Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
03/10/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, № 202-01-56, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, № 202-01-56, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2012 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 3 октомври 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за допълнение на Закона за държавната собственост.
  На заседанието присъстваха Теодора Телбизова – експерт в дирекция „Правна” и Станимир Парцалев – експерт в дирекция „Държавна собственост” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Законопроектът беше представен от г-жа Теодора Телбизова.
  Според мотивите, изложени от вносителя, настоящият законопроект е изготвен след възникването на необходимост от допълнително прецизиране на нормативната уредба, относима към изискването за застраховане на имотите - публична държавна собственост. С оглед характера на настъпилите природни бедствия – земетресения и наводнения, предложенията в законопроекта определят минимален обем на покритите рискове при задължителното застраховане на застроените имоти - публична държавна собственост. Предвижда се нормативно изискване за включване на застрахователните рискове „природни бедствия” и „земетресение” към задължителните и към момента застраховки. В по-голямата си част застрахователните компании поставят риска „земетресение” извън обхвата на застраховките, покриващи риск от природни бедствия. За да бъде покрит и този риск се налага заплащане на допълнителна премия. Предвиденото изрично изискване за минимален обхват на посочените застраховки, а именно – срещу природни бедствия и земетресение се предлага с цел да се гарантира по-висока защита на обществения интерес чрез защита на застроените имоти - публична държавна собственост, съобразявайки тяхното предназначение – за трайно задоволяване на обществените потребност.
  Със законопроекта се предвижда влизането в сила на предложените допълнения от 1 януари 2013 г. С това се цели организациите на бюджетна издръжка да преструктурират разходите си, ако това е необходимо, за да спазят изискванията на закона.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 15, без “Против” и “Въздържали се” – 3 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за допълнение на Закона за държавната собственост, № 202-01-56, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума