Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
13/06/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, № 202-02-19, внесен от Министерския съвет на 4 юни 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, № 202-02-19, внесен от Министерския съвет на 4 юни 2012 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 13 юни 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна.

  На заседанието присъстваха Иво Маринов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма и Дияна Найденова – директор на Дирекция “Външноикономическа политика”. Законопроектът беше представен от заместник-министър Иво Маринов.

  Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна е подписано на 15 октомври 2008 г. в Бриджтаун. То е част от процеса на договаряне, свързан с целите на Споразуменията за икономическо партньорство, определени в Споразумението от Котону и преговорните насоки за Споразумението за икономическо партньорство с държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, приети от Съвета на 12 юни 2002 г.

  Преговорите за сключване на Споразуменията за икономическо партньорство със страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн са стартирани през септември 2002 г. и се водят с 6 региона: Западна Африка, Централна Африка, Югоизточна Африка, Южна Африка, Карибите и Тихоокеанския регион.

  Споразумението за икономическо партньорство с държавите от КАРИФОРУМ е първото широкообхватно споразумение за търговия и развитие Север-Юг. Основните му цели са да допринесе за намаляването и премахването на бедността посредством установяване на търговско партньорство, да се насърчат регионалната интеграция, икономическото сътрудничество и доброто управление, като по този начин се създаде и приложи ефикасна, предсказуема и прозрачна регулаторна рамка за търговията и инвестициите между страните по споразумението.

  Споразумението съдържа договорености относно търговското партньорство за устойчиво развитие, търговските и свързаните с търговията въпроси, уреждането на спорове и някои общи изключения. Включени са и институционални разпоредби, свързани с органите, натоварени с надзора и изпълнението на споразумението, правомощия, процедури за вземане на решения, координация, обмен на информация, клаузи за ревизия и др.

  Обобщени търговски данни сочат, че средният износ на България за страните от КАРИФОРУМ за петгодишен период (2006-2010 г.) възлиза на около 33,4 млн. евро, което представлява 0,25 на сто от средния износ на страната за същия период. Средният внос от тези държави за същия период е в размер около 1,1 млн. евро, или едва 0,005 на сто от средния внос на България за периода. Това определя и силно изразеното положително търговско салдо за България в размер около 32,3 млн. евро.

  Държавите - членки на Европейския съюз, също са страни по споразумението и следва да го ратифицират в съответствие с вътрешните си процедури. Република България като пълноправен член на Европейския съюз подписа споразумението при условието за последваща ратификация, отчитайки че приемането на споразумението е въпрос от смесена компетентност в рамките на Европейския съюз.

  В последвалата дискусия заместник-председателят на комисията Петър Димитров попита в какво се изразяват преференциите в икономическото партньорство с държавите от КАРИФОРУМ и кои са облекченията, които ще мотивират страната ни да търгува свободно с тези държави. От Министерство на икономиката, енергетиката и туризма изразиха становище, че със споразумението за икономическо партньорство се постигат както целите на общата търговска политика на Европейския съюз, т.е. либерализация на взаимната търговия, така и целите на политиката на развитие на Европейския съюз. Либерализацията на търговията достига до около 90 на сто от съществуващия обем. Не са включени съвсем малко стоки по искане на страните от КАРИФОРУМ като някои видове дървесина и някои видове рибни продукти. Другите преференциални договорености като прилагането на защитни мерки, антидъмпингови мита, разпоредби относно улесняване на търговията, транзита и митническо сътрудничество са традиционни за споразуменията за свободна търговия.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 17 народни представители, без “Против” и без “Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, № 202-02-19, внесен от Министерски съвет на 4 юни 2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума