Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
01/03/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 254-01-6, внесен от Анастас Анастасов и група народни представители на 18 януари 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 254-01-6, внесен от Анастас Анастасов и група народни представители на 18 януари 2012 г.

  На свои заседания, проведени на 22 февруари и 1 март 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.
  На заседанието присъстваха заместник – министърът на икономиката, енергетиката и туризма - Димитър Чохаджиев, Ивелина Бахчеванова – директор на дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност” в същото министерство, заместник - министърът на вътрешните работи Веселин Вучков и заместник- директора на ГДБОП – Валентин Трифонов.
  Законопроектът беше представен от н. п. Николай Петков. Той изтъкна, че с него се цели да бъде регламентирано обезпечаването на Министерството на вътрешните работи с информация в достатъчна степен за изпълнение на функциите му по осъществяване на контрол, включително и преди издаване на лиценз, разрешение или удостоверение, издадени по реда на закона. Съгласно разпоредбата на чл. 67, контролът по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, следва да бъде извършван във взаимодействие с ведомствата и агенциите, включени в състава на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение. В нея са включени представители на МИЕТ, МВнР, МО и ДАНС, но не и на МВР.
  В мотивите към законопроекта се посочва още, че тази информация е необходима на МВР и във връзка с правомощията и задълженията на ведомството, произтичащи от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Нейното събиране, обработване и анализиране цели както да бъде създадена възможност за извършването на предварителна оценка на рисковете от осъществяването на конкретни сделки по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, така и осъществяване на превантивни действия с цел пресичане на престъпна дейност. Посочва се още, че липсата на актуална информация в МВР за издадени, продължени и отнети разрешения и удостоверения по реда на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба и неучастието на представители на МВР в състава на Междуведомствената комисия са сериозни предпоставки, които значително ще затруднят ефективното изпълнение на част от основните задачи и дейности на МВР, регламентирани в чл. 6 и 7 от Закона за Министерството на вътрешните работи и най-вече на контролните му функции, възложени съгласно чл. 67 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.
  В заключение беше изтъкнато, че предлаганите промени ще позволят на МВР да изпълни регламентираните задължения на ведомството, свързани както със защита на националната сигурност, противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, осъществяване на оперативно-издирвателна дейност, предотвратяване на терористични действия, така и с предварителния и последващ контрол при издаване на лиценз, сертификат за получател, разрешение или удостоверение, предвиден в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.
  От Министерство на икономиката, енергетиката и туризма не подкрепиха законопроекта по § 1 и го подкрепиха по § 2, § 3, § 4 и § 5. Беше изтъкнато, че Министерство на вътрешните работи участва в лицензиращия орган, а именно Междуведомствения съвет. И в този смисъл няма пречка министерството да изпълнява своите контролни функции заложени в закона. Освен това беше отбелязано, че е практика в заседанията на Междуведомствената комисия да участват представители на МВР в случаите, когато се разглеждат въпроси свързани с тяхна компетентност, както и че, в случай на необходимост, се предоставя информация, в т. ч. екземпляри от всички издадени разрешения, независимо дали това е записано в закона.
  В хода на дискусията н. п. Корнелия Нинова отбеляза, че в търговията с оръжие има два органа, които вземат решенията. Това е Междуведомствения съвет към Министерския съвет и Mеждуведомствената комисията при министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Междуведомствения съвет, в който участва заместник - министър на МВР, взема решенията за издаване на лиценз и удостоверение на фирмите за търговия с оръжие. А Междуведомствената комисия, след като вече Междуведомствения съвет е издал лиценз, издава разрешения за всяка конкретна сделка.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 10 народни представители, “Против” - 3 и “Въздържали се” – 2 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 254-01-6, внесен от Анастас Анастасов и група народни представители на 18 януари 2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума