Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
11/07/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 202-01-34, внесен от Министерския съвет на 26 юни 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 202-01-34, внесен от Министерския съвет на 26 юни 2012 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 11 юли 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.
  На заседанието присъстваха заместник – министърът на икономиката, енергетиката и туризма – Иво Маринов и Надежда Тончева – експерт в дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност” в същото министерство.
  Законопроектът беше представен от заместник-министър Иво Маринов. Той изтъкна, че предложения проектозакон е разработен в съответствие с необходимостта от въвеждане в българското законодателство на Регламент (ЕС) 1232/2011 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба, с които се въвеждат нови генерални разрешения на Съюза за износ на изделия с двойна употреба. Тези разрешения са приети с цел създаване на единен конкурентоспособен пазар и гарантиране поставянето при равни условия на всички износители от Съюза, когато изнасят определени тип изделия с двойна употреба за определени местоназначения. В същото време се гарантира и високо ниво на сигурност и спазване на задълженията по линия на международните режими за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение.
  Предложените допълнения по отношение на изискуемите документи за издаване на лиценз за износ и внос и за транспортиране на продукти, свързани с отбраната, и за получаване на удостоверение за регистрация за трансфер и за брокерска дейност с тях, предвиждат заявителите да представят информация, която да удостоверява въведената система за вътрешен контрол и съответствие, както и системата за управление на съответната дейност. Създаването и функционирането на такива системи в дружествата, които извършват външнотърговска дейност с продукти, свързани с отбраната, ще допринесе за цялостно подобряване на организацията, разпределението на отговорностите и извършването на обучение и контрол в тях.
  В Преходните и заключителните разпоредби са предложени изменения, свързани с приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2011 на Комисията от 20 декември 2011 г. за изменение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
  Като цяло предложените със законопроекта изменения имат за цел да създадат по-благоприятни условия за бизнеса чрез въвеждане на нови видове генерални разрешения на Съюза за износ на изделия с двойна употреба и облекчаване на административните процедури при износ.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 15 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 202-01-34, внесен от Министерския съвет на 26 юни 2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума