Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
28/02/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроект за денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас - Александруполис, № 302-01-6, внесен от Министерски съвет на 08.02.2013 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас - Александруполис, № 302-01-6, внесен от Министерски съвет на 08.02.2013 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 28 февруари 2013 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроект за денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас - Александруполис.

  На заседанието присъстваха от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Евгения Харитонова – заместник-министър, Любомир Петков - началник на отдел „Проекти“ в дирекция „Европейско и регионално енергийно сътрудничество“, от Министерство на финансите – Владислав Горанов – заместник-министър, Диана Драгнева – директор на дирекция „Държавно юрисконсулство” и Иван Кондев – началник на отдел в дирекция „Държавно юрисконсулство“.

  Законопроектът беше представен от заместник-министъра на Минстерство на икономиката - Евгения Харитонова.

  Със законопроекта се предлага денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас Александруполис, наричано по-нататък „Междуправителственото споразумение”, сключено на 15 март 2007 г., ратифицирано от Народното събрание със закон. В него трите правителства потвърждават желанието си „да развиват сътрудничество в тази област на равноправна и взаимноизгодна основа“ и се съгласяват, че „при реализирането на настоящото споразумение най-ефективна форма за финансиране за строителството на Петролопровода представлява принципът на „проектно финансиране“.
  Във връзка с това и въз основа на сключено Споразумение на акционерите на 6 февруари 2008 г. в Кралство Нидерландия е учредена международната проектна компания („МПК“) „Транс-Болкан Пайплайн“ Б.В. (Trans-Balkan Pipeline B.V.). Основен предмет на дейност на МПК е проект, развитие, строителство, поддръжка, управление и финансиране на Петролопровода. Съгласно Споразумението на акционерите по-нататъшното развитие на проекта изисква акционерите в МПК да считат, „че проектът е осъществим и приемлив за банка“.
  След Общото събрание на акционерите, състояло се на 17 и 18 декември 2009 г., се установи, че петролопроводът, както е замислен, не е търговски осъществим и не е приемлив за банка. Предвид последното с Решение № 890 от 7 декември 2011 г. Министерският съвет на Република България одобри предприемането на действия по прекратяване участието (включително оттеглянето) на страната от Международното споразумение. В съответствие с това на 9 декември 2011 г. Република България изпрати нота до правителството на Руската федерация и до правителството на Гръцката република с предложение за прекратяване на Междуправителственото споразумение по взаимно съгласие на трите правителства. В същата нота правителството на Република България допълнително заяви, че ако такова съгласие не се постигне, България възнамерява да се оттегли едностранно от Междуправителственото споразумение.
  С писмо Гръцката република е заявила, че не е съгласна с прекратяването на Междуправителственото споразумение.
  Руската федерация чрез руския акционер в МПК също е заявила несъгласие за прекратяване на Междуправителственото споразумение.
  След изтичане срока на предизвестието, посочен във Виенската конвенция за правото на договорите, на 14 декември 2012 г. Република България изпрати ноти до правителството на Руската федерация и до правителството на Гръцката република, че прекратява своето участие в Междуправителственото споразумение.
  В последвалата дискусия народният представител А. Агуш попита дали се предвиждат някакви санкции по споразумението, възможно ли е Р България да бъде осъдена, както и дали е предвиден арбитраж.
  Г-н Ив. Кондов в отговор поясни, че не са предвидени конкретни санкции при прекратяване на участието на България по споразумението. Той подчерта, че т.к. проектът не е започнал и страните по проекта са направили разноски само по първата му част, в този случай съгласно Виенската конвенция никоя от страните по споразумението не дължи неустойки. Също така не е предвиден арбитраж по споразумението.
  В хода на дискусията народният представител П.Димитров попита какви са аргументите България да се откаже от участието си по проекта и какви са разходите във връзка със споразумението до момента. Народният представител Д. Петров постави въпрос и относно това какви са прогнозните икономически ефекти от този проект и как това ще се отрази върху приходите от туризъм в Черноморския ни регион?
  Г-н Кондов поясни, че след учредяването на международната компания тримата акционери са избрали като финансов консултант „Сосиете Женерал“ и консултантът е дал заключение в доклада си, че проектът е неосъществим икономически, както и че до момента акционерното участие на Р България по проекта е 6 милиона долара. Също така той припомни, че в доклад на министъра на околната среда и водите на Р България е дадено становище, че проектът няма да има вредни последици за околната среда, но че основен аргумент за оттеглянето на България от международното споразумение е, че проектът се оказва икономически необоснован.
  Народният представител Р.Овчаров изрази опасения, че ще има проблеми по този договор и подчерта, че 200 милиона тона нефт се разтоварват на Бургаското пристанището от 1969 г. и че само З0 милиона тона е капацететът на тръбата на петролопровода Бургас-Александруполис, която също е на пристан и е по руска технология.
  Народният представител Д.Червенкондев подчерта, че цифрите по доклада на финасовия съветник са защитени като тези.
  В хода на дискусията народният представител П. Курумбашев предложи представители и експерти на Министерство на финансите да дадат аргументирано обяснение защо проектът Южен поток е възможно да се финансира изцяло от страна на Русия и той ще бъде реализиран, а горестоменатият проект, за който има също предложение да бъде напълно финансиран от руската страна, не е възмождно да се реализира.

  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” –15 народни представители, без “Против” и без “Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 и т. 8 от Конституцията на Република България, да денонсира със закон Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас - Александруполис, № 302-01-6, внесен от Министерски съвет на 08.02.2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума