Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
30/03/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за допълнение на Закона за концесиите, № 154-01-14, внесен от н. п. Любен Татарски на 15 февруари 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за допълнение на Закона за концесиите, № 154-01-14, внесен от н. п. Любен Татарски на 15 февруари 2011 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 30 март 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за допълнение на Закона за концесиите.
  Законопроектът беше представен от н. п. Любен Татарски.
  Според мотивите изложени от вносителя, с последните промени в Закона за водите е предоставено право на министъра на околната среда и водите, при определените в закона условия да предоставя безвъзмездно за управление и ползване на съответните общини за срок от 25 години минерални води - изключителна държавна собственост, за които не са предоставени права на трети лица. С норма в преходните и заключителни разпоредби на общинските съвети е предоставено правото да определят начина, по който да се използват предоставените им минерални води - изключителна държавна собственост, включително и правото да определят дали за съответното находище да бъде издадено разрешително за водовземане, или да бъде предоставена концесия за добив на минерална вода.
  Независимо от факта, че в Закона за водите има изрична разпоредба по отношение на предоставянето на концесията за добив на минерални води, която гласи, че тя се предоставя по реда на Закона за концесиите, доколкото в Закона за водите не е уредено друго се създават предпоставки за противоречива практиката по прилагането на закона. С предложения законопроект се цели именно създаване на яснота в нормативната уредба.
  В хода на дискусията представители на Министерство на околната среда и водите подкрепиха законопроекта. В тази връзка председателят на комисията Мартин Димитров обяви, че има постъпило писмено становище от Министерския съвет.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 17 народни представители, без “Против” и “Въздържал се” – 1 народен представител.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за допълнение на Закона за концесиите, № 154-01-14, внесен от н. п. Любен Татарски на 15 февруари 2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума