евро. Покупната цена за 23 600 000 броя акции (20% от капитала) може да бъде заплатена с непарични платежни средства.
  Начинът за постигане на основните цели при приватизацията на дружеството е продажбата на сто процента от капитала му. Предлагането на целия пакет акции от капитала на дружеството предполага привличане на по-голям брой инвеститори в приватизационната процедура, което би довело до икономически ефективна приватизация, изразяваща се в достигане на по-висока покупна цена за продаваните акции и по-висок размер на инвестиции. От друга страна, предлагането на целия пакет от акции ще осигури възможност купувачът ефективно да управлява дружеството, да взема и изпълнява важни за развитието на дружеството решения, както и да изпълнява поетите с приватизационния договор задължения, което ще доведе до повишаване на конкурентноспособността и стабилността на дружеството.
  В съответствие с изискването на чл. 35б, ал. 1 от ЗПСК, методът на приватизация ще бъде публично оповестен конкурс. Той ще протече на един етап съобразно реда, предвиден в подзаконовия нормативен акт, уреждащ условията и реда за провеждане на конкурсите и при спазване на специалните изисквания, съдържащи се в Глава седма "а" от ЗПСК.
  ПРОФИЛ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
  Оферти за "ВМЗ" ЕАД могат да се подават от юридически лица, които следва да отговарят кумулативно на следните изисквания:
  1. Да имат предмет на дейност и да осъществяват производство на отбранителна продукция.
  2. Да имат сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001/2000 или AQAP.
  3. Да имат права за извършване на самостоятелна износ, внос и трансфер на оръжие.
  4. Да нямат изискуеми публични задължения към Република България.
  5. Да имат приходи от продажби не по-малко 120 000 000 лева общо за последните три финансови години, за които кандидатът има изготвени одитирани годишни финансови отчети.
  6. Да притежават удостоверение за сигурност, издадено от компетентен орган, а чуждестранните лица - потвърждение от български компетентен орган за право на достъп до класифицирана информация.
  До участие в приватизационната процедура няма да се допускат дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни дружества).
  Крайната оценка ще се формира след като бъдат оценени офертите по следните критерии и със съответните тежести:
  1. предлагана покупна цена за продаваните акции - 60%.
  2. размер на инвестициите - 30%.
  3. предложен брой средносписъчна численост на персонала на дружеството - 10%.
  АНГАЖИМЕНТИ НА КУПУВАЧА:
  1. Задължение за погасяване на всички публични задължения на дружеството в определения към датата на подписване на приватизационния договор размер – като условие за прехвърляне на акциите – предмет на приватизационна продажба.
  2. Задължение за запазване на основния предмет на дейност на дружеството такъв, какъвто е към датата на прехвърляне на собствеността върху продаваните акции, за срок от 5 години, считано от датата на придобиване на собствеността върху продаваните акции. Допуска се допълване на предмета на дейност на дружеството, ако е извършено в съответствие с действащата нормативна уредба, регламентираща осъществяваната от дружеството дейност.
  3. Запазване седалището на дружеството за срок от 5 години, считано от датата на придобиване на собствеността върху продаваните акции.
  4. Поддържане на регистрираните търговски марки на името на дружеството до изтичане на срока на действие на регистрацията, но не по-малко от 3 години от датата на придобиване, освен с изричното писмено съгласие на АПСК.
  5. Забрана за прехвърляне на собствеността върху продаваните акции, закупени чрез приватизационния договор за срок от 5 години, считано от датата на придобиването им.
  6. Задължение за недопускане на ликвидация и обявяване на дружеството в несъстоятелност за срок от 5 години, считано от датата на придобиване на собствеността върху продаваните акции.
  7. Задължение за осигуряване на извършването на предложените от сертифицирания участник в комплексната бизнес-програма инвестиции по вид, размер и срок.
  8. Задължение за осигуряване и/или предоставяне от сертифицирания участник на надлежни и приемливи за АПСК обезпечения за гарантиране изпълнението на задълженията му по приватизационния договор, включително, но не само, задължението му за плащане на евентуалните неустойки за неизпълнение на задължението за осигуряване извършването на предложените инвестиции.
  9. Задължение за осигуряване дружеството да изпълнява възложените му задачи по Държавния военновременен план на Република България.
  10. Задължение за поддържане на предложената от сертифицирания участник средносписъчна численост на персонала в дружеството за срок от 3 години, считано от датата на придобиване на собствеността върху продаваните акции.
  11. Задължение за поддържане на разходите за труд за всяка от трите години, считано от датата на придобиване на собствеността върху продаваните акции, най-малко на равнището на разходите за труд, които дружеството е имало през последната преди приватизацията финансова година, за която има изготвен одитиран годишен финансов отчет.
  След представяне на стратегията се проведе дискусия, в резултат на която народните представители – членове на комисията, взеха решение да бъдат изпратени писма с въпросите им до министъра на икономиката, енергетиката и туризма и до изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Въпросите бяха обективирани в писма с изх. № ки 153-01-16 от 2 март 2011 г.
  На заседанието, проведено на 16 март 2011 г., бяха дискутирани отговорите на поставените въпроси, постъпили в комисията със съвместно писмо с изх. № 02-00-36 от 16 март 2011 г., подписано от заместник – министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Евгени Ангелов и от изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол г-н Емил Караниколов.
  Някои от въпросите, предмет на дискусията, бяха:
  1. Кумулативно или алтернативно се поставят изискванията за плащане на задълженията на дружеството към бюджета и за заплащане на сериозна покупна цена?
  2. Защо в стратегията е предвиден ангажимент бъдещият купувач да заплати задълженията на дружеството само към бюджета, а не всичките му задължения?
  3. Защо предмет на приватизационна продажба са 100 % от капитала на дружеството?
  4. Как е определен размерът на изискването, поставено в раздел V, т. 5 от стратегията, а именно – „да имат приходи от продажби не по-малко от 120 000 000 лв. общо за последните 3 финансови години
  5. В раздел V, т. 6 от стратегията е предвидено, че кандидатите следва „да притежават удостоверение за сигурност, издадено от компетентен орган, а чуждестранните лица – потвърждение от български компетентен орган за право на достъп до класифицирана информация”. По този начин не се ли ограничава кръга на потенциалните инвеститори?
  6. Защо и по какъв начин е определено покупната цена за 20% от капитала на дружеството да бъде заплатена с непарични платежни средства?
  7. Как са определени тежестите на критериите при формиране на крайната комплексна оценка, а именно: 60 % - предлагана покупна цена за продаваните акции; 30 % - размер на инвестициите и 10 % - предложен брой средносписъчна численост на персонала на дружеството?
  8. Защо в стратегията е предвидено методът за продажба да бъде публично оповестен конкурс, който да протече на един етап, а не на два етапа?
  9. Защо за част от следприватизационните задължения на купувача е предвиден 3-годишен срок, а за останалите – 5- годишен?
  10. Ангажиментите към работниците и служителите следва ли да бъдат разписани много по-ясно и конкретно – напр. относно плащане на неизплатените задължения към работниците и служителите на дружеството; запазване сегашната численост на персонала на дружеството и др. социални ангажименти.
  11. Проектът на приватизационен договор предоставя ли се на всички участници в процедурата като част от конкурсната документация? Може ли да бъде поставено изискване проектът на приватизационен договор да бъде подписан от всеки от участниците в процедурата преди решението на Министерския съвет за определяне на купувач?
  12. В случай че не бъде сключен договор с определения участник, спечелил конкурса, ще бъде ли поканен вторият участник за преговори или процедурата ще бъде прекратена?
  След представяне и обсъждане на стратегията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 11, “Против” – 3-ма народни представители, без “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме:

  Проект!

  Р Е Ш Е Н И Е

  за одобряване на Стратегия за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – Сопот

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 3, ал. 9 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

  РЕШИ:

  Одобрява Стратегията за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – Сопот, със следните изменения и допълнения в Раздел VІ „Процедура по продажбата”, ІІ „Провеждане на публично оповестен конкурс на един етап”, буква „Б”:
  1. В т. 3, в текста преди т. 3.1 изречение първо се изменя така: „Доказателства относно финансовата обезпеченост на оферираната цена и на предстоящото погасяване на публичните задължения на дружеството и на просрочените задължения към работниците и служителите на дружеството.”
  2. В т. 4.2:
  а) досегашният текст става изречение първо;
  б) създава се изречение второ: „Предлаганата средносписъчна численост на работниците и служителите да не е по-малка от числеността към датата на обявяване на конкурса.”
  3. В т. 6:
  а) точка 6.1 се изменя така:
  „6.1. Задължение за погасяване на всички публични задължения на дружеството и на просрочените задължения към работниците и служителите на дружеството в определения към датата на подписване на приватизационния договор размер – условие за прехвърляне на акциите, предмет на приватизационната продажба.”;
  б) в т. 6.10:
  аа) досегашният текст става изречение първо;
  бб) създава се изречение второ: „Намаление на тази численост в тригодишния период е възможно да се осъществява само по повод на пенсиониране и естествено текучество.”;
  в) в т. 6.11:
  аа) досегашният текст става изречение първо;
  бб) създава се изречение второ: „Запазването на разходите за труд за всяка от трите години да не включва разходи за финансиране на програми за доброволно напускане.”;
  г) създава се т. 6.12:
  „6.12. Задължение за спазване на колективния трудов договор в дружеството.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума