Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
23/01/2013
  1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 202-01-82, внесен от Министерски съвет на 27 ноември 2012 г. -- за първо четене.
  2. Обсъждане и приемане на законопроект за запасите от нефт и нефтопродукти, № 202-01-55, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2012 г. -- за второ четене.
  3. Разни.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
  П Р О Т О К О Л
  № 3


  На 23 януари 2013 година, (сряда) от 14.00 часа в зала „Запад”, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
  Заседанието се проведе при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 202-01-82, внесен от Министерски съвет на 27 ноември 2012 г. -- за първо четене.
  2. Обсъждане и приемане на законопроект за запасите от нефт и нефтопродукти, № 202-01-55, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2012 г. -- за второ четене.
  3. Разни.

  Заседанието на Комисията бе открито в 15.00 часа и ръководено от господин Мартин Димитров – председател на комисията.

  Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.

  * * *

  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги, уважаеми гости, имаме кворум и може да започнем днешното заседание.

  Предлагам Ви следния ДНЕВЕН РЕД:
  1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 202-01-82, внесен от Министерски съвет на 27 ноември 2012 г. -- за първо четене.
  2. Обсъждане и приемане на законопроект за запасите от нефт и нефтопродукти, № 202-01-55, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2012 г. -- за второ четене.
  3. Разни.
  Колеги, по този дневен ред имате ли предложения? Няма.
  Който е „за“, моля да гласува.
  Единодушно се приема.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.

  По първа точка наши гости са:
  от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма -- Евгения Харитонова – заместник-министър и Валентина Илиева – началник на отдел в Дирекция “Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие”;
  от Министерство на регионалното развитие и благоустройство -- Десислава Йорданова – директор на Дирекция “Жилищна политика”, Маргарита Томова – държавен експерт в дирекция “Жилищна политика” и Виолета Ангелова – директор на Дирекция “Технически правила и норми”;
  от Агенция за устойчиво енергийно развитие -- Красимир Найденов – директор на Дирекция “Информация и анализи”;
  от Национално сдружение на общините -- Благой Станчев – парламентарен секретар;
  от Фонд “Енергийна ефективност и възобновяеми източници” -- Димитър Дуков – изпълнителен директор и Ренета Борисова;
  от Черноморски регионален енергиен център -- Люлин Радулов – директор;
  от ЕВН -- Първолета Шишкова и Цено Георгиев;
  от Енерго-Про ЕАД -- Пламен Стефанов – председател на УС, Димитър Вълчев – специалист “Енергийна ефективност” и Стефан Симеонов – старши експерт “Регулация”;
  от ЧЕЗ -- Мария Йовчева – ръководител направление “Правно” и Станислава Станчева – ръководител проект в отдел “Бизнес развитие”;
  от Български енергиен форум -- Иван Хиновски и Христо Казанджиев;
  от Българска ветроенергийна асоциация -- Биляна Лозанова и Марияна Янева;
  от Българска петролна и газова асоциация -- Светослав Бенчев и Мая Любенова;
  от Българска стопанска камара -- Кирил Желязков – главен директор;
  от Високотехнологични енергийни системи -- Валентина Узунова – председател и Цветко Шоков – заместник-председател.

  Колеги, макар че гласувахме дневния ред, правя процедурно предложение в началото да гласуваме обобщения законопроект за изменение и допълнение Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  Дали има съгласие за това.
  Който е „за“, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържал се? Няма.
  Приема се единодушно да бъде гласуван.
  Сега подлагам на гласуване общия проект на доклад за изменение и допълнение Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържал се? Няма.
  Единодушно се приема.

  Госпожо Харитонова, вие ли ще представите законопроекта? Заповядайте.
  ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА: Предложението на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност е разработено във връзка с необходимостта от транспониране на директива 31 от 2010 г. на Европейския съюз, относно енергийните характеристики на сградите.
  Още в началото бих искал да подчертая, че от 4 декември 2012 г. има нова директива за енергийната ефективност. Но нейните срокове са 2015 г. За транспониране на тази директива са 2015 г. В същото време този закон беше минал всички процедури на съгласуване и беше постъпил вече в Парламента за гледане. Затова Министерството ви моли и настоява да се разгледа и да се приеме този закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, който касае само сградите. А в последствие вече ние имаме достатъчно време, за да транспонираме и новата директива за енергийна ефективност.
  Насоката на този проект е постигане на целите на страната в областта на енергийната ефективност, намаляване потреблението на енергия и насърчаване подобряването на енергийните характеристики на сградите. Като основните моменти в законопроекта са следните.
  Разработване на национален пан за увеличаване на броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия, който ще включва националното определение и техническите показатели за сгради с близко до нулево потребление на енергия. Много модерна дума и много модерна цел. В периода на действие националните цели за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия, в зависимост от класификацията на видовете сгради, политиките и механизмите, в това число финансови за насърчаване изграждането на такива сгради.
  Вторият момент е в съответствие с изискванията за енергийна ефективност на сградите в България, което ще бъде удостоверявано с документ с единно наименование или по-точно сертификат за енергийните характеристики. Този сертификат ще бъде проектен за новостроящите сгради.
  Сертификата за енергийни характеристики ще се издава за всички сгради за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 500 кв. метра. Като от 9 юли 2015 г. посочения праг за издаване на сертификатите намалява на 250 кв. метра. Подчертавам, че става въпрос за сгради с обществено предназначение.
  Въвежда се изискване след реконструкция, основен ремонт или основно обновяване на сграда в експлоатация, енергийните характеристики на сградата или на ремонтираната част от нея, да са подобрени така, че да съответстват на минималните изисквания за енергийни характеристики. Разбира се, доколкото това технически е възможно и икономически е обосновано. Като същевременно бъде правена оценка по отношение на техническата и икономическата целесъобразност за използване на алтернативните високо ефективни системи.
  Всички сертификати за енергийни характеристики, които са издадени за съответната година, ще бъдат подлагани на проверка за достоверността на входящите данни на сградата и данните, които са посочени в сертификата, резултатите и направените препоръки. За гарантиране на качествено и достоверно обследване и сертифициране се предвижда квалификацията за консултанти по енергийна ефективност да се раздели на две нива. Като удостоверението за вписване в регистъра на Агенцията за устойчиво енергийно развитие ще се подновява на всеки три години, след успешно положен изпит. Това е всъщност едно резюме на предложението на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност.
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря госпожо Харитонова за стегнатото и добре структурирано изложение.
  От останалите гости, кой желае думата.
  Народните представители въпроси, изказвания.
  Заповядайте госпожо.
  ВАЛЕНТИНА УЗУНОВА – председател на Асоциация високотехнологични енергийни системи
  Ние внесохме предложение, становище до ръководството на Комисията.
  Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-председател, моля да се съобразите с нашето становище, тъй като в него сме изтъкнали това, че предложения законопроект има сериозно разминаване в основни моменти, които са споменати като задължение за нашата държава в директивата за енергийни характеристики, а в същото време не са отразени в ЗИД на Закона за енергийна ефективност.
  Един от сериозните мотиви е това, че ни се предлага новия сертификат за проект на енергийни характеристики, а в същото време в директивата се казва, че този сертификат може да се издава само до завършване на строежа на сградата. Това значи, че ние, ако приемем в този вид този сертификат, както и досега всички заинтересовани лица, граждани, институции, фирми ще получават един документ с невярно съдържание, дотолкова доколкото един сертификат за енергийни характеристики трябва да е верен с отразени в него верни данни. Това дали един проект в строителството ще бъде изпълнен знаете, че той е изпълнен по проектни данни само в идеалния вариант, ако наистина няма никаква промяна в материали, в архитектурни решения и в нови инсталационни решения.
  В по-голямата си част държавите членки в момента, към момента на завършване на сградите и след завършване на сградите на новото строителство приемат два сертификата. Тъй като сертификатите за проектни данни и по директива са пожелателни и само в определени случаи на сделки, затова сертификатите са два. Или на проектни данни и при ново завършено строителство. Това ни е един от основните мотиви.
  Вторият много основен мотив е, че досега действащия Закон за енергийна ефективност и предхождащия го закон бяха изградени въз основа на един редактиран и грешно преведен текст на директивата за енергийни характеристики. След петгодишна борба като обществена организация, ние успяхме да променим вече в новата директива, в която същите грешки бяха допуснати в превода, успяхме да променим тези понятия. А именно това е понятието сертификат за енергийни характеристики. Сертифициране за енергийна ефективност, което още в чл.13 фигурира в ЗИД на ЗЕЕ, който ви се предлага в момента. В промяната на директивата това вече всъщност енергийно сертифициране или сертифициране за енергийни характеристики. Това са много основни моменти.
  Също така в чл.17 има промяна в превода на директивата, който не е отразен от работната група и съответно от експертите, които са давали становища по закона. А именно че сертифицирането на сградите, инспекцията на котлите и на климатичните системи се прави по независим начин от квалифицирани и/или акредитирани специалисти, които в следващите текстове на директивата трябва да са или самонаети лица или лица наети в публични или частни компании или дружества. Това значи, че предложения ни текст противоречи в два пункта. Единият пункт, че ние не сме изпълнили изискването на директивата. Говоря за старата и сега новата директива, че този вид услуги се извършват по независим начин. Няма тълкуване на въпроса какво значи независим начин.
  Второто, много основно нещо е, че ни се предлага втора степен да има на консултант по енергийна ефективност, който ще извършва сертифицирането на сгради, които са пета категория.
  Това не може да стане по този начин формулирано в ЗИД на ЗЕЕ, тъй като противоречи на този текст, който ви споменах по чл.17, че трябва да бъдат самонаети лица или както беше в предходната директива еднолични търговци, публични или частни дружества.
  Също така трябва да има уеднаквяване на понятията. Понятията, които се предлагат и които съществуват в Закона за енергийна ефективност не отговарят на дефинициите и определенията, които се дават в директивите.
  Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: И аз благодаря на госпожа Узунова. Предлагам госпожо Харитонова, вие имате квалифицирания екип в Министерството, дали сме в писмен вид тези предложения, да ги прегледате внимателно. Няма смисъл веднага да отговаряте, тъй като е сложна материята. Трябва да се види точно дали е коректен превода на директивата, дали има някакво отклонение. Предлагам ви за следващото четене на законопроекта, вие и вашия екип да имате готовност, ако нещо трябва да се промени да може да реагираме. Ако приемате този подход.
  ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА: Благодаря.
  Все пак наистина ни трябва време, защото аз сега започнах да го чета. Не мога да коментирам забележките, които ги прави Асоциацията за високо технологични енергийни системи. Трябва да ги видим. Не съм сигурна, дали всички забележки са приемливи или напротив. Дайте ни малко време.
  Благодаря.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Разбира се, тези идеи, които биха подобрили закона, с общи усилия да се опитаме да ги приемем, предлагам госпожо Харитонова.
  ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА: Разбира се.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Други колеги или гости, които желаят думата. Заповядайте господине.
  ЛЮБЕН МАШКИН – председател на Българския национален комитет по промишлена енергетика
  Добър ден уважаеми господин председател, госпожо заместник-министър, колеги, Българският национален комитет по промишлена енергетика е сдружение с нестопанска цел. Създадено е през 1996 г., с цел да подпомага провеждането на политиката по енергийна ефективност в индустрията. Изхождайки от тази позиция, бих искал да разкрия няколко важни момента, да кажа няколко неща, които фактически се губят в изграждането на нормативната база.
  Нашият комитет беше един от тези, които създадоха нормативната база в областта на енергийната ефективност. В първите закони, в първите наредби Комитета участваше активно. Сега в последно време не участва, защото нещата се концентрираха в Министерството и ни елиминираха от участие в изграждането на нормативната база.
  Какво искам да кажа. Ние продължаваме да вървим малко наопаки. Ние правим Закон за енергийна ефективност, правим промени в закона и т.н., но все още нямаме стратегия за енергийна ефективност. За съжаление тази стратегия беше заложена в закона да се прави и вече не мога да кажа колко време, отлежава стратегията в Министерството, без да се дава никакъв ход на нейното крайно завършване.
  Стратегията за енергийна ефективност е първичното, а Закона е този, който създава условията за реализиране целите на стратегията, а ние ги нямаме. И си пишем неща като преписваме нормативната база на Европейския съюз. Това трябва да става. Но какво пишем ние, което е свързано със спецификата на нашата икономика? И какво ние правим, за да отразим в цялата тази материя, която ни се подава от директивите, да отразим спецификата на нашата икономика.
  Каква е спецификата? Ние всички знаем, че нашата икономика е болна по отношение нивото на енергийната ефективност. Енергийната ефективност е заболяване на нашата икономика, ниската енергийна ефективност. Какво правим ние, в нашата нормативна база, за да разкрием причините за тази ниска енергийна ефективност? Нищо. Това което заляга в нормативната база всичкото е механизми за притискане, бюрократични форми за провеждане на политика. Ние няма да решим въпросите с енергийната ефективност само с национални програми по енергийна ефективност, с планове за действия, със санкции, ако щете и с контрол. Какво правим ние да помогнем на предприятието? Нищо.
  Ние преди две години по линията на Комитета се опитахме да помогнем на предприятията, като провеждахме курсове за обучение на специалистите от предприятията, по отношение мениджмънта на енергийната ефективност в предприятието. Изключителен интерес имаше. Хора които участваха казваха: “От това имаме нужда”.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Господине, много ни е ценно вашето изказване, но ако имате конкретни предложения ще бъде още по-полезно. Заповядайте.
  ЛЮБЕН МАШКИН: Конкретното предложение ще го кажа накрая. Само още две минути. Ясно е, че много неща могат да се кажат, но аз казвам кои са трудностите, кое липсва. Защото сега всъщност в мотивите, които госпожа Харитонова прочете, пише че се правят промените във връзка с новата директива. Но има много други промени, които нямат връзка с директивата. И да не ги цитирам. Защо правят тези промени, а не правим други промени? Значи има нещо избирателно, което пак не е добре. Не искам да конкретизирам. Като кажа последно накрая предложението, ще видите каква ми е идеята.
  Никъде в нормативната база няма дума за мениджмънта на енергийната ефективност в крайното енергопотребление. А там се крият всичките неща. От там идва ниската енергийна ефективност, от непознанието, от настройката на мисленето на хората. В това отношение не правим нищо. Това трябва да го включим в нормативната база, ако искаме да имаме някакви успехи. Много добре е развито подробно кой не може, какво, защо и т.н. Но никъде няма дума за тези, които ще правят контрол на обследванията. Какви са изискванията към тях? Към тях трябва да има по-големи изисквания. Защото контрол може да прави този, който знае повече от другия. Това са все слабости. Не е въпроса да ги излагам. Аз много неща мога да изложа. Конкретни неща има в закона.
  Аз съм писал много становища и мога да подработя, но не съм написал предложение сега и го казвам честно. Защото системата, която сега е възприета в Министерството, пиша аз до министъра предложение. Отива до зам.-министъра. Зам.-министърът ги дава на директора по енергийна ефективност и там умират. Затова не съм написал. Не упреквам толкова зам.-министъра и министъра, а упреквам тези, които ги подготвят и ги пишат. Нямам конкретно нищо против хората. Някои неща липсват.
  Предложението ми е имайки предвид това, което казах, да се сформира в Комисията работна група от депутати и външни компетентни специалисти, която детайлно да разгледа не само проекта, а и целия Закон за енергийната ефективност и да предложи ефективни промени в него. Това ако не направим, ще отбием сега номера с отразяване на директивата и закона ще остане със същите слабости.
  Благодаря за вниманието.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: И аз ви благодаря за вашето становище.
  Колеги, изказвания, въпроси от страна на народните представители? Няма.
  Предлагам тогава да минем в процедура по гласуване.
  Подлагам на гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 202-01-82, внесен от Министерски съвет на 27 ноември 2012 г. – за първо четене
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 «за».
  Против? Един против. Въздържали се? Няма.
  Госпожа Нинова е против.
  Приема се.
  Благодаря на нашите гости.
  Надявам се между първо и второ четене да направим законопроекта още по-добър уважаеми колеги.

  Минаваме към следващата точка -- Обсъждане и приемане на законопроект за запасите от нефт и нефтопродукти, № 202-01-55, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2012 г. – за второ четене.
  Наши гости са:
  от Министерство на вътрешните работи -- Николай Нанков – началник отдел “Нормотворческа дейност”;
  от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма -- Владимир Янков – директор на Дирекция «Управление при кризисни ситуации»
  от Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” -- Станимир Пеев – председател;
  от Българска петролна и газова асоциация -- Светослав Бенчев и Мая Любенова.

  Започваме със заглавието:
  Закон за запасите от нефт и нефтопродукти.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  По наименованието желание за изказване? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 14 «за».
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Глава първа „Общи разпоредби“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието.
  Желание за изказване? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Член 1.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1.
  Желание за изказване? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  По чл. 2 има предложение от народните представители Иван Божилов и Диан Червенкондев.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2.
  Желание за изказване? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Член 3.
  Предложение от народните представители Иван Божилов и Диан Червенкондев.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3.
  Желание за изказване? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Член 4.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4.
  Желание за изказване? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Член 5.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5.
  Желание за изказване? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Глава втора „Държавен надзор върху създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на запасите за извънредни ситуации и на целевите запаси“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието.
  Желание за изказване? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Член 6.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6.
  Член 7.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.7.
  Член 8.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.8.
  Член 9.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.9.
  Член 10.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.10.
  Член 11.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.11.
  Колеги членове от 6 до 11, както са ви предложени по доклад със съответните редакции, където са направени.
  Желание за изказване? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Глава трета „Изчисляване и определяне на нивата на запасите“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието.
  Желание за изказване? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Член 12.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.12.
  Член 13.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.13.
  Член 14. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.14.
  Членове от 12 до 14 включително.
  Желание за изказване? Няма.
  Подлагам ги на гласуване ан блок.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Член 15.
  Предложение от народните представители Иван Божилов и Диан Червенкондев.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.15.
  Желание за изказване? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Член 16.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.16.
  Желание за изказване? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Глава четвърта „Създаване на запасите за извънредни ситуации и на целевите запаси“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието.
  Раздел І „Създаване на запасите за извънредни ситуации“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието.
  Желание за изказване? Няма.
  Който е „за“, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  Член 17.
  Предложение от народните представители Иван Божилов и Диан Червенкондев.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.17.
  Желание за изказване? Заповядайте.
  СВЕТОСЛАВ БЕНЧЕВ: Само една бележка искам да направя по този текст. Това което господин Червенкондев предлага е да се заменят количествата лятно гориво със зимно, което е чудесна възможност. Въпросът е, когато не се използват тази възможност, която вие предлагате, а тя няма да се използва от по-големите компании, тъй като става въпрос за големи количества. Зимното бензиново гориво по спецификация ще превиши при смесване с биоетанол, каквото имаме задължение по Закона за енергията от възобновяемите източници, налягането на парите. Това е показател, който се измерва от Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор. Тоест, ние това количество зимно гориво, което имаме и трябва да разпространим на пазара, няма да имаме възможност да го разпространим, тъй като то ще бъде с по-високи показатели и няма да може да бъде продадено.
  Затова бих ви предложил, ако имаме възможност да съхраняваме лятно гориво бензиново и през зимата. Тогава няма да има никакви проблеми по отношение работоспособността през зимното време за дизела. Там сме съгласни да бъде и през цялото време зимна спецификация. Няма никакъв проблем за нас. Ще има проблем при реализацията на бензиновото гориво с това парно налягане.
  Проблемът не е нов, но той е належащ, защото има една модификация, която се прави за парно налягане от Министерство на околната среда и водите. Прекалено много закъсня и нямаме отговор от Европейската комисия по този въпрос.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Господин Пеев, моля да отговорите на този въпрос.
  СТАНИМИР ПЕЕВ: Аз току що разговарях с колегата Бенчев по тази тема. Като тема не беше въобще известна за нас и не беше обсъждана. И някак си не виждам как в законопроекта, каква би била логиката да кажем, че летния бензин ще го ползваме и зимата. Няма логика. Тук проблема излиза от това, че има някакво, доколкото аз разбрах, противоречие в някаква директива, която е приета от нас във връзка с някакви специфични показатели на бензина. Приети са такива показатели, които при смесване се получава проблем. И проблема е, ако те ползват зимния бензин през лятото. Но някак си не виждам как в законопроекта ние бихме приели, че летния бензин трябва да го ползваме през зимата. Няма логика Народното събрание такива неща да въвежда. Не виждам как може да стане това нещо. Това трябва на някакво оперативно ниво да се говори и да се види с тези показатели, защо така се е получило при тези смесвания. По подобен начин се получават нещата с този бензин.
  Аз не виждам в закона каква би била логиката да кажем, летния бензин ще го ползваме през зимата. Зимният си е за зимата, летния си е за лятото.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Господин Червенкондев.
  ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Колеги, не ми е ясно, все пак ние трябва да се съобразим с националната сигурност, как летния бензин би следвало да се използва през зимата. А ако не може? Аз не съм тесен специалист в тази област. Но представете си през зимата ни е необходим бензин и той е замръзнал половината. Това влияе на нашата боеспособност, национална сигурност и т.н. Така че, ако са необходими някакви други критерии за смесване по Закона за ВЕИ трябва нещо да се мисли. Но щом в момента коментираме горива, които са строго сезонни и е важно да се спази тази сезонност, знаете зимния бензин и гориво си е с допълнителни добавки пластификатори и допълнителни характеристики, които го правят годен, би следвало така да бъде и при минусуви температури и при зимни условия. Моля нещо да коментирате.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИРОВ: Господин Бенчев.
  СВЕТОСЛАВ БЕНЧЕВ: Благодаря господин председател. По принцип няма никакви технически проблеми. И специалистите са се изказали по този въпрос, лятната спецификация бензин да се използва и през зимата. С дизеловото гориво не е така. Там показатели като гранична температура на филтруемост например, т.е. кога замръзва дизела са различни. Наистина лятната спецификация, която е при минус 5 градуса замръзва и през зимата при минус 15. Разбира се, че има разлика. Докато за бензина показателите остават абсолютно еднакви и за двата сезона, като изключим разбира се, парното налягане.
  Проблемът с парното налягане е, че колкото повече се повиша през летния период има опасност и от инциденти също така. Не е казано, че ще се случат, но има такава опасност.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Господин Бенчев, този въпрос който сега ни зададохте, защо не го направихте към вносителите по време на изготвянето на законопроекта?
  СВЕТОСЛАВ БЕНЧЕВ: Защото както ви казах въпроса с налягането на парите е въпрос, който стои в една европейска директива за качеството на течните горива 2009-30, ако не ме лъже паметта. Където за тези стойности е предвидена дерогация през летния период. Въпросът обаче е, че Министерство на околната среда и водите по обективни причини закъсня с тази дерогация. Изпратена е вече в Брюксел, но още нямаме отговор от Европейската комисия и не знаем какъв ще бъде той.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Аз имах питане по този въпрос и след моето питане Министерство на околната среда и водите заявиха, че са изпратили искане за дерогация.
  Предлагам ви следния подход. Да формулирате вашия въпрос в писмен вид и чрез нас да го изпратим до Министерство на икономиката и Министерство на околната среда и водите. И ако се налага да направим допълнителни изменения на закона, сега не ми се иска да пристъпваме, не би било сериозно едно такова решение, ако приемате този подход?
  СВЕТОСЛАВ БЕНЧЕВ: Това е и моето мнение. По скоро тук проблема не е в логиката на това, което ние залагаме. Това е правилната логика. Проблемът е, че има конфликт с други актове. Първо там трябва да се изчисти този конфликт. Тук смятам, че логически добре стоят нещата.
  НИКОЛАЙ НАНКОВ: Следва да имаме предвид, че тук сме в рамката също на директивност. Още повече, че това е директива, ако забелязвате за първи път в Европейския съюз нещо подобно се случва. Излиза така господин Червенкондев и господин председател, че ние вече ще може да ползваме територията на други държави за съответните операции. Така че до каква степен ще бъдем адекватни на пазара е друг въпрос. Това е най-разумния подход, който предложи председателя господин Димитров. Към днешна дата не сме в състояние да променяме разпоредбата.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Нека да получим официалните становища на двете министерства. Знаете законите се променят често, най-малкото много динамично и европейското право в тази насока.
  Има предложение на колегите Иван Божилов и Диан Червенкондев, което е подкрепено.
  Аз ви прочетох и предложението за редакция на Комисията, на работната група за чл.17.
  Който е за това предложение, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Член 18.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.18.
  Член 19.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.19.
  Член 20.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.20
  До тук членове 18, 19 и 20 по тях желание за изказване? Няма.
  Който е за предложената окончателна редакция от страна на работната група, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Член 21.
  Предложение от н.п. Иван Божилов и Диан Червенкондев.
  Работната група подкрепя предложението по принцип.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.21.
  Желание за изказване? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Член 22.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.22.
  Член 23.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.23.
  Членове 22 и 23 със съответните редакции.
  Желание за изказване? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  Член 24.
  Предложение от народните представители Иван Божилов и Диан Червенкондев.
  Работната група подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл.62, ал.1.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.24.
  Желание за изказване? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Член 25 е подкрепен по вносител.
  Желание за изказване? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Раздел ІІ „Създаване на целеви запаси“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието.
  Желание за изказване? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Чл.26.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.26.
  Член 27.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.27.
  Член 28.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.28.
  Член 29.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.29.
  Членове от 26 до 29 включително със съответните редакции.
  Желание за изказване или въпрос, несъгласие? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  Глава пета „Съхранение и обновяване на запаси за извънредни ситуации и целеви запаси“.
  Член 28.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието - Съхранение и обновяване на запаси за извънредни ситуации и целеви запаси
  Желание за изказване? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  Член 30 се подкрепя по вносител.
  Член 31.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.31.
  Член 32.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.32.
  Член 33.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.33.
  Член 34.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.34.
  От чл.30 до чл.34 със съответните редакции.
  Желание за изказване и въпрос? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  Член 35.
  Има предложение от народните представители Иван Божилов и Диан Червенкондев, което е оставено без становище за решение на Комисията.
  Предложение на народния представител Мартин Димитров, което е идентично, което също е оставено без становище, тъй като има отрицателно мнение на Министерство на финансите.
  Нека да чуем какво смята господин Пеев и господин Нанков по този въпрос.
  СТАНИМИР ПЕЕВ: За нас предложението направено от народните представители господин Божилов и господин Червенкондев, отговаря на изискваният, които сме заложили в този закон. И ми се струва, че е изключително важно да подкрепим това нещо, защото това на практика е предложение, което беше направено на първото четене в Комисията от страна на петролната и газова асоциация. За мен лично това предложение е много логично и много добро. По този начин ние им даваме възможност икономически да успеят да подготвят финансирането на задължителните си запаси и смятам, че трябва да го приемем. Аз не виждам никакво противоречие със закона или с някаква икономическа логика.
  НИКОЛАЙ НАНКОВ: Господин председател, ние не само че потвърждаваме това, което каза господин Пеев. Разгледахме го много обстойно и внимателно предложението, много разширен кръг в Министерство на вътрешните работи. Подкрепяме го абсолютно изцяло. Считаме, че е в полза на бизнеса.
  Тук искам само да споделя, че някак си не видях мотивацията на обратното предложение на Министерство на финансите. Тоест то някак си остана без мотиви за мен. Не видях мотивите в него. Имаше само предложения.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Господин Нанков е прав колеги, защото в писмото, което ни е изпратено от Министерство на финансите се казва, че не подкрепят предложението, но няма нито един аргумент. Това ви е изпратено на всички вас. Аз ви предлагам чисто процедурно да спрем до тук. Днес беше един много натоварен ден. Да поискаме становище на Министерство на икономиката по този въпрос от господин Делян Добрев.
  Имате ли готово становище? Заповядайте.
  ВЛАДИМИР ЯНКОВ: По това предложение сме дали становище. Като казваме, че не възразяваме принципно, тъй като тази опция дава възможност за кредитиране и финансиране на задължените лица, да си финансират допълнително доставките. Като нашето становище даваше препратка, че ако трябва да се произнесе съответно и Министерство на финансите. Нямат против по отношение на тази опция.
  СТАНИМИР ПЕЕВ: Господин председател, само нещо да добавя, че вчера беше заседанието в Брюксел на координационната група по нефт и нефтопродукти. И на България беше обърнато внимание, че все още не сме въвели този закон, а трябваше на 31 декември. И изискват писмени обяснения, защо не сме го направили. Днес пристигна нашия представител в тази група. Иска ми се днес по възможност да приключим този въпрос, защото половината закон вече сме го минали. Нека да го довършим и да дадем възможност до края на месеца да влезе в действие, защото иначе отидем ли в м. февруари ще имаме големи проблеми. Специално ни беше обърнато внимание и за това нещо имаме становище наистина от Европейската комисия.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Колеги, от Секретариата също ми казват, че България има опасност да бъде глобена, затова ви предлагам да продължим работа, въпреки че деня беше много натоварен за всички вас.
  Имаме следната ситуация. Има предложение от Иван Божилов и Червенкондев и от Мартин Димитров, които са идентични. Те се подкрепят от Министерство на икономиката, Министерство на вътрешните работи и господин Пеев, като ръководител на съответната организация. Има негативно становище Министерство на финансите. Решението е наше.
  Чули сте всички аргументи. Беше хубаво тук да има представител на Министерство на финансите, за да си аргументира становището. Те са поканени, но не са дошли. Така че решението е наше.
  Аз ви предлагам, ако приемате този подход да подкрепим тези предложения. И ако Министерство на финансите имат много сериозни аргументи да ги поканим в зала, да ги кажат. И тогава може да редактираме допълнително закона, ако те са чак такива, които биха обърнали сигурността в държавата, както се казва.
  Може да отложим само този текст, ако искате. До утре няма да имаме повече информация.
  СВЕТОСЛАВ БЕНЧЕВ: Опасявам се, че и другия път няма да дойде никой от Министерство на финансите, а и аз не виждам никакъв проблем в този текст.
  Моля, ако може да се гласува. Има възможност за промяна, ако има проблем.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Предлагам ви колеги да отложим само този текст. Макар че аз съм за това да го подкрепим и да приемем останалите днес. И утре в 11.00 часа да се съберем за кратко, като даваме възможност на Министерство на финансите до утре до 11.00 часа да дадат аргументи. Ако не въпросът за нас е затворен.
  Господин Бенчев.
  СВЕТОСЛАВ БЕНЧЕВ: Благодаря ви господин Димитров. Аз също бих подкрепил колегите, ако може да вземете решение по този въпрос днес. И само още няколко щрихи от страна на бизнеса.
  Този текст, ако не бъде приет и ние не може да джиросаме запасите, голяма част от компаниите трябва да блокират собствени средства в това нещо. Това особено за по-малките компании би било катастрофално. Защото те няма откъде да си набавят тези средства.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Мен господин Бенчев не бе убеждавайте. Аз съм го направил това предложение. Аз съм сигурен, че е в полза на бизнеса. Но уважаваме другите институции и тяхното мнение и се опитваме да работим в координация. Важно е да чуем техните аргументи. Иначе аз защитавам и ще защитавам това предложение. Утре да направим кратка Комисия колеги, в 11.00 часа, на която само този текст да бъде гласуван.
  Предлагам отлагане на чл. 35.
  Който е за отлагане на чл. 35 и съответно на предложенията на Иван Божилов, Диан Червенкондев и на Мартин Димитров, моля да гласува.
  Единодушно се приема отлагане на чл. 35.
  Отиваме на чл. 36.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.36.
  Чл.37. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.37.
  Член 38.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.38.
  Член 39.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.39.
  Членове от 36 до 39 включително със съответните редакции.
  Желание за изказване и въпрос? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  Глава шеста „Проверки на готовността за извънредни ситуации и Процедури при извънредни ситуации“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието.
  Раздел І „Проверки на готовността за извънредни ситуации“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието.
  По тези две заглавия желание за изказване? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  Член 40.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.40.
  Желание за изказване и въпрос? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Раздел ІІ „Процедури при извънредни ситуации и ползване на запасите“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието.
  Желание за изказване и въпрос? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Член 41.
  Работната група подкрепя текста на вносителя.
  Член 42.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.42.
  Член 43.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.43.
  Член 44.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.44.
  Член 45.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.45.
  Член 46.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.46.
  Член 47.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.47.
  Член 48.
  Работната група подкрепя текста на вносител за чл.48.
  Член 49.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.49.
  Член 50.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.50.
  Член 51.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.51.
  Член 52.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.52.
  Членове от 41 до 52 включително.
  Желание за изказване и въпрос? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  Раздел ІІІ „Възстановяване на запасите“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието.
  Желание за изказване и въпрос? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Член 53.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.53.
  Член 54.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.54.
  Желание за изказване и въпрос? Няма.
  Подлагам ан блок чл.53 и чл.54 съответните редакции на гласуване.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  Глава седма „Контрол върху създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на запасите от нефт и нефтопродукти“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието.
  Желание за изказване и въпрос? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Член 55.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.55.
  Член 56.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.56.
  Член 57.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.57.
  Член 58.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.58.
  Член 59.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.59.
  Членове от 55 до 59 включително.
  Желание за изказване и въпрос? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  Глава осма „Административно наказателни разпоредби“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието.
  Желание за изказване и въпрос? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Член 60.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.60.
  Член 61.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.61.
  Член 62.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.62.
  Член 63.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.63.
  Член 64.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.64.
  Член 65.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.65.
  Член 66.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.66.
  Член 67.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.67.
  Членове от 60 до 67 включително.
  Желание за изказване и въпрос? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  Член 68.
  Предложение на Иван Божилов и Диан Червенкондев.
  Работната група подкрепя предложението по принцип.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.68.
  Желание за изказване и въпрос? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Член 69.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.69.
  Член 70.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.70.
  Член 71.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.71.
  Член 72.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.72.
  Член 73.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.73.
  Член 74.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл.74.
  Членове от 69 до 74 включително.
  Желание за изказване и въпрос? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  „Допълнителни разпоредби“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието.
  Желание за изказване и въпрос? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Параграф 1.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1.
  Желание за изказване и въпрос? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Параграф 2. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2.
  Желание за изказване и въпрос? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  „Преходни и заключителни разпоредби“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието.
  Желание за изказване и въпрос? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  Параграф 3.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 3.
  Параграф 4.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция § 4.
  Параграф 5.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 5.
  Параграф 6.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 6.
  Параграф 7.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 7.
  Параграф 8.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 8.
  Параграф 9.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 9.
  Параграф 10.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 10.
  Параграф 11.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 11.
  Параграф 12.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция § 12.
  Параграфи от 3 до 12 със съответните редакции.
  Желание за изказване и въпрос? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  Отиваме на предложение на работната група.
  Работната група предлага да се създаде нов § 13.
  Желание за изказване и въпрос? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  Параграф 13.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.
  Параграф 14.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.
  Параграф 15.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.
  Параграф 16.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 17.
  Параграф 17.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция § 17, който става § 18.
  Параграф 18.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 19.
  Параграф 19.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.
  Параграф 20.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21.
  Параграф 21.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 22.
  Параграфи от 14 до 22 по новата номерация със съответните редакции.
  Желание за изказване и въпрос? Няма.
  Който е „за“, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приемат.
  Колеги, благодаря Ви, че довършихме закона, защото не е добре България да бъде в процедура по инфриджмънт.
  Моля Ви утре за извънредна Комисия в11.00 часа.
  Министерство на финансите имат възможност до утре да представят аргументирано становище, ако не без тяхното становище ще вземем решение.
  Колеги, в точка Разни, да ви припомня, че по Закона за насърчаване на инвестициите срокът за предложения изтича в петък.
  Благодаря за днешната работа.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 16.00 часа)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА:
  Мартин Димитров

  Стенограф:
  Силвия Михайлова
  (49 220 знака)
  Форма за търсене
  Ключова дума