Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
14/11/2012
  1. Обсъждане и приемане на законопроект за туризма, № 202-01-36, внесен от Министерски съвет на 28 юни 2012 г. -- за второ четене.
  2. Разни.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
  П Р О Т О К О Л
  № 43


  На 14 ноември 2012 година, (сряда) от 14.00 часа в зала „Запад”, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
  Заседанието се проведе при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане и приемане на законопроект за туризма, № 202-01-36, внесен от Министерски съвет на 28 юни 2012 г. -- за второ четене.
  2. Разни.

  Заседанието на Комисията бе открито в 14.20 часа и ръководено от господин Диан Червенкондев – заместник-председател на комисията.
  Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.

  * * *

  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Уважаеми колеги, добър ден на всички! Имаме необходимия кворум за започване редовното заседанието на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.

  Предлагам днешното заседание да премине при следния ДНЕВЕН РЕД:
  1. Обсъждане и приемане на законопроект за туризма, № 202-01-36, внесен от Министерски съвет на 28 юни 2012 г. -- за второ четене.
  2. Разни.
  Предложения по дневния ред? Няма.
  Който е „за”, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Приема се дневния ред.
  Господин Аталай заповядайте за процедурен въпрос.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Господин председател, не няколко заседания, а много от заседанията виждаме, че вие водите заседанието на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Въпросът ми е дали председателят се е отказал да води заседанията и вие сте основният председател? По този въпрос какво ще ни кажете? Ако наистина има някакви притеснения, нека в залата да внесете за смяна на председателя и ние ще ви подкрепим, защото тази Комисия е сериозна комисия и не може да се води само от заместник председателя.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Благодаря господин Аталай. Не знам откъде събирате тази информация и това основание за притеснение. Аз съм заместник-председател на тази Комисия с решение на Народното събрание. Последните четири, пет или повече заседания на Икономическата комисия бяха водени от нейния председател господин Мартин Димитров, който е днес в командировка извън страната. И ме помоли да го заменя и да водя днешното редовно заседание. Мисля че това е факт и вашия коментар, според мен не е основателен.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Много е основателен и затова аз пак ви предлагам, нека да разгледаме този случай. Ако трябва да внесем в залата предложение, но нека председателя да си вземе съответното място и да си води Комисията.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: За пореден път казвам, последните 5 или 10 поредни заседания, господин Димитров ги е водил. Ако бъркам, моля да ме извините. Има си стенограми, протоколи от заседанията. Ако вие сте отсъствал.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Дори аз да съм отсъствал, въпроса е, че председателя трябва да си бъде на мястото. Колеги, предлагам да разгледаме този случай.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Господин Мартин Димитров, който е председател с решение на 41 народно събрание.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Госпожа Цецка Цачева наистина да се ангажира с този въпрос, вие като не искате.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Той е в командировка със заповед на председателя на Народното събрание. Така че не виждам основание за вашето притеснение. Още повече за вашата бележка.
  Господин Петър Димитров заповядайте.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Аз имам процедурен въпрос. Приемаме нов закон. Какво е политическото представителство на изпълнителната власт? Да ни информирате за това.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Господин Иво Малинов, който е заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, ресор туризъм също е в командировка в момента. И до приемането на закона той ще се върне и ще присъства на заседанието. Така че ако имаме въпроси относно политическото становище и решение на управляващата партия ще бъде изразено своевременно до приемането на закона.
  Благодаря колеги. Предлагам да минем към първа точка.
  Обсъждане и приемане на законопроект за туризма, № 202-01-36, внесен от Министерски съвет на 28 юни 2012 г. приет на първо гласуване на 13.09.2012 г.
  Гости на нашето заседание са:
  от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма -- Мария Иванова – директор на Дирекция “Туристическа политика”, Зара Добрева – директор на Дирекция “Правна” и Маргарита Златанова – юрист в Дирекция “Правна”;
  Изпратили сме покани до Национален борд по туризма, но не виждам представител на Националния борд по туризма.
  От Българска асоциация на туристическите агенции -- Благовест Лефтеров, Ивона Аврамова и Любен Стаев;
  от Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация -- Благой Рагин – председател;
  от Български съюз по балнеология и СПА туризъм -- Сийка Кацарова – заместник-председател и Соня Спасова – главен секретар;
  До Института за анализи и оценка в туризма също сме изпратили покани, но не виждам представител.
  От Асоциация на българските туроператори и туристически агенции -- Ирена Георгиева – председател на УС и Мая Филипова – секретар;
  от Съвет по туризма – София -- Витан Иванов – председател;
  До Съвета по туризъм – Пловдив е изпратена покана.
  От Съюз на собствениците – Слънчев бряг -- Елена Иванова – председател на УС и Георги Николов – заместник-председател на УС.
  До Съюз на хотелиерите – Златни пясъци, но поради отсъствие от страната няма да участват в заседанието.
  От Национална асоциация за детски и младежки туризъм -- Гина Шолева.
  Имаме покани изпратени до Съюза на инвеститорите в туризма, Българска туристическа камара.
  От Българска федерация по ски -- Георги Ботев;
  от Пампорово АД --Мариян Беляков – изпълнителен директор, София Цанкова – директор, Албена Замфирова – директор, Дилян Станчев и Павел Велчев;
  от Витоша ски АД -- адвокат Петър Петров;
  от Бороспорт АД -- Недялка Сандалска и Иван Болярски;
  от ЮЛЕН АД -- Боян Мариянов;
  от Българско ски училище -- доц. Петър Янков – председател;
  от Национална гражданска коалиция “Природата за хората и регионите” -- Ваня Бижева и Филип Цанов.
  Колеги, това са нашите гости.
  Предлагам да преминем по представения в Комисията доклад и да започнем неговото разглеждане.
  Закон за туризма.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  Който е за заглавието, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Не гласувате ли господин Аталай.
  Тогава за прецизност да прегласуваме заглавието.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 13 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Господин Аталай не участва в гласуването.
  Приема се наименованието на заглавието на Закона за туризма
  Глава първа – Общи положения
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава първа.
  Да гласуваме наименованието на глава първа, тъй като чл.1 има някаква редакция.
  Който е за, моля да гласува, наименованието на глава първа – Общи положения
  Гласували 13 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се наименованието на глава първа.
  Чл.1.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.1. Виждате я в по-тъмен шрифт и съответно редакционните промени с наклонен шрифт – италик.
  Има ли изказвания, предложения по чл.1? Няма.
  Подлагам на гласуване чл.1 от Закона.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 13 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приемаме чл.1.
  Господин Аталай не участва в гласуването.
  Чл.2. Има ли изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване текста на чл.2.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 13 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Един не участва в гласуването.
  Член 2 се приема.
  Чл.3. Има постъпило предложение от колегата Михаил Михайлов. Виждате редакцията.
  Работната група подкрепя по принцип предложението и предлага редакция, с което е комбинирала предложението на вносителя и на колегата Михайлов. Виждате редакцията на чл.3.
  Може да вземете отношение.
  ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Тъй като стигнахме до чл.3 на закона към който сме отправили специално предложение, което честно казано не знам на какъв етап е влезнало в Народното събрание. И дали може към момента на днешното обсъждане да се вземе предвид. Да ни кажете регламента на предложенията, които ние имаме към този тест на закона, който току, що раздадохте. Защото така ние сме направили множество предложения засягаща туроператорската и туристическата агентска дейност, които не виждаме отразени в този проект на закона. Тоест каква е процедурата? Какво може да направим, без да загубим времето на всички вас?
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Законодателният механизъм за приемането на закони в Република България, съгласно Конституцията и Правилника на Народното събрание е следната. Вносител и законодателна инициатива има Министерски съвет, народните представители. В момента ние разглеждаме един законопроект за нов закона за туризма, който е внесен от Министерския съвет. Преди да бъде внесен в Народното събрание са проведени няколко пъти обществени обсъждания, в които всички заинтересовани лица са могли да си предложат своите предложения и съответни на работни групи и на съгласувателен режим. Би следвало да бъдат или да не бъдат отразени в законопроекта. Приети от Министерският съвет. Вкарани в Народното събрание. Преминали на първо гласуване в пленарна зала и в Комисия. От там насетне между първо и второ гласуване предложения за промени могат да правят единствено и само народни представители.
  Предложенията, които са постъпили по официален път от народни представители са отразени в доклада на работната група по този закон. А всички останали предложения, които са направени и са входирани в деловодството на Народното събрание явно не са припознати от народни представители. В конкретния случай не могат да бъдат разглеждани и подложени на гласуване, освен ако можете да изложите част от вашите мотиви и в дадената Комисия някой народен представител, член на Икономическата комисия, ако ги припознае може да ги подложи на гласуване от Комисията.
  ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Благодаря господин председател. Точно към чл.3 от Закона имаме предложение, което е съществено. Да се определи като туристическа дейност организирането на конгреси, конференции, семинари, обучения и други делови прояви. Когато включвате елементите по чл.2 § 1 от директива 314 на Съвета на Европа от 13 юни 1990 г. Това е нов текст. Аз съжалявам, тъй като не мога да преценя доколко сме в съответствие с правилата на работата. Не знам дали това може сега да се обсъжда въпросът е, че е нещо съществено.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Да приключим това предложение, колегите ме подсещат и ми концентрират вниманието, че на стр.4 от доклада, конгресния туризъм е в т.4 на чл.3 ал.1.
  ИВОНА АВРАМОВА: Да, но тук ние конкретизираме и изваждаме в нова точка и мотива за това е следния. Още веднъж искам да наблегна на това, което Ирена каза, че организирането на конгреси, това искаме да влезе като отделена точка.
  Организирането на конгреси, конференции, семинари, обучения и други делови прояви, когато включват елементите по чл.2 § 1 от директива 314 на Съвета, от 13 юни 1990 година, като мотивите ни за това са следните: Да се защити потребителя от възможността даден туристически пакет, включващ всички белези на организирано туристическо пътуване да бъде маскиран като семинар, конференция или друга делова проява. Доколкото към настоящия момент въпросните услуги се предоставят от лица, които не са регистрирани и не подлежат на контрол по този закон, то в случай, че закона не регламентира изрично този вид дейност като туристическа, то потребителя ще бъде лишен от защитата по директива 314-90 на Съвета и няма да може да се ползва от правата си по този закон. Това е бил нашия сериозен мотив за това.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Господин Петър Димитров.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Господин председател, аз съм готов от мое име да внеса този текст в Комисията. Бих желал да чуя представителите на изпълнителната власт, тъй като разбирам, че опира до режима на ДДС. Така че и другите колеги да чуят. Ако няма възражение. Не мисля, че има политически характер предложението. Да го подкрепим. Но да чуем другите съображения.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Госпожа Мария Иванова – директор на Дирекция “Туристическа политика”.
  МАРИЯ ИВАНОВА: Нашето мнение, ако трябва да бъдем точни, съгласно и сега действащия закон за нас не съществува някакъв особен проблем. Защото ако попадат по този начин организирани тези прояви и покриват елементите на директива 90-314, то безспорно тези лица, ако предоставят тези услуги трябва да имат удостоверение за регистрация и съответно, ако извършват такава дейност подлежат на контрол, на санкции и т.н. Така че в този смисъл, аз не мога да преценя какво ново внасяме.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Бихте ли доуточнили каква е съществената разлика от това, което в момента е като текст, че все пак конгресния туризъм, след като е записан, че е вид туристическа дейност би следвало да се възползва и от защитата на директивата за туризма. къде е разликата?
  МАРИЯ ИВАНОВА: Разликата е в това, че много пъти такива събития се организират и от нелицензирани от Закона по туризъм. Това се има предвид, когато се коментира чл.2 § 1 от директива 314 се има предвид, че в този пакет услуги, които се предоставят по време на семинари се включва и нощувка. В този случай това подлежи към Закона за туризъм. А понякога се извършва от рекламни агенции и всякакви такива ивент къщи, които не са регистрирани като лицензиран туроператор. И в този случай при създаване на проблеми, защото такива събития се организират освен в България и в чужбина. По никакъв начин, ако има сериозни проблеми в организацията, както напоследък виждаме, че има такива случаи, не може по никакъв начин тези фирми, които организират тези събития и не са лицензирани, да се контролират по този закон. Това е нашата мотивация за това.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Аз напълно съм съгласен с вас, че такива събития трябва да се организират само и единствено от лицензирани по този закон субекти. Не виждам основание да е по друг начин. Това е факт.
  МАРИЯ ИВАНОВА: Но действителността е точно такава.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Считате ли, че с вашето предложение това ще бъде променено? Когато един закон не се спазва няма значение какво е записано в него.
  МАРИЯ ИАНОВА: Когато ние правим по-прецизен Закона за туризма, логиката е такава, че ние искаме наистина тези важни детайли да бъдат включени по начин, по който да няма вече някаква друга логика и тълкуване на нещата. Те просто да са ясни. След като това включва всичките тези елементи на туристическа услуга би трябвало фирмите, които предлагат тази услуга предвид и отговорността на тези организации в тези събития, да бъдат регламентирани по този начин. Това е нашата логика.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Ако има нещо съществено като допълнение, кажете.
  ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: За мен е съществено. Така както е формулирано в текста на закона т.4 чл.3 – Предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги, като морския, ски културния и т.н. туризъм.
  Значи това не е допълнителна услуга, конгресния туризъм. Затова държим да бъде отделно дефиниран.
  БЛАГОВЕСТ ЛЕФТЕРОВ – заместник-председател на Българска асоциация на туристическите агенции
  Конгресният туризъм е основен вид туризъм. Това го има във А – Б на всички учебници. Това е основна дейност и то най-печелившата в нашата дейност. Така че трябва да се обърне сериозно внимание в България какво става. Всяка PR агенция, всяка рекламна агенция, всяко министерство, всяка фондация си правят мероприятия, конференции, уърк шопове и т.н. Тук искаме да се засили контрола и спрямо нашите колеги хотелиерите. Защото те когато влезе в закона, те няма да имат право да организират тези мероприятия. Защото трябва да работят само с лицензирани субекти. Те подлежат на санкция също и хотелиерите. Това нещо трябва да се регламентира. И в цял свят е така. Единствено туроператорите имат право да организират тези събития. Това е основна туристическа дейност.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Благодаря господин председател. Първо, аз искам да знам, вие вашите предложения къде ги дадохте?
  ИВОНА АВРАМОВА: Внесли сме ги и в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
  РЕПЛИКА: И в канцеларията на Комисията.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Господин председател, тогава защо народните представители не са получили тези предложения?
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Защото не са постъпили в канцеларията на Комисията.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Ето че председателя ако беше тук, сега няма да имаме този въпрос. Вие сте заместник-председател и нямате достъп до Комисията.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Екипът и експертите на Комисията са тук.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Второ, от тези дълги обсъждания, както каза господин Червенкондев на кръгли маси и т.н. се оказа, че туроператорите и хотелиерите не са седнали да си уточнят кой как ще работи. В смисъл обществото все още не е узряло да се приеме този закон в този вид, в който ни предлагате. Защото си направих труда да прочета и в определенията някъде да видя, какво означава приключенския туризъм. Какво включва приключенския туризъм? И другите видове, това няма да питам. Приключенския включва кражба на колите, като дойдат туристите в България или какво? Това други видове туризъм какво включва също така? Колеги, правим закони.
  За да се опитам да ви улесня господин председател, ще ви предложа, ако е възможно да не гласуваме този член сега, за да може тук представителите на туроператорите, ако трябва и на хотелиерите, тези предложения, които са дали да стигнат до народните представители. Ако е възможно от народните представители някой да ги припознае и да ги внесе. Аз имам голямо желание, но не мога и не искам да го направя. Господин Петър Димитров ще го направи. Аз имам определени други взаимоотношения, затова само се изказвам и не гласувам.
  Дайте предложенията. Ние ще намерим народни представители, които ще ви обърнат внимание. Министерството сериозно да се заемат и да разяснят на народните представители и в определенията и където и да е, но тези думи, думички без разяснения не могат да присъстват така, приключенски туризъм. Пак ви питам. Какво означава приключенски туризъм. Няма обяснение никъде.
  Бих ви предложил да спрем разглеждането, за да се запознаем с предложението на бранша.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Ако правите процедурно предложение ще го подложа на гласуване.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Не колеги, аз не правя процедурно предложение. Ако не сте убедени в това, че в момента не сме полезни и ще приемем един закон, който няма да влезе в действие продължавайте. С гласуването ми е ясно. Ще си късате под мишките и след това ще търси игла и конец да си ги зашиете.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Колеги, едва ли в един закон може изчерпателно да изброим всички видове, които могат да бъдат като туризъм и да сме изцяло детайлни. Затова има и директиви има и определения. Затова си има и подзаконови нормативни актове. Но що се отнася до направената забележка от асоциациите и техните предложения, колеги чухме мнението и на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Аз правя процедурно предложение в конкретни случай да отложим гласуването на чл.3. Да коментираме още веднъж тези аргументи. Защото напълно съм убеден, че конгресен туризъм като пакет на туристическа услуга трябва наистина да бъде добре разписано, според мен, така че да бъде обект и да се прилага само от лицензирани по този закон субекти.
  Затова колеги, нека да погледнем техните предложения. И без това в днешното заседание няма да успеем да приемем изцяло този законопроект. Ще ви помоля да ги представите предложенията в деловодството на Комисията, тъй като експертите казват, че такива предложения не са постъпили в нашето деловодство.
  ИВОНА АВРАМОВА: Ние ще се постараем да докажем истинността на това, което казваме. Аз искам само да допълня следното нещо. Всички ние участваме по оперативни програми, търгове по оперативни програми и смея да кажа, че там изрично изискване за организирането на събития е не само лицензиран туроператор, а и стаж като такъв, като брой събития, брой хора, които участват в събития и т.н. Така че наистина тези събития, да се осъществяват от лицензирани туроператори, които са специализирани в бизнес туризм,. това е изключително важно. И ако това нещо не се приеме, това би било голям пропуск. Това исках да допълня. Ние наистина ще кажем точно кога сме го пуснали и по какъв начин това към вас. А със сигурност имаме входящ номер към Министерство на икономиката. И нещо повече, на предишната среща, която беше в по-голям формат.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Колежке, вие трябваше да ги дадете на народни представители. Вие нямате право да внасяте предложения. Като не сте го направили това нещо, нека да вървим напред. Нека да ни обяснят какво е приключенски и други видове туризъм. Или да оставим да не гласуваме. Това което председателя преди малко каза, за да може да обсъдим следващия път и наистина да влезем в ритъма на закона и да приемем тези ваши предложения, които евентуално бъдат приети от народните представители.
  ВИТАН ИВАНОВ: Уважаеми господин председател, колеги, обръщам се към колегите. господин Червенкондев ясно и точно каза, че днес няма да се изчерпа четенето на закона и че чака предложенията по надлежния ред, както ви бяха обяснени да се внесат. Аз предлагам да продължаваме напред и да не казваме кой какво е правил и защо го е правил. Нещо някъде не е станало. Приема се предложението от нас. Предлагам да вървим напред.
  Благодаря ви.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Ние ако го гласуваме така връщане назад няма.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Предложих отлагане на гласуването господин Аталай. Господин Димитров чака да вземе отношение.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Мисля че не съм отнел с нищо възможността на господин Петър Димитров да се изкаже.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Напротив, той изяви желание, вие без да заявявате взимате думата.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Вие не го подложихте на гласуване.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Не е стигнало до процедура за гласуване. Господин Димитров поиска думата преди гласуването, господин Аталай, така че много ви моля.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. Аз се страхувам, че тук е само едното лоби, което внася промяната за конгресния туризъм. Но аз не мисля, че ловния туризъм, голфа също са допълнителни услуги към нещо, поне не за България. Това са огромни доходи. Препоръката ми е към изпълнителната власт за другия път да дойдете с коректен текст, който не ги прави допълнителни услуги. Тъй като разбирате, че другия път може да са се наредили ловджиите, дали с пушки или без е друг въпрос, но в общи линии трябва да е изчерпателен текста.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Аз имам едно питане към Министерство на икономиката. В т.4, това което каза и господин Димитров, ако отпадне думата “Допълнителни”. Тоест да стане “тематично ориентирани туристически услуги в областта на”. Това би следвало да реши доста от проблемите и неяснотите. Какво е вашето мнение? Заповядайте.
  МАРИЯ ИВАНОВА: Ще започна от това, че голфа безспорно е специализиран вид туризъм. Конгресният безспорно. И ако обърнете внимание на чл.2 в изброяването е написано, че този закон цели да създаде условия за специализираните видове туризъм, където са изброени коректно.
  По отношение на чл.3, тук говорим за дейности. И ако туроператорската и туристическата агентска дейност са сред основните дейности, хотелиерството и ресторантьорството, дейност е и всяка друга, наречена допълнителна, която е част от един пакет. За съжаление в момента не са ви снимали текстовете докрай, за да видите какво означава основна туристическа услуга, какво е допълнителна туристическа услуга и как те се вписват в дефиницията за организирано туристическо пътуване с обща цена.
  И защо казвам, че т.6 според нас е излишна. Защото само туроператор може да прави организирано туристическо пътуване с обща цена. Това което пишем долу в т.6, препращайки именно към условията на директивата означава точно организирано туристическо пътуване. Тоест, ние правим точка 1 туроператорска, точка 6 туроператорска дейност. И за нас беше излишно това да се преповтаря долу.
  Ако вие прецените, че е по-нагледно и разбираемо, ние ще подкрепим един такъв текст, но според нас е излишен.
  Защото организирано туристическо пътуване включва с обща цена най-малко две от следните услуги: Първо, транспорт, второ, нощувка и всяка друга допълнителна туристическа услуга, която е повече от 24 часа. Да речем СПА услугите или конгреса. Имам предвид наемането на зала, оборудването и т.н., което съпътства едно такова събитие. Това го прави организирано пътуване. А такова се прави само от туроператор.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Благодаря госпожо Иванова.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Господин председател, къде е точка 6. Да не говорим за различни.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Точка 6 е предложената в момента, която предложиха асоциациите, господин Аталай.
  Колеги, аз ще предложа да отложим гласуването по чл.3. Така че нека да я разгледаме на следващото заседание и до тогава да получим мотивите конкретно на българските асоциации и на туристическите агенции, така че да вземем решение на следващото заседание.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 15 “за”.
  Един не участва.
  Продължаваме с чл.4 на закона.
  Чл.4
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.4.
  Изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване чл.4 от закона.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 15 “за”.
  Един не участва.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Глава втора
  Държавна политика и органи за управление на туризма
  Работната група подкрепя текста на наименованието на глава втора.
  Чл.5.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.5.
  Изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване глава втора и нейното наименование и чл.5, съгласно доклада.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Един не участва в гласуването.
  Приема се.
  Чл.6
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.6.
  Виждате я в тъмен цвят, редакционните промени са с наклонен шрифт.
  Мнения, изказвания, въпроси? Няма.
  Подлагам на гласуване чл.6 така както е по работна група.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Един не участва в гласуването.
  Приема се.
  Чл.7. Също е подкрепен от работната група с редакционни промени. Колеги, запознайте се с редакционните промени. Те са чисто технически и са отразени с наклонен шрифт в доклада на работната група.
  Въпроси, предложения, изказвания? Няма.
  Моля да гласуваме чл.7, така както е предложен в Комисията.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Един не участва в гласуването.
  Приема се.
  Чл.8 е подкрепен от работната група по текстове на вносител.
  Предложения и изказвания? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Член 8 е приет.
  Чл.9 има предложение от н.п. Михаил Михайлов, който предлага да се създаде нова ал.10.
  Работната група е оставила отворено вземането на решение по това предложение.
  Колеги, нека да го разгледаме и да дадем думата на госпожа Мария Иванова за отношение.
  МАРИЯ ИВАНОВА: На първо място считаме, че на подобна разпоредба систематичното й място не е тук. Защото тук става въпрос за компетенции на министър и за експертните комисии по категоризация и по регистрация, как се определя техния състав. Така че всъщност точно тук самата норма няма място.
  Освен това така разписана, според нас това не може да бъде текст за наредба. Защото наредбата обикновено урежда условия и ред за извършване на някаква дейност. Докато тук за развитие на винарския туризъм по скоро е текст за стратегия. И тъй като в компетенциите на министъра има да приема секторни стратегии, считаме че това нещо зависи от неговата воля. Още повече ние като конкретен бенифициент по една от оперативните програми имаме заложено в проект, който сега ще стартира Разписано е на пет продуктови стратегии и не е проблем дори и по тази линия да бъде разписано. Безспорно е важен и този сектор на туризма, но ние за нито един от другите нямаме подобна норма. В този смисъл не го подкрепяме.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Съгласявма се с вашите доводи. Господин Агуш иска думата.
  АРИФ АГУШ: Аз искам още малко да поясните за винен туризъм. Това включва ли алкохолния туризъм или само винен? Какво съдържа? И може ли да съществува такъв туризъм по начало?
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Господин Аталай.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Аз господин председател се учудвам къде е колегата, който го е предложил това нещо. Да дойде, за да ни каже какво е имал предвид. Защото по тази логика връщайки се назад би трябвало да имаме развитие. Не само за приключенския. Той става много интересен. Трябва да имаме наредба за приключенския туризъм. В тази наредба би трябвало да има цели и т.н. Какво ще постигнем? Тук е написано уилнес. И затова ли ще имаме наредба? Ще имаме ли наредба за други видове туризъм? Ако не беше закон щеше да е смешно, но засега е тъжно.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Ако няма други предложения, да подложим на гласуване предложението на колегата Михаил Михайлов.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Да ни обяснят какво е винен туризъм. Алкохолен ли е?
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Мисля че ще паднем в прекалена детайлизация и ще отидем и до приключенския и друг туризъм. Така че ще ви помоля да подложим на гласуване предложението на колегата Михайлов.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 13 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Двама.
  Предложението на колегата Михайлов не е прието.
  Подлагам на гласуване текста на вносител по чл.9, така както е предложено от Министерския съвет.
  Който е за, моля да гласува.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Един не участва в гласуването.
  Приема се.
  Чл.10 е подкрепен от работната група с редакционна промяна. Тя е съвсем техническа. Ако има въпроси, мнения?
  Господин Димитров заповядайте.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Има ли бюджет областния управител, за да реализира тези задължения, които сте му сложили. Тъй като се съмнявам, че има ресурс. Аз съм за да ги изпълняват. Но дали има ресурс? Това прави хора, които трябва да работят на заплати.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Считам, че би следвало да има такъв ресурс, защото си има бюджет и съответно в Закона за устройство на черноморското крайбрежие част от приходите, които са от концесии ще влизат в бюджета на областния управител. Така че от страна на Министерството, ако искат да отговорят. Заповядайте госпожо Иванова.
  МАРИЯ ИВАНОВА: Нашият закон не съдържа конкретни текстове, които да уреждат финансирането на областния управител, заради това че са му вменени управленски функции. В интерес на истината, това са текстове, които и в момента в действащия закон ги има. Друг е въпроса доколко областния управител е изпълнил задълженията си, които има и към момента. Не сме предвидили изрично финансиране. В крайна сметка всеки един защитава бюджета си, съобразно компетентността, която са му предоставили законите.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Благодаря ви госпожо Иванова. Други въпроси? Няма.
  Подлагам на гласуване чл.10 от текста на работната група.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се чл.10.
  Чл.11, чл.12 също няма предложения от народни представители.
  Колеги по чл.11 и чл.12.
  Заповядайте госпожо Нинова.
  КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Колеги, със същия въпрос като колегата Димитров за областните управител, но тук се отнася за кметовете на общини. Със сигурност в бюджетите на местната власт няма предвидени такива средства. Не знам как е в областните управи, но в общините за 2013 г. в бюджета, който в момента гледаме няма такива пари. А им възлагаме задачи, които искат финансиране. Например поддържане на информационна база данни за туризма на територията на общината и т.н., което си иска пари, за да се поддържа такова нещо. Ще приемем един текст, който няма да бъде финансово обезпечен. Обръщам ви внимание върху това.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Госпожо Нинова, туристически данък има. Това е местен данък, който остава в местните бюджети. И би следвало да се финансират.
  Госпожо Иванова заповядайте.
  МАРИЯ ИВАНОВА: Освен туристическия данък, аз съжалявам, че отново пак трябва да се повторя. Но това са правомощия на кмета, които той от 2002 г. ги изпълнява насам. За базата данни не е проблем наистина, защото те водят регистър на категоризираните туристически обекти по начина по който го води и Министерството И ние компилираме информацията. Тоест, я вкарваме в общия регистър. Представлява в момента една екселска таблица, която въобще не изисква средства, освен хора, които да се грижат за управлението, за актуализацията и поддържането на базата данни. Така че наистина няма проблем.
  От тези правомощия, които в момента са му разписани, в момента не мога да се сетя дали наистина имат чисто ново нещо, което допълнително да е вменено. Това са действащи текстове.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Благодаря госпожо Иванова. Колеги, ако няма други въпроси и становища, подлагам на гласуване чл.11 и чл.12, така както са предложени от работната група в доклада.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Един въздържал се.
  Текстът е приет.
  Чл.13.
  Също има редакционна промяна от страна на работната група. Няма постъпили предложения от народни представители.
  Колеги, за чл.13, става въпрос за Консултативния съвет, въпроси, мнения, становища. Няма.
  Подлагам на гласуване текста по чл.13 предложения ни в докладва.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът се приема единодушно.
  Чл.14. Също има редакционни промени от страна на работната група. Няма постъпили предложения от народни представители. Текстът е пред вас.
  Предложения, въпроси, становища по чл.14?
  Подлагам на гласуване чл.14.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът се приема единодушно.
  Глава трета
  Туристическо райониране.
  Работната група подкрепя текста на наименованието на глава трета
  Раздел І
  Туристически райони
  Също е подкрепен като наименование от работната група.
  Подлагам на гласуване наименованието на глава трета и раздел І от доклада.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се единодушно.
  Чл.15
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.15.
  Чл.16
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.16.
  Колеги, мнения, въпроси по чл.15 и чл.16 по доклада? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се единодушно.
  Раздел ІІ
  Управление на туристическите райони
  Предмет на дейност, учредяване и устройство на организациите за управление на туристическите райони.
  Работната група подкрепя текста на наименованието на раздел ІІ
  Който е за, моля да гласува за наименованието на раздел ІІ.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се единодушно.
  Чл.17.
  Има предложеине от н.п. Недялко Славов и група народни представители.
  Работната група подкрепя по принцип предложението и предлага текст, който е предложен на вашето внимание.
  Господин Славов представете си предложението.
  НЕДЯЛКО СЛАВОВ: Един от новите моменти в Закона за туризма е създаването на органите за управление на туристическите региони. И в чл.17 ал.3 в първоначалния вариант на закона са изписани организациите, които могат да участват в управлението на туристическите райони. Философията на нашата поправка, която предлагаме с група народни представители е в органите по управление на туристическите райони да влизат и юридически лица. Като конкретно визираме туроператори и турагенти, превозвачи, хотелиери и ресторантьори, тъй като считаме, че те биха имали съществен принос в управлението на туристическия регион.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Благодаря колега Славов.
  Други въпроси? Заповядайте.
  ЕЛЕНА ИВАНОВА: По време на обсъждането на проектозакона отпадна членството на юридическите лица и гласувахме за това да отпадне. Тези същите юридически лица хотелиери, туроператори, превозвачи и други такива участват в местните и регионални туристически сдружения, които имат правото съответно да членуват в туристическия район. И за да не се окаже, че членуват на няколко места едни и същи фирми, както е в момента, в 70 и повече сдружения членуват почти едни и същи юридически лица, по време на обсъждането говорихме те да не членуват директно в туристическия район, а при сдруженията, в които участват и към момента.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: От Министерство на икономиката заповядайте.
  МАРИЯ ИВАНОВА: Ние ще предоставим избора на вас.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Това не е магазин. Питат ви за становището на изпълнителната власт.
  МАРИЯ ИВАНОВА: Ако трябва да говорим за становище, в крайна сметка ние сме внесли проекта.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Кажете, че си поддържате текста.
  МАРИЯ ИВАНОВА: Поддържаме си текста.
  БЛАГОЙ РАГИН: За голямо съжаление тук се е получило разминаване. Това което каза Ирена. Предварително така се бяхме разбрали. Как е станало променяне на текста не ми е ясно. но явно, че има разминаване и трябва да се изчисти този проблем.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Господин Рагин, това е предложение внесено от народни представители. То е записано. Господин Недялко Славов, който представи. Това е с изключително право и по Конституция на народните представители. Не е въпроса да не ви викаме, но затова правим открито обсъждане. И вие имате право да си кажете тезите.
  ВИТАН ИВАНОВ: Ще взема думата като председател на първия туристически район създаден в България, Софийски туристически район. Организации се страхуват от отнемане на членове. Не виждам основание за това. И когато с министъра и с Министерството всички гледахме закона, се съгласихме, че за учредяването на организациите за управление на туристическия райони, не могат да участва физически или юридически лица. Но ако ние приемем, че никой няма право като юридическо лице, както каза господин депутата, да членува в района, вече това мисля, че е дискриминация. Тогава да приемем членуваш в една браншова организация и в туристически район и приключва. Това е дискриминация за мен.
  ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Напълно подкрепяме вашето предложение.
  ВИТАН ИВАНОВ: Туристическият район не е браншова организация.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: В момента наистина коментираме доколко е удачно юридически лица да участват и в тези туристически райони, като съответно участват и в своите си асоциации, а чрез тях могат да участват и в туристическия район. Аз бих искал още веднъж колегата Славов да аргументира своите предложения. Ако може да каже какви са мотивите и да вземем отношение.
  НЕДЯЛКО СЛАВОВ: В интерес на истината, аз считам за абсолютно целесъобразно да разширим кръг на лица, които могат да участват в управлението на туристическите райони, тъй като по мое мнение, с влизането в сила на този закон, туристическите райони ще се превърнат в основните да кажем регионални структури за управление на туризма. Тъй като на тях първо се дават много сериозни правомощия. Отделно за първи път се въвежда регионалния маркетинг и реклама за определена територия туристически район.
  И в тази връзка, имайки предвид сериозните неща и дейности и сериозната отговорност на органа за управление на туристическия район, аз считам, че не е целесъобразно само изброените субекти в ал.3 да могат да участват в органа по управление на туристическия район. И смятам, че бизнеса трябва да бъде представен в управлението на туристическите региони. Това е мотива с който ние колегите народни представители сме внесли това предложение.
  Сигурно съществуват много детайли, много хипотези, които можем да разгърнем на база на това наше предложение. Аз абсолютно чистосърдечно споделям от какви мотиви сме ръководени като вносители.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Господин Димитров заповядайте.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Господин Славов, за да не говорим слепешката. За колко юридически лица става въпрос, примерно в района на София? Да добием някаква представа.
  БЛАГОЙ РАГИН: Аз само искам да допълня. Ние сме само част от Европейския съюз. Издръжката на браншовите асоциации в Европейския съюз става на следния принцип. Субсидии от държавата са 30 процента, от категоризиране са 30 процента и 30 процента от членски внос. Нашата Асоциация, единственото нещо, с което се издържаме, това е членския внос. Ако и това се отнеме, ние не може да съществуваме. Най-елементарните неща по един офис и по един компютър не може да поддържам. Толкова сме силни. Казвам ви го откровено. Вие сте депутати. Трябва да знаете истината. Така че каквото и да гласувате, ние ще го приемем. Но въпроса е дали да се разтури къща и да се направи колиба или обратното.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Благодаря ви за становището. Госпожа Мария Иванова, все пак още веднъж, нека да коментираме и двата аргумента, на господин Ралин и на колетите, които са внесли предложението. Как ги преценявате и как ги претегляте от гледна точка на Министерство на икономиката?
  МАРИЯ ИВАНОВА: Безспорно създаването на организациите за управление на туристическите райони искаме да има максимално широко участие в тях, за да може целта, за която се създават тези организации в крайна сметка да бъде оправдано. Доколкото от една страна има такива юридически лица, които не са членове към съществуващи туристически сдружения, защото не всички регистрирани туроператори са членове на двете организации. И съответно не всички хотелиери са членове. В този смисъл ние може да подкрепим предложението на н.п. Славов.
  ИРИНА НАЙДЕНОВА – председател на Контролната комисия на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти.
  Когато в една такава структура се създава възможност за членуване и на юридически лица, тежестта на гласа на юридическото лице спрямо тежестта на едно сдружение, еднаква ли ще бъде? Тоест, ние смятаме, че обединенията трябва да говорят за бранша, а не единичната структура.
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Напълно съм съгласен с вашата теза. Това е един добър въпрос. В случая как би се тълкувало при едно гласуване, примерно едно юридическо лице с едно сдружение.
  Госпожо Иванова.
  МАРИЯН ИВАНОВА: Специално начина по който ще се извършва гласуването, тези въпроси могат и ще бъдат разписани в уставите на съответните организации. Уставите са под контрола на министъра. Самото приемане се одобрява най-накрая от него, всичките промени и т.н. Така че в този смисъл в устава ще намери място това, кой с каква тежест ще бъде гласа.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Моето лично мнение е, че съответно ако се остави възможността само и юридически лица да участват в този орган за управление на туристическия район има опасност да бъдат раздробени доста юридически лица, които със своето си желание, без дори и конкретна дейност, да имат право да участват в управлението на туристическия район. Така че аз лично бих се въздържал от подкрепата на колегите. Ако нямате съответно и други процедурни предложения за отлагане на текста, предлагам да гласуваме.
  Заповядайте господин Славов.
  НЕДЯЛКО СЛАВОВ: Аз също предлагам да отложим текста. И да чуем мнението на министъра или на зам.-министъра може би на следващото заседание. Така или иначе остана текста на чл.3, който трябва да гласуваме. Нека да отложим и това наше предложение за следващото заседание на Комисията.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Благодаря ви. Предлагам на гласуване конкретната процедура от колегата Славов.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се единодушно.
  Отлагаме приемането и разглеждането на чл.17 за следващото заседание на Икономическата комисия, когато ще чуем и мнението на политическото ръководство.
  Преминаваме към чл. 18, чл.19, чл.20, чл.21 и чл.22. За тях няма постъпили предложения от народни представители. Няма и редакционни бележки от работната група.
  Моля за вашето становище и въпроси от чл. 18 до чл.22 включително. Няма.
  Подлагам на гласуване чл. 18 до чл.22 по вносител.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 15 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстовете от чл.18 до чл.22 са приети единодушно.
  Чл.23. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.23. Виждате технически, редакционни промени.
  Изказвания, въпроси? Няма.
  Подлагам на гласуване чл.23.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 15 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Подкрепя се единодушно. Член 23 е приет.
  Чл.24. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.24. Виждате колеги направените редакционни промени с наклонен шрифт. Запознайте се с тях. Чисто технически са редакциите. Ако няма мнения и въпроси.
  Подлагам на гласуване чл.24 по редакцията на работната група.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 15 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема чл.24.
  Чл. 25 Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.25.
  Чл.26. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.26.
  Няма промени по същество, а чисто редакционно.
  Чл. 27. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.27.
  Колеги, подлагам на гласуване текстовете от чл.25 до чл.27 по предложените редакционни текстове на работната група.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 15 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат чл.25 до чл.27.
  Чл.28. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.28.
  Виждате промяната.
  Чл.29. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.29.
  Виждате редакционните промени, кои са нанесени в доклада.
  Чл.30. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.30.
  Няма предложения от народни представители. С редакционни промени е.
  Така че подлагам на гласуване членове 28 до чл.30 включително по внесените редакции от работната група по вносител.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 15 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат чл.28 до чл.30.
  Чл.31, чл.32 са подкрепени по вносител.
  Чл.33. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.33.
  Редакциите са технически.
  Чл.34, чл.35, чл.36, чл.37, чл.38, чл.39 до чл.40.
  Колеги, предлагам, ако няма въпроси, който е за, моля да гласува.
  Гласували 15 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  Чл.41, чл.42 няма постъпили предложения. Работната група подкрепя текста на вносителя.
  Предлагам да гласуваме чл.41 до чл.42. включително.
  Който е за, моля да гласува.
  Единодушно се подкрепят.
  Раздел трети
  Бюджет
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел трети.
  Колеги, нека да гласуваме текста на раздела.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се подкрепя.
  Чл.43. Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.43.
  Колеги, да гласуваме чл.43.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 15 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат чл.43.
  Раздел ІV
  Прекратяване и ликвидация на общинска организация на туристически район.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел четвърти.
  Колеги, аз предлагам в раздел четвърти да бъде изписан изцяло, да не бъде изписан с такова съкращение.
  Тъй като законодателно било по-удобно технически да бъде със съкращение, да го оставим по вносител, наименованието на раздел ІV – Прекратяване и ликвидация на ОУТР, което е общинска организация на туристическия район.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 15 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Подкрепя се единодушно наименованието на раздел ІV по вносител.
  Чл.44, чл.45 няма постъпили предложения.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.44 и чл.45.
  Господин Димитров има въпрос. Заповядайте господин Димитров.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Бихте ли ми казали по чл.44 организацията за управление на туристическия район може да бъде прекратена, по решение на общото събрание, взето с мнозинство от две трети от гласовете на всички членове. Ако не могат да ги съберат няма да се прекрати ли? Тъй като тя не функционира, очевидно не ги интересува дали я има. Кой ги мотивира да се съберат и то две трети, за да прекратят.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Това е добър въпрос, господин Димитров. Моля да отговорите госпожо Иванова.
  МАРИЯ ИВАНОВА: Дадената организация се създава с цел да функционира. В смисъл не се създава, за да бъде прекратена. И ако една малка част от нейните членове решат, че трябва по някакъв начин да саботират нейната дейност, идеята на две трети е всъщност по-голямата част да се разшири, че тя е вече безсмислена и че следва нейното прекратяване. Не случайно е избран този подход. Такъв е подхода и в Търговския закон по отношение на всички търговски дружества. Според нас текста е коректен.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Въпросът ми е съвсем добронамерен. Те не се събират. Не ги интересува. Някой трябва да може да я прекрати.
  МАРИЯ ИВАНОВА: Тези които не се събират има процедура за изключване на тези членове. Вие искате да кажете за цялата организация, когато тя вече не функционира.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Не е ли по-разумно да бъде две трети от присъствалите членове на общото събрание?
  Господин Димитров, вие имате ли някакво конкретно предложение или само въпрос. За съжаление по-голяма част от асоциациите си тръгнаха. Те биха дали може би конструктивно предложение. Но не виждам от никъде някакви предложения. И затова колеги, нека да отложим чл.44. Да помислим до следващото заседание и да предложим конкретна редакция на чл.44.
  Правя процедурно предложеине за отлагане разглеждането на чл.44 за следващото заседание.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 15 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се единодушно. Член 44 е отложен за следващо гласуване на заседание на Икономическата комисия.
  Чл.45 предлагам да гласуваме.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема чл. 45.
  Раздел V
  Контрол
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел пети.
  Колеги, да гласуваме наименованието на раздел V.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема наименованието на раздел V.
  Чл.46 Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.46.
  Моля да гласуваме чл.46.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема чл.46.
  Глава четвърта
  Туристически сдружения
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименование на глава четвърта.
  Който е за наименованието на глава четвърта, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема глава четвърта – Туристически сдружения, наименованието е прието.
  Чл.47, чл.48, чл.49 имате ли въпроси, предложения? Няма.
  Подлагам на гласуване чл.47, чл.48 и чл.49 по вносител.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Чл.50. Има редакционно предложение от работната група, която по принцип подкрепя текста на вносителя. Виждате редакциите на чл.50.
  Въпроси, изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване чл.50.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема чл.50.
  Чл.51 Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и има редакционни промени. Виждате ги за чл.51.
  Чл.52. Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.52.
  Чл.53, чл.54, чл.55 и чл.56 са подкрепени от работната група. Няма постъпили предложения от народни представители.
  Въпроси, мнения, изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване текстовете от чл.51 до чл.56 включително по доклада, който ви е представен.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се подкрепя.
  Глава пета
  Туристически информационни центрове, национална мрежа на туристическите информационни центрове
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименование на глава пета.
  Колеги, нека да гласуваме наименованието на глава пета.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема наименованието на глава пета.
  Чл.57. Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.57.
  По чл. 58. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.58.
  Моля да разгледате редакционните предложения. Ако няма въпроси и изказвания да гласуваме ан блок чл.57 и чл.58 по предложените текстове.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се подкрепя чл.57 и чл.58.
  Глава шеста
  Финансово подпомагане и развитие на туризма
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименование на глава шеста.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се подкрепя. Глава шеста е приета като наименование.
  Чл.59, чл.60.
  О чл.60 Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.60.
  Виждате редакционните промени с наклонен шрифт.
  Предложения и въпроси? Няма.
  Предлагам на гласуване чл.59 и чл.60 по предложения ни доклад.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приети са чл.59 и чл.60.
  Глава седма
  Туроператорска и туристическа агентска дейност.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава седма
  Нека да гласуваме и наименованието на раздел І.
  Условия и ред за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност.
  Колеги, предложения има ли? Няма.
  Моля, да гласуваме наименованието на глава седма и наименованието на раздел І от същата глава.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се подкрепя наименованията на глава седма и раздел І от глава седма.
  Чл.61. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.61.
  Колеги, виждам че има желание за изказване по чл.61.
  Преди това господин Петър Димитров има въпрос по член 61. Заповядайте господин Димитров.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви господин Червенкондев. Ал.2 т.3 има персонал с изискуемото образование, стаж, езикова квалификация и помещения за извършване на дейността. Кой ги определя тези неща?
  МАРИЯ ИВАНОВА: Малко по-нататък в текста има член, който казва, че тези изисквания по отношение на персонала за неговото образование, стаж и езикова квалификация, както и към самото помещение се разписват в наредба. В момента също така стоят нещата в действащия Закон за туризма. Отново тези изисквания ги има и са посочени в наредба.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Ако това по-нататък е уточнено и ще се прави през наредба, аз предлагам в дух на реализъм изискването за стаж да отпадне по една проста причина. Преди да влезем в кризата, ние бяхме опрели до там, че да няма откъде да съберем кадри. Никакви кадри. И водехме преговори да внасяме отнякъде, тъй като няма. Сега тук ще вкараме изискване за стаж. Те няма да могат да работят. Това не е реално.
  ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Това е нашето предложение също.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: В интерес на истината предложението има своя резон, както и текста на вносителя. Естествено, за да получим един добър туристически продукт от туроператорска и туристическа агентска дейност, ние трябва да имаме квалифициран персонал, който да предлага тази услуга и тази дейност. И тя да бъде качествена, че да бъдем конкурентоспособни. Но ако поставим наистина въпроса, някакви по-сериозни изисквания за този стаж на тези хора, които ще правят тази туристическа агентска дейност, ние може да рискуваме така, че да останат само няколко фирми и да няма предлагане.
  Госпожо Иванова заповядайте.
  МАРИЯ ИВАНОВА: Аз само ще кажа, че към момента по действащата наредба става дума за лицето, което е натоварено с функции по управление на дейността. То може да съвпада със съответния изпълнителен директор или управител, може и да не съвпада. Тоест, може да е наето. В действащата наредба е разписано, че когато това лице е завършило само средно образование, стажа които се изисква към момента е 7 години. Ако е висше образование, без значение в каква област е 5 години и ако е висше образование туризъм е три години.
  Ние на този етап не сме мислили, дали в бъдещата наредба ще разпишем същите условия за стаж. Но по принцип сме на мнение, че за нас стажа все пак е важен от гледна точка на това, че за да започнеш една такава отговорна дейност, поне малко трябва да си постажувал в друга фирма, за да отвориш своя със същия предмет на дейност. И то от гледна точка именно на това, да не сме свидетели на определени събития.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Заповядайте от Туристическата асоциация.
  РЕПЛИКА: Напълно подкрепям Мария. Но тук става въпрос, че не е изяснено, дали става въпрос изобщо за персонал или за ръководене, от тази гледна точка. Щом се отнася за ръководен персонал, ние сме съгласни, че трябва да има стаж. Но когато говорим изобщо за персонал, тогава би трябвало да отпадне думичката стаж.
  МАРИЯ ИВАНОВА: Или поне да се регламентира.
  РЕПЛИКА: Абсолютно в подкрепа на това, което се каза тук, става дума за персонал, което според мен изключва ръководни длъжности. Ако така се възприема това изискване, къде започват работа младите специалисти завършили туризъм? Те нямат стаж очевидно.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Госпожо Иванова, в тази наредба не можете ли да ги уточните всичките тези детайли, съответно тази наредба подлежи и на обществено обсъждане и съответно и за съдебен контрол.
  МАРИЯ ИВАНОВА: Вероятно употребата на думата персонал може би, с оглед това което казаха колегите тук, сигурно е не съвсем точна. Но наистина идеята е била да възпроизведем сегашното положение. Тоест и в действащата наредба изискването е само към лицето натоварено с функции по управление на дейността, а не изобщо към целия персонал.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Предлагате ли нещо редакционно, което да уточни това, което сте искали конкретно да напишете? Или да дам думата на колегата Димитров да предложи конкретно.
  Заповядайте господин Петър Димитров.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Ако мотива е само този, че мениджърите трябва да имат стаж, тогава има ръководен персонал. Но аз и в това не съм сигурен, че е точно така, тъй като виждате че има диверсификация на бизнеса. И примерно сега се сещам, хора с успехи в нефтения бизнес се впускат в туристическия бранш и ние искаме те да имат три години стаж. Това няма да стане.
  Защо слагаме едни препятствия, които не ни вършат работа. Той да работи, да има продукт, работни места, иначе това е бюрократичен подход. Но ви казвам, ако е само за мениджъри, да добавим ръководен персонал и да приключим.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Заповядайте господин Иванов.
  ИВАН ИВАНОВ: Господин председател, повече от ясно е, че ако в т.3 на ал.2 се запази началото на текста има персонал, тогава трябва да остане “само с изискуемото образование, езикова квалификация и помещение за извършване на дейността”. Не може при запазване на думата персонал, да се изисква стаж.
  Госпожа Иванова може да каже, къде по-горе, ако счита че е необходимо за човека, който ръководи, представлява туроператора, да се изисква той да бъде с определен стаж. Или това може да се запише в съответната наредба. Но ние не можем да гласуваме целия персонал да бъде със стаж. Как да се натрупа този стаж, като се изисква за да влезеш да имаш определен стаж. Къде да го получи той този стаж?
  ИВОНА АВРАМОВА: В същност, бихме искали да добавим и нова точка в глава VІІ раздел І.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Госпожо няма да може да предложите нова точка.
  ИВОНА АВРАМОВА: Тя е много важна.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Имахте достатъчно време да предложите тези нови точки. В момента ние коментираме само редакционни промени. Така че господин Иванов, аз съм съгласен, наистина стаж е необходим, но така както е записано, излиза, че целия персонал, който е в тази туроператорска и туристическа агентска фирма трябва да бъде със стаж. За мен е много по-важно да има изискуемото образование. В това образование и езикова подготовка, той трябва да си е научил основните правила в туризма и в бизнеса и да знае добре езици. Стажа според мен е прекалено стеснително условие.
  Къде е риска според вас и защо държите да има стаж? Да, знаем какво се случи на туроператорския пазар. Тези агенти които фалираха и съответно туристи, които останаха в чужбина не прибрани. Считате ли, че това е условие, което в момента ще намали риска.
  Заповядайте госпожо Иванова.
  МАРИЯ ИВАНОВА: Аз пак казвам, базирайки се на сегашния опит, текстовете в момента и в действащия закон звучат по същия начин. Наредбата която е разписана звучи по начина по който в чл.64 е разписана. И там в нея са посочени към кои лица от персонал, закона има изискване за стаж? Изискванията за местоположението и съответно за образованието и езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде нает се посочват в наредба. Тоест в Наредбата се ограничават тези лица, за които ние конкретно имаме предложение да имат стаж.
  Освен това по отношение на туристическата агентска дейност, там когато става дума за продажба на самолетни билети, колегите могат по-добре да обяснят от мен, се изисква притежаване на сертификат. В определена степен и за тези лица не могат, без да имат определен опит да започнат да продават билети. До този момент е било така.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Изискуемото образование какво трябва да бъде? Може ли един човек, който в момента има образование, а няма стаж да осъществява тази дейност? Тоест, да бъде служител в такава агенция? След това което вие казвате наистина в една наредба, в един подзаконов нормативен акт можете там да разработите на кой какви сертификати са необходими въобще. Но в закона мисля, че трябва да бъдем в по-синтетично ниво.
  Колеги, аз считам, че наистина ако имаме изискуемото образование за персонала е достатъчно, за да функционира една такава фирма. Кажете вие допълнително.
  МАРИЯ ИВАНОВА: В този смисъл тогава, ако от тук отпадне за персонала стажа, една нова точка да създадем за лицето натоварено с функции по управление. Защото мисля, че там е добре това лице да има стаж. Или да ги разграничим.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Госпожо Иванова, аз доколкото чета в т.3 пише само за персонала.
  МАРИЯ ИВАНОВА: Аз нали това казах, че основното изискване за стаж е към лицето натоварено с функции по управление Ако искате изрично да го добавим към тази точка, че за лицето с функции по управление се изисква и стаж, който също ще бъде посочен в Наредбата.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Съгласен съм с вашето предложение. Наистина управителят или лицето, което ще осъществява управлението на тази туристическа фирма трябва да има необходимия стаж, опит, квалификация, сертификати, за него да. Но съответно той да си подбере един пълен екип с образование и стаж, наистина поставяме много трудни условия в конкретния случай. Но този който носи отговорността и управлява, трябва да бъде с необходимия стаж посочен в наредбата.
  Други мнения колеги? Господин Димитров заповядайте. Вие поставихте въпроса за изисквания към мениджърите и аз ви връщам към един друг род изисквания. Тук искаме образование, стаж, езикова квалификация. Ако той е ръководил фалирало дружество, което има задължения, какво правим? Ако оставим вратата отворена за длъжници, които са ги пускали в ямата едно време, а искаме той да има езикова подготовка. Остап Бендер е бил добре с езиците.
  Предлагам в пета точка да вкараме изисквания, ако искате за ръководния персонал и за стаж да кажем, но да добавим, да не е бил ръководител на дружество, което има непокрити задължения или съдружник да е бил в такова дружество.
  ИВОНА АВРАМОВА: Аз точно това имах предвид, като казах, че предлагаме нова точка към чл.2, точно касаещо това, което вие казахте. Ако искате може да го предоставим този текст. Това имах предвид.
  МАРИЯ ИВАНОВА: В следващ член по надолу, чл.63, когато те подават документи за кандидатстване, има една т.8, която казва, че той е длъжен да представи декларация, че не е свързано лице с търговец, на когото е заличена регистрацията за извършване на туроператорска или туристическа дейност, че не е бил търговец обявен в несъстоятелност или не му е отказана регистрация. Мисля че в известна степен се покрива предложението на господин Димитров с тази декларация, която те трябва да представят.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Мисля че е така господин Димитров.
  Колеги, нека конструктивно да предложа следното. В чл.61 да направим необходимите редакционни промени, които са свързани с това, че думата “стаж” трябва да отпадне за персонала и да въведем допълнително изискване за лицето, което ще осъществява управление на дейността на тази туроператорска или туристическа агентска фирма и да подложим на гласуване окончателната редакция на чл. 61 в следващото заседание на Комисията.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Очаквам до следващото заседание да направим необходимите коректни текстове.
  Чл.62. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.62.
  Виждате колеги предложената редакция на чл.62.
  ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Извинявайте, че малко късно се включих. Но нашето предложение е да се регламентира срока на предоставяне на услуги на територията на Република България. Тоест, да се каже, че когато се предоставят услуги в период надхвърлящ 183 дни, а това са шест месеца в рамките на една календарна година, лицата следва да се установят вторично на територията на страната, за целите на данъчното облагане.
  Имаме предвид това, че действително много фирми от страните на Европейския съюз могат да дойдат тук в рамките на до шест месеца, грубо казано да правят каквото си искат и след това да изчезнат. С което практически натоварват и страната ни и в крайна сметка държавата ни не печели от тяхната дейност. Тоест, също така това според нас е някакъв вид превенция за такива фирми фантоми с чуждестранна регистрация. Тоест, да се знае, че когато някой работи по-дълъг период от време на територията на страната, подлежи на същите онези мерки, които важат и за български юридически субекти.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Това няма ли да се счита за прекалено ограничително условие? Къде има практика в момента българските туристически фирми и туроператорски фирми да се изискват шест месеца, за да уведомят конкретна страна спрямо тяхното законодателство.
  ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: За съжаление нямаме особено богата практика в това отношение. Но аз не мисля, че това влиза в противоречие на европейските директиви. Казвам, когато все пак имаме някакъв ограничителен срок.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Наистина в момента бихме ограничили чуждестранни фирми, които да са фантоми, но ние поставяме условие български фирми фантоми да се появят, което е по-лесно, с капитал от 2 лв., с допълнителните лицензии. Нека госпожа Мария Иванова да вземе отношение.
  МАРИЯ ИВАНОВА: Този въпрос конкретно е обсъждан и в Министерството. Ние имаме компетентна дирекция специално по Закона за дейностите по предоставяне на услуги и респективно транспонираната в него директива за свободното предоставяне на услуги. Техническа хармонизация се нарича. И от тях имахме изрично становище, че подобно ограничение би противоречило на директивата и затова Министерството не е подкрепило това предложение.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Други мнения има ли колеги? Няма.
  Подлагам на гласуване чл.62, ако няма предложения по неговата редакция. Подлагам на гласуване чл.62, така както е по вносител с редакционните промени.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 13 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Двама.
  Приема се текста на чл.62 по вносител.
  Чл.63. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.63.
  Той е доста обширен, така че колеги давам време да се запознаем с него и направените редакционни промени.
  От нашите гости отношение.
  ИВОНА АВРАМОВА: В т.5 отново се появява стажа, като е ограничаващо относно персонала. Ако се промени в предишния член, логично е и от тук да отпадне.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Аз си мисля, че тук бихте моли да го преглътнете, тъй като това е справка за фактическото състояние. Това не е изискване за осъществяване на дейност.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Напълно съм съгласен с колегата Димитров.
  Колеги, ако няма други становища, въпроси и предложения, предлагам на гласуване чл.63 така както е представен в доклада.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно чл.63 е приет.
  Чл.64. Работната група подкрепя текста на вносителя по чл.64.
  Чл.65. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.65.
  Моля, колеги да се запознаете с редакциите. Ако имате въпроси и становища да ги отбележим.
  Не виждам предложения и становища.
  Колеги предлагам на гласуване чл.64 и чл.65 по вносител и по доклада, който ни е представен.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно са приети.
  Чл.66. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.66.
  Виждате редакцията на чл.66, която е по вносител.
  Чл. 67. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.67.
  Това са препратки, които са направени от работната група, която е писала доклада.
  Колеги, ако няма въпроси, становища и отношение по чл.66 и чл.67, предлагам да ги гласуваме.
  Който е за текстовете на чл.66 и чл.67, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се подкрепят.
  Чл.68. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл.68, но предлага да се отхвърли, тъй като е отразен на систематичното му място в ал.5 на чл.65.
  Госпожа Иванова от Министерство на икономиката.
  МАРИЯ ИВАНОВА: Да, подкрепяме, наистина ал.5 го възпроизвежда на систематичното му място.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Колеги, нека да гласуваме отхвърлянето на чл.68, поради неговата промяна на систематичното му място.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се подкрепя.
  Чл.69. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.69, който става чл.68.
  Тъй като е доста обемен ще оставя време да се запознаете с него и с редакциите на работната група.
  Колеги, подлагам на гласуване чл.69, който става чл.68 по редакцията предложена от работната група и по вносител.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Чл.70. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.70, който става чл.69.
  Това са технически промени.
  Чл.71. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.71, който става чл.70.
  Нека да разгледаме тези два члена – чл.69 и чл.70 по новата номерация на доклада.
  Въпроси, предложения, становища? Няма.
  Подлагам на гласуване текстовете на членове 70, който става чл.69 и чл.71, който става чл.70.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  Чл.72. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл.72, който става чл.71.
  Чл.73. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.73, който става чл.72.
  Не виждам коментари и въпроси по чл.72 и чл.73, които стават чл.71 и чл.72.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  Чл.74. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.74, който става чл.73.
  Виждате редакцията на работната група.
  Чл.75. Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.75, който става чл.74.
  Чл.76. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.76, който става чл.75.
  Колеги, ако имате някакви коментари, въпроси, предложения? Няма.
  Подлагам на гласуване членове 74, 75 и 76, които стават съответно 73, 74 и 75.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  Чл.77. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.77, който става чл.76.
  Чл.78. Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.78, който става чл.77.
  Чл.79. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.79, който става чл.78.
  Въпроси, становища, предложения? Няма.
  Подлагам на гласуване членове 77, 78 и 79, които стават съответно 76, 77 и 78.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  Раздел ІІ
  Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел ІІ.
  Колеги, моля да гласуваме наименованието на раздел ІІ.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се подкрепя.
  Чл.80. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.80, който става чл.79.
  Предложения, становища, въпроси.
  Предлагам да гласуваме редакцията на чл.80, който става чл. 79 по представения доклад.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се подкрепя.
  Чл.81 има предложение на колегата Недялко Славов и група народни представители за предложение по чл.81 ал.1, да се създаде нова точка 14.
  Колега Славов, бихте ли представили предложението.
  НЕДЯЛКО СЛАВОВ: Съвсем накратко. Това е една допълнителна информация, която туроператора и турагента предоставя на потребителите на туристически услуги. Като всъщност възниква задължението да предостави тази информация в случаите, които са изброени в т.14.
  Искам да кажа на колегите, че според нас е по-добре тази точка да бъде в чл.81, а не в чл.87, както е по законопроекта приет на първо четене. Всъщност в чл.87 заличаваме абсолютно идентичен текст и го преместваме в чл.81.
  ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Смятам, че това е систематичното място. Подкрепям.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Колеги, други предложения? Няма. Работната група също е подкрепила предложението на колегата Славов и група народни представители.
  Така че предлагам да гласуваме чл.81, който става чл.80, с включено предложението и на колегата Славов и по вносител.
  Колеги, който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема чл.81, който става чл.80.
  Чл.82. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.82, който става чл.81.
  Чл.83. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл.83, който става чл.82.
  Чл.83, който става чл.82 е по-обемен. Те са препратки.
  Колеги, нека да гласуваме текстовете на вносителя за чл.82 и чл.83, които стават съответно чл.81 и чл.82 по доклада.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се подкрепя.
  Чл.84. Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.84, който става чл.83.
  Чл.85. Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.85, който става чл.84.
  Чл.86. Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.86, който става чл.85.
  Колеги, нека да гласуваме текстовете на чл. 84 до чл.86, които стават съответно чл.83 до чл.85.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се подкрепят.
  За чл.87 има предложение от колегата Славов, който защити преди малко ал.1 т.5 да се заличи.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.87, който става чл.86.
  Колеги, виждате редакцията.
  Предлагам да гласуваме чл.87, който става чл.86 с включено предложението на колегата Славов и народни представители.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се подкрепя.
  Чл.88. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.88, който става чл.87.
  Чл.89. Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.89, който става чл.88.
  Чл.90. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл.90, който става чл.89.
  Чл.91. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.91, който става чл.90.
  Чл.92. Работната група подкрепя текста на вносителя, който става чл.91.
  Колеги, нека да спрем до тук.
  Предложения, въпроси? Няма.
  Нека да гласуваме колеги членове от чл. 88 до чл.92, които съответно стават от чл.87 до чл.91.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се подкрепя.
  Чл.93. Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.93, който става чл.92.
  Чл.94. Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.94, който става чл.93.
  Чл. 95. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.95, който става чл.94.
  Чл. 96. Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.96, който става чл.95.
  От чл.93 до чл.96, които стават съответно чл.92 до чл.95.
  Не виждам желание за изказване.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се подкрепя.
  Чл.97 има предложение от колегата Недялко Славов и група народни представители.
  В чл.97 думата “раздел”, да се замени със “закон”.
  Работната група подкрепя предложението. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.97, който става чл.96.
  Виждате колеги, предложението е отразено. Становища, въпроси няма.
  Предлагам да гласуваме чл.97, който става чл.96 по предложената редакция.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се подкрепя.
  Раздел ІІІ
  Застраховка “Отговорност на туроператора”
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименование на раздел ІІІ.
  Колеги, нека да гласуваме раздел ІІІ наименованието му.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Чл.98. Предложение от н.п. Недялко Славов и група народни представители.
  Чл.98 ал.2 числото “60” да се замени със “седем”.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.98, който става чл.97.
  Виждате изписаните редакции колеги. Заповядайте колега Славов.
  НЕДЯЛКО СЛАВОВ: В същност предлаганата промяна предвижда съкращаване на срока, в който новорегистрираните туроператори и турагенти трябва да предоставят информация за сключена задължителна застраховка пред министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Сега предвидения срок е 60 дни, а ние предлагаме да се замени със седем с цел да намалим възможностите за неприятните случаи, на които сме свидетели от последните години.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Благодаря колега Славов. От Министерство на икономиката становище.
  МАРИЯ ИВАНОВА: Аз мисля, че предложението е много коректно, защото и по действащата наредба е така. Явно ние сме допуснали някаква техническа грешка при представянето на законопроекта. А е и нормално, след като е изискване да започне дейността да има застраховка, възможно най-бързо да бъде представена.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Колеги, виждате предложението е отразено в чл.98, който става чл.97.
  Предлагам да гласуваме чл.98, който става чл.97 с отразено предложението на колегата Славов и по вносител.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема чл.98, който става чл.97 по доклада.
  Чл.99. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.99, който става чл.98.
  Виждате редакционните промени.
  Чл.100. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.100 който става чл.99.
  Чл.101. Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.101, който става чл.100.
  Чл.102. Работната група подкрепя по принцип текста на чл.102, който става чл.101.
  Чл.103. Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.103, който става чл.102.
  Чл.104. Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.104, който става чл.103.
  Чл.105. Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.105, който става чл.104.
  Чл.106. Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.106, който става чл.105.
  Чл.107. Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.107, който става чл.106.
  Чл.108. Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.108, който става чл.107.
  Чл.109. Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.109, който става чл.108.
  Чл.110. Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.110, който става чл.109.
  Колеги, предложения, становища? Няма.
  Подлагам на гласуване текстовете по вносител на чл.98 до чл.109 с преномерация, както е по доклад.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  Раздел ІV
  Мерки за гарантиране правата на хората с увреждания и хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІV
  Колеги, да гласуваме наименованието на раздел ІV
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  Чл.111. . Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.111, който става чл.110.
  Моля да гласуваме чл. 111, който става чл.110 по представената редакция.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Глава осма
  Хотелиерство и ресторантьорство
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава осма
  Нека да гласуваме наименованието на глава осма - Хотелиерство и ресторантьорство, което е подкрепено от работната група.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема наименованието на глава осма.
  Раздел І
  Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг.
  Има предложеине на колегата Славов и група народни представители
  От наименованието на раздел І думите “и кетъринг” да се заличат.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на раздел І - Хотелиерство и ресторантьорство.
  Колеги в глава осма – Хотелиерство и ресторантьорство и раздел І също е хотелиерство и ресторантьорство.
  Считате ли, че от юридическа гледна точка това е коректно, логическа най вече.
  От Министерство на икономиката как бихте коментирали?
  МАРИЯ ИВАНОВА: По отношение на раздел І бихме могли, за да бъде различно от главата, все пак може би условие и ред за извършване. По отношение на отпадане на кетъринга го подкрепяме.
  ПРЕДС. ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Колеги, има още какво да се желае по този закон. Предлагам да приключим до Глава осма на днешното заседание. И на следващото заседание да помислим за раздел І и за отложените четири члена досега. Да продължим на следващото заседание.
  Закривам днешното заседание до следващото редовно заседание. А ако е необходимо ще има извънредно.
  Благодаря.

  (Закрито в 16.20 часа)


  ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА:
  Диан Червенкондев


  Стенограф:
  Силвия Михайлова
  (82 518)
  Форма за търсене
  Ключова дума