Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
24/01/2013
  1. Обсъждане и приемане на законопроект за запасите от нефт и нефтопродукти, № 202-01-55, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2012 г. -- за второ четене.
  2. Разни.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
  П Р О Т О К О Л
  № 4


  На 24 януари 2013 година, (четвъртък) от 11.00 часа в зала „Изток”, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе извънредно заседание на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
  Заседанието се проведе при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане и приемане на законопроект за запасите от нефт и нефтопродукти, № 202-01-55, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2012 г. -- за второ четене.
  2. Разни.

  Заседанието на Комисията бе открито в 11.10 часа и ръководено от господин Мартин Димитров – председател на комисията.
  Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.

  * * *

  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Добър ден на всички колеги и гости.

  За днес Ви предлагам следния ДНЕВЕН РЕД:
  1. Обсъждане и приемане на законопроект за запасите от нефт и нефтопродукти, № 202-01-55, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2012 г. -- за второ четене.
  2. Разни.
  Колеги, по този дневен ред имате ли предложения? Няма.
  Който е „за“, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.

  Колеги имаме следните гости.
  от Министерство на вътрешните работи -- Николай Нанков – началник отдел “Нормотворческа дейност”;
  от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма -- Владимир Янков – директор на Дирекция «Управление при кризисни ситуации»
  от Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” -- Станимир Пеев – председател и Росица Станкова – заместник главен директор на главна дирекция „държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“;
  от Българска петролна и газова асоциация -- Светослав Бенчев и Мая Любенова.

  Колеги, имаме един текст, който го отложихме вчера. Дадохме възможност на Министерство на финансите да дойдат тук и да аргументират своето становище, за което те не са дали нито един аргумент по същество, но техен представител няма. Ние сме направили всичко възможно да чуем всички мнения и становища, за да постъпим по най-коректния начин. Но както виждате няма представител на Министерство на финансите.
  При това положение преминаваме към обсъждане по същество на двете предложения, които са идентични - от една страна на Иван Божилов и Диан Червенкондев и от друга страна на Мартин Димитров, които касаят чл. 35.
  Колеги, желание за становища?
  Вчера всичко бе казано, но ако има нещо, което повече може да бъде споделено от вас, заповядайте. Няма.
  Подлагам на гласуване двете предложения на Иван Божилов и Диан Червенкондев и на Мартин Димитров заедно, защото са идентични.
  Който е „за“, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Гласуваме чл. 35 с приетите вече изменения.
  Който е „за“, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Единодушно се приема.
  Ако има правно-технически промени, те ще бъдат отразени от нашите експерти и от работната група.
  Господин Пеев, заповядайте.
  СТАНИМИР ПЕЕВ: Много благодаря господин председател!
  Дами и господа народни представители, много съм доволен. Оценявам усилията, които вчера положихте, въпреки че ви беше напрегнат деня. Смятам, че това е нещо много добро за държавата и Ви благодаря за това, което направихте.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: А на вас мъдрост и добро управление господин Пеев и на вашите колеги.
  СТАНИМИР ПЕЕВ: Надяваме се на второ четене да влезе този месец, нали ще успеем? Много е важно.
  Благодаря Ви.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Ще направим всичко възможно.
  СТАНИМИР ПЕЕВ: Благодаря Ви.
  ПРЕДС. МАРТИН ДИМИТРОВ: Успех на нашите гости.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 11.30 часа)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА:
  Мартин Димитров

  Стенограф:
  Силвия Михайлова
  (3 726 знака)
  Форма за търсене
  Ключова дума