Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
16/01/2012

  Д О К Л А Д

  относно проект за решение за налагане на мораториум върху проучванията и добива на шистов газ на територията на Република България, № 154-02-93, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28 октомври 2011 г. и проект за решение за забрана на добива на шистов газ и прилагането на метода на хидравлично разбиване и сходни на него методи при проучване и добив на нефт и природен газ на територията на Република България, № 154-02-101, внесен от Яне Янев и група народни представители на 23 ноември 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  относно проект за решение за налагане на мораториум върху проучванията и добива на шистов газ на територията на Република България, № 154-02-93, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28 октомври 2011 г. и проект за решение за забрана на добива на шистов газ и прилагането на метода на хидравлично разбиване и сходни на него методи при проучване и добив на нефт и природен газ на територията на Република България, № 154-02-101, внесен от Яне Янев и група народни представители на 23 ноември 2011 г.


  На свое извънредно заседание, проведено на 16 януари 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм обсъди внесените проекти за решение за налагане на мораториум върху проучванията и добива на шистов газ на територията на Република България, внесен от Волен Сидеров и гр. н. п. на 28 октомври 2011 г. и за забрана на добива на шистов газ и прилагането на метода на хидравлично разбиване и сходни на него методи при проучване и добив на нефт и природен газ на територията на Република България, внесен от Яне Янев и гр. н. п. на 23 ноември 2011 г.
  Проектът за решение за налагане на мораториум върху проучванията и добива на шистов газ на територията на Република България беше представен от н. п. Волен Сидеров. В своето изложение той акцентира върху технологията за добив на шистов газ и потенциалните рискове, свързани с използването й. Беше представен списък с използваните вещества и химикали, които биха могли да имат вредно въздействие върху човешкото здраве. Вносителят изрази и мнение за високите рискове от замърсяване на водите и почвите вследствие проучванията и добива на неконвенционален газ.
  Проектът за решение за забрана на добива на шистов газ и прилагането на метода на хидравлично разбиване и сходни на него методи при проучване и добив на нефт и природен газ на територията на Република България беше представен от н. п. Емил Василев. Той постави акцент върху предлаганата тотална забрана за добива на шистов газ и прилагането на метода на хидравлично разбиване. Като основен аргумент за това беше посочена липсата на единно експертно становище относно безопасността на метода „фракинг” за здравето на хората и околната среда. Беше изразено и опасение от използването на около 600 различни химикала при прилагането на метода, както и опасения от сеизмични трусове като негово следствие. Изтъкна се и необходимостта от твърде големи количества вода за добив на шистов газ. Вносителят подчерта още, че българското законодателство не третира понятия като „шистов газ” и „хидравлично разбиване”.
  След представяне и обсъждане на проектите за решения се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  1. по проекта за решение за налагане на мораториум върху проучванията и добива на шистов газ на територията на Република България, № 154-02-93, внесен от Волен Сидеров и гр. н. п. на 28 октомври 2011 г.: “За” – 7 народни представители, “Против” – 1 и “Въздържали се” – 13 народни представители.
  2. по проекта за решение за забрана на добива на шистов газ и прилагането на метода на хидравлично разбиване и сходни на него методи при проучване и добив на нефт и природен газ на територията на Република България, № 154-02-101, внесен от Яне Янев и гр. н. п. на 23 ноември 2011 г. с направените по време на заседанието изменения и допълнения: “За” – 13 народни представители, без “Против” и “Въздържали се” – 2 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание:
  1. да не приеме проекта за решение за налагане на мораториум върху проучванията и добива на шистов газ на територията на Република България, № 154-02-93, внесен от Волен Сидеров и гр. н. п. на 28 октомври 2011 г.;
  2. да приеме

  Проект!

  Р Е Ш Е Н И Е

  за мораториум върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 78 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и изхождайки от принципа на предпазливостта по отношение на опазването на човешкото здраве и околната среда

  РЕШИ:

  1. Забранява прилагането на технологията хидравлично разбиване, хидравличен удар, хидравлично разпукване, хидрофракинг, фракинг и/или всяко друго наименование, което описва вкарването на смес от вода или други течни или гелообразни субстанции с химични съединения, елементи или компоненти, пропанти, флуиди, както и механични и/или органични пълнители, под налягане по голямо от 20 атмосфери под земята, при проучване и/или добив, с цел извличане на нефт или природен газ на територията на Република България.
  2. Забранява добива на шистов газ, газ от въглища или нефт от пясъци на територията на Република България.
  3. Забранява теренни проучвания за издирване на находища или възможности за добив на нефт и природен газ, в т. ч. и шистов газ, на територията на Република България, които използват методите по т. 1.
  4. Всички проучвателни или добивни дейности, предвиждащи описаната в т. 1 или подобна технология, се преустановяват незабавно, считано от деня на обнародване на това решение. Нарушителите ще бъдат санкционирани с глоба от 100 000 000 лева и конфискуване на техниката и оборудването.
  5. На физически и/или юридически лица, получили вече разрешение за проучване, или концисия за добив на нефт и газ, засегнати от настоящата забрана, се дава срок от 3 месеца, от влизането в сила на настоящето решение, през което време трябва да представят за одобрение преработени работни проекти, невключващи забранените методи.
  6. Лицата по т. 5 не предоставили в срок или чиито нови работни проекти не отговарят на изискванията на това решение, губят правата дадени им със съответното решение или концесия, без право на компенсация или обжалване.
  7. Забраните не се прилагат за научни изследвания, които едновременно отговарят на следните условия: извършват се от независими научни организации, нямат търговска цел, имат за предмет проучване рисковете от добива на нефт и природен газ и не използват методите по т. 1.
  8. Забранява издаването на лицензии, сключването на концесионни и други договори, както и извършването на всякакви правни и фактически действия в нарушение на настоящето решение.
  9. Мораториумът има действие до влизането в сила на законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда и водите, в който се регламентира задължение всички сондажи за проучване и добив на неконвенционални въглеводороди, в т. ч. шистов газ, да бъдат подлагани на процедура по ОВОС или до влизането в сила на законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, с който се въвежда забрана за прилагане на технологията описана в т. 1.
  10. Контролът по прилагането на решението се възлага на Министерски съвет.
  11. Решението влиза в сила от датата на публикуването му в Държавен вестник.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума