Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
14/04/2011 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 102-01-14, внесен от Министерския съвет на 2 март 2011 г., приет на първо гласуване на 23 март 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 102-01-14, внесен от Министерския съвет на 2 март 2011 г., приет на първо гласуване на 23 март 2011 г.


  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

  (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 107 от
  2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г. и бр. 25, 59 73 и 77 от 2010 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В глава първа се създава раздел І с чл. 1 - 4: „Раздел І. Принципи и цели на административното регулиране и административния контрол”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В глава първа се създава наименование: „Раздел І. Принципи и цели на административното регулиране и административния контрол”.

  § 2. В чл. 1 се създава ал. 5:
  „(5) При осъществяване на административното регулиране и административния контрол всички лица, които извършват или възнамеряват да извършват стопанска дейност, са равнопоставени независимо от формата им на собственост, правно-организационната форма или националността.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Държавните органи и органите на местното самоуправление осъществяват административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност в съответствие с целите на този закон и при спазване принципите на този раздел.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Държавните органи и органите на местното самоуправление осъществяват административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност в съответствие с принципите и целите на този закон.”

  § 4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думите „лицензионен или регистрационен” се заличават, а след думата „режим” се добавя „по този закон”.
  2. В ал. 5 думите „лицензионен или регистрационен” се заличават, а след думата „режим” се добавя „по този закон”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думите „лицензионен или регистрационен” се заличават, а след думата „режим” се добавя „по смисъла на чл. 4, ал. 1”.
  2. В ал. 5 думите „лицензионен или регистрационен” се заличават, а след думата „режим” се добавя „по смисъла на чл. 4, ал. 1”.

  § 5. В глава първа се създава раздел ІI с чл. 5 - 7б:
  „Раздел ІI. Задължения на административните органи”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В глава първа след чл. 4 се създава наименование: „Раздел ІI. Задължения на административните органи”.


  § 6. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) след думите „на своите правомощия” се добавя „във връзка с регулирането и контрола на стопанската дейност”;
  б) създава се т. 5:
  „5. осигуряват възможност за предоставяне на услугите по електронен път съгласно Закона за електронното управление.”
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) В административните производства по чл. 4, ал. 1 наличието или липсата на факти и обстоятелства могат да се удостоверяват с писмени декларации, които административният орган е длъжен да приеме. За деклариране на неверни данни в декларацията деклараторът носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. Чрез такава декларация не може да се доказва образователно-квалификационна степен, професионална квалификация и здравен статус, както и други обстоятелства, за чието установяване е предвиден със закон друг ред.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В чл. 5 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 след думата „правомощия” се добавя „във връзка с регулирането и контрола върху стопанската дейност”;
  б) създава се т. 5:
  „5. осигурят възможност за предоставяне на услугите по електронен път съгласно Закона за електронното управление.”
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) В административните производства по чл. 4, ал. 1 наличието или липсата на факти и обстоятелства могат да се удостоверяват с писмени декларации, които административният орган е длъжен да приеме. За деклариране на неверни данни в декларацията деклараторът носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. С декларация не може да се доказват образователно-квалификационна степен, професионална квалификация и здравен статус, както и други факти и обстоятелства, за чието установяване със закон е предвиден друг ред.”

  § 7. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Срокът за отстраняване на нередовности и/или за предоставяне на допълнителна информация се определя със закон и не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от установения срок за произнасяне. В случаите, когато отстраняването на недостатъците е свързано с допълнително представяне на документи, издадени от други административни органи, срокът не може да бъде по-кратък от нормативно установения срок за произнасяне на тези органи.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. Създава се чл. 7а:
  „Чл. 7а. (1) Таксите, събирани от административните органи във връзка с регулирането и контрола на стопанската дейност по този закон, се определят по Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им, приета от Министерския съвет.
  (2) Методиката по ал. 1 се приема в съответствие със следните принципи:
  1. размерът на таксата трябва да съответства на разходите на административния орган за извършване на съответната услуга и за упражняване на контрола, в т.ч. необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и изразходвано работно време;
  2. административните разходи по т. 1 не могат да надвишават
  20 на сто от размера на таксата;
  3. не се събират такси за отстраняване на нередовности и/или за предоставяне на допълнителна информация.
  (3) Събраните такси могат да се ползват за повишаване качеството на предоставяната услуга.
  (4) Приходите от таксите не могат се изразходват за допълнително материално стимулиране на служителите на административните органи, по чиито сметки са постъпили.
  (5) Методиката по ал. 1 не се прилага при образуване размера на такси за осигуряване провеждането на политики в области със значение за защита на особено важни държавни или обществени интереси.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
  § 8. В глава първа, раздел II се създава чл. 7а:
  „Чл. 7а. (1) Таксите, събирани от административните органи във връзка с регулирането и контрола върху стопанската дейност по този закон, се определят по Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им, приета от Министерския съвет.
  (2) Методиката по ал. 1 се приема в съответствие със следните принципи:
  1. размерът на таксата трябва да съответства на разходите на административния орган за извършване на съответната услуга и за упражняване на контрола, в т.ч. необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и изразходвано работно време;
  2. административните разходи по т. 1 не могат да надвишават
  20 на сто от размера на таксата.
  (3) За отстраняване на нередовности и/или за предоставяне на допълнителна информация не се събират такси.
  (4) Събраните такси могат да се ползват за повишаване качеството на предоставяната услуга.
  (5) Приходите от таксите не могат се изразходват за допълнително материално стимулиране на служителите на административните органи, по чиито сметки са постъпили.
  (6) Методиката по ал. 1 не се прилага при определяне размера на такси за осигуряване провеждането на политики в области със значение за защита на особено важни държавни или обществени интереси.”

  § 9. В чл. 11 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се създават изречения второ и трето:
  „В публичния регистър в отделен раздел се вписват лицата, подали заявление за издаване на лиценз по реда на тяхното подаване, описват се броят и видът на приложените документи. В регистъра се отбелязва движението на преписката по издаване на лиценз.”
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Информацията, която се вписва в регистъра по ал. 2, се съобразява с процедурата по специалния закон, въвеждащ изискванията за издаване на лиценз, и на Закона за защита на личните данни.
  (4) Лицензиращият орган осигурява безплатен достъп по електронен път до регистъра по ал. 2 съгласно Закона за електронното управление.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
  § 9. В чл. 11 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се създават изречения второ и трето: „В публичния регистър в отделен раздел се вписват лицата, подали заявление за издаване на лиценз и се описват броят и видът на приложените документи. Вписването се извършва по реда на подаване на заявленията и се отбелязва движението на преписката по издаване на лиценз.”
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Регистърът по ал. 2 се води при спазване изискванията на специалния закон и на Закона за защита на личните данни.
  (4) Лицензиращият орган осигурява безплатен достъп по електронен път до регистъра по ал. 2 съгласно Закона за електронното управление.”

  § 10. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 3:
  „3. не могат да се удостоверяват с декларация.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създават изречения второ и трето:
  „В отделен раздел на публичния регистър се вписват лицата, подали заявления за регистрация по реда на тяхното подаване, описват се броят и видът на приложените към заявленията документи. Вписването се извършва по реда на подаване на заявленията и се отбелязва движението на преписката за вписване и издаване на удостоверение.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Вписването в регистъра и издаването на удостоверение са условие за започването и законосъобразното извършване на съответната стопанска дейност с изключение на случаите, в които регистриращият орган не се произнесе с изричен акт в определения срок и това е предвидено в специален закон. В тези случаи съответно се прилагат чл. 28 и 29.”
  3. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) Информацията, която се вписва в регистъра по ал. 1, се съобразява с процедурата по специалния закон, въвеждащ изискванията за регистрация, и на Закона за защита на личните данни.
  (6) Регистриращият орган осигурява безплатен достъп по електронен път до регистъра по ал. 1 съгласно Закона за електронното управление.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
  § 11. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създават изречения второ и трето: „В публичния регистър, в отделен раздел се вписват лицата, подали заявления за регистрация и се описват броят и видът на приложените документи. Вписването се извършва по реда на подаване на заявленията и се отбелязва движението на преписката за вписване в регистъра и издаване на удостоверение.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Вписването в регистъра и издаването на удостоверение са условие за започването и законосъобразното извършване на съответната стопанска дейност с изключение на случаите, когато регистриращият орган не се произнесе с изричен акт в определения срок, предвиден в специалния закон. В тези случаи се прилагат съответно чл. 28 и 29.”
  3. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) Регистърът по ал. 1 се води при спазване изискванията на специалния закон и на Закона за защита на личните данни.
  (6) Регистриращият орган осигурява безплатен достъп по електронен път до регистъра по ал. 1 съгласно Закона за електронното управление.”

  § 12. В чл. 30 се създава ал. 5:
  „(5) С наказанието по ал. 1 се наказва и длъжностно лице, което не изпълнява задълженията си за редовно водене на регистрите по чл. 11, ал. 2 и по чл. 15, ал. 1.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
  § 12. В чл. 30 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Длъжностно лице, което не изпълнява задълженията си за редовно водене на регистрите по чл. 11, ал. 2 и по чл. 15, ал. 1, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.”.
  2. В ал. 4 цифрата „3” се заменя с „1, 2 или 3”.

  § 13. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 7:
  „§ 7. Изпълнението на закона се възлага на всички органи, които администрират режими, определени с този закон.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13:
  § 13. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 7:
  „§ 7. Изпълнението на закона се възлага на всички органи, овластени да администрират режими по смисъла на чл. 4, ал. 1.”

  § 14. В приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2, в т. 23 думите „и зърнохранилища” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, чието систематично място е като § 15.

  § 15. Параграф 3 от заключителната разпоредба на Закона за изменение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 44 от
  2009 г., изм., бр. 25 от 2010 г.) се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, чието систематично място е като § 14.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

  § 16. В срок 6 месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема методиката по чл. 7а от Закона ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност по предложение на министъра на финансите и министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16:
  § 16. В срок 6 месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема методиката по чл. 7а по съвместно предложение на министъра на финансите и министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

  § 17. В срок 12 месеца от влизането в сила на този закон органите, които администрират режими, определени с него, са длъжни да приведат информационните си системи и съответните структурни звена в съответствие с изискванията на закона.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17:
  § 17. В срок 12 месеца от влизането в сила на този закон органите, които са овластени да администрират режими по смисъла на чл. 4, ал. 1, привеждат информационните си системи и съответните структурни звена в съответствие с изискванията на закона.

  § 18. В срок 3 месеца от влизането в сила на този закон органите, които администрират регистрационни режими, внасят в Министерския съвет проект на закон за изменение и допълнение на закона, регламентиращ режима, за въвеждане на мълчаливото съгласие при регистрация.

  Предложение от н. п. Милена Христова и Захари Георгиев:
  В § 18 изразът ”органите, които администрират регистрационни режими, внасят в Министерския съвет” се заменят с израза „Министерският съвет внася за разглеждане в Народното събрание”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18:
  § 18. В срок три месеца от влизането в сила на този закон всеки орган, който администрира регистрационни режими, внася в Министерския съвет проект на закон за изменение и допълнение на закона, регламентиращ съответния режим, за въвеждане на мълчаливото съгласие при регистрация.


  § 19. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на § 8, който влиза в сила от 1 януари
  2012 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума