Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
28/03/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-8, внесен от Димитър Дъбов и Любен Корнезов
  на 25 януари 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  по законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-8, внесен от Димитър Дъбов и Любен Корнезов
  на 25 януари 2012 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 28 март 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите.
  Законопроектът беше представен от народния представител Петър Димитров.
  Той посочи, че в мотивите към законопроекта е записано, че Комисията за защита на потребителите е юридическо лице на бюджетна издръжка. Тя е колегиален орган към министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Комисията има регионални звена на територията на страната и дейността й засяга всички граждани. По тази причина комисията не трябва да бъде политически орган, което мотивира и предложението председателят и членовете на Комисията за защита на потребителите да не заемат ръководна длъжност в политическа партия или организация. Подобно изискване има по отношение на сдруженията на потребителите по чл. 167, ал. 2, т. 4, както и по Закона за държавния служител – чл. 7, ал. 2, т. 5. Подчертано беше, че за допълнението на закона не се изисква финансов ресурс.
  Комисията за защита на потребителите е орган на изпълнителната власт съгласно чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията. Тя е държавна комисия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, който провежда и координира държавната политика в областта на защитата на потребителите. В качеството си на административен орган Комисията е длъжна да изпълнява своята дейност при спазване на принципите, посочени в чл. 2 от Закона за администрацията, да бъде обективна и безпристрастна и да действа в интерес на потребителите. Съгласно чл. 165, ал. 3 от Закона за защита на потребителите Комисията осъществява контролни функции по прилагането на закона, като има и други правомощия по изпълнението му. Липсата на забрана на председателя или членовете на Комисията за заемане на ръководна длъжност в политическа партия не я превръща в политически орган, а това се определя от характера и дейността на самия орган.
  Изисквания към членовете на колегиални органи да не заемат ръководна длъжност в политическа партия са предвидени за Комисията за защита от дискриминация, за председателя и членовете на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, за ръководните длъжности в управителните органи на сдруженията на потребителите и за управителя, подуправителя на НЗОК.
  От друга страна подобен текст липсва в няколко закона, които уреждат статута на независими държавни органи, каквито са Комисията за защита на конкуренцията, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Комисията за финансов надзор, Националното бюро за правна помощ, Комисията за защита на личните данни, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Характерът и конкретните правомощия на независимите регулаторни органи предполагат необходимостта от въвеждане на забрана за заемане на ръководна длъжност в политическа партия. Такава промяна е предложена единствено за Комисията за защита на потребителите, докато за останалите независими държавни органи не е подготвен анализ и предложения за допълнения в съответните закони.

  След приключване на обсъждането на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 14 народни представители, без “Против” и “Въздържал се”
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-8, внесен от Димитър Дъбов и Любен Корнезов на 25 януари 2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума