Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
30/05/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 202-01-28, внесен от Министерски съвет на 14 май 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 202-01-28, внесен от Министерски съвет на 14 май 2012 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 30 май 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на здравеопазването-Десислава Атанасова – министър, Людмила Василева – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност и човешки ресурси, Полина Денчева – главен юрисконсулт и Димитър Добрев – старши експерт; от Министерство на финансите – Румяна Герова – държавен експерт в отдел „Регулация на финансовите пазари”; от Комисия по финансов надзор – Борислав Богоев – заместник председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор” и Стефан Стоилков – директор на дирекция „Регулаторин режими на застрахователния надзор”. Законопроектът беше представен от министър Десислава Атанасова.

  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване e изготвен с оглед отстраняване на несъответствията в нормативната уредба на дейността по доброволно здравно осигуряване в Република България и правото на Европейския съюз в областта на застраховането и закриване на стартираната от Европейската комисия по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз процедура за нарушение № 2010/2156 срещу Република България.

  Със законопроекта се предвижда прелицензиране на здравноосигурителните дружества по Кодекса за застраховането в застрахователни акционерни дружества. По отношение на тях ще се прилагат всички изисквания, които са валидни за застрахователните дружества.

  При застрахователното дружество по общо застраховане, предлагащо здравни (медицински) застраховки, програмата за дейността трябва да отразява реалистично особеностите на пазара и тяхното влияние върху дейността на застрахователя, обема на извършваната дейност, финансовите и трудовите ресурси, както и други фактори, които имат отношение към нейното изпълнение в поставените срокове.

  Предложените в законопроекта изменения отстраняват посочени от Европейската комисия несъответствия с правото на Европейския съюз в областта на доброволното здравно осигуряване. Целта е да се избегне стартиране на съдебна процедура срещу България пред Съда на Европейския съюз и последващо налагането на финансови санкции.

  Със законопроекта се отстранява съществуващото противоречие между българското законодателство и Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз. В протокола се посочва, че длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз се ползват със специфична и автономна социалноосигурителна схема и държавите членки не могат да налагат на тези лица задължително участие в национална социалноосигурителна схема.

  Премахва се обвързването с минималната работна заплата на сумите за всяко посещение при лекаря или при стоматолога и за всеки ден болнично лечение.

  Предлага се договарянето на отстъпки по отношение на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, като отстъпката се разпределя пропорционално между НЗОК и здравноосигуреното лице. По този начин ще се спестят публични средства и ще се намали тежестта за доплащане на здравноосигурените лица.

  Създава се законова възможност за заплащане от НЗОК, чрез трансфери от Министерството на здравеопазването, на разходите за ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка.

  Предвидени са изменения свързани с подобряването на дейността, функционирането и организацията на работа на Националната здравноосигурителна каса. Регламентира се договарянето на отстъпки от стойността по отношение на медицинските изделия, включени в списъка по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и заплащани от НЗОК.

  Предлага се промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, предвиждаща при прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти и при прехвърлянето на собствеността върху моторни превозни средства, прехвърлителят да представя и удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения за здравноосигурителни вноски.

  Със законопроекта се предлага и разширяване обхвата на чл. 161, ал. 3 от Търговския закон, като се регламентира възможността с отделен закон да се определят изисквания към капитала на определени акционерни дружества.

  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 14 народни представители, “Против”- 3, “Въздържали се”- 2.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 202-01-28, внесен от Министерски съвет на 14 май 2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума