Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
11/04/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 202-01-17, внесен от Министерски съвет на 27 март 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите,
  № 202-01-17, внесен от Министерски съвет на 27 март 2012 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 11 април 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите. На заседанието присъстваха Таня Милева – началник на политическия кабинет към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Иванка Виденова – директор на Дирекция “В и К” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Аглика Тодорова – юрист към Национална електрическа компания и Милчо Иванов – директор на Предприятие «Язовири и каскади».

  Законопроектът беше представен от г-жа Таня Милева.
  Целта на законопроекта е да се предложат законодателни промени, с които да се определят правила за собствеността върху водната инфраструктура, да се засили отговорността на държавата при осигуряване на достъп до питейна вода за населението и да се повиши ефективността на В и К операторите чрез икономия от мащаба при предоставяне на В и К услугите.
  Съществена част от законопроекта е предвиждащото се окрупняване, като границите на обособената територия, обслужвана от съответния В и К оператор да съвпадат с границите на административно-териториалната единица област. Предоставянето на услугите от един оператор върху територията на една цяла област ще позволи повишаване на ефективността, гарантиране на еднакво качество и цена на услугата на всички жители в съответната област. Предвижда се възлагането на дейностите по чл. 198о, ал. 1 да се извършва чрез сключване на договор между Асоциация по В и К и В и К оператор, действащ на съответната обособена територия към датата на влизане в сила на закона. В случаите, когато към тази дата на обособената територия има повече от един действащ В и К оператор, се дава възможност посоченият договор да бъде сключен с холдингово дружество, обединяващо действащите на съответната обособена територия В и К оператори или В и К оператор – дружество, чрез преобразуване на В и К операторите, действащи на съответната обособена територия към датата на влизане в сила на закона.
  Друга част от законопроекта предлага промени в сферата на представителството в Асоциация по В и К, като се предвижда представител на общината в асоциацията по В и К да бъде единствено кметът на общината, като отпада възможността за определяне от страна на общинския съвет на друг такъв представител. Предложението е направено с оглед определянето на отговорността при вземане на решенията от Асоциацията по В и К.
  От друга страна предложените изменения и допълнения целят осигуряване на контрол по техническото състояние и безопасност на всички язовири в страната, интегриране на политиките и координиране на действията на ведомствата, осъществяващи държавната политика в областта на водите, защитата при бедствия и различните отрасли на водния сектор.
  В законопроекта се предвижда създаване и поддържане на единен регистър за всички съоръжения във водния сектор – държавна и общинска собственост, който да съдържа данни за техническото състояние и параметри на хидротехническите съоръжения.
  С предложените изменения се определят и административно- наказателни мерки при неосигуряване на изискванията за техническа годност и безопасна експлоатация на язовирите.
  В последвалата дискусия народният представител Цвета Караянчева попита дали се предвижда лицензиране на В и К операторите при обособяването им, така че да отговарят на административните области.
  Г-жа Таня Милева обясни, че на този етап с този законопроект не се предвижда подобен лицензионен режим.
  Народният представител Петър Димитров постави въпроси относно предвижданото окрупняване - една област един В и К оператор и относно бъдещото състояние на Софийска вода и В и К «Златни пясъци», като изрази опасения, че такава промяна прилича на национализация.
  Г-жа Иванка Виденова отговори, че не се цели национализация и че предложената промяна има за цел окрупняване на съществуващите до момента 52 регионални оператори, което да повиши капацитета и ефикасността на дружествата. В допълнение тя поясни, че всеки случай ще се решава индивидуално, включително и относно съществуващите 11 частни оператори, които са оператори на отделни обекти, които предоставят локални услуги.
  В хода на дискусията председателят г-н Мартин Димитров изрази мнение, че председателстваната от него Икономическа комисия има отговорността да спазва правилата, европейските директиви и свободната конкуренция. Подчерта, че в етап от развитието на Европейския съюз, когато основен акцент е либерализацията и конкуренцията, да се прави такова предложение за окрупняване на един оператор в една административна единица изглежда много спорно. В тази връзка се поставиха редица въпроси относно съобразяването на законопроекта с европейското право, относно частните оператори и решенията, които те трябва да търсят при предложените промени, както и въпроса какъв подход ще се прилага при наличие на едновременно действащи общински и държавен оператор в една административна единица.
  Представителят на вносителя отговори, че съществуват два варианта при определянето на В и К оператор. Първият вариант е Асоциациите по В и К да изберат един от действащите оператори, а другият вариант е, ако не се сключи договор с действащ оператор за територията, Асоциациите имат право да си изберат такъв на конкурентен принцип по реда на Закона за концесиите. Относно съществуващите 11 частни оператора се предвижда индивидуален подход. По отношение на съществуващите общински дружества, които обслужват територията на една област се предвижда да им се даде възможност да се асоциират и да влезнат в холдинг, ако искат да се слеят. Това решение, ще се взема от съответната Асоциация по В и К.
  Народният представител Недялко Славов изрази одобрение относно предвижданите промени в посока улесняването на дейността на В и К асоциациите. Той постави и въпроси относно различния законов ред на възлагане от В и К Асоциациите на правомощия на В и К операторите да оперират на съответните територии по Закона за водите и по Закона за концесиите, относно предвижданите амортизации, които В и К операторите се задължават да начисляват и въпрос относно сроковете, който се поставят в Преходните и заключителни разпоредби на обсъждания Законопроект, свързани със задълженията на кметовете и на областните управители да извършат актуване на съответните съоръжения. В светлината на поставените въпроси се изразиха опасения, че задължаването на операторите да правят инвестиции до размера на начисляваните амортизационни отчисления би се отразило драстично върху повишаването на цената на водата, както и че предвиждания двумесечния срок за съставянето на актове за държавна и общинска собственост от кметовете и областните управители е прекалено кратък.
  В отговор г-жа Виденова подчерта, че В и К бизнеса е специален вид услуга, за който не е предвиден свободен конкурентен принцип на предлагане и поради това съществуващите възможности са по реда на Закона за водите и по Закона за концесиите. Беше уточнено, че тримесечните срокове касаят само язовирите на територията на дадена община. Тя обясни, че се налага операторите да правят инвестиции до размера на начисляваните амортизационни отчисления, за да не се наложи декапитализация при изваждане на стойността на В и К системите и съоръженията от балансите на дружествата.
  Народният представител Анна Янева попита дали има места, освен в София, където В и К мрежата е отдадена на концесия и дали концесията е по-удачната форма според становището на Министерството.
  Г-жа Иванка Виденова отговори, че към момента в България има само две концесии. Едната е в София и това е Софийска вода и другата е в Панагюрище. Подчерта се, че не е възможно да се определи до колко концесията е по-удачна форма на приложение, т.к. публично-частно партньорство при предоставяне на В и К услугите е сложен процес и във всеки един случай е необходимо да се подходи конкретно.
  В края на дискусията Председателят на Комисията г-н Мартин Димитров допълни, че няма да подкрепи обсъждания законопроект, т.к. предложените промени се правят единствено с цел за уеднаквяване на цените на услугата по области и сподели своите опасения, че следващата крачка на вносителите на законопроекта ще бъде създаването на едно национално дружество и вероятно налагането на една и съща цена в цялата страна, което не би довело до по-добро управление във времето.

  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 11 народни представители, без “Против” , “Въздържали се” - 4.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 202-01-17, внесен от Министерски съвет на 27 март 2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума