Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
06/07/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 102-01-43, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 102-01-43, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2011 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 6 юли 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането.
  На заседанието присъстваха от Министерство на финансите: Боряна Пенчева – заместник-министър и Румяна Герова, от Комисия за финансов надзор: Борислав Богоев – заместник-председател и Зорница Василева – директор на дирекция „Застрахователен надзор”, от Гаранционен фонд „Застраховане”: Борислав Михайлов – изпълнителен директор, представители на Асоциацията на българските застрахователите, на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, на Българската асоциация на застрахователните брокери и др. Законопроектът беше представен от заместник-министър Боряна Пенчева.
  Според мотивите изложени от вносителя проектът на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането е изготвен с оглед необходимостта от актуализиране на някои негови разпоредби, касаещи защитата на потребителите и запазването на стабилността на застрахователния пазар в Република България. В тази връзка се предлага промяна в общите разпоредби на застрахователното посредничество, насочена към изрично изясняване, че всяка от хипотезите на чл. 5 на самостоятелно основание е застрахователно посредничество, както и всички те, взети заедно. Изменението, свързано с доброволността в застраховането, изрично се разпростира и върху застрахователното посредничество, тъй като зачестяват случаите, при които предприятия от финансовия сектор, които са части от финансова група или конгломерат по договорен път отнемат правото на свободен избор на потребителите на финансова услуга и по този начин поставят потребителят в положение да приема условия, които накърняват неговите и на неговите наследници интереси.
  Предлага се и изменение, което урежда законово изискванията при извършване на трансгранична дейност по застраховка на „Правни разноски”.
  В сферата на структурата и организацията на вътрешния контрол и вътрешния одит се предвиждат изменения насочени към синхронизиране на уредбата за застрахователите и презастрахователите по отношение на организацията на техните системи за корпоративно управление с развитието на тази уредба в сферата на банковите и небанковите финансови услуги. Предвидена е и промяната в начина за изчисляване на техническите резерви - вместо на база влезли в сила застрахователни договори изчисляването да е на база сключени договори, по които е платена цялата или част от застрахователната премия. С промените в сферата на независимия одит и заверка на годишния финансов отчет се цели, от една страна, облекчаване на режима за осигуряване на застрахователите и презастрахователите на по-надеждни услуги по одит и заверка на финансовите им отчети, а - от друга страна, уредбата за независимия одит на застрахователите да се хармонизира с изискванията към независимия одит в сферата на банковите услуги и инвестиционното посредничество.
  По отношение на изискванията към процедурата по завеждане на застрахователни претенции и събиране на необходимите доказателства се предлага промяна, насочена към прекратяване на практики на необосновано удължаване на сроковете за определяне и изплащане на застрахователно обезщетение.
  Измененията, свързани с ликвидацията и несъстоятелността на застрахователите и презастрахователите, са насочени към повишаване на ефективността и последователността в специалните процедури по ликвидация и несъстоятелност на застраховател или презастраховател.
  Предлагат се и промени в изискванията към извършване на дейност по застрахователно посредничество, които са свързани с проявлението на редица слабости и проблеми. За решаването им се предвижда прилагането на следните мерки: задължително притежаване и поддържане на собствени средства в процент от застрахователната премия, но не по-малко от 35 000 лв; въвеждане на изрично задължение за обучение на служителите на застрахователния брокер, провеждане на изпити и представянето на резултатите пред застрахователно-надзорния орган – Комисията за финансов надзор; въвеждане на задължение за изграждане и поддържане на електронни средства за обмен на информация, което в бъдеще да осигури и възможност за продажба на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите директно от информационните системи на застрахователите; увеличаване честотата на отчитане пред Комисията за финансов надзор – на тримесечие. Усъвършенстван е и механизмът за налагане на санкции и принудителни мерки на застрахователните брокери и редът за заличаването им от регистрите на Комисията за финансов надзор.
  По отношение на застраховките, сключени в полза на кредитор, както и сключваните застрахователни договори върху живота на кредитополучател за обезпечаване на банкови кредити, те продължават да не осигуряват пълно покритие на имущественото благо на кредитополучателя. По такъв начин се ограничава интереса на длъжника по кредита, а именно - да получи пълна защита на своето имущество. Това обстоятелство налага необходимост да се развива действащата специална уредба относно тези застраховки и да се гарантират в по-висока степен интересите на потребителя - длъжник по кредита, относно съдържанието и изменението на застрахователното правоотношение, а също така и за възможност за намеса от негова страна в това правоотношение, когато интересите му са застрашени в резултат от действията или бездействията на някоя от страните по застрахователния договор.
  Предлага се развитие и на уредбата на здравните застраховки и присъщите за тях рискове. Във връзка с това и с цел ясно разграничаване на продуктите, които се предлагат от животозастрахователи и застрахователи по общо застраховане, се предлага животозастрахователите да могат, след получаване на допълнителен лиценз, да извършват дейност и по застраховка „Заболяване”, която възможност е позволена от застрахователните директиви, но до този момент не е била използвана.
  По отношение на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите се предлага уредба, свързана с ефективното функциониране на информационната система, от която се издават полиците. Законопроектът предвижда наличието на застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите да се удостоверява със застрахователна полица по определен образец за всички компании, издадена от информационната система. Ще отпаднат стикерите, които едновременно със застрахователната полица удостоверяваха наличието на валидна застраховка „Гражданска отговорност”. Механизмът на бъдещото издаване на полиците предвижда, след въвеждане на данните, необходими за издаване на полицата, електронната система да генерира определен код (индивидуален номер на полицата) в реално време. По този начин отчитането на полиците в информационната система на Информационния център към Гаранционния фонд ще бъде ежедневно и ще се прекрати практиката по отчитане на полиците с голямо закъснение.
  Предвижда се информационната система да включва и система за коригиране на застрахователната премия в зависимост от поведението на водача при движение по пътищата и/или причинените щети (система „бонус-малус”).
  Друга промяна във връзка със застрахователния договор по „Гражданска отговорност” на автомобилистите е забраната за вписване на дата и час на сключване на застрахователния договор, които са по-ранни от действителните. По този начин се премахва възможността за избягване от административно-наказателна отговорност чрез сключване на застрахователни полици непосредствено след съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Предвижда се и отмяна на разсроченото плащане на премията, а то да бъде само еднократно. Това е наложено от съществуващата до момента практика да се заплаща само първата разсрочена вноска, както и от гледна точка на проблеми с отчетността на реално застрахованите превозни средства.
  С оглед засилване на контрола по сключване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите се предлага 50 на сто от средствата, постъпили в Гаранционния фонд от санкциите за несключена застраховка по Кодекса за застраховането, да се използват от Министерството на вътрешните работи.
  Вменява се задължение на Комисията за финансов надзор да публикува периодично информация по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, която включва данни за всяко дружество и общо за пазара с цел осигуряване на пълна прозрачност в дейността на застрахователите.
  Действащите застрахователни суми по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите не отразяват по най-точния начин изискванията, определени от Европейската директива за автомобилно застраховане. Във връзка с това се предлага и смяна на подхода за определяне на минималната застрахователна сума само на база събитие (пътнотранспортно произшествие), без да се взема под внимание броят на лицата, пострадали при това събитие.
  Предлага се и разширяване на териториалния обхват на застраховката предвид предстоящото подписване на Многостранното споразумение с Република Сърбия и свързаното с това отпадане на граничния контрол за наличието на сертификат „Зелена карта” за автомобилите със сръбска регистрация.
  В хода на дискусията беше обсъдено въвеждането на задължението за еднократно заплащане на премията по застраховката „Гражданска отговорност”. Народните представители, членове на комисията, се обединиха около мнението, че това допълнително ще утежни потребителите и ще намали събираемостта като н. п. Диян Червенкондев предложи да се предвидят други форми на контрол. В резултат на това заместник-председателят на комисията Валентин Николов предложи предвидената промяна да не се подкрепи между първо и второ гласуване на законопроекта.
  Народният представител Елин Андреев постави въпрос относно разпоредбите на раздел IV „Здравно (медицинско) застраховане”, които се припокриват с разпоредбите на отхвърления на първо гласуване на 25 май 2011 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 102-01-6 /31.01.2011 г., внесен от Министерския съвет. Той отбеляза, че съгласно чл. 72 от ПОДНС законопроект, който е отхвърлен на първо гласуване, може да бъде внесен повторно само след съществени промени в основните му положения и не по-рано от три месеца след отхвърлянето му. В отговор от Комисията за финансов надзор отговориха, че действително с преходните и заключителни разпоредби на цитирания ЗИД се предвиждат промени в Кодекса за застраховането. Те по същество обаче нямат отношение към него, тъй като основание за отхвърлянето му е това, че се е предвиждало здравноосигурителните дружества да стават застрахователи като за тях се прилагат всички изисквания за застрахователите. Посочените текстове от раздел IV от законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането имат само и единствено уточнителен характер и дефинират съществуваща нормативна уредба.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 11, без “Против” и “Въздържали се” – 4-ма народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса застраховането, № 102-01-43, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума