Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
28/09/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение, изменящо Договора между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, № 102-02-21, внесен от Министерски съвет на 7 септември 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение, изменящо Договора между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, № 102-02-21, внесен от Министерски съвет на 7 септември 2011 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 28 септември 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Допълнителното споразумение, изменящо Договора между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.
  На заседанието присъстваха Аделина Кьосева – началник на отдел в дирекция „Външноикономическа политика” и Татяна Маркова – експерт в същата дирекция към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Законопроектът беше представен от г-жа Аделина Кьосева.
  В изпълнение на задълженията по процеса на присъединяване към Европейския съюз и привеждане на сключените международни договори от Република България с изискванията на законодателството на Европейския съюз, следва да бъде преразгледан и договора между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. Договорът е подписан на 1 юни 1999 г. в Бейрут. Допълнителното споразумение, подписано на 21 декември 2010 г. също в Бейрут, предвижда промени, осигуряващи прилагане на мерките, които Европейския съюз е приел и може да приеме по отношение на инвестиционната дейност на инвеститори на територията на Европейския съюз.
  Допълнителното споразумение включва следните два основни момента:
   Член 3, ал. 1 и ал. 2 от договора, които регламентират третирането на инвестициите и установяване на принципа на недискриминационно третиране, следва да не се разглеждат като задължаващи за страните по договора. Това става възможно с промените в чл. 3, ал. 3 от споразумението, с които се предоставя възможност за изключване от режима на национално третиране и на най-облагодетелствана нация, за някои от привилегиите, предоставени от една от договарящите се страни, в съответствие с нейните задължения, като член на митнически, икономически или валутен съюз, общ пазар или зона за свободна търговия.
   Другият основен момент обхваща промяната на чл. 4 от договора и предоставянето на възможност, в определени случаи, Съветът да приеме мерки по отношение на свободното движение на капитали от и към трети страни, и тези мерки да бъдат приложени към превода на свързани с инвестиции от и в Ливан суми.
  Влизането на допълнителното споразумение в сила е предпоставка за по-нататъшно развитие на инвестиционната дейност между Република България и Република Ливан.
  Допълнителното споразумение подлежи на ратификация, във връзка с предвидения в договора ред за решаване на спорове между договарящите се страни и на спорове, свързани с инвестиции, както и поради факта, че договорът е ратифициран със закон от Народното събрание.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 15 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Допълнителното споразумение, изменящо Договора между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, № 102-02-21, внесен от Министерския съвет на 7 септември 2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума