Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
11/07/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г., № 202-00-30, внесен от Министерския съвет на 13 юни 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г., № 202-00-30, внесен от Министерския съвет на 13 юни 2012 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 11 юли 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерски съвет - Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността и съветник в политическия кабинет на министър-председателя и от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - Владимир Янков – директор на дирекция „Управление при кризисни ситуации”.
  Докладът беше представен от г-н Георги Кръстев, който посочи че на преден план е изведена сигурността в сферите, които касаят пряко всекидневния живот на гражданите – финансовата и икономическата сигурност, вътрешния ред, енергийната и социалната сигурност. Беше поставен акцент върху енергийната сигурност на страната ни, имаща пряко отношение към Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
  Основните приоритети на стратегията са гарантирането на сигурността на енергийните доставки чрез диверсификация, въвеждането на нови и усъвършенстването на съществуващите механизми за насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, предприемането на мерки за увеличаване на енергийната ефективност, както и развитието на конкурентен енергиен пазар. Беше посочено, че предстои изграждането на междусистемните газови връзки с Румъния, Турция и Гърция, които са от изключителна важност за сигурността и диверсификацията на доставките на газ за страната ни. През 2011 г. е приет Втория национален план за действие по енергийна ефективност, който обхваща периода 2011 – 2016 г. и прогнозата до 2020 г. Министерския съвет е приел и Стратегия за отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 г.
  В хода на дискусията народните представители поставиха акцент върху междусистемните газови връзки на България с Гърция и Турция, диверсификацията на доставките, важността на собствените ни енергийни източници, които биха могли да ни осигурят по-висока степен енергийна независимост, както и защитата на критичната енергийна инфраструктура при бедствия и аварии.
  След представяне и обсъждане на доклада се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 12, без “Против” и “Въздържали се” - 3 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г., № 202-00-30, внесен от Министерския съвет на 13 юни 2012 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума