Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
10/12/2012 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ четене
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 202-01-51, внесен от Министерския съвет на 29 август 2012 г., приет на първо гласуване на 11 октомври 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 202-01-51, внесен от Министерския съвет на 29 август 2012 г., приет на първо гласуване на 11 октомври 2012 г.

  Проект!
  Второ гласуване  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 1, ал. 1, т. 2 накрая се добавя „и на Фонда за компенсиране на инвеститорите”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 77б се създава ал. 5:
  „(5) Вземанията на клиентите на инвестиционния посредник се смятат за предявени и се вписват служебно от синдика в списъка по чл. 686, ал. 1, т. 2 от Търговския закон.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 77д се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Комисията упражнява контрол върху дейността на фонда. Проверки се осъществяват от служители от администрацията на комисията, определени със заповед на председателя.”
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Фондът е длъжен при поискване да предостави на комисията всякакви сведения и документи, свързани с неговата дейност.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Отчетът за изпълнението на бюджета на фонда и годишният му финансов отчет се проверяват от Сметната палата. Копие от доклада на Сметната палата се изпраща на комисията.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 77д се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Комисията упражнява контрол върху дейността на фонда. Проверки се осъществяват от служители от администрацията на комисията, определени със заповед на председателя.”
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Фондът е длъжен при поискване да предостави на комисията всякакви сведения и документи, свързани с неговата дейност.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Сметната палата одитира Фонда за компенсиране на инвеститорите.”

  § 4. В чл. 77е, ал. 1 след думата „комисията” се добавя по „реда на глава пета, раздел ІІІ от Кодекса на труда”.

  Предложение от н.п. Мартин Димитров:
  В § 4 се правят следните изменения и допълнения:
  В чл.77 се създава нова ал. 9: ”(9) Отношенията между фонда и членовете на управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на фонда и чрез председателя на КФН или чрез упълномощено от него лице.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 77е се създава ал. 9:
  ”(9) Отношенията между фонда и членовете на управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на фонда от председателя на комисията или от оправомощено от него лице.”

  § 5. В чл. 77л, ал. 1 думите „по чл. 77д, ал. 3” се заменят с „по
  чл. 77д, ал. 5”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 77н се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 8:
  „(8) Размерът на дължимата годишна вноска от инвестиционен посредник, чийто лиценз за извършване на дейност е отнет през съответната година, се изчислява пропорционално на времето от началото на годината до датата на решението за отнемане на лиценза, като дните в годината се броят за 360.”
  2. Досегашните ал. 8, 9, 10, 11 и 12 стават съответно ал. 9, 10, 11, 12 и 13.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 77ш, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. „квалифицирани инвеститори" са: лицата по раздел I, т. 1, 2, 3 и 4 от приложението към чл. 36, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, както и лицата по раздел II от същото приложение, които при поискване се третират като професионални клиенти или които се смятат за приемлива насрещна страна по смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, освен в случаите, когато те са поискали да бъдат третирани като непрофесионални клиенти; инвестиционните посредници съобщават при поискване класификацията си (критериите, по които са определили клиентите като квалифицирани инвеститори) на емитента, без да нарушават разпоредбите на Закона за защита на личните данни и разпоредбите за търговска тайна;”.
  2. Създават се т. 10 и 11:
  „10. „ключова информация“ е съществена и структурирана по подходящ начин информация, която се предоставя на инвеститорите, за да им позволи да разберат естеството и рисковете, свързани с емитента, с лицето, гарантиращо ценните книжа, и с ценните книжа, които се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар, и без да се засяга принципът, че всяко решение за инвестиране в ценните книжа следва да се основава на разглеждане на проспекта като цяло от инвеститора, да вземат решение кои от предлаганите ценни книжа да бъдат допълнително разгледани; в зависимост от предлагането и ценните книжа ключовата информация включва следните елементи:
  а) кратко описание на рисковете, свързани с емитента и с лицата, гарантиращи ценните книжа, както и основните им характеристики, включително активите, пасивите и финансовото им състояние;
  б) кратко описание на основните характеристики на инвестицията в съответните ценни книжа, включително всички права по тях, както и свързания с инвестицията риск;
  в) общите условия на предлагането, включително очакваните разходи за сметка на инвеститора, начислявани от емитента или предложителя;
  г) подробности относно допускането до търговия;
  д) причини за предлагането и използване на приходите;
  11. „дружество с ограничена пазарна капитализация“ е дружество, чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар и което има средна пазарна капитализация, по-ниска от 100 000 000 евро, определена въз основа на цената на затваряне за последния ден, в който има сключени сделки с тези ценни книжа, на всяка календарна година от предходните три календарни години.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7:

  § 8. В чл. 78а, ал. 1, т. 8 думите „е по-малка от левовата равностойност на 50 000 000 евро” се заменят с „в рамките на Европейския съюз е по-малка от левовата равностойност на 75 000 000 евро”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 2 се изменя така:
  „2. ценните книжа се предлагат на по-малко от 150 физически или юридически лица в Република България и във всяка друга отделна държава членка, които не са квалифицирани инвеститори;”
  б) в т. 3 числото „50 000” се заменя със „100 000”;
  в) в т. 4 числото „50 000” се заменя със „100 000”;
  г) точка 5 се изменя така:
  „5. общата стойност на предлаганите ценни книжа в рамките на Европейския съюз е по-малка от левовата равностойност на 100 000 евро, който праг се изчислява за период от 12 месеца.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Задължението за публикуване на проспект не се отнася за последваща продажба на ценни книжа или за предлагане на ценни книжа на крайни инвеститори от инвестиционни посредници, при условие че е публикуван проспект за същите ценни книжа, за който е спазено изискването на чл. 92б, и емитентът или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, е изразило в писмен договор съгласие за използването му.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
  а) в т. 3 думите „сливане или вливане” се заменят със „сливане, вливане, разделяне или отделяне”;
  б) точки 4 и 5 се изменят така:
  „4. дивиденти, изплащани на настоящи акционери под формата на акции от същия клас като акциите, по отношение на които се плащат такива дивиденти, при условие че е налице документ, съдържащ информация за основанието за предлагането на акциите, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на акциите, както и друга информация за предлагането;
  5. ценни книжа, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени между настоящи и/или бивши членове на управителните или контролните органи и/или работници и служители от техния работодател или от свързано с него лице, при условие че адресът на управление или седалището на дружеството - работодател, се намира в Европейския съюз и при условие че на лицата се предоставя документ, съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация за предлагането;”
  в) създава се т. 6:
  „6. ценни книжа, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени между настоящи и/или бивши членове на управителните или контролните органи и/или работници и служители от техния работодател – дружество със седалище извън Европейския съюз, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар или на пазар в трета държава, признат за еквивалентен от Европейската комисия по искане на компетентен орган от държава членка, или от свързано с него лице, при условие че адресът на управление или седалището на дружеството се намира в Европейския съюз и при условие че на лицата се предоставя достатъчна информация, включително документ съгласно изискванията на т. 5, най-малко на език, който е обичаен в сферата на международните финанси.”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в т. 4 думите „сливане или вливане” се заменят със „сливане, вливане, разделяне или отделяне”.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
  § 9. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 2 се изменя така:
  „2. ценните книжа се предлагат на по-малко от 150 физически или юридически лица в Република България и във всяка друга отделна държава членка, които не са квалифицирани инвеститори;”
  б) в т. 3 числото „50 000” се заменя със „100 000”;
  в) в т. 4 числото „50 000” се заменя със „100 000”;
  г) точка 5 се изменя така:
  „5. общата стойност на предлаганите ценни книжа в рамките на Европейския съюз е по-малка от левовата равностойност на 100 000 евро, който праг се изчислява за период от 12 месеца.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Задължението за публикуване на проспект не се отнася за последваща продажба на ценни книжа или за предлагане на ценни книжа на крайни инвеститори от инвестиционни посредници, при условие че е публикуван проспект за същите ценни книжа, за който е спазено изискването на чл. 92б, и емитентът или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, е изразило в писмен договор съгласие за използването му.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
  а) в т. 3 думите „сливане или вливане” се заменят със „сливане, вливане, разделяне или отделяне”;
  б) точки 4 и 5 се изменят така:
  „4. дивиденти, изплащани на настоящи акционери под формата на акции от същия клас като акциите, по отношение на които се плащат такива дивиденти, при условие че е налице документ, съдържащ информация за основанието за предлагането на акциите, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на акциите, както и друга информация за предлагането;
  5. ценни книжа, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени между настоящи и/или бивши членове на управителните или контролните органи и/или работници и служители от техния работодател или от свързано с него лице, при условие че адресът на управление или седалището на дружеството - работодател, се намира в Европейския съюз и при условие че на лицата се предоставя документ, съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация за предлагането;”
  в) създава се т. 6:
  „6. ценни книжа, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени между настоящи и/или бивши членове на управителните или контролните органи и/или работници и служители от техния работодател – дружество със седалище извън Европейския съюз, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар или на пазар в трета държава, признат за еквивалентен от Европейската комисия по искане на компетентен орган от държава членка и при условие че на лицата се предоставя достатъчна информация, включително документ съгласно изискванията на т. 5, най-малко на език, който е обичаен в сферата на международните финанси.”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в т. 4 думите „сливане или вливане” се заменят със „сливане, вливане, разделяне или отделяне”.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

  § 10. В чл. 81, ал. 4 накрая се добавя „или резюмето, четено с другите части на проспекта, не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститорите при вземането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създават изречения второ и трето: „Резюмето се изготвя в общ формат с цел съпоставимост на резюметата относно подобни ценни книжа и представя в съкратена форма и без използване на специализирана терминология ключова информация на езика, на който първоначално е съставен проспектът. Форматът и съдържанието на резюмето заедно с проспекта осигуряват подходяща информация относно основните характеристики на съответните ценни книжа с цел подпомагане на инвеститорите при вземането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа.”
  2. В ал. 2 числото „50 000” се заменя със „100 000”.
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Смята се, че проспектът съдържа съответната информация по ал. 1 и когато препраща към един или повече предварително или едновременно публикувани документи, които са потвърдени или представени на комисията съгласно тази глава или глава шеста „а”, при условие че информацията в тези документи е най-актуалната, известна на емитента, и е изготвен подробен указател, даващ възможност на инвеститорите лесно да намерят конкретната информация, към която се препраща. Изречение първо не се прилага по отношение на резюмето на проспекта.”
  4. Създава се нова ал. 7:
  „(7) При изготвяне на проспект в случаите по чл. 78а, ал. 2 емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, може да не включи информация относно лицето, гарантиращо ценните книжа, ако ценните книжа са гарантирани от държава членка.”
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. В чл. 82а ал. 2 се изменя така:
  „(2) В случаите по ал. 1 документът за ценните книжа съдържа и актуализирана информация от регистрационния документ, когато след последната актуализация на регистрационния документ съдържащи се в него данни са променени съществено или са настъпили нови обстоятелства, които могат да повлияят на оценката на инвеститорите, освен ако тази информация е предоставена в допълнение на проспекта съгласно чл. 85, ал. 2.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.


  § 13. Член 82б се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В чл. 84 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Емитентът или предложителят незабавно обявява в комисията, на интернет страниците на емитента, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, и заявява за оповестяване в търговския регистър и за публикуване в ежедневниците по чл. 92а, ал. 2 удължаването на срока по ал. 1.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.

  § 15. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение първо след думите „започването на търговията на регулиран пазар” се добавя „в зависимост от това кое от обстоятелствата възникне по-късно”.
  2. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) В случаите по ал. 2, когато проспектът се отнася до публично предлагане на ценни книжа, лицето, което е записало, съответно закупило, ценни книжа преди публикуване на допълнението към проспекта, може да се откаже от ценните книжа в срок два работни дни или друг по-дълъг срок, определен от емитента или предложителя, от публикуването на съобщението за допълнението, при условие че посочените в ал. 2 ново обстоятелство, грешка или неточност са възникнали преди приключване на публичното предлагане и доставянето на ценните книжа. Крайният срок за упражняване на правото по изречение първо се посочва в допълнението по ал. 2. Отказът по изречение първо се извършва с писмена декларация на мястото, където са били записани, съответно закупени, ценните книжа.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. В чл. 86 ал. 3 се изменя така:
  „(3) В случай че базовият проспект и допълненията към него не включват информация за окончателните условия на предлагането, емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, предоставя тази информация на разположение на обществеността съгласно чл. 92а, ал. 5, представя я на комисията и тя се съобщава от емитента на компетентните органи на приемащите държави при всяко отделно предлагане във възможно най-кратък срок и, ако е възможно, не по-късно от началната дата на предлагането или допускането на ценните книжа до търговия на регулиран пазар. Окончателните условия съдържат информация във връзка с документа за ценните книжа и не могат да допълват базовия проспект. В случаите по изречение първо се прилага чл. 87а, ал. 1, изречение първо.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.

  § 17. В чл. 89 ал. 4 се изменя така:
  „(4) В случая по ал. 3 емитентът или предложителят са длъжни в деня на съобщението по чл. 84, ал. 3 да уведомят банката за резултата от подписката, както и да публикуват на интернет страниците на емитента, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, и да заявят за оповестяване в търговския регистър и за публикуване в ежедневниците по чл. 92а, ал. 2 покана до лицата, записали ценни книжа, включително да обявят условията и реда за връщане на набраните суми.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17:
  § 17. В чл. 89 ал. 4 се изменя така:
  „(4) В случая по ал. 3 емитентът или предложителят е длъжен в деня на съобщението по чл. 84, ал. 3 да уведоми банката за резултата от подписката, да публикува на интернет страниците на емитента, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, покана до лицата, записали ценни книжа, в която да обяви условията и реда за връщане на набраните суми, както и да заяви поканата за оповестяване в търговския регистър и да я публикува в ежедневниците по чл. 92а, ал. 2.”
  § 18. В чл. 92а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Съобщението по ал. 1 се оповестява в търговския регистър и се публикува най-малко в два централни ежедневника и на интернет страниците на емитента, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, най-малко 7 дни преди началния срок на подписката или началото на продажбата.”
  2. В ал. 5 се създава изречение второ: „В случай че проспектът е предоставен на разположение на обществеността чрез публикация в пресата или чрез печатни екземпляри, разпространявани на местата, където се предлагат за записване или за продажба ценните книжа, проспектът се публикува и в електронна форма на интернет страницата на емитента или, ако е приложимо, на финансовите институции, участващи в предлагането.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.

  § 19. В чл. 92б се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Проспектът е валиден за срок 12 месеца след одобрението му за целите на публично предлагане или за допускане до търговия на регулиран пазар, при условие че са спазени изискванията на чл. 85, ал. 2.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Регистрационен документ по чл. 82, ал. 3, т. 1, представен в комисията и потвърден, е валиден за срок до 12 месеца. Регистрационен документ, актуализиран съгласно чл. 82а или чл. 85, ал. 2, заедно с документа за ценните книжа и резюмето към него се смятат за валиден проспект.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.

  § 20. В чл. 92в, ал. 4, изречение второ думите „Комисията уведомява незабавно” се заменят с „Едновременно с изпращането на сертификата до компетентния орган на приемащата държава комисията уведомява”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.

  § 21. В чл. 92д, ал. 4 числото „50 000” се заменя със „100 000”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.

  § 22. В чл. 92з, ал. 2 след думата „приложена” се добавя „принудителна административна”, а думата „заинтересуваните” се заменя със „заинтересованите”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.

  § 23. В глава шеста наименованието на раздел V се изменя така:
  „Особени изисквания при първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на облигации”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.

  § 24. В чл. 100а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се ново изречение второ: „Емитент на обезпечени облигации, предложени не при условията на публично предлагане и за които е предвидено в условията на емисията допускането им до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, е длъжен да сключи договор с довереник на облигационерите в 7-дневен срок от провеждане на първото общо събрание на облигационерите.”;
  б) досегашното изречение второ става изречение трето.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Довереникът се определя по избор на емитента. Общото събрание на облигационерите одобрява една от предложените от емитента най-малко две кандидатури за довереник, придружени от проекти на договори и съгласие на кандидатите за довереник, на първото общо събрание на облигационерите, ако довереникът не е посочен в предложението за записване на облигациите, предложени не при условията на публично предлагане и за които е предвидено в условията на емисията допускането им до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, съответно дава предварително съгласие за промяна на довереник.”
  3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
  4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея се създава изречение трето: „Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като облигационери, пет дни преди датата на общото събрание.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.

  § 25. В чл. 100б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в основния текст след думите „Проспектът за емисията облигации” се поставя запетая и се добавя „както и предложението по чл. 205, ал. 2 от Търговския закон, когато се предлагат облигации, предложени не при условията на публично предлагане и за които е предвидено в условията на емисията допускането им до търговия на регулиран пазар на ценни книжа”;
  б) създава се т. 4:
  „4. условия и ред за извършване на промени в условията, при които са издадени облигациите, включително изискванията за кворум и мнозинство за приемане на промените от страна на общото събрание на облигационерите.”
  2. В ал. 3 основният текст се изменя така:
  „В случаите, когато емитентът не е сключил договор с довереник на облигационерите, той е длъжен да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на комисията тримесечен отчет за спазване на условията по облигационния заем в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие, съответно в срок до 60 дни от края на всяко тримесечие - за емитент, изготвящ консолидирани отчети, който се е задължил да спазва финансови показатели на консолидирана база. Отчетът съдържа информация относно:”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25:
  § 25. В чл. 100б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 след думите „Проспектът за емисията облигации” се поставя запетая и се добавя „както и предложението по чл. 205, ал. 2 от Търговския закон, когато се предлагат облигации, предложени не при условията на публично предлагане и за които е предвидено в условията на емисията допускането им до търговия на регулиран пазар на ценни книжа”;
  б) създава се т. 4:
  „4. условията и реда за извършване на промени в условията, при които са издадени облигациите, включително изискванията за кворум и мнозинство за приемане на промените от страна на общото събрание на облигационерите.”
  2. В ал. 3 текстът преди т. 1 се изменя така: „В случаите, когато емитентът не е сключил договор с довереник на облигационерите, той е длъжен да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на комисията тримесечен отчет за спазване на условията по облигационния заем в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие, съответно в срок до 60 дни от края на всяко тримесечие - за емитент, изготвящ консолидирани отчети, който се е задължил да спазва финансови показатели на консолидирана база. Отчетът съдържа информация относно:”.

  § 26. В чл. 100г, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 3:
  „3. към която емитентът или икономически свързано с него лице по смисъла на § 1, ал. 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции има условно или безусловно задължение по договор за кредит или по издадена от банката гаранция;”.
  2. Досегашната т. 3 става т. 4.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.

  § 27. В чл. 100е, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  „2. да предоставя на довереника на облигационерите до 30 дни от края на всяко тримесечие, а за емитент, изготвящ консолидирани отчети, който се е задължил да спазва финансови показатели на консолидирана база – в срок 60 дни от края на всяко тримесечие, отчет за изпълнение на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия, включително за изразходване на средствата от облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели и за състоянието на обезпечението;”.
  2. В т. 3 се създават букви „в” и „г”:
  „в) всяко обстоятелство, което може да окаже неблагоприятно влияние върху изпълнението на задълженията на емитента по емисията облигации;
  г) всяко извършено лихвено и главнично плащане по издадените облигации, като емитентът представя и съответни доказателства за датата и размера на извършените плащания;”.
  3. Създава се т. 4:
  „4. при условията, определени в договора, както и при поискване от страна на банката довереник да й предоставя всяка друга информация, посочена в договора или необходима на банката довереник за изпълнение на задълженията й, като при липса на уговорен в договора срок за предоставяне на информацията тя се предоставя в срок до три работни дни от отправяне на искането от банката довереник.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.

  § 28. В чл. 100ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. да анализира финансовите отчети на емитента в 14-дневен срок от оповестяването им, както и да извършва оценка на въздействието на разкриваната от емитента регулирана информация за обстоятелства, влияещи върху финансовото му състояние, в 7-дневен срок от оповестяването й, с оглед на способността на емитента да изпълнява задълженията си към облигационерите;”
  б) създава се нова т. 2:
  „2. при установяване на влошаване на финансовото състояние на емитента в срок три работни дни от изтичането на срока за извършване на анализа по т. 1 да изисква информация и доказателства за предприетите мерки, обезпечаващи изпълнението на задълженията на емитента по облигационната емисия;”
  в) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея:
  аа) основният текст се изменя така:
  „в срок до 30 дни от представянето на отчета по чл. 100е, ал. 1, т. 2, съответно от изтичането на срока за представяне на отчета, ако той не е представен в срок, да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на комисията доклад за изтеклия период, съдържащ информацията по чл. 100б, ал. 3, както и информация относно:”;
  бб) създава се нова буква „в”:
  „в) информация за предприетите от емитента мерки съгласно т. 2;”
  вв) досегашните букви „в” и „г” стават съответно букви „г” и „д”;
  г) досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5;
  д) създава се т. 6:
  „6. да следи за навременното извършване на дължимите плащания по облигационната емисия в установения размер”;
  е) създава се т. 7:
  „7. в 14-дневен срок от изтичането на срока за представяне на отчета по чл. 100е, ал. 1, т. 2, ако той не е представен в срок, да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на комисията информация за това.”
  2. В ал. 3 се създава изречение второ:
  „Централният депозитар е длъжен да предостави книгата на облигационерите по искане на довереника, който ги представлява.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28:
  § 28. В чл. 100ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. да анализира финансовите отчети на емитента в 14-дневен срок от оповестяването им, както и да извършва оценка на въздействието на разкриваната от емитента регулирана информация за обстоятелства, влияещи върху финансовото му състояние, в 7-дневен срок от оповестяването й, с оглед на способността на емитента да изпълнява задълженията си към облигационерите;”
  б) създава се нова т. 2:
  „2. при установяване на влошаване на финансовото състояние на емитента в срок три работни дни от изтичането на срока за извършване на анализа по т. 1 да изисква информация и доказателства за предприетите мерки, обезпечаващи изпълнението на задълженията на емитента по облигационната емисия;”
  в) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея:
  аа) текстът преди буква „а” се изменя така: „в срок до 30 дни от представянето на отчета по чл. 100е, ал. 1, т. 2, съответно от изтичането на срока за представяне на отчета, ако той не е представен в срок, да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на комисията доклад за изтеклия период, съдържащ информацията по чл. 100б, ал. 3, както и информация относно:”;
  бб) създава се нова буква „в”:
  „в) предприетите от емитента мерки съгласно т. 2;”
  вв) досегашните букви „в” и „г” стават съответно букви „г” и „д”;
  г) досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5;
  д) създава се т. 6:
  „6. да следи за навременното извършване на дължимите плащания по облигационната емисия в установения размер”;
  е) създава се т. 7:
  „7. в 14-дневен срок от изтичането на срока за представяне на отчета по чл. 100е, ал. 1, т. 2, ако той не е представен в срок, да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на комисията информация за това.”
  2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Централният депозитар е длъжен да предостави книгата на облигационерите по искане на довереника, който ги представлява.”

  § 29. В чл. 100и се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „В случай на неуспешно първично публично предлагане на емисия облигации, за която е предвидено обезпечение, както и след изплащане на задълженията на емитента по обезпечена емисия облигации довереникът е длъжен да даде съгласие за заличаване на обезпеченията в тридневен срок от искането на емитента или на трето лице, предоставило обезпечението.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) При учредяване на обезпечението, а ако то е учредено преди сключването на договора – непосредствено след сключването му, както и в срокове, установени в договора, но най-малко веднъж годишно, както и при настъпване на обстоятелства, при които може да се смята, че стойността на обезпечението се е намалила с поне 5 на сто, банката довереник възлага за сметка на емитента на експерти с необходимата квалификация и опит извършването на оценка на заложеното и ипотекираното имущество по пазарна цена.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.

  § 30. В чл. 100к се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка”.
  2. В ал. 2, т. 1, буква „а” подбуква „бб” се изменя така:
  „бб) за емитент от трета държава - държавата членка, определена съгласно чл. 77ш, ал. 1, т. 6, буква „в”;”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30.


  § 31. В чл. 100м, ал. 1, изречение първо думите „тази глава” се заменят с „този закон”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31.

  § 32. В чл. 100о, ал. 4, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32.

  § 33. В чл. 100р се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 навсякъде числото „50 000” се заменя със „100 000”.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Извън случая по ал. 1, т. 2 разпоредбите на чл. 100н и 100о не се прилагат за емитенти, които издават единствено дългови ценни книжа с номинална стойност, не по-малка от 50 000 евро, или в случаите на дългови ценни книжа, деноминирани във валута, различна от евро, с номинална стойност към датата на издаването им, не по-малка от левовата равностойност на 50 000 евро, които са допуснати до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз преди 31 декември 2010 г.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33.

  § 34. В чл. 100ф се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 навсякъде числото „50 000” се заменя със „100 000”.
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) Разпоредбата на ал. 5 се прилага и по отношение на дългови ценни книжа с единична номинална стойност най-малко левовата равностойност на 50 000 евро или в случаи на дългови ценни книжа с номинална стойност във валута, различна от евро - с единична номинална стойност към датата на издаването им, не по-малка от левовата равностойност на 50 000 евро, които са допуснати до търговия на регулиран пазар в една или повече държави членки преди 31 декември 2010 г.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34.

  § 35. В чл. 100ц се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „както и протокола от общото събрание на облигационерите в срок три работни дни от провеждането му”.
  2. В ал. 4 числото „50 000” се заменя със „100 000”.
  3. Създава се нова ал. 5:
  “5) Изборът по ал. 4 се прилага и по отношение на притежатели на облигации с единична номинална стойност най-малко левовата равностойност на 50 000 евро или еквивалентна сума в друга валута, в която са деноминирани облигациите към датата на емитирането им, които са допуснати до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз преди 31 декември 2010 г., при спазване изискванията на ал. 4.“
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „Алинеи 1-5” се заменят с „Алинеи 1-6”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35.

  § 36. В чл. 100ю се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Правомощията по ал. 1, т. 1, 2, 4-7 и 9 се упражняват от заместник-председателя по реда на чл. 213.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „принудителна мярка” се заменят с „принудителна административна мярка”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36.

  § 37. В чл. 109а се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За сетълмент на сделките с финансови инструменти по смисъла на чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти се създават и оперират системи с окончателност на сетълмента по смисъла на чл. 78а от Закона за платежните услуги и платежните системи, наричани по-нататък „системи”.”
  2. В ал. 3 думата „оттеглено” се заменя с „отменено”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37.

  § 38. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6, изречение второ накрая се добавя „в 7-дневен срок от възникването му”.
  2. В ал. 9, т. 2 думите „регулиран пазар” се заменят с „всеки регулиран пазар, до който е допусната емисия от същия клас”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38.

  § 39. В чл. 110в се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Публичното дружество е длъжно да създаде и поддържа собствена страница в интернет. Дружества, които не са били публични, изпълняват задължението за създаване на страница в интернет в тримесечен срок от придобиване на качество на публично дружество.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39.

  § 40. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Изискването на ал. 2 не се прилага при увеличаване на капитала на публично дружество, в което имат право да вземат участие единствено членове на управителния и/или контролния орган и/или негови работници или служители. Капиталът на публично дружество не може да бъде увеличаван съгласно изречение първо с повече от 1 на сто в рамките на една година, като не може да се извършват последователни увеличения на капитала по този ред, надвишаващи 3 на сто от капитала, независимо от периода, изминал между тях, ако не е осъществено междувременно успешно увеличаване на капитала съгласно ал. 2, при което регистрираният капитал е увеличен поне с 10 на сто. В нито един момент издадените съгласно изречение първо акции не могат да надхвърлят 5 на сто от капитала на публичното дружество. Решение за увеличаване на капитала съгласно изречение първо може да бъде взето единствено от общото събрание на акционерите на публичното дружество.”
  2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40.

  § 41. В чл. 112б се създава ал. 13:
  „(13) Публичното дружество може да издаде права върху записани акции в периода между приключване на подписката до издаване на новите акции, записани при увеличаването на капитала, при условия и по ред, определени с наредба. Публичното дружество посочва в проспекта за увеличаване на капитала намеренията за издаване на права върху записаните акции, рисковете, свързани с тях, и условията и реда за издаването и прехвърлянето им.”

  Комисията група подкрепя текста на вносителя за § 41.

  § 42. В чл. 112в думите „чл. 112, ал. 4” се заменят с „чл. 112, ал. 5”.

  Комисията група подкрепя текста на вносителя за § 42.

  § 43. В чл. 112д, изречение първо след думите „към края на всеки месец” се добавя „до 10-о число на месеца, следващ месеца”.

  Комисията група подкрепя текста на вносителя за § 43:

  § 44. В чл. 113, ал. 2, т. 1 след думата „принудителна” се добавя „административна”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44:
  § 44. В чл. 113, ал. 2, т. 1 думите „наложена принудителна” се заменят с „приложена принудителна административна”.

  § 45. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) основният текст се изменя така:
  „Лицата, които управляват и представляват публично дружество, включително лицата – представители на юридическо лице, което е член на управителен орган на публичното дружество, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание на публичното дружество, не могат да извършват сделки, в резултат на които:”;
  б) в т. 1:
  аа) в основния текст думата „дълготрайни” се заличава;
  бб) в буква „б” думата „заинтересувани” се заменя със „заинтересовани”;
  в) в т. 2 думата „заинтересувани” се заменя със „заинтересовани”;
  г) в т. 3 думите „над 10 на сто” се заменят с „над 50 на сто” и думата „заинтересувани” се заменя със „заинтересовани”;
  д) създават се т. 4-7:
  „4. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество;
  5. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи на обща стойност под прага по т. 4, ако общата им стойност в рамките на една календарна година е над стойността по т. 1, буква „а”;
  6. се прехвърля търговското предприятие на дружеството или се прехвърлят права, задължения или фактически отношения, обособени като търговско предприятие;
  7. дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Сделките на публично дружество с участие на заинтересовани лица, извън посочените в ал. 1, подлежат на предварително одобрение от управителния орган на публичното дружество.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Лицата, които управляват и представляват непублично дружество, което е дъщерно на публично дружество, включително лицата, представители на юридическо лице, което е член на управителния орган на такова дружество, без изричното предварително одобрение от управителния орган на публичното дружество не могат да извършват сделки, в резултат на които дъщерното дружеството:
  1. прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи, както и да участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или да извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над:
  а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество;
  б) две на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество, когато в сделките участват заинтересовани лица;
  2. участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на стойност над праговете по т. 1.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
  а) в изречение първо след тирето се добавят думите „по-високата между пазарната му цена и”;
  б) създава се ново изречение второ:
  „Пазарна цена по изречение първо е цената, определена съгласно оценка на независими експерти, разполагащи с необходимата квалификация и опит.”;
  в) създава се ново изречение трето:
  „Стойността на имуществото, предмет на сделките по ал. 3, е по-високата стойност съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество.”;
  г) досегашното изречение второ става изречение четвърто;
  д) досегашното изречение трето става изречение пето и се изменя така:
  „Когато предмет на сделки по ал. 1 и 3 са ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, те се оценяват по текуща пазарна цена в случай на придобивни сделки, а в останалите случаи – по пазарна цена, ако тя е по-висока от стойността съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и нея, в изречение първо думите „по ал. 1” се заменят с „по ал. 1, т. 1-4, 6 и 7 и ал. 3”, а в изречение второ след думите „одобрение от общото събрание на акционерите” се поставя запетая и се добавя „съответно при сделки по ал. 3 - от управителния орган на публичното дружество” и думите „по ал. 1” се заменят с „по ал. 1 и 3”.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата – представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество – членовете на управителните и контролните му органи, лицата – представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:
  1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
  2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията;
  3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.”
  7. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
  8. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „по ал. 6, т. 1 и 2” се заменят с „по ал. 7, т. 1 и 2”.
  9. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „на ал. 1” се заменят с „на ал. 1 и 3”.
  10. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите „по ал. 8, т. 1” се заменят с „по ал. 9, т. 1”.
  11. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „на ал. 1-9” се заменят с „на ал. 1-10”.
  12. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея думите „по ал. 8, т. 2” се заменят с „по ал. 9, т. 2”.

  Предложение от н. п. М. Димитров и Д.Червенкондев:
  В § 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 в текста преди т. 1 на новата ал. 3 думата „изричното” се заличава.
  2. В т. 4, буква „б” думите “независими експерти, разполагащи“ се заменят с “независим експерт, разполагащ.“
  3.Точка 9 се изменя така:
  „9. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя така:
  „(9) Разпоредбата на ал. 1 и 3 не се прилага в случаите:
  1. на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица, с изключение на сделките по т. 2;
  2. на сделки по ал. 1, т. 4 и т. 5, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, когато сделката се извършва в полза на дъщерно дружество и не се преминава прагът по ал. 1, т. 1, б. „а”.
  3. на кредитиране от холдингово дружество и предоставяне на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;
  4. когато е налице договор за съвместно предприятие по раздел III.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45:
  § 45. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Лицата, които управляват и представляват публично дружество, включително лицата – представители на юридическо лице, което е член на управителен орган на публичното дружество, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание на публичното дружество, не могат да извършват сделки, в резултат на които:”;
  б) в т. 1:
  аа) в текста преди буква „а” думата „дълготрайни” се заличава;
  бб) в буква „б” думата „заинтересувани” се заменя със „заинтересовани”;
  в) в т. 2 навсякъде думата „заинтересувани” се заменя със „заинтересовани”;
  г) в т. 3 думите „над 10 на сто” се заменят с „над 50 на сто” и думата „заинтересувани” се заменя със „заинтересовани”;
  д) създават се т. 4, 5, 6, и 7:
  „4. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество;
  5. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи на обща стойност под прага по т. 4, ако общата им стойност в рамките на една календарна година е над стойността по т. 1,
  буква „а”;
  6. се прехвърля търговското предприятие на дружеството или се прехвърлят права, задължения или фактически отношения, обособени като търговско предприятие;
  7. дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Сделките на публично дружество с участие на заинтересовани лица, извън посочените в ал. 1, подлежат на предварително одобрение от управителния орган на публичното дружество.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Лицата, които управляват и представляват непублично дружество, което е дъщерно на публично дружество, включително лицата, представители на юридическо лице, което е член на управителния орган на такова дружество, без предварително одобрение от управителния орган на публичното дружество не могат да извършват сделки, в резултат на които дъщерното дружество:
  1. прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи, както и участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над:
  а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество;
  б) две на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество, когато в сделките участват заинтересовани лица;
  2. участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на стойност над праговете по т. 1.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
  а) в изречение първо след тирето се добавят думите „по-високата между пазарната му цена и”;
  б) създава се ново изречение второ: „Пазарна цена по изречение първо е цената, определена съгласно оценка на независим експерт, разполагащ с необходимата квалификация и опит.”;
  в) създава се ново изречение трето: „Стойността на имуществото, предмет на сделките по ал. 3, е по-високата стойност съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество.”;
  г) досегашното изречение второ става изречение четвърто;
  д) досегашното изречение трето става изречение пето и се изменя така: „Когато предмет на сделки по ал. 1 и 3 са ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, те се оценяват по текуща пазарна цена в случай на придобивни сделки, а в останалите случаи – по пазарна цена, ако тя е по-висока от стойността съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и нея, в изречение първо думите „по ал. 1” се заменят с „по ал. 1, т. 1-4, 6 и 7 и ал. 3”, а в изречение второ след думите „одобрение от общото събрание на акционерите” се поставя запетая и се добавя „съответно при сделки по ал. 3 - от управителния орган на публичното дружество” и думите „по ал. 1” се заменят с „по ал. 1 и 3”.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата – представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество – членовете на управителните и контролните му органи, лицата – представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:
  1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
  2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията;
  3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.”
  7. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
  8. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „по ал. 6, т. 1 и 2” се заменят с „по ал. 7, т. 1 и 2”.
  9. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя така:
  „(9) Разпоредбата на ал. 1 и 3 не се прилага в случаите:
  1. на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересовани лица, с изключение на сделките по т. 2;
  2. на сделки по ал. 1, т. 4 и 5, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, когато сделката се извършва в полза на дъщерно дружество и не се надвишава прага по ал. 1, т. 1, буква „а”.
  3. на кредитиране от холдингово дружество и предоставяне на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;
  4. когато е налице договор за съвместно предприятие по раздел III от тази глава”.
  10. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите „по ал. 8, т. 1” се заменят с „по ал. 9, т. 1”.
  11. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „ал. 1-9” се заменят с „ал. 1-10”.
  12. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея думите „ал. 8, т. 2” се заменят с „ал. 9, т. 3”.

  § 46. В чл. 114а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Управителният орган на дъщерното дружество представя на управителния орган на публичното дружество искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, както и информация относно целесъобразността и съществените условия на сделката, включително страни, предмет, стойност, срок и участие на заинтересовани лица, както и съответните счетоводни баланси, стойностите от които са използвани във връзка с преценката за преминаването на съответния праг по чл. 114, ал. 3. Публичното дружество уведомява комисията за отправеното искане и предоставя получените документи и информация в срок 4 работни дни от получаването им.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея, в изречение второ думите „по чл. 114, ал. 2” се заменят с „по чл. 114, ал. 2 и 3”.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Решението по ал. 4 следва да посочва съществените условия по сделката, включително срок, страни, предмет и стойност, в чия полза се извършва сделката. В случай че решението не посочва конкретна насрещна страна по сделката, изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 и 3 се извършва при прилагане на праговете за сделки с участието на заинтересовани лица. Решението може да не посочва конкретна стойност на сделката, при условие че са посочени минимална и максимална стойност, като в този случай изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 и 3 се извършва спрямо максималната стойност.”
  5. Създава се ал. 7:
  „(7) Публичното дружество е длъжно да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 сключените сделки по чл. 114, ал. 3 в 7-дневен срок от узнаването им.”

  Предложение от н. п. М. Димитров и Д.Червенкондев:
  Параграф 46 т. 1 се изменя така:
  „1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Управителният орган на дъщерното дружество представя на управителния орган на публичното дружество искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, както и информация относно целесъобразността и съществените условия на сделката, включително страни, предмет, стойност, срок и участие на заинтересовани лица, както и съответните счетоводни баланси, стойностите от които са използвани във връзка с преценката за преминаването на съответния праг по чл. 114, ал. 3. Ако оповестяването на определени данни за сделката би могло да доведе до съществени вреди за дъщерното дружество, тези данни не се включват в информацията по предходното изречение, като това обстоятелство се оповестява. Публичното дружество уведомява комисията за отправеното искане и предоставя получените документи и информация в срок 4 работни дни от получаването им.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46:
  § 46. В чл. 114а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Управителният орган на дъщерното дружество представя на управителния орган на публичното дружество искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, както и информация относно целесъобразността и съществените условия на сделката, включително страни, предмет, стойност, срок и участие на заинтересовани лица, както и съответните счетоводни баланси, стойностите от които са използвани във връзка с преценката за преминаването на съответния праг по чл. 114, ал. 3. В случай че оповестяването на определени данни за сделката би могло да доведе до съществени вреди за дъщерното дружество, данните не се включват в информацията по изречение първо и това обстоятелство се оповестява. Публичното дружество уведомява комисията за отправеното искане и предоставя получените документи и информация в срок 4 работни дни от получаването им.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея, в изречение второ думите „по чл. 114, ал. 2” се заменят с „по чл. 114, ал. 2 и 3”.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Решението по ал. 4 следва да посочва съществените условия по сделката, включително срок, страни, предмет и стойност, в чия полза се извършва сделката. В случай че решението не посочва конкретна насрещна страна по сделката, изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 и 3 се извършва при прилагане на праговете за сделки с участието на заинтересовани лица. Решението може да не посочва конкретна стойност на сделката, при условие че са посочени минимална и максимална стойност, като в този случай изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 и 3 се извършва спрямо максималната стойност.”
  5. Създава се ал. 7:
  „(7) Публичното дружество е длъжно да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 сключените сделки по чл. 114, ал. 3 в 7-дневен срок от узнаването им.”

  § 47. В чл. 114б, ал. 1, т. 3 думата „заинтересувани” се заменя със „заинтересовани”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47.

  § 48. В чл. 115, ал. 4, изречение първо думите „по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон” се заменят с „по ал. 2”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48.

  § 49. В чл. 116а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 4 се създават изречения второ и трето: „Документите по изречение първо са част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на съвет на директорите или надзорен съвет. Лицата по изречение първо потвърждават верността на предоставените съгласно предходното изречение документи на общото събрание, на което е предложен изборът им.”
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) При избора на независимите членове на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество в представения капитал на общото събрание не се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1-5, освен ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49:
  § 49. В чл. 116а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 4 се създават изречения второ и трето: „Документите по изречение първо са част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на съвет на директорите или надзорен съвет. Лицата по изречение първо потвърждават верността на предоставените съгласно предходното изречение документи на общото събрание, на което е предложен изборът им.”
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) При избора на независимите членове на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1-5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.”

  § 50. В чл. 116б се създава ал. 3:
  „(3) Членовете на управителния орган на публичното дружество са длъжни да:
  1. упражняват текущ контрол за спазване изискванията на
  чл. 114, ал. 3 и чл. 114а, ал. 3 при осъществяване дейността на дъщерните на публичното дружества; във връзка със задължението по изречение първо представляващият публичното дружество е длъжен да осигури представянето на относимата информация от дъщерното дружество, както и на информация за всички сключени сделки по чл. 114, ал. 3 в 5-дневен срок от сключването им;
  2. представят в комисията протокола от заседанието на управителния орган на публичното дружество, обективиращ овластителните решения по чл. 114, ал. 2 и 3, в срок 4 работни дни от датата на провеждане на заседанието.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50.
  § 51. В чл. 116в се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) В 7-дневен срок от внасянето на гаранцията за управлението си лицата по ал. 1 са длъжни да представят в комисията документ, издаден от банката по ал. 4, удостоверяващ, че блокирането на гаранциите е извършено съгласно ал. 2 – 4. Банката по ал. 4 издава документа при поискване от вносителя на гаранцията.”
  2. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
  3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „редовно годишно” се заличават, а след думите „предходната година” се поставя запетая и се добавя „приет от редовно годишно общо събрание на акционерите”.
  4. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „Алинеи 1-7” се заменят с „Алинеи 1-8”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51.

  § 52. В чл. 116г, ал. 1 се създават изречения второ и трето: „Дружества, които не са били публични, изпълняват задължението по изречение първо в тримесечен срок от придобиването на качество на публично дружество. При прекратяване на трудовото правоотношение на директора за връзки с инвеститорите управителният орган назначава нов директор за връзки с инвеститорите в двумесечен срок.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52.

  § 53. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) основният текст се изменя така:
  „Дружеството по чл. 110, ал. 1 престава да бъде публично от решението на заместник-председателя за отписване от регистъра, воден от комисията, ако:”;
  б) създава се нова т. 2:
  „2. общото събрание на дружество, на което са присъствали всички акционери, единодушно е взело решение за отписването му;”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Дружество, станало публично в резултат на преобразуване чрез отделяне, не може да се отпише на основание ал. 1, т. 2, освен ако основанието не е налице и за преобразувалото се публично дружество.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея изречение първо се изменя така:
  „В заявлението за отписване от регистъра, воден от комисията, дружеството посочва сделките и действията, които са допринесли съществено за спадане броя на акционерите и на стойността на активите на дружеството под съответните прагове по ал. 1, т. 1.”
  5. Досегашните ал. 4-7 стават съответно ал. 5-8.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 53:
  § 53. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Дружеството по чл. 110, ал. 1 престава да бъде публично от решението на заместник-председателя за отписване от регистъра, воден от комисията, ако:”;
  б) създава се нова т. 2:
  „2. общото събрание на дружество, на което са присъствали всички акционери, единодушно е взело решение за отписването му;”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Дружество, станало публично в резултат на преобразуване чрез отделяне, не може да се отпише на основание ал. 1, т. 2, освен ако основанието е налице и за преобразувалото се публично дружество.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея изречение първо се изменя така: „В заявлението за отписване от регистъра, воден от комисията, дружеството посочва сделките и действията, които са допринесли съществено за спадане броя на акционерите и на стойността на активите на дружеството под съответните прагове по ал. 1, т. 1.”
  5. Досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 5, 6, 7 и нова ал.8.

  § 54. В чл. 124, ал. 1 накрая се добавя „преди вземане на решението по чл. 262о от Търговския закон.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54.

  § 55. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ал. 1:
  „(1) Заместник-председателят се произнася по заявлението по
  чл. 124, ал. 2 в срок 20 работни дни от получаването, а когато са поискани допълнителни сведения и документи – в същия срок от получаването им.”
  2. Досегашният текст става ал. 2.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55.

  § 56. В чл. 127, ал. 1 и 2 навсякъде думите „ценни книжа” се заменят с „финансови инструменти”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56.

  § 57. В чл. 129, ал. 4, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „съдържащ операционните правила на системата с окончателност на сетълмента, на която Централният депозитар е системен оператор”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57.

  § 58. В чл. 132, ал. 3 думите „ценните книжа” се заменят с „финансови инструменти”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58.

  § 59. В чл. 133, ал. 1, 3 и 5 думите „ценни книжа” се заменят с „финансови инструменти”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59:
  § 59. В чл. 133, ал. 1, 2, 3 и 5 навсякъде думите „ценни книжа” се заменят с „финансови инструменти”.

  § 60. В чл. 135, ал. 1 навсякъде думите „ценни книжа” се заменят с „финансови инструменти”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60:

  § 61. В чл. 136 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „ценни книжа” се заменят с „финансови инструменти”.
  2. В ал. 2:
  а) създава се изречение второ:
  „Централният депозитар може да открива и поддържа и други видове регистри и сметки, ако това е уредено в правилника му, при спазване на изисквания, определени с наредба.”;
  б) думите „ценни книжа” се заменят с „финансови инструменти”.
  3. В ал. 3 думите „ценни книжа” се заменят с „финансови инструменти”.
  4. В ал. 5 думите „ценните книжа” се заменят с „финансовите инструменти”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61:
  § 61. В чл. 136 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 навсякъде думите „ценни книжа” се заменят с „финансови инструменти”.
  2. В ал. 2 думите „ценни книжа” се заменят с „финансови инструменти” и се създава изречение второ: „Централният депозитар може да открива и поддържа и други видове регистри и сметки, ако това е уредено в правилника му, при спазване на изисквания, определени с наредба.”
  3. В ал. 3 навсякъде думите „ценни книжа” се заменят с „финансови инструменти”.
  4. В ал. 5 думите „ценните книжа” се заменят с „финансовите инструменти”.

  § 62. В чл. 137 навсякъде думите „ценни книжа” се заменят с „финансови инструменти”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62.

  § 63. В чл. 138, ал. 1 и 2 думите „ценни книжа” се заменят с „финансови инструменти”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63.

  § 64. В чл. 146, ал. 1, т. 8 думата „пълномощник” се заменя с „представител”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64.

  § 65. В чл. 148в, ал. 2 след думата „принудителна” се добавя „административна”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65.

  § 66. Член 148ж се изменя така:
  „Чл. 148ж. По смисъла на този раздел „свързани лица" са лицата, които въз основа на изрично или мълчаливо, писмено или устно споразумение с предложителя или дружеството - обект на търгово предложение, целят придобиване на контрол върху публичното дружество или възпрепятстване на успешното приключване на търгово предлагане. Лицата, контролирани от друго лице по смисъла на § 1, т. 44 от Допълнителните разпоредби, се смятат за свързани лица с това лице и помежду си, както и с лицата, с които контролиращото ги лице е свързано по § 1, т. 12, букви „в" и „г" от Допълнителните разпоредби. Свързани лица са и лицата по § 1, т. 12, букви „в" и „г" от Допълнителните разпоредби.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 66:
  § 66. Член 148ж се изменя така:
  „Чл. 148ж. По смисъла на този раздел „свързани лица" са лицата, които въз основа на изрично или мълчаливо, писмено или устно споразумение с предложителя или дружеството - обект на търгово предложение, целят придобиване на контрол върху публичното дружество или възпрепятстване на успешното приключване на търгово предлагане. Лицата, контролирани от друго лице по смисъла на § 1, т. 44 от допълнителните разпоредби, се смятат за свързани лица с това лице и помежду си, както и с лицата, с които контролиращото ги лице е свързано по § 1, т. 13, букви „в" и „г" от допълнителните разпоредби. Свързани лица са и лицата по § 1, т. 13, букви „в" и „г" от допълнителните разпоредби.”
  § 67. В чл. 149 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Лице, което придобие пряко или чрез свързани лица повече от една трета от гласовете в общото събрание на публично дружество, в което няма лице или лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица над 50 на сто от гласовете в общото събрание, е длъжно в срок 14 дни от придобиването, съответно в едномесечен срок от вписването в търговския регистър на преобразуването или намаляването на капитала, когато преминаването на прага е в резултат на преобразуване или в резултат на обезсилване на акции:”;
  б) в т. 2 думите „50 на сто” се заменят с „една трета”.
  2. В ал. 2, т. 1 и 2 думите „50 на сто” се заменят с „една трета”.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Задължението по ал. 1, т. 1 възниква и за лице, което придобие пряко, чрез свързани лица или непряко по ал. 2 повече от 50 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество, както и за лице, което придобие пряко, чрез свързани лица или непряко по ал. 2 повече от две трети от гласовете в общото събрание на публично дружество, освен ако в 14-дневен срок от придобиването лицето прехвърли необходимия брой акции, така че да притежава пряко, чрез свързани лица или непряко по ал. 2 по-малко от 50 на сто, съответно по-малко от две трети от гласовете. Алинеи 3, 4 и 5 се прилагат съответно.”
  4. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Ако едно лице преминава едновременно повече от един от установените в ал. 1 и 6 прагове или в срока по ал. 1 след преминаване на по-ниския праг премине друг от установените в ал. 6 прагове, то регистрира едно търгово предложение. Срокът за регистриране на търгово предложение е срокът, който би изтекъл най-рано, ако би възникнало задължение за отправяне на отделни търгови предложения при преминаването на всеки от установените прагове.”
  5. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Лице, което притежава пряко, чрез свързани лица и/или непряко по ал. 2 повече от една трета, но не повече от две трети, от гласовете в общото събрание на публично дружество, няма право да придобива, включително чрез свързани лица или непряко по ал. 2, в рамките на една година акции с право на глас в количество, по-голямо от три на сто от общия брой акции на дружеството, освен в резултат на отправено търгово предложение по чл. 149б. При нарушение на изискването по изречение първо правата на глас се ограничават съгласно ал. 5 до публикуване на търгово предложение по чл. 149б. Задължение по изречение първо не възниква за лице, което преминава прага в резултат на увеличаване на капитала с издаване на права.”
  6. Създава се нова ал. 9:
  „(9) Задължение по ал. 6, съответно по ал. 8, не възниква за лице, осъществило в рамките на една година преди преминаването на праг по ал. 6, съответно по ал. 8, търгово предлагане по ал. 1 или търгово предлагане по
  ал. 6 в хипотезата на преминат праг от 50 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество, или търгово предлагане по чл. 149б, при което предложението е отправено до всички акционери, цената е определена съгласно чл. 150, ал. 7 и в резултат на търговото предлагане лицето е придобило повече от 50 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество, както и за лице, преминало праг по ал. 6, съответно по ал. 8, в резултат на такова търгово предлагане.”
  7. Създава се ал. 10:
  „(10) Задължението по ал. 1 не възниква за лице, преминало посочения в ал. 1 праг в резултат на осъществяване на търгово предложение по чл. 149б, отговарящо на изискванията.”
  8. Създава се ал. 11:
  „(11) Задължение по ал. 6 в хипотезата на преминат праг от две трети от гласовете в общото събрание на публичното дружество не възниква за лице, което преминава прага в резултат на увеличаване на капитала с издаване на права, ако преди увеличаването на капитала е притежавало повече от 50 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество.”
  9. Досегашната ал. 9 става ал. 12.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67.

  § 68. В чл. 149а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, изречение второ думите „Член 149, ал. 3, 4 и 9” се заменят с „Член 149, ал. 3, 4 и 12”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) „Ако лицето по чл. 149, ал. 1 и/или ал. 6 в срока по чл. 149, ал. 1, определен съгласно чл. 149, ал. 7, ако е необходимо, придобие пряко, чрез свързани лица или непряко по чл. 149, ал. 2 повече от 90 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество, едновременно с изпълнение на задължението си по чл. 149, ал. 1 и/или ал. 6 може да упражни и правото си по ал. 1, като регистрира едно търгово предложение.”
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) След изтичане на срока по чл. 152, ал. 1, съответно по чл. 153, ал. 1, в случай че в този срок комисията не издаде забрана, както и 14 дни след крайния срок на търговото предлагане лицето по ал. 1 е длъжно при поискване да закупи акциите на всеки акционер. В този случай се прилага съответно чл. 150, ал. 6.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68.

  Комисията предлага да се създаде нов § 69:
  § 69. В чл. 149б, ал. 1, изречение второ думите „ал. 3, 4 и 9”се заменят с „ал. 3, 4 и 12”.

  § 69. В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 7:
  а) в т. 2 накрая се добавя „преди регистрацията на предложението, съответно преди датата, на която най-късно е трябвало да бъде изпълнено задължението по чл. 149, ал. 1 или 6, ако търговото предложение не е регистрирано до тази дата и тази цена е по-висока от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца преди регистрацията на предложението”;
  б) в т. 3, изречение първо след думите „преди регистрацията на предложението” се поставя запетая и се добавя „съответно преди датата, на която най-късно е трябвало да бъде изпълнено задължението по чл. 149, ал. 1 или ал. 6, ако търговото предложение не е регистрирано до тази дата и тази цена е по-висока от най-високата цена за една акция, заплатена от същите лица през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението”.
  2. Създава се нова ал. 9:
  „(9) „За изчисляване на най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2, в случай на придобити акции при увеличаване на капитала към емисионната стойност на една нова акция се прибавя най-високата платена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 цена на права за участие в увеличаване на капитала, ако такива права са закупени от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 за участие в увеличаването на капитала.”
  3. Досегашните ал. 9-11 стават съответно ал. 10-12.

  Комисията по принцип подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 69, който става § 70:
  § 70. В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думите „ал. 9” се заменят с „ал. 12”.
  2. В ал. 7:
  а) в т. 2 накрая се добавя „преди регистрацията на предложението, съответно преди датата, на която най-късно е трябвало да бъде изпълнено задължението по чл. 149, ал. 1 или 6, ако търговото предложение не е регистрирано до тази дата и тази цена е по-висока от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните три месеца преди регистрацията на предложението”;
  б) в т. 3, изречение първо след думите „преди регистрацията на предложението” се поставя запетая и се добавя „съответно преди датата, на която най-късно е трябвало да бъде изпълнено задължението по чл. 149, ал. 1 или 6, ако търговото предложение не е регистрирано до тази дата и тази цена е по-висока от най-високата цена за една акция, заплатена от същите лица през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението”.
  2. Създава се нова ал. 9:
  „(9) „За изчисляване на най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2, в случай на придобити акции при увеличаване на капитала към емисионната стойност на една нова акция се прибавя най-високата платена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 цена на права за участие в увеличаване на капитала, ако такива права са закупени от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 за участие в увеличаването на капитала.”
  3. Досегашните ал. 9, 10 и 11 стават съответно ал. 10, 11 и 12.

  § 70. В чл. 151 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Търговите предложения се регистрират в комисията и могат да бъдат публикувани, ако в срок 20 работни дни комисията не издаде временна забрана. Непроизнасянето на комисията в сроковете по изречение първо се смята за мълчаливо потвърждение на търговото предложение.”
  2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „и незабавно оповестява информация за постъпилото предложение и съществените условия по него по реда на чл. 100т”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 70, който става § 71.

  § 71. В чл. 152 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, изречение първо числото „14” се заменя с „20”, а изречение второ се заличава.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Лицето отстранява посочените непълноти или несъответствия или представя исканата допълнителна информация и документи в срок до 20 работни дни след получаване на съобщението за това.”

  Предложение от н. п. М. Димитров и Д.Червенкондев:
  В § 71 т. 2 се изменя така:
  „2. Ал. 4 се изменя така:
  „(4) Лицето отстранява посочените непълноти или несъответствия или представя исканата допълнителна информация и документи в срок до 20 работни дни след получаване на съобщението за това. По отношение на коригираното търгово предложение се прилага съответно чл. 151, ал. 3.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 71, който става § 72:
  § 72. В чл. 152 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, изречение първо числото „14” се заменя с „20”, а изречение второ се заличава.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Лицето отстранява посочените непълноти или несъответствия или представя исканата допълнителна информация и документи в срок до 20 работни дни след получаване на съобщението за това. По отношение на коригираното търгово предложение се прилага съответно чл. 151, ал. 3.”

  § 72. В чл. 153 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Ако в срок 20 работни дни от получаването на исканите документи комисията не издаде окончателна забрана за публикуване на предложението, предложителят може да го публикува.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 72, който става § 73.
  § 73. В чл. 154 ал. 1 се изменя така:
  „(1) В тридневен срок от изтичането на срока по чл. 151, ал. 1, съответно по чл. 153, ал. 1, предложителят публикува в два централни ежедневника търговото предложение и становището на управителния орган на дружеството относно придобиването, ако то бъде дадено, и предоставя посочените документи в окончателната им редакция на публичното дружество и на регулирания пазар, на който акциите са приети за търговия. В срока по изречение първо предложителят е длъжен да предостави търговото предложение на представителите на своите служители и на представителите на служителите на дружеството - обект на търговото предложение, или на служителите, когато няма такива представители. Публичното дружество, инвестиционният посредник по чл. 149, ал. 12 и регулираният пазар, на който акциите на публичното дружество са приети за търговия, оповестяват търговото предложение и становището на управителния орган на публичното дружество на интернет страниците си за срока на приемането му, като публичното дружество извършва оповестяване и по реда на чл. 100т, ал. 3. С наредба могат да бъдат предвидени и допълнителни изисквания за оповестяване на информацията по изречение първо.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 73, който става § 74.

  Комисията предлага да се създаде нов § 75:
  § 75. В чл. 155, ал. 4 думите „ал. 11” се заменят с „ал. 12”.

  § 74. В чл. 157а ал. 7 се изменя така:
  „(7) Прехвърлянето на акциите и плащането на цената се извършват едновременно в срок 7 работни дни от публикуване на предложението.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 74, който става § 76:
  § 76. В чл. 157а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, изречение второ думите „и 9” се заменят с „и 12”.
  2. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Прехвърлянето на акциите и плащането на цената се извършват едновременно в срок 7 работни дни от публикуване на предложението.”

  § 75. В чл. 212 ал. 8 и 9 се отменят.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 75, който става § 77.

  § 76. В чл. 213 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 запетаята след думите „по чл. 212, ал. 1, т. 5, 6 и 7” и думите „както и по чл. 212, ал. 8” се заличават.
  2. В ал. 4 запетаята след думите „по чл. 212, ал. 1, т. 1-4, 8 и 9”, думите „както и по чл. 212, ал. 9”, запетаята след думите „по чл. 212, ал. 1, т. 5, 6 и 7” и думите „както и по чл. 212, ал. 8” се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 76, който става § 78.

  § 77. В чл. 221 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думите „в размер от 200” се заменят с „в размер от 500”;
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. член 77б, ал. 4, чл. 77 е, ал. 7, чл. 77п, ал. 2 и 3, чл. 81, ал. 1, чл. 84, ал. 2, 3 и 4, чл. 85, ал. 5, чл. 86, ал. 2 и 3, чл. 89, ал. 3, чл. 92а, ал. 2, 5, 6 и 7, изречение първо, чл. 92г, ал. 1, 3 и 4, чл. 100к, ал. 3, чл. 100н, 100о, чл. 100п,
  ал. 2 и 3, чл. 100с, 100т, чл. 100х, ал. 3 и 5, чл. 100ц, ал. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, чл. 100ч, ал. 2 и 3, чл. 110, ал. 6, изречение второ, и ал. 9, чл. 110в, чл. 100е, чл. 100ж,
  ал. 3, чл. 111, ал. 6, изречения първо и второ, чл. 111а, ал. 1-3, чл. 112б, ал. 12, чл. 115, ал. 1, изречение първо и второ, ал. 2, 4, 5, 6, 7 и 9, чл. 115б, ал. 2 и 5,
  чл. 115в, ал. 2 и 3, чл. 115г, ал. 3, 5 и 7, чл. 116, ал. 3, 5-7 и 11, чл. 116в, ал. 2, 4
  и 5, чл. 116, ал. 3, чл. 117, чл. 120а, ал. 1-3, чл. 122, ал. 3, чл. 142, чл. 151, ал. 3-6, чл. 151а, ал. 4, чл. 154, ал. 1 и 3, чл. 155, ал. 5, чл. 157, чл. 157а, ал. 7 и 8, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв;”
  в) точка 3 се изменя така:
  „3. член 77а, ал. 3 и 4, чл. 77 г, чл. 77н, ал. 1, 2, 4 и 11, чл. 77р, чл. 77ч, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 85, ал. 1 и 2, чл. 89, ал. 1, изречение второ, и ал. 2 и 4, чл. 92а, ал. 7, изречение второ, ал. 8, чл. 92в, ал. 2 и 5, чл. 100а, ал. 1, чл. 100ж, ал. 1 и 2, чл. 110, ал. 3, чл. 111, ал. 2, 5, 7 и 8, чл. 112б, ал. 3, изречение първо, и ал. 8, чл. 112д, чл. 115в, ал. 5, чл. 116б, чл. 116г, ал. 1, 3 и 5, чл. 119, ал. 6, изречение второ, и ал. 7, чл. 126, ал. 2, чл. 126е, ал. 4, чл. 126ж, ал. 1, чл. 127, ал. 3 и 4, чл. 133, ал. 1, изречение второ, и ал. 3, чл. 135, ал. 1, чл. 141, ал. 1 и 2, чл. 145, ал. 1 и 3, чл. 146, ал. 1,чл. 148, ал. 1-4 и 6, чл. 148а, ал. 1, чл. 148б, чл. 148в, ал. 1, чл. 149, ал. 5 и § 5, § 7, ал. 2 и § 10, ал. 5 от Преходните и заключителните разпоредби, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв.;”
  г) в т. 4 думите „чл. 114, ал. 1” се заменят с „чл. 114, ал. 1 и 12”, думите „чл. 114а, ал. 1” се заменят с „чл. 114а, ал. 1, 3 и 6” и числото „5000” се заменя със „7000”.
  2. В ал. 2, т. 1 числото „500” се заменя с „1000”.
  3. Алинея 3 се отменя.
  4. В ал. 4 числото „50” се заменя със „150”, а накрая се поставя запетая и се добавя „а при повторно нарушение – от 50 000 до 100 000 лв.”.
  5. В ал. 5 думите „чл. 114, ал. 1, 6 и 7” се заменят с „чл. 114, ал. 1, 3, 7 и 8”, думите „чл. 114а, ал. 3 и 4” се заменят с „чл. 114а, ал. 4 и 5”, а накрая се поставя запетая и се добавя „а при повторно нарушение – от 50 000 до
  100 000 лв.”.
  6. В ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „а при повторно нарушение – от 10 000 до 50 000 лв.”.
  7. В ал. 7 думите „по ал. 3, 4 и 5” се заменят с „по ал. 4 и 5”.
  8. В ал. 8:
  а) в т. 1 числото „1000” се заменя с „2000”;
  б) в т. 6 думите „по ал. 3, 4 и 5” се заменят с „по ал. 4 и 5”;
  в) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „а при повторно нарушение – от 20 000 до 100 000 лв.”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 77, който става § 79:
  § 79. В чл. 221 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думите „в размер от 200” се заменят с „в размер от 500”;
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. член 77б, ал. 4, чл. 77 е, ал. 7, чл. 81, ал. 1, чл. 84, ал. 2, 3 и 4, чл. 85, ал. 5, чл. 86, ал. 2 и 3, чл. 89, ал. 3, чл. 92а, ал. 2, 5, 6 и ал. 7, изречение първо, чл. 92г, ал. 1, 3 и 4, чл. 100а, ал. 2, чл. 100е, чл. 100ж,
  ал. 3, чл. 100и, чл. 100к, ал. 3, чл. 100н, 100о, чл. 100п,
  ал. 2 и 3, чл. 100с, 100т, 100ф, чл. 100х, ал. 3 и 5, чл. 100ц, ал. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, чл. 100ч, ал. 2 и 3, чл. 110, ал. 6, изречение второ, и ал. 9, чл. 110в, чл. 111, ал. 6, изречения първо и второ, чл. 111а, ал. 1-3, чл. 112б, ал. 12, чл. 115, ал. 1, изречения първо и второ, ал. 2, 4, 5, 6, 7 и 9, чл. 115б, ал. 2 и 5,
  чл. 115в, ал. 2 и 3, чл. 115г, ал. 3, 5 и 7, чл. 116, ал. 3, 5-7 и 11, чл. 116а, чл. 116в, ал. 2, 4 и 5, чл. 117, чл. 120а, ал. 1-3, чл. 122, ал. 3, чл. 142, чл. 151, ал. 3-6, чл. 151а, ал. 4, чл. 154, ал. 1 и 3, чл. 155, ал. 5, чл. 157, чл. 157а, ал. 7, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв;”
  в) точка 3 се изменя така:
  „3. член 77а, ал. 3 и 4, чл. 77 г, чл. 77н, ал. 1, 2, 4 и 12, чл. 77р, чл. 77ч, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 85, ал. 1 и 2, чл. 89, ал. 1, изречение второ, и ал. 2 и 4,
  чл. 92а, ал. 7, изречение второ и ал. 8, чл. 92в, ал. 2 и 5, чл. 100а, ал. 1, 4, 6 и 7, чл. 100ж, ал. 1 и 2 , чл. 110, ал. 3, чл. 111, ал. 2, 5, 7 и 8, чл. 112б, ал. 3, изречение първо, и ал. 8, чл. 112д, чл. 115в, ал. 5, чл. 116б, чл. 116г, ал. 1, 3 и 5, чл. 119, ал. 6, изречение второ, ал. 7 и 8, чл. 126, ал. 2, чл. 126е, ал. 4, чл. 126ж, ал. 1, чл. 127, ал. 3 и 4, чл. 133, ал. 1, изречение второ, и ал. 3, чл. 135, ал. 1, чл. 141, ал. 1 и 2, чл. 145, ал. 1 и 3, чл. 146, ал. 1, чл. 148, ал. 1-4 и 6, чл. 148а, ал. 1, чл. 148б,
  чл. 148в, ал. 1, чл. 149, ал. 5 и § 7, ал. 2 и § 10, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв.;”
  г) в т. 4 думите „чл. 114, ал. 2” се заменят с „чл. 114, ал. 2 и 12”, думите „чл. 114а, ал. 1” се заменят с „чл. 114а, ал. 1, 3 и 6”, думите „чл. 116а, ал. 3” се заличават, думите „чл. 150, ал. 9” се заменят с „чл. 150, ал. 10”, и числото „5000” се заменя със „7000”.
  2. В ал. 2, т. 1 числото „500” се заменя с „1000”.
  3. Алинея 3 се отменя.
  4. В ал. 4 числото „50” се заменя със „150”, а накрая се поставя запетая и се добавя „а при повторно нарушение – от 50 000 до 100 000 лв.”.
  5. В ал. 5 думите „чл. 114, ал. 1, 6 и 7” се заменят с „чл. 114, ал. 1, 3, 7 и 8”, думите „чл. 114а, ал. 3 и 4” се заменят с „чл. 114а, ал. 4 и 5”, а накрая се поставя запетая и се добавя „а при повторно нарушение – от 50 000 до
  100 000 лв.”.
  6. В ал. 6 думите „както и по чл. 212, ал. 8 и 9” се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „а при повторно нарушение – от 10 000 до 50 000 лв.”.
  7. В ал. 7 думите „по ал. 3, 4 и 5” се заменят с „по ал. 4 и 5”.
  8. В ал. 8:
  а) в т. 1 числото „1000” се заменя с „2000”;
  б) в т. 6 думите „по ал. 3, 4 и 5” се заменят с „по ал. 4 и 5”;
  в) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „а при повторно нарушение – от 20 000 до 100 000 лв.”.

  § 78. В Допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
  1. В § 1:
  а) създава се т. 5:
  „5. „Права върху записани акции” са ценни книжа, които се издават въз основа на записани при упражняването на права акции при увеличаване на капитала на публично дружество.”;
  б) създава се нова т. 10:
  „10. Дъщерно на публично дружество е дружество, в което публичното дружество упражнява контрол по смисъла на т. 14.”;
  в) досегашните т. 10-17 стават съответно т. 11-18.
  2. В § 1в се създава т. 10:
  „10. Директива 2010/73/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (ОВ, L 327/1 от 11 декември 2010 г.).”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 78, който става § 80:
  § 80. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) създава се нова т. 5:
  „5. „Права върху записани акции” са ценни книжа, които се издават въз основа на записани при упражняването на права акции при увеличаване на капитала на публично дружество.”;
  б) създава се нова т. 10:
  „10. „Дъщерно на публично дружество” е дружество, в което публичното дружество упражнява контрол по смисъла на т. 14.”;
  в) досегашните т. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 стават съответно т. 11, 12,13, 14, 15, 16 и 17 и нова т. 18;
  2. В § 1в се създава т. 10:
  „10. Директива 2010/73/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (ОВ, L 327/1 от 11 декември 2010 г.).”

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието

  § 79. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 93 от и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г. и бр. 21 и 38 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 21, ал. 5 накрая се добавя „и след представяне на удостоверение, издадено от Фонда за компенсиране на инвеститорите, за липса на задължения на инвестиционния посредник към фонда”.
  2. В чл. 38, ал. 1 думите „на територията на Република България” се заличават.
  3. В чл. 127:
  а) в ал. 1 се създават т. 5-7:
  „5. член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 236/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суаповете за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.) (Регламент (ЕС) № 236/2012), се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв.;
  6. член 5, параграф 1, член 7, параграф 1, член 8, член 9 и член 15 от Регламент (ЕС) № 236/2012, се наказва с глоба от 5000 до 20 000 лв.;
  7. член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 236/2012, се наказва с глоба от 5000 до 50 000 лв.”;
  б) в ал. 2 се създават т. 5-7:
  „5. за нарушения по ал. 1, т. 5 – от 5000 до 20 000 лв.;
  6. за нарушения по ал. 1, т. 6 – от 10 000 до 40 000 лв.;
  7. за нарушения на ал. 1, т. 7 – от 10 000 до 100 000 лв.
  в) алинея 5 се изменя така:
  „(5) В случай на несъобразяване с приложена принудителна административна мярка по:
  1. член 118, ал. 1 – извършителите и допустителите се наказват с глоба в размер от 5000 до 20 000 лв.;
  2. член 18, член 19, член 20 и член 23 от Регламент (ЕС) № 236/2012 – извършителите и допустителите се наказват с глоба в размер 10 000 до
  100 000 лв.”;
  г) в ал. 7 :
  аа) създават се нови т. 5 и 6:
  „5. за нарушение по ал. 1, т. 5 - от 5000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 40 000 лв.;
  6. за нарушения по ал. 1, т. 6 – от 10 000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 80 000 лв.”;
  бб) създава се т. 7:
  „7. за нарушения на ал. 1, т. 7 – от 10 000 до 100 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 200 000 лв.”;
  вв) досегашната т. 5 става т. 8;
  гг) досегашната т. 6 става т. 9 и се изменя така:
  „9. за нарушения по ал. 5, т. 1 – от 10 000 до 50 000 лв., а за нарушения на ал. 5, т. 2 - от 20 000 до 200 000 лв.”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 79, който става § 81:

  § 81. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 93 от и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г. и бр. 21 и 38 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 21, ал. 5 накрая се добавя „и след представяне на удостоверение, издадено от Фонда за компенсиране на инвеститорите, за липса на задължения на инвестиционния посредник към фонда”.
  2. В чл. 38, ал. 1 думите „на територията на Република България” се заличават.
  3. В чл. 127:
  а) в ал. 1 се създават т. 5, 6 и7:
  „5. член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 236/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 236/2012”, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв.;
  6. член 5, параграф 1, чл. 7, параграф 1, чл. 8, чл. 9 и чл. 15 от Регламент (ЕС) № 236/2012, се наказва с глоба от 5000 до 20 000 лв.;
  7. член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 236/2012, се наказва с глоба от 5000 до 50 000 лв.”;
  б) в ал. 2 се създават т. 5, 6 и 7:
  „5. за нарушения по ал. 1, т. 5 – от 5000 до 20 000 лв.;
  6. за нарушения по ал. 1, т. 6 – от 10 000 до 40 000 лв.;
  7. за нарушения по ал. 1, т. 7 – от 10 000 до 100 000 лв.
  в) алинея 5 се изменя така:
  „(5) В случай на несъобразяване с приложена принудителна административна мярка по:
  1. член 118, ал. 1 – извършителите и допустителите се наказват с глоба в размер от 5000 до 20 000 лв.;
  2. член 18, чл. 19, чл. 20 и чл. 23 от Регламент (ЕС) № 236/2012 – извършителите и допустителите се наказват с глоба в размер 10 000 до
  100 000 лв.”;
  г) в ал. 7 :
  аа) създават се нови т. 5 и 6:
  „5. за нарушение по ал. 1, т. 5 - от 5000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 40 000 лв.;
  6. за нарушения по ал. 1, т. 6 – от 10 000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 80 000 лв.”;
  бб) създава се т. 7:
  „7. за нарушения на ал. 1, т. 7 – от 10 000 до 100 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 200 000 лв.”;
  вв) досегашната т. 5 става т. 8;
  гг) досегашната т. 6 става т. 9 и се изменя така:
  „9. за нарушения по ал. 5, т. 1 – от 10 000 до 50 000 лв., а за нарушения на ал. 5, т. 2 - от 20 000 до 200 000 лв.”.

  § 80. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2003 г., бр. 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г.,
  бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г. и бр. 21, 38 и 60 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1, ал. 2:
  а) в т. 1 след думите „Централния депозитар” се поставя запетая и се добавя „Фонда за компенсиране на инвеститорите”;
  б) точка 4 се отменя.
  2. В чл. 12:
  а) точка 5 се изменя така:
  „5. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕО)
  № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L302/1 от 17 ноември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент 1060/2009;”
  б) създава се нова т. 6:
  „6. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС)
  № 236/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 236/2012, с изключение на случаите, които са предоставени в изрична компетентност на министъра на финансите съгласно Закона за държавния дълг, а също така е и орган, отговорен за координиране на сътрудничеството и обмена на информация съгласно чл. 32, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 236/2012;”
  в) досегашната т. 6 става т. 7.
  3. В чл. 13, ал. 1 т. 12 се изменя така:
  „12. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията и предприема мерките във връзка с прилагането на Регламент 1060/2009, както и предприема мерките, предвидени в Регламент (ЕС) № 236/2012;”.
  4. В чл. 15, ал. 1:
  а) в т. 6 думите „както и” се заличават, а след думите „Регламент 1060/2009” се поставя запетая и се добавя „както и на Регламент (ЕС)
  № 236/2012”;
  б) в т. 7 думите „както и” се заличават, а след думите „Регламент 1060/2009” се поставя запетая и се добавя „както и на Регламент (ЕС)
  № 236/2012”;
  в) в т. 15 думите „както и” се заличават, а след думите „Регламент 1060/2009” и се добавя „както и в Регламент (ЕС) № 236/2012” и се поставя запетая.
  5. В чл. 16, ал. 1, т. 15 накрая се поставя запетая и се добавя „които не са от компетентността на комисията”.
  6. В чл. 18:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 1 след думите „Закона за здравното осигуряване” съюзът „и” се заменя със запетая, а след думите „Регламент 1060/2009” се добавя „и Регламент (ЕС) № 236/2012”;
  бб) в т. 6 след думите „Закона за здравното осигуряване” съюзът „и” се заменя със запетая, а след думите „Регламент 1060/2009” се добавя „и Регламент (ЕС) № 236/2012”;
  б) в ал. 3 след думите „Регламент 1060/2009” се добавя „и Регламент (ЕС) № 236/2012.
  7. В чл. 19, ал. 2 думите „както и на Регламент 1060/2009, съгласно чл. 23 от него,” се заменят с „на Регламент 1060/2009, както и на Регламент (ЕС) № 236/2012”.

  Предложение от н. п. Д.Червенкондев:
  В § 80 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Да се създаде нова т. 4:
  4. В чл. 14, ал. 3 се създава нова т. 8:
  „8. осъществява правомощия във връзка с установяване и възлагане за събиране на публичните държавни вземания, дължими в полза на комисията.”
  2. Точки 4-7 да станат съответно т. 5-8
  3. Да се създаде т. 9:
  9. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В ал. 1:
  аа) в т. 1 след думите „извършване на дейност” се поставя запетая и се добавя „други разрешения и одобрения”, а думите „и Кодекса за социално осигуряване и за даване на разрешения за управление на фондове за допълнително социално осигуряване и на разрешение за организиране и управление на договорен фонд, както и за извършване на регистрация на агенция за кредитен рейтинг съгласно Регламент 1060/2009” се заменят с „Кодекса за социално осигуряване, даване на разрешения за управление на фондове за допълнително социално осигуряване и на разрешение за организиране и управление на договорен фонд, както и вписване и отписване на лице в регистъра по чл. 30, ал. 1”;
  бб) в т. 4 думите „на дружество за допълнително социално осигуряване” се заменят с „и отнемане на лиценз по искане на поднадзорно лице”;
  вв) създават се нови т. 6 и 7:
  „6. разглеждане на търгово предложение и на предложение за изкупуване;
  7. разглеждане на уведомление за придобиване или увеличаване на квалифицирано участие в поднадзорно лице;”
  гг) досегашната т. 6, става т. 8
  дд) досегашната т. 7 става т. 9 и в нея запетаята след думата „надзор” се заменя с тире, а думите, „включително за” се заличават;
  б) ал. 2 се изменя така:
  „(2) Размерът на таксите по ал. 1 се определят от комисията с тарифа, която се обнародва в „Държавен вестник” и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.”
  в) алинея 3 се изменя така:
  „3) таксите по ал. 1, т. 9 се заплащат ежегодно в срок до 31 януари на текущата година.”
  г) в ал. 4 думите „ал. 1, т. 7” се заменят с „ал. 1, т. 9”;
  д) в ал. 5 думите „ал. 1, т. 7” се заменят с „ал. 1, т. 9 и се създава второ изречение:
  „При неплащане в случаите по изречение първо, комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга по ал.1, т. 1-7 на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата по ал. 1, т. 9, заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство по реда на ал. 7.”;
  е) алинея 7 се изменя така:
  „(7) Просрочените такси по ал. 1, подлежат на принудително изпълнение от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданско процесуалния кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от председателя на комисията.”

  4. Да се създаде т. 10
  10. Създава се чл. 27а:
  „Глоби и имуществени санкции
  Чл. 27а. (1) Глобите и имуществените санкции, подлежат на принудително изпълнение от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Граждански процесуалния кодекс
  (2) При неплащане на дължимите глоби и имуществени санкции, комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга по ал. 1, т. 1-7 на поднадзорното лице до изпълнение на задълженията му за заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции, включително и по образуваното изпълнително производство по реда на ал. 1.”

  5. Да се създаде т. 11
  11. В чл. 28, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя израза „включително и просрочените такси, събирани по реда на чл. 27, ал. 7”
  б) Създават се нови точки 2 и 3:
  „2. глоби и имуществени санкции, включително и тези, събирани по реда на чл. 27а, ал. 1
  3. международни проекти и програми;”
  в) досегашните т. 2, 3 и 4 стават т. 4, 5 и 6.

  Предложението по т. 3, буква „б” относно ал. 2 е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип предложението в останалата му част.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 80, който става § 82:
  § 82. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2003 г., бр. 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г.,
  бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г. и бр. 21, 38 и 60 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1, ал. 2:
  а) в т. 1 след думите „Централния депозитар” се поставя запетая и се добавя „Фонда за компенсиране на инвеститорите”;
  б) точка 4 се отменя.
  2. В чл. 12:
  а) точка 5 се изменя така:
  „5. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕО)
  № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L302/1 от 17 ноември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент 1060/2009”;
  б) създава се нова т. 6:
  „6. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС)
  № 236/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 236/2012”, с изключение на случаите, които са предоставени в изрична компетентност на министъра на финансите съгласно Закона за държавния дълг, а също така е и орган, отговорен за координиране на сътрудничеството и обмена на информация съгласно чл. 32, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 236/2012;”
  в) досегашната т. 6 става т. 7.
  3. В чл. 13, ал. 1 т. 12 се изменя така:
  „12. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията и предприема мерките във връзка с прилагането на Регламент 1060/2009, както и предприема мерките, предвидени в Регламент (ЕС) № 236/2012;”.
  4.В чл. 14, ал. 3 се създава нова т. 8:
  „8. осъществява правомощия във връзка с установяване и възлагане за събиране на публичните държавни вземания, дължими в полза на комисията.”
  5. В чл. 15, ал. 1:
  а) в т. 6 думите „както и” се заличават, а след думите „Регламент 1060/2009” се поставя запетая и се добавя „както и на Регламент (ЕС)
  № 236/2012”;
  б) в т. 7 думите „както и” се заличават, а след думите „Регламент 1060/2009” се поставя запетая и се добавя „както и на Регламент (ЕС)
  № 236/2012”;
  в) в т. 15 думите „както и” се заличават, а след думите „Регламент 1060/2009” и се добавя „както и в Регламент (ЕС) № 236/2012” и се поставя запетая.
  6. В чл. 16, ал. 1, т. 15 накрая се поставя запетая и се добавя „които не са от компетентността на комисията”.
  7. В чл. 18:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 1 след думите „Закона за здравното осигуряване” съюзът „и” се заменя със запетая, а след думите „Регламент 1060/2009” се добавя „и Регламент (ЕС) № 236/2012”;
  бб) в т. 6 след думите „Закона за здравното осигуряване” съюзът „и” се заменя със запетая, а след думите „Регламент 1060/2009” се добавя „и Регламент (ЕС) № 236/2012”;
  б) в ал. 3 след думите „Регламент 1060/2009” се добавя „и Регламент (ЕС) № 236/2012.
  8. В чл. 19, ал. 2 думите „както и на Регламент 1060/2009, съгласно чл. 23 от него,” се заменят с „на Регламент 1060/2009, както и на Регламент (ЕС) № 236/2012”.
  9. В чл. 27:
  а) В ал. 1:
  аа) в т. 1 след думите „извършване на дейност” се поставя запетая и се добавя „други разрешения и одобрения”, а думите „и Кодекса за социално осигуряване, за даване на разрешения за управление на фондове за допълнително социално осигуряване и на разрешение за организиране и управление на договорен фонд, както и за извършване на регистрация на агенция за кредитен рейтинг съгласно Регламент 1060/2009” се заменят с „Кодекса за социално осигуряване, даване на разрешения за управление на фондове за допълнително социално осигуряване и на разрешение за организиране и управление на договорен фонд, както и вписване и отписване на лице в регистъра по чл. 30, ал. 1”;
  бб) в т. 4 думите „на дружество за допълнително социално осигуряване” се заменят с „и отнемане на лиценз по искане на поднадзорно лице”;
  вв) създават се нови т. 6 и 7:
  „6. разглеждане на търгово предложение и на предложение за изкупуване;
  7. разглеждане на уведомление за придобиване или увеличаване на квалифицирано участие в поднадзорно лице;”
  гг) досегашната т. 6 става т. 8
  дд) досегашната т. 7 става т. 9 и в нея запетаята след думата „надзор” се заменя с тире, а думите „включително за” се заличават;
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Таксите по ал. 1, т. 9 се заплащат ежегодно в срок до 31 януари на текущата година.”;
  в) в ал. 4 думите „ал. 1, т. 7” се заменят с „ал. 1, т. 9”;
  г) в ал. 5 думите „ал. 1, т. 7” се заменят с „ал. 1, т. 9 и се създава второ изречение: „При неплащане в случаите по изречение първо, комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга по ал. 1, т. 1-7 на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата по ал. 1, т. 9, заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство по реда на ал. 7.”;
  д) алинея 7 се изменя така:
  „(7) Просрочените такси по ал. 1 подлежат на принудително изпълнение от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Граждански процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от председателя на комисията.”

  10. Създава се чл. 27а:
  „Глоби и имуществени санкции
  Чл. 27а. (1) Глобите и имуществените санкции, подлежат на принудително изпълнение от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Граждански процесуален кодекс.
  (2) При неплащане на дължимите глоби и имуществени санкции, комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга по чл. 27, ал. 1, т. 1-7 на поднадзорното лице до изпълнение на задълженията му за заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции, включително и по образуваното изпълнително производство по реда на ал. 1.”

  11. В чл. 28, ал. 5:
  а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя израза „включително и просрочените такси, събрани по реда на чл. 27, ал. 7”;
  б) създават се нови т. 2 и 3:
  „2. глоби и имуществени санкции, включително и тези, събрани по реда на чл. 27а, ал. 1;
  3.международни проекти и програми;”
  в) досегашните т. 2, 3 и 4 стават т. 4, 5 и 6.

  § 81. В Закона за държавния дълг (обн., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г. и бр. 99 от 2011 г. ) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В глава четвърта се създават чл. 17а и 17б:
  „Чл. 17а. (1) Министърът на финансите е компетентен орган по смисъла на чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 236/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.), наричан по-долу „Регламент (ЕС) № 236/2012”, по прилагането му по отношение на държавните ценни книжа и суапите за кредитно неизпълнение върху държавни ценни книжа.
  (2) Министърът на финансите може да издава задължителни указания във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012 по отношение на държавните ценни книжа и суапите за кредитно неизпълнение върху държавни ценни книжа. Указанията се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите.
  (3) Министърът на финансите може да сключва споразумения за сътрудничество по прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012 с компетентни надзорни органи на Република България и другите държави членки.
  Чл. 17б. (1) При осъществяване на задълженията си по Регламент (ЕС) № 236/2012 по отношение на държавните ценни книжа и суапите за кредитно неизпълнение върху държавни ценни книжа министърът на финансите, както и определени от него длъжностни лица имат правомощията съгласно член 33 от Регламент (ЕС) № 236/2012.
  (2) Длъжностните лица по ал. 1 извършват проверки на място и по документи въз основа на заповед на министъра на финансите за:
  1. спазването на Регламент (ЕС) № 236/2012 по отношение на държавните ценни книжа и суапите за кредитно неизпълнение върху държавни ценни книжа съгласно член 33 от него;
  2. предотвратяване и установяване на нарушения на Регламент (ЕС) № 236/2012 по отношение на държавните ценни книжа и суапите за кредитно неизпълнение върху държавни ценни книжа.
  (3) Проверяваното лице е длъжно да осигури всички условия за нормалното протичане на проверката.
  (4) При извършване на проверки на място длъжностните лица по
  ал. 1 са длъжни да се легитимират със служебна карта и заповедта по ал. 2. Заповедта не подлежи на обжалване.
  (5) Проверяваното лице е длъжно да оказва съдействие на министъра на финансите и на длъжностните лица по ал. 1 при изпълнение на задълженията им.
  (6) За резултатите от всяка извършена проверка на място се съставя констативен протокол в два екземпляра, който се подписва от длъжностните лица по ал. 1, извършили проверката, и се връчва срещу подпис на провереното лице.”
  2. В чл. 35, ал. 3 думата „само” се заличава, а накрая се поставя запетая и се добавя „както и институции, получили разрешение в съответната държава членка за извършване на дейност като централен депозитар”.
  3. Наименованието на глава десета се изменя така:
  „Принудителни административни мерки и административнонака¬зателна отговорност” и в нея се създават чл. 40а-40е:
  „Чл. 40а. Когато установи, че задължени лица, техни служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват сделки за сметка на тези лица, са извършили или извършват дейност в нарушение на Регламент (ЕС) № 236/2012, на задължителните указания на министъра на финансите, както и когато се възпрепятства упражняването на правомощията на министъра на финансите съгласно Регламент (ЕС) № 236/2012, министърът на финансите може:
  1. да предприеме мярката по член 33, параграф 2, буква „д” от Регламент (ЕС) № 236/2012 или да задължи лицата да предприемат конкретни мерки, необходими за предотвратяване и отстраняване на нарушенията и на вредните последици от тях, в определен от него срок;
  2. да поиска от Комисията за финансов надзор или от друг компетентен надзорен орган от държава членка спиране на търговията с държавни ценни книжа или суапи за кредитно неизпълнение върху държавни ценни книжа или отстраняването им от търговия на регулиран пазар или на друга организирана система за търговия;
  3. да поиска от органи на съдебната власт налагането на запор или възбрана съгласно член 33, параграф 2, буква „е” от Регламент (ЕС) № 236/2012.
  Чл. 40б. (1) Прилагането на принудителна административна мярка се извършва с мотивирана заповед на министъра на финансите.
  (2) В заповедта по ал. 1 се определят видът на принудителната административна мярка и начинът на прилагането й.
  (3) Заповедта по ал. 1 се връчва на заинтересованото лице по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (4) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административно- процесуалния кодекс.
  (5) Обжалването на заповедта по ал. 1 не спира изпълнението й.
  Чл. 40в. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на член 7, параграф 1, членове 8 и 9 от Регламент (ЕС) № 236/2012, се наказва с глоба в размер от 5000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 40 000 лв.
  (2) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение - 20 000 до 80 000 лв.
  Чл. 40г. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на член 13, параграф 1, член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 236/2012, се наказва с глоба от 5000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 100 000 лв.
  (2) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 200 000 лв.
  Чл. 40д. (1) Който не изпълни заповед на министъра на финансите за налагане на принудителна административна мярка по:
  1. член 40а, ал. 1 - се наказва с глоба в размер от 5000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 40 000 лв.;
  2. членове 19, 20 и 21 от Регламент (ЕС) № 236/2012 – се наказва с глоба в размер от 10 000 до 100 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 200 000 лв.
  (2) За нарушения по ал. 1, т. 1 на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 200 000 лв.
  (3) За нарушения по ал. 1, т. 2 на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 20 000 до 200 000 лв., а при повторно нарушение – от 40 000 до 400 000 лв.
  Чл. 40е. (1) Получените средства в нарушение на Регламент (ЕС)
  № 236/2012 се отнемат в полза на държавата съгласно член 33, параграф 2, буква „е” от Регламент (ЕС) № 236/2012.
  (2) Когато с наказателно постановление, с акт на орган на съдебна власт или с друг акт е постановено отнемане в полза на държавата на парични средства, актовете се изпращат за изпълнение на Националната агенция за приходите в 7-дневен срок от влизането им в сила.”
  4. Наименованието „Допълнителната разпоредба” се заменя с „Допълнителни разпоредби” и в тях се създава § 1а:
  „§ 1а. С този закон се създават условия за прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от
  14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.).”

  Предложение от н. п. М. Димитров и Д.Червенкондев:
  В § 81 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 4 се изменят така:
  „4. В Допълнителна разпоредба се правят следните допълнения:
  а) Наименованието на подразделението „Допълнителна разпоредба” се изменя така: „Допълнителни разпоредби”;
  б) в § 1 се създава т. 6:
  "6. „Държава членка" е държава, която е членка на Европейския съюз, или друга държава от Европейското икономическо пространство.”
  в) създава се § 1а:
  „§ 1а. С този закон се създават условия за прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.).”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 81, който става § 83:
  § 83. В Закона за държавния дълг (обн., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г. и бр. 99 от 2011 г. ) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В глава четвърта се създават чл. 17а и 17б:
  „Чл. 17а. (1) Министърът на финансите е компетентен орган по смисъла на чл. 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 236/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 236/2012”, по прилагането му по отношение на държавните ценни книжа и суапите за кредитно неизпълнение върху държавни ценни книжа.
  (2) Министърът на финансите може да издава задължителни указания във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012 по отношение на държавните ценни книжа и суапите за кредитно неизпълнение върху държавни ценни книжа. Указанията се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите.
  (3) Министърът на финансите може да сключва споразумения за сътрудничество по прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012 с компетентни надзорни органи на Република България и другите държави членки.
  Чл. 17б. (1) При осъществяване на задълженията си по Регламент (ЕС) № 236/2012 по отношение на държавните ценни книжа и суапите за кредитно неизпълнение върху държавни ценни книжа министърът на финансите, както и определени от него длъжностни лица имат правомощията съгласно член 33 от Регламент (ЕС) № 236/2012.
  (2) Длъжностните лица по ал. 1 извършват проверки на място и по документи въз основа на заповед на министъра на финансите за:
  1. спазването на Регламент (ЕС) № 236/2012 по отношение на държавните ценни книжа и суапите за кредитно неизпълнение върху държавни ценни книжа съгласно чл. 33 от него;
  2. предотвратяване и установяване на нарушения на Регламент (ЕС) № 236/2012 по отношение на държавните ценни книжа и суапите за кредитно неизпълнение върху държавни ценни книжа.
  (3) Проверяваното лице е длъжно да осигури всички условия за нормалното протичане на проверката.
  (4) При извършване на проверки на място длъжностните лица по
  ал. 1 са длъжни да се легитимират със служебна карта и заповедта по ал. 2. Заповедта не подлежи на обжалване.
  (5) Проверяваното лице е длъжно да оказва съдействие на министъра на финансите и на длъжностните лица по ал. 1 при изпълнение на задълженията им.
  (6) За резултатите от всяка извършена проверка на място се съставя констативен протокол в два екземпляра, който се подписва от длъжностните лица по ал. 1, извършили проверката, и се връчва срещу подпис на провереното лице.”
  2. В чл. 35, ал. 3 думата „само” се заличава, а накрая се поставя запетая и се добавя „както и институции, получили разрешение в съответната държава членка за извършване на дейност като централен депозитар”.
  3. Наименованието на глава десета се изменя така: „Принудителни административни мерки и административно наказателна отговорност”.
  4. В глава десета се създават чл. 40а - 40е:
  „Чл. 40а. Когато установи, че задължени лица, техни служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват сделки за сметка на тези лица, са извършили или извършват дейност в нарушение на Регламент (ЕС) № 236/2012, на задължителните указания на министъра на финансите, както и когато се възпрепятства упражняването на правомощията на министъра на финансите съгласно Регламент (ЕС) № 236/2012, министърът на финансите може да:
  1. предприеме мярката по член 33, параграф 2, буква „д” от Регламент (ЕС) № 236/2012 или да задължи лицата да предприемат конкретни мерки, необходими за предотвратяване и отстраняване на нарушенията и на вредните последици от тях, в определен от него срок;
  2. поиска от Комисията за финансов надзор или от друг компетентен надзорен орган от държава членка спиране на търговията с държавни ценни книжа или суапи за кредитно неизпълнение върху държавни ценни книжа или отстраняването им от търговия на регулиран пазар или на друга организирана система за търговия;
  3. поиска от органи на съдебната власт налагането на запор или възбрана съгласно член 33, параграф 2, буква „е” от Регламент (ЕС)
  № 236/2012.
  Чл. 40б. (1) Прилагането на принудителна административна мярка се извършва с мотивирана заповед на министъра на финансите.
  (2) В заповедта по ал. 1 се определят видът на принудителната административна мярка и начинът на прилагането й.
  (3) Заповедта по ал. 1 се връчва на заинтересованото лице по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (4) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административно- процесуалния кодекс.
  (5) Обжалването на заповедта по ал. 1 не спира изпълнението й.
  Чл. 40в. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 7, параграф 1, чл. 8 и 9 от Регламент (ЕС) № 236/2012, се наказва с глоба в размер от 5000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 40 000 лв.
  (2) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение - 20 000 до 80 000 лв.
  Чл. 40г. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 13, параграф 1, чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 236/2012, се наказва с глоба от 5000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 100 000 лв.
  (2) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 200 000 лв.
  Чл. 40д. (1) Който не изпълни заповед на министъра на финансите за прилагане на принудителна административна мярка по:
  1. чл. 40а, ал. 1 - се наказва с глоба в размер от 5000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 40 000 лв.;
  2. чл. 19, 20 и 21 от Регламент (ЕС) № 236/2012 – се наказва с глоба в размер от 10 000 до 100 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 200 000 лв.
  (2) За нарушения по ал. 1, т. 1 на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 200 000 лв.
  (3) За нарушения по ал. 1, т. 2 на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 20 000 до 200 000 лв., а при повторно нарушение – от 40 000 до 400 000 лв.
  Чл. 40е. (1) Получените средства в нарушение на Регламент (ЕС)
  № 236/2012 се отнемат в полза на държавата съгласно чл. 33, параграф 2, буква „е” от Регламент (ЕС) № 236/2012.
  (2) Когато с наказателно постановление, с акт на орган на съдебна власт или с друг акт е постановено отнемане в полза на държавата на парични средства, актовете се изпращат за изпълнение на Националната агенция за приходите в 7-дневен срок от влизането им в сила.”

  4. В допълнителната разпоредба:
  а) наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби”;
  б) създава се т. 6:
  „6. „Държава членка” е всяка държава-членка на Европейския съюз, както и друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.”;
  в) Създава се § 1а:
  „§ 1а. С този закон се създават условия за прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от
  14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.).”

  § 82. В Закона за платежните услуги и платежните системи (oбн., ДВ, бр. 23 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 24 и 87 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г. и бр. 105 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 122, ал. 2 след думите „прилагането му или" се добавя „на Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от
  15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи (ОВ, L 345/1 от 8 декември 2006 г.)" и се поставя запетая, а след думите „(ОВ, L 266/11 от 9 октомври 2009 г.)'" се добавя „както и на Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ, L 94/22 от 30 март 2012 г.)".
  2. В чл. 126, т. 1 след думата „закон" съюзът „или" се заменя със запетая, а накрая се поставя запетая и се добавя „или на регламентите по
  чл. 122, ал. 2".
  3. В чл. 128, ал. 1 след думите „прилагането му" съюзът „и" се заменя със запетая, а след думите „Регламент (ЕО) № 2560/2001" се поставя запетая и се добавя „както и на Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009".
  4. Член 139 се изменя така:
  „Чл. 139. При нарушения на Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи, на Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 г., както и на Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 на доставчика на платежни услуги се налага имуществена санкция в размер до 8000 лв., а при повторно нарушение - от 8000 до 15 000 лв.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 82, който става § 84:
  § 84. В Закона за платежните услуги и платежните системи (oбн., ДВ, бр. 23 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 24 и 87 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г. и бр. 105 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 122, ал. 2 след думите „прилагането му или" се добавя „на Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от
  15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1781/2006” и се поставя запетая, а след думите „(ОВ, L 266/11 от 9 октомври 2009 г.)” се поставя запетая и се добавя „наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 924/2009”, както и на Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ, L 94/22 от 30 март 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 260/2012”.
  2. В чл. 126, т. 1 след думата „закон" съюзът „или" се заменя със запетая, а накрая се поставя запетая и се добавя „или на регламентите по
  чл. 122, ал. 2".
  3. В чл. 128, ал. 1 след думите „прилагането му" се поставя запетая и думите „и на Регламент (ЕО) № 924/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001” се заменят с „на Регламент (ЕО) № 924/2009 и на Регламент (ЕС) № 260/2012”.
  4. Член 139 се изменя така:
  „Имуществени санкции при нарушение на Регламент (ЕО) № 1781/2006, на Регламент (ЕО) № 924/2009 и на Регламент (ЕС) №260/2012
  Чл. 139. При нарушения на Регламент (ЕО) № 1781/2006, на Регламент (ЕО) № 924/2009, както и на Регламент (ЕС) № 260/2012 на доставчика на платежни услуги се налага имуществена санкция в размер до 8000 лв., а при повторно нарушение - от 8000 до 15 000 лв.”
  § 83. Параграф 29 влиза в сила в тримесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 83, който става §85.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума