Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
23/09/2009

  П Р О Т О К О Л
  № 5

  На 23 септември 2009 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне, обсъждане и приемане на Законопроект за изменение на Закона за електронната търговия, № 902-01-15, внесен от Министерския съвет на 11.09.2009 г.
  2. Разни.
  Списъкът на присъствалите на заседанието народни представители и на гостите се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,00 ч. и ръководено от господин Мартин Димитров – председател на комисията.

  * * *

  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Колеги, предлагам да започнем заседанието на комисията.
  На Председателския съвет обсъдихме следния въпрос. Има застъпване между нашата комисия и Комисията по труда и социалната политика. Договорихме се с г-жа Масларова и г-жа Цецка Цачева нашата комисия да започва в 14,00 ч., което да позволи на колегите, които са в двете комисии, да могат да отидат и на двете места.
  Има ли някой от вас, който има съображения против това наше решение?
  РЕПЛИКА: Няма.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Оттук нататък комисията ще бъде в 14,00 ч. Пленарното заседание свършва и веднага можем да дойдем. Това ще уплътни деня за всеки един от нас, така че приемаме го с мълчаливо съгласие.
  Колеги, имате ли предложения по така представения дневен ред от две точки? Няма.
  Който е „за”, моля да гласува.
  За - 21 гласа, против и въздържали се няма.
  Програмата е приета.

  По първа точка наши гости са г-н Първан Русинов – заместник-министър, и г-жа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Господин Русинов, заповядайте. Имате думата да представите целта на законопроекта.
  ПЪРВАН РУСИНОВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, бих искал да представя на вашето внимание един съвсем кратък проект за изменение на Закона за електронната търговия. Целта на това изменение произтича пряко от решение на Народното събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет. В този смисъл считаме, че това изменение е чисто техническо. То е свързано с прехвърляне на досегашните функции на председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения, без каквото и да било изменение в тях. Това заместване, както казах вече и още веднъж да подчертая, става изцяло в изпълнение на решението на Народното събрание от 27 юли 2009 г.
  Очаквам въпроси, ако има такива. Благодаря.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Колеги, въпроси към вносителя? Няма.
  Който е „за”, моля да гласува.
  „За” 22 гласа, против и въздържали се няма.
  Благодаря Ви, г-н Русинов.

  Колеги, преминаваме към точка Разни.
  Искам да предложа на вашето внимание следната идея, по която аз и г-н Стоян Мавродиев работихме последните 10 дни много активно – да направим дебат по темата АЕЦ „Белене” във вторник, 29 септември 2009 г., в зала „Запад” от 13,00 ч. Предлагаме този дебат да бъде изключително професионален и експертен, тъй като виждате, че по медиите по-скоро хаотично се случва подобен дебат, който не е структуриран, не е целенасочен. Крайно време е ние като Икономическа комисия да организираме такъв дебат, да поканим всички заинтересовани страни, или поне повечето, които чисто професионално и експертно, а не политически, да представят своите виждания, и това да бъде покана от страна на Икономическата комисия. Хубаво е всички вие да присъствате и да зададете своите въпроси, да бъдем активни и в крайна сметка да създадем яснота и за нас, и за обществото, а и за Министерството на икономиката, енергетиката и туризма има ли възможност за обща позиция, около която да се обединим и за която да работим оттук нататък.
  Моето лично мнение е, че такъв дебат ще бъде много полезен и трябва да се случи. Залата е свободна от 13,00 ч. във вторник, така че това е подходящо време да бъде организиран.
  Ще ви дам списък на хората, които можем да поканим и които са казали, че биха могли да дойдат по това време. Започвам с г-жа Галя Тошева – изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг, г-н Георги Миков – изпълнителен директор на НЕК, г-н Митьо Христозов – ръководител на ЦДУ на НЕК, г-н Юлиян Желязков – главен юрист на НЕК, г-н Асен Асенов – финансист на НЕК, г-н Илиян Василев – директор на „Делойт”, водеща консултантска компания, г-н Богомил Манчев – управител на „Риск Инженеринг”. Покани ли сме представител на ЕрВеЕ, представител на „Арева”, също и външни експерти като проф. Атанас Тасев, който е бил експерт на г-н Рамадан Аталай, г-н Пламен Цветанов от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика, г-н Кирил Ерменков – председател на Парламентарната комисия по енергетика в Тридесет и деветото Народно събрание, г-н Антон Иванов – „Български енергиен форум”, г-н Георги Касчиев, ако успее да дойде, от Института за изследване на риска – Виена, г-н Огнян Минчев - Институт за регионални и международни изследвания, г-н Георги Ангелов – Институт „Отворено общество”, г-н Красен Станчев, г-н Тодор Тодоров – Екологична организация за земята, и ст.н.с. Митко Димитров – Икономически институт на БАН.
  Колеги, предлагам ви да организираме тази дискусия. Виждате в списъка, че ще има хора, които ще бъдат на противоположни становища, за да се получи един сериозен дебат. Целта е да огледаме от всички страни този проблем и да бъде взета една професионална експертна позиция. Всякаква политизация е излишна. Даже сме задали примерни въпроси към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, по които ще очакваме отговор. Въпросите са някъде към 20, няма да ви ги чета сега, но всеки от вас може да ги получи от Диляна. Отговорите ще бъдат дадени вероятно във вторник.
  Целта на дебата във вторник е не да затвори тази тема. Напротив, да постави началото на този дебат по един структуриран начин, да бъдат изнесени максимален брой обективни факти, върху които да се стъпи оттук нататък, и да видим по-скоро какво ни обединява, а не какво ни разделя по тази проблематика.
  Господин Аталай, имате думата.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Благодаря, господин председателю.
  Колеги, идеята е много добра. Подкрепям я, но според мен би било добре да проведем тази кръгла маса в сряда от 14,00 ч. вместо комисия. Във вторник по-голямата част от колегите пътуват от избирателните си райони, освен това имаме парламентарни групи. При нас Оперативното бюро започва от 14,00 ч. и след това в 15,30 ч. се събира групата. Това е моето предложение – ако е възможно да направим кръглата маса вместо заседание на комисията.
  Второ, господин председател, хората, които прочетохте, по-голямата част от тях са наистина големи експерти, но те са взаимно изключващи се. Има антагонизъм между тях. Като съберем на едно място г-н Касчиев примерно и другите, които са „за” ядрената енергетика, ще се получи нещо, което няма да е полезно за нас. Ако е възможно да разделим групите. Можем да се съберем два пъти – да изслушаме един път тези, които са „за” проекта „Белене”, и тези, които ще са сериозно „против”. Аз не виждам г-н Касчиев как ще е „за” проекта „Белене”. Ще чуем полезни съвети и от г-н Хиновски, който също така ми беше съветник в предишния парламент във връзка с АЕЦ „Белене”. Това са моите предложения. Благодаря ви.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Колеги, като се опитвахме да организираме това събитие, сега ви казваме, когато знаем каква е заетостта и на министъра на икономиката, и на всички гости, за които говорихме. Удобният ден наистина е вторник, тоест трябва да се съобразим с доста фактори. Знам, че колегите от провинцията пътувате, защото имате групи във вторник, и мисля, че може да комбинирате двете събития, още повече че е много важно всеки един от вас да присъства.
  Господин Аталай, аз съм на малко по-различно мнение от Вас. Хубаво е да има сблъсък на противоположни идеи и да се види отделните експерти помежду си как разменят реплики и защитават своята позиция. Това ще бъде ценно за членовете на комисията. Разбира се, това ще бъде проведено в условие на пълен ред – ще им се дава думата и емоциите не трябва да преминават една определена граница. Хубаво е този сблъсък на идеи да стане тук, пред членовете на комисията, и всеки един от нас да бъде запознат със състоянието на нещата, тъй като в крайна сметка нашата комисия е един от основните участници и мнението ни ще бъде много важно за бъдещето на проекта „Белене”.
  Други мнения?
  Заповядайте госпожо Янева.
  АННА ЯНЕВА: Аз също подкрепям инициативата, но имам една бележка. Все пак трябваше да обсъдим идеята в комисията, да си кажем мнението по въпросите, които задаваме, защото в момента сме поставени при решен въпрос. Затова държа наистина да получа въпросите, които Вие по някакъв начин сте формулирали.
  На второ място, не чух сред поканените да има представител на Агенцията за ядрено регулиране.
  ИВАН ИВАНОВ: Ще присъства председателят на агенцията г-н Сергей Цочев.
  АННА ЯНЕВА: Не съм чула, извинявам се.
  Предложението ми беше да поканим задължително представител от агенцията, тъй като те имат важна роля, свързана с издаваните лицензи на АЕЦ „Белене”.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Господин Аталай, знам, че с Вас не комуникираме по електронната поща. Ще Ви дадем въпросите в писмен вид още след края на това заседание.
  Госпожо Янева, няма ограничения във въпросите, които могат да бъдат задавани. Тук ще бъдат всички хора, които споменах, и ще може да задавате всякакви въпроси към тях. Няма никакви ограничения и всяко Ваше безпокойство в тази насока е излишно. Всеки представител на тази комисия може да задава всякакви въпроси, в този смисъл нищо не е предрешено.
  Господин Иванов, заповядайте.
  ИВАН ИВАНОВ: Господин председателю, поздравявам Ви за идеята да се проведе кръгла маса относно бъдещето на проекта за АЕЦ „Белене”, защото в момент, когато това е една от най-актуалните теми в печата, не е редно Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, която е специализираната комисия на законодателния орган, да стои настрана и да мълчи. Сред представителите, които изброихте, ще има застъпници и на двете тези. Подкрепям това, че трябва да има директна размяна на тезите, за да може членовете на комисията по определен начин да формират своето становище, изслушвайки двете страни. Виждам, че от държавната администрация сте поканили министъра на финансите, който е и заместник-министър председател, защото е свързано с финансирането на проекта, ресорния министър – Трайчо Трайков, г-н Сергей Цочев, защото от Агенцията за ядрено регулиране зависи издаването на лиценз за започване на строителството, както и г-жа Мая Христова, която е ресорният заместник-министър. Считам, че този списък до голяма степен е изчерпателен.
  За съжаление се разминаваме в мнението си с г-н Аталай. Считам, че тази кръгла маса трябва да се проведе във вторник. Ще добавя още една причина, която отчетохме – в сряда както Комисията по труда и социалната политика, така и други комисии започват да заседават от 16,00 ч. Ако обявим дебата в сряда в 14,00 ч. - преди 14,00 ч. не може, защото имаме пленарно заседание, докато започне, докато чуем част от становищата, ще стане 16,00 ч. и част от хората от комисията ще трябва да отидат по други комисии. Във вторник всички народни представители от обяд нататък сме в София, тъй като от 17,00 ч. имаме заседания на парламентарните групи, тъй че подкрепям проекта за решение за провеждане следващия вторник, 29 септември, от 13,00 ч. в тази зала.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Колеги, ако някой има нужда от извинително писмо пред председателя на Парламентарната група, винаги може да поиска от нас.
  Заповядайте, г-н Червенкондев.
  ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Благодаря, господин председател.
  Един технически въпрос. Доста гости са поканени, доста участници в тази дискусия. Ние също комисията не сме малко като хора. Като се добави и засиленият интерес от страна на медиите, ми се струва, че тази зала ще бъде малка за такава дискусия. Дали има възможност за друга зала?
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Прав сте. Ние имаме същите притеснения, но зала „Изток” е заета, и то за дълъг период от време. Нямаме избор, тук ще бъдем. Ще бъде наистина препълнена залата, но това създава атмосфера, от друга страна. Ще вземем повече столове, ако е необходимо.
  Други съображения по въпроса?
  Заповядайте, господин Агуш.
  АРИФ АГУШ: Благодаря Ви, господин председател.
  Подкрепям срещата, която сте намислили, но предлагам и още една - да изслушаме министъра на финансите за антикризисните мерки. Все пак сме Комисия по икономика, ако може това да се подготви и да се организира. Разбира се, и комисията да си каже мнението дали приема една такава среща.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: С нашия екип мислим по този въпрос. Искаме да дадем още малко време за готовност от страна на министъра – да бъде подготвен, когато представя своите идеи пред комисията.
  Колеги, нека има едно формално гласуване, за да подчертаем, че нашата комисия организира събитието.
  Който е „за”, моля да гласува.
  За 22 гласа, против и въздържали се няма.
  Надявам се да се получи едно добро събитие. Моля всички вие да присъствате, за да може всеки един от нас да има обективен поглед върху ситуацията и да преценяваме според реалните разходи и ползи проекта „Белене”, а не според някакви други имагинерни политически пристрастия.
  Благодаря ви. Това е всичко за днес.
  Успешен край на седмицата!
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 14,25 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Мартин Димитров
  Форма за търсене
  Ключова дума