Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
16/01/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за забрана на проучване и добив на шистов газ, № 154-01-106, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 23 ноември 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  по законопроект за забрана на проучване и добив на шистов газ, № 154-01-106, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 23 ноември 2011 г.


  На свое извънредно заседание, проведено на 16 януари 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за забрана на проучване и добив на шистов газ.
  На заседанието присъстваха министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, заместник - министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, Жаклина Методиева – началник отдел „Оценка на въздействие върху околната среда” към Министерство на околната среда и водите, представители на Екофорум за устойчиво развитие, Коалиция за климата, Екологично сдружение „За земята”, Грийнпийс – България и други.
  Законопроектът беше представен от проф. Любен Корнезов.
  В изложението си той подчерта, че решението за написване на закон за забраната на проучване и добив на шистов газ е продиктувано от факта, че законът е нормативен акт с висша юридическа сила, който урежда трайно обществените отношения в дадена област.
  Според мотивите изложени от вносителя проблемът за проучването и добива на шистов газ е изключително актуален не само у нас, но и по света. Проучването и добива на въглеродни течности и газове чрез хидравлично раздробяване на скалата крие редица опасности за околната среда и хората. Технологията представлява вкарване на вода, примесена с химикали и радиоактивни елементи, под високо налягане на няколко километра в земните недра. По този начин се създава сеизмичен трус с магнитут между втора и трета степен по скалата на Рихтер. Разбиват се скални маси и по този начин се извлича шистовия газ. Част от химическите съединения са канцерогенни, силно отровни и радиоактивни. Създава се опасност за живота и здравето на човека, както и за почвата и водите, в т. ч. и за питейната вода.
  В редица държави тази дейност е забранена. Така например във Франция забраната е наложена със закон. Забрана има и в Швейцария и Канада, например.
  В законопроекта са предвидени разпоредби относно забрана за проучването и добив на шистов газ чрез сондиране, последвано от хидравлично раздробяване на скалите, на територията на Република България. С влизането в сила на закона се отменят всички видове разрешителни или лицензи за проучване и добив на шистов газ.
  Предвижда се и лицата, респ. фирмите, извършвали такава дейност, в едномесечен срок да представят публичен отчет за своята дейност. За нарушенията по този закон, ако те не представляват престъпление, се налагат глоби до 100 000 лв. за юридически лица и до 10 000 лв. - за физически лица. Предвидено е това се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания и АПК.
  В заключение беше отбелязано, че изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 7 народни представители, “Против” - 1 и “Въздържали се” – 13 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за забрана на проучване и добив на шистов газ, № 154-01-106, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 23 ноември 2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума