Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
27/06/2012

  Д О К Л А Д
  по Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2011 г., № 261-00-1, внесен от Омбудсмана на Република България на 29 март 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2011 г., № 261-00-1, внесен от Омбудсмана на Република България на 29 март 2012 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 27 юни 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2011 г.
  Докладът беше представен от Омбудсмана на Република България – Константин Пенчев. Той засегна онази част от дейността си, имаща пряко отношение към работата на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
  Беше поставен акцент върху защитата на правата на потребителите на обществени услуги. През 2011 г. най-голям брой жалби са постъпили в сферата на телефонните услуги, следвани от топлоснабдяване, В и К услуги, електроснабдяване, сметосъбиране и др.
  В сферата на телефонните услуги бяха поставени следните проблеми: автоматично подновяване на договорите, завишени сметки, трудности при трансфер на номерата, некачествено предоставяне на услуги и др. В сферата на топлоснабдяването съответно - начисляването на разход за топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, сложна и неясна методика при формирането на сметките, недостатъчен контрол от фирмите за дялово разпределение и редица други. В областта на сметосъбирането основен проблем продължава да бъде начина на формиране на таксата за битове отпадъци въз основа на данъчната оценка на имота. Като основни проблеми при електроснабдяването са посочени завишаването на сметките за потребена електрическа енергия, начислени корекции на задължения за минали периоди и некачествено предоставяне на услугата.
  След проведената дискусия народните представители се обединиха около идеята за сътрудничество в областта на законодателството, касаещо обществените услуги и по-специално подготовката на изменения в глава „Топлоснабдяване” от Закона за енергетиката. Целта е търсене на решения, които да разрешат проблемите свързани със заплащането от потребителите на т. нар. „сградна инсталация”, начините за отказ от услугата „топлоснабдяване”, начините за формирането на сметките на крайните клиенти, както и намирането на прозрачен и справедлив модел на отчитане с цел възвръщане доверието на потребителите на тази услуга.
  След представяне и обсъждане на отчетите се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 17, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума