Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
13/04/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, № 102-02-8, внесен от Министерския съвет на 25 март 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  по законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, № 102-02-8, внесен от Министерския съвет на 25 март 2011 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 13 април 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Допълнителния протокол към Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.
  На заседанието присъстваха Аделина Кьосева – началник на отдел в дирекция “Външноикономическа политика”, Татяна Маркова – експерт в същата дирекция и Катерина Ненова – юрисконсулт в дирекция “Правна” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Законопроектът беше представен от г-жа Аделина Кьосева.
  Допълнителния протокол към договора за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко е подписан в Рабат на 28 септември 2010 г. Цялостната процедура по преговорите и подписването на допълнителния протокол е в резултат на решение на Министерски съвет № 710 от 2005 г. С него се одобрява позицията на българската страна за провеждане на преговори за изменение и допълнение, прекратяване по взаимно съгласие или денонсиране на договори за насърчаване и взаимна защита на инвестициите в изпълнение на задължението в процеса на присъединяване към Европейския съюз за привеждане на сключените от Република Българи международни договори в съответствие със законодателството на Европейския съюз.
  Две са основните изменителни клаузи залегнали в допълнителния протокол, отнасящи се до третирането на инвестициите и до свободното движение на капитали. С чл. 1 от допълнителния протокол се изменя чл. 3, ал. 3 от основния договор, с което точно и изчерпателно се дефинират изключенията от режимите на национално третиране и или на най-облагодетелстваната нация.
  С чл. 2 от допълнителния протокол се изменя чл. 6 от основния договор, съгласно който свободния превод на суми, свързани с инвестициите, взаимно се гарантират от двете страни, но без да се накърняват задълженията на страните по силата на членство или участие, настоящо или бъдещо, в икономически или валутен, регионален или континентален съюз. Това изменение се налага предвид разпоредбите на чл. 64, § 3, чл. 66 и чл. 75, § 1 и 2 от Договора за функциониране на Европейския съюз, с които се създават механизми при определени хипотези и по определен ред да бъдат налагани ограничения върху движението на капитали от и към трети страни. Или с чл. 2 от допълнителния протокол се осигурява прилагането на евентуални такива мерки върху превода на свързани с инвестиции суми от и към Мароко.
  С влизането в сила на допълнителния протокол ще бъдат създадени необходимите условия за цялостното привеждане на основния договор между двете страни в съответствие със законодателството на Европейския съюз.
  Самото ратифициране е необходимо поради факта, че първоначално договорът е ратифициран със закон от Народното събрание.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 19 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Допълнителния протокол към Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, № 102-02-8, внесен от Министерския съвет на 25 март 2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума