Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
15/06/2011 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 102-01-25, внесен от Министерския съвет на 5 май 2011 г., приет на първо гласуване на 26 май 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 102-01-25, внесен от Министерския съвет на 5 май 2011 г., приет на първо гласуване на 26 май 2011 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  Закон
  за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането
  (обн., ДВ, бр.103 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 54, 59, 82 и 105 от 2006 г., бр. 48, 97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 24 и 41 от 2009 г. и бр. 19, 41, 43, 86 и 100 от 2010 г.)

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на закона: „Закон за допълнение на Кодекса за застраховането”.

  § 1. Създава се чл. 187а:
  „Чл. 187а. (1) Сключването, влизането в сила, изменението и прекратяването на застрахователния договор, както и изпълнението на задълженията по него не могат да бъдат обвързвани с поставянето на знаци, белези или други индикации върху или на видимо място в моторното превозно средство.
  (2) Забранява се поставянето на знаци, белези или други индикации върху или на видимо място в моторното превозно средство, които пряко или косвено указват наличието на сключена застраховка във връзка с това моторно превозно средство. Забраната не се отнася за знаците, белезите или другите индикации, чието поставяне е изрично уредено с нормативен акт, както и за знаци, белези или други индикации, които рекламират физическо или юридическо лице, негов търговски знак или марка, негов продукт, стока, услуга, търговска марка или други подобни и те не са обвързани със сключването на застраховка, когато:
  1. моторното превозно средство е собственост на същото лице или е взето от него под наем, на лизинг или на друго правно основание, за което има сключен договор, или
  2. тяхното поставяне е в изпълнение на писмен договор за реклама, сключен с физическо или юридическо лице, което е собственик, ползвател, наемател или лизингополучател на моторното превозно средство, върху което са поставени съответните знаци, белези или други индикации.
  (3) Застраховател или презастраховател не може да изисква под никаква форма поставянето на знаците, белезите или другите индикации по ал. 2 като предварително условие за сключването и/или влизането в сила на застраховка във връзка със съответното моторно превозно средство и/или за покриването на един или повече рискове по застраховката, както и не може да договаря или да включва в общите условия по такава застраховка поставянето на знаците, белезите или другите индикации по ал. 2 като задължение на застрахованото лице, на застраховащия или на третото ползващо се лице. Липсата на такива знаци, белези или други индикации не може да бъде основание за изключване от покритие на един или повече рискове по застраховката, за прекратяване на застраховката или да бъде обвързвано с каквито и да е неблагоприятни правни последици за застрахованото лице, застраховащия или третото ползващо се лице.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. Създава се чл. 186а:
  „Забрана за поставяне на знаци, белези или други индикации
  Чл. 186а. (1) Забранява се поставянето на знаци, белези или други индикации върху или на видимо място в моторното превозно средство, които пряко или косвено указват наличието на сключен застрахователен договор във връзка с това моторно превозно средство.
  (2) Застраховател или презастраховател не може да изисква под никаква форма поставянето на знаците, белезите или другите индикации по ал. 1 като предварително условие за сключването и/или влизането в сила на застрахователния договор във връзка със съответното моторно превозно средство и/или за покриването на един или повече рискове по застрахователния договор, както и не може да договаря или да включва в общите условия по такава застраховка поставянето на знаците, белезите или другите индикации по ал. 1 като задължение на застрахованото лице, на застраховащия или на третото ползващо се лице. Липсата на такива знаци, белези или други индикации не може да бъде основание за изключване от покритие на един или повече рискове по застрахователния договор, за изменение или прекратяване на застрахователния договор или да бъде обвързвано с каквито и да е неблагоприятни правни последици за застрахованото лице, застраховащия или третото ползващо се лице.
  (3) Забраната по ал. 1 не се отнася за знаците, белезите или другите индикации, чието поставяне е изрично уредено с нормативен акт, както и за знаци, белези или други индикации, които рекламират физическо или юридическо лице, негов търговски знак или марка, негов продукт, стока, услуга, търговска марка или други подобни и те не са обвързани със сключването на застрахователния договор, когато:
  1. моторното превозно средство е собственост на същото лице или е взето от него под наем, на лизинг или на друго правно основание, за което има сключен договор, или
  2. тяхното поставяне е в изпълнение на писмен договор за реклама, сключен с физическо или юридическо лице, което е собственик, ползвател, наемател или лизингополучател на моторното превозно средство, върху което са поставени съответните знаци, белези или други индикации.”

  § 2. Създава се чл. 315а:
  „Чл. 315а. Лице, което управлява моторно превозно средство с поставени знаци, белези или други индикации, с изключение на такива, чието поставяне е изрично уредено с нормативен акт или попадат в изключенията по чл. 187а, ал. 2, или представляват механично нанесени символи или микрогравировка, се наказва с глоба в размер 50 лв.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. Създава се чл. 315а:
  „Отговорност при поставяне на знаци, белези или други индикации
  Чл. 315а. Лице, което управлява моторно превозно средство с поставени знаци, белези или други индикации, в нарушение на забраната по чл. 186а, ал. 1, с изключение на тези по чл. 186а, ал. 3, или на такива, които представляват микрогравировка, когато тя пряко или косвено не указва наличието на сключен застрахователен договор, се наказва с глоба в размер 50 лв.

  § 3. Създава се чл. 317б:
  „Чл. 317б. Застраховател, който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 187а, се наказва с имуществена санкция от 30 000 до 60 000 лв., а при повторно нарушение – от 60 000 до 120 000 лв.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. Създава се чл. 317б:
  „Отговорност при въвеждане на изискване за поставяне на знаци, белези или други индикации
  Чл. 317б. Застраховател, който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 186а, се наказва с имуществена санкция от 30 000 до 60 000 лв., а при повторно нарушение – от 60 000 до 120 000 лв.”

  § 4. В чл. 320, ал. 1 и 2 след думите „чл. 315, ал. 1 и 2” се добавя
  „и чл. 315а”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

  § 5. Застрахователите променят общите си условия или съществуващите други уговорки за застраховане на моторни превозни средства в съответствие с чл. 187а, ал. 3, като предвиждат прилагането им в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. Застрахователите привеждат в съответствие с този закон общите условия по застраховките или съществуващите други уговорки за застраховане на моторни превозни средства в тримесечен срок от влизането му в сила.

  § 6. Параграфи 2 и 4 влизат в сила 15 месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума