Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция "Митници" Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт
Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция "Митници" Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт
04/02/2014
  ПРОТОКОЛ

  № 4
  На 4 февруари 2014 г., /вторник / от 15.30 часа в зала 356 на Народното събрание, се проведе заседание на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция “Митници” Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт

  Заседанието бе открито в 15.50 часа и ръководено от господин Йордан Цонев.
  Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.
  * * *

  / Начало 15 часа и 50 минути /

  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Добър ден на всички. На основание чл.30 ал.2 от Правилника откривам заседанието на Комисията. Тази алинея предвижда, когато няма кворум постоянните комисии заседават. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворума не е налице, Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
  Присъстват шест души. Може да открием заседанието.
  Уважаеми колеги, съгласно нашето решение от предходното заседание, на това заседание казахме, че ще имаме една единствена точка.
  На базата на получените документи обсъждане на материалите, които сме получили.
  Изслушване на длъжностни лица от Агенция “Митници”, които имат отношение по случая, който разглеждаме във връзка с предмета на дейност на Комисията.
  Хората които съм поканил както се разбрахме предишния път, това са:
  Господин Антоний Странджев, който по това време е бил заместник-директор на Агенция «Митници».
  Господин Володя Богданов, който е бил и е директор на Митницата в Лом.
  Чавдар Александров Сандов – началник отдел «Последващ контрол» в Митница Лом.
  Това са хората, които сме поканили за днес. Миисля, че е достатъчно. Така пожелахте вие, членовете на Комисията на предшното заседание.
  Имате ли други предложения към този дневен ред? Няма.
  Моля, който е съгласен да гласува. Благодаря ви.
  Съгласно установената практика, аз искам да ви запитам имате ли коментари и въпроси по материалите, които получихте или искате да пристъпим към изслушване на длъжностните лица.
  Добре дошъл на господин Странджев. Благодаря ви от името на Комисията, че приехте нашата покана да изясним обстоятелствата около тези проверки и около предмета на дейност на Комисията, който е известен на всички и е свързан с разговора, който изтече в общественото пространство между тогавашния премиер Бойко Борисов и тогавашния директор на Агенция «Митници» Ваньо Танов и относно това, дали има данни за злоупотреба със служебно положение. Няма да цитирам пълния текст на заглавието, където се съдържа предмета на дейност на нашата временна анкетна комисия.
  Господин Странджев ще започна с един общ въпрос към вас, преди колегите да си зададат въпросите. Може би това ще стане, след като направите вашето екпозе. Ще ви помоля да ни разкажете всичко, което знаете около случая. Ние имаме цялата документация, която е налична в Агенция “Митници”. Предоставена ни е с две писма. Тя е пред нас. Тази документация започва с един оперативен план, който е приет относно провеждане на специализирани акцизни операции за извършването на контрол на лицензирани данъчни складове и търговски фирми за дистрибуция на ниско алкохолни напитки пиво със завишена степен на риск при извършване на дейността.
  Няма да се спирам на целия този план. Ще кажа, че мястото на извършване на планираните действия са РМД – Русе, РМД – Варна, РМД – Бургас, РМД – Пловдив и т.н., обекти за контрол. Цитирам само 6.1, защото обектите са много, тъй като 6.1 попада в обхвата на дейността на нашата Временна комисия. Това е лицензиран складодържател за производство и съхранение на ниско алкохолни напитки, пиво бира в бутилиран и наливен вид “Булбрю BГ” ЕООД и т.н., гр.Мездра, бул. “Христо Ботев”. В този оперативен план фигурира и този обект.
  В графата ресурси за ръководител на операцията е определен господин Антони Странджев – зам.-директор на Агенция “Митници”. Директора на Дирекция ОМАГ към ЦМУ. Това е господин Веселин Георгиев. И директорите на РМД-та и началниците на ТМУ-та, съответните.
  Планът е изготвен от Иван Манев и е съгласуван с директора на Дирекция “ОМАГ” – Веселени Георгиев, началник отдел “ОК” – Веселин Петков и заместник-директора на Агенция “Митници” – Антони Странджев.
  Това е с което започва документацията, която ни е дадена. И в тази връзка нашата молба към вас е да ни разкажете всичко за тази операция и по-конкретно частта, която засяга предмета на дейност на Комисията.
  Заповядайте. В каквато хронология и по какъвто начин сметнете, че е добре да бъде изложена.
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: За мен щеше да е по-добре да ми задавате конкретни въпроси, тъй като оттогава е минало доста време и някои от фактите са избледнели. Аз ще разкажа. Вие сте погледнали документите и предполагам, че по-добре от мен вече имате някаква представа за цялата хронология.
  Преди това искам да направя няколко уточнения.
  Първото е че миналата година е образувано до съдебно производство № 183, във връзка с въпросния случай, така наречен Михаил Михов. По което производство съм разпитван и съм подписал декларация за неразгласяване на данни. Така че може би няма да бъда напълно изчерпателен във всичките си отговори на вашите въпроси, не по зависещи от мен причини.
  Второто нещо, с което започнах, това е, че случая се развиваше в периода 2009 – 2010 г. и някои от нещата ми убягват от съзнанието. Тук искам да отворя една скоба и да ви кажа съвсем честно, разбира се, че случая с Михаил Михов за мен придоби по-осезаемо внимание, едва след като изтекоха разговорите с министър-председателя и с господин Ваньо Танов. Честно да ви кажа, този случай въобще го бях забравил. Нито е бил на особен отчет или на особено внимание. Работата и времето в което съм работил в Агенция “Митници” и под ръководството на господин Танов беше доста напрегнато. Много по-груб натиск имаше по много други случаи, които според мен са и много по-важни. Но това е вече отделна тема. Така че с някои от нещата аз започнах да се запознавам 2011.
  Конкретно на вашата молба, вие започнахте с един план, за който сега се сещам, че е правен предполагам есента на 2009 г. За тук присъстващите ще кажа, че аз бях заместник-директор на Агенция “Митници” от 7 септември 2009 г. и съм бил на тази длъжност до 1 ноември 2010 г. за сведение.
  Тогава на едно съвещание се взе решение да бъдат извършени проверки в абсолютно всички производители на бира в цялата страна. Тъй като се оказа, че до този момент този вид производство е стоял малко в страни от вниманието на приходните агенции. Естествено, че акциза от бирата не е чак толкова значим. Но така или иначе се дава възможност, а те имаха и ресурс, освен бира да изваряват и други високо алкохолни напитки. Но така или иначе се даваше възможност да се генерира някакъв ресурс, който е меко казано незаконен. Така или иначе, всеки един лев, който се генерира от нелегално производство, този лев се влага след това отново в незаконна дейност.
  Поради тази причина бяха проверени няколко предприятия. Междувременно бяха спрени, доколкото си спомням и на пътя няколко камиона с превозващи бира, без съответните документи. И тогава при проверките, които бяха направени специално във фабриката в Мездра констатира доста нарушения на акцизното законодателство към онзи момент. За всичко това са съставени съответните митнически протоколи. Протоколи от проверка. Мисля, че те са три или четири. Някои от тези протоколи излязоха в публичното пространство. Аз си ги спомням от там. Не си мислите, че съм имал възможност да гледам всяка една документация или това въобще ми е било работа да се занимавам с това.
  Така че много от нещата аз ги виждам за първи път. Не ми е влизало във функционалните задължения да се занимавам пряко с това.
  След извършването на тези проверки, мисля че проверката беше някъде м.ноември, края на октомври, началото на м.ноември. След което има отново последваща проверка във въпросното предприятие. Отново са констатирани слабости. И предполагам, че това е дало основание на директора на Агенция “Митници” да пристъпи към спиране изпълнениeто на лиценза, като данъчно задължено лице по смисъла на акцизното законодателство на въпросното предприятие. Моите функционални задължения бяха повече оперативната работа, набирането на информация, създаване на организация относно проверка на тази информация. Затова под мое пряко ръководство беше въпросната дирекция тогава ОМАГ, впоследствие “Митническо разузнаване и разследване” и Дирекция “Последващ контрол”.
  Акцизното законодателство и пряко митническите процедури не са били под мое пряко ръководство. Те бяха под ръководството на другия колега, заместник директор. Така че аз дори не съм присъствал и не съм виждал и документите, на базата на които господин Танов е взел решението за спиране действието на лиценза на въпросното предприятие.
  В последствие от разговори с господин Танов на някои от ситуациите съм присъствал и лично. Знам, че той имаше доста неприятности относно въпросната проверка, които се изразяваха в това да се правят срещи с представителя на предприятието господин Михов. Той е присъствал на някои от срещите, говоря за господин Танов. Дори без да е знаел, че господин Михов ще присъства на срещата. За да бъда по-ясен.
  Примерно викат господин Танов при министър на финансите. Господин Танов отива и в кабинета заварва господин Михов. Тоест поставя се в една такава неудобна ситуация. Идеята беше да се отмени решението на господин Танов за отнемането на лиценза. Основно при затварянето на предприятието от служители на Дирекция “Акцизи” на съответната митница, Дирекция “Последващ контрол” е направена ревизия, в която е констатирано наличното количество бира, която вече е готова за бутилиране. Тъй като имаше голяма опасност това количество бира при затварянето на дейността на предприятието да бъде похабена като ресурс и в последствие се създаваха условия при евентуално едно осъждане от страна на собственика на пивоварната, осъждане на Агенция “Митници”, държавата трябваше да заплати това количество вече произведено, но не бутилирано по съответния начин.
  Поради тази причина бе взето решение под надзора на митнически служители по график, който се утвърждава съвместно от производителя и от митничарите от съответното ТМУ по случая Лом, да се направи график, в което това количество, което вече е произведено да бъде бутилирано. Акциза за него да бъде заплатен. Същото да бъде прибрано в складовите помещения на предприятието. А самите складови помещения да бъдат запечатани, така че това количество да не може да бъде реализирано на пазара. Като по този начин ние се опитвахме да минимализираме загубите на самата пивоварна, а същевременно да не ощетим и фиска.
  Този график или това трябва да е започнало след февруари месец, може би втората половина на м. февруари, говоря за 2010 г. и по този график при уточняване между производителя и митничарите се пристъпваше към съответното бутилиране на количествата бира. Така се пристъпи и към последната проверка, известна на обществото с разговора между премиера и господин Танов. На 12 март 2010 г. /петък/, предприятието приключва дейността си в присъствието на митничари. Митничарите питат: “Ще работите ли събота и неделя, за да знаем да си направим графика и да присъстваме и ние?” От предприятието заявяват, че няма да работят, а евентуално след 15 март ще се работи. Запечатват се всички помещения и нашите служители си тръгват.
  На следващия ден събота, 13 март 2010 г. ние получаваме сигнал, че във фабриката има производствена дейност. На мен ми се обадиха колегите от мобилните групи и ме попитаха: “Какви действия да се предприемат?” Аз им разпоредих, да се влиза в предприятието.
  Тогава колегите влезнаха в предприятието. Констатираха действително, че се изварява вече ново количество бира. Вложени са ресурси. Всичко това е документирано със съответните протоколи. Спомням си, че даже бяха възпрепятствани от охраната, от шефа на охраната на фирмата, който е бивш служител на МВР. Бяха се появили някакви длъжности лица от самата фирма. Аз се обадих и в съответното РПУ, чрез РДВР. Изпратих и патрул на място, който оказа съдействие и на колегите от мобилните групи. Проверката приключи, може би в малките часове на следващия ден на 14-ти. Не си спомням точно.
  По време на тази проверка се проведе и прословутия разговор между мен и господин Танов. На който няма да се спирам, тъй като предполагам, че не е на вашето внимание и на вниманието на тази комисия. Аз каквото има съм казал за този разговор и пред обществото и пред разследващите органи. За случая беше изготвена подробна докладна записка до господин Танов. Приложени бяха абсолютно всички документи. За мен след това случая с пивоварната в Леденика беше приключил горе долу по това време 2011 г., когато излязоха въпросните записки.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: В какво се състоеше разговора между вас и господин Танов във въпросната вечер на проверката? Доколкото то има отношение към Комисията, добре е да го чуем.
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: АЗ съм го казвал и друг път. Аз не се отричам от думите си, които съм казал и които станаха вече публично достояние на обществото. Действително това е моя глас. Това е темата на разговора. За разлика от други участници в други разговори, аз твърдя, че разговора е предаден на сто процента. Не липсват фрази. Няма намеци. Няма накъсвания. Точно така беше случая. Разговорът не произведе спрямо мен някакви действия, освен нервно напрежение, естествено. Тъй като аз и на разследващите съм казал и на други хора, това лесно могат те да си го проверят по техните си начини и канали. Тъй като тогава на контрол е бил не само господин Танов. Бях и аз и доста други лица. Така че би трябвало тези записи също да съществуват някъде.
  Аз не съм отменял проверката. Напротив, дори и заповедите към колегите, които бяха на терен бяха недвусмислени, да си приключат работата. И ако имат някакви трудности да ми се обаждат по всяко време на денонощието. Дори последния разговор беше вече в малките часове, около 1.30 часа, 2.00 часа с колегите на място, които ми докладваха, че са приключили и си тръгват вече. Това е за разговора. Разговорът предполагам, че е предаден правилно. Не мога да се произнеса относно истинността на разговора, тъй като не съм хабилитирано лице за това. Но това, което аз мога да кажа за себе си, да разговорът е това.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: В този разговор, господин Танов каза ли ви да прекратите проверката? И ако да, защо?
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: Не, той в пряк текст не ми е казал такова нещо. Той каза за предишния разговор, който е имал с министър-председателя. Аз и затова малко разширих и преди това експозето си, като споделих, че може би около месец преди въпросната дата, 13 март вече имаше натиск по този случай. Натиск, който се упражняваше така, че този разговор, който се проведе, за мен не беше изненада. Нямало е заповед или разпореждане изкарвай хората и т.н.
  Първо, с господин Танов се познаваме много добре и той знае аз на какво съм способен, както и аз знам той на какво е способен. Така че такова нещо не е имало.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Може би преди да зададат въпроси колегите, да направя една хронология на случая, която хронология е видна от документите и нищо повече от това, което се съдържа в документите. След въпросното приемане на този план са извършени две проверки във фабриката в Мездра. Едната проверка е на 9-ти, 10 и 11-ти ноември 2009 г. Тя се извършва от мобилна митническа група от Управление “Митници”. Там присъстват като длъжностни лица и хора от Митница Лом. Затова има документи.
  Втората проверка се извършва на 13-ти, както каза господин Странджев. Преди това на 8-ми февруари със своя заповед господин Танов отнема лиценза като данъчен склад на тази бирена фабрика. На 13 март събота вечерта се извършва втората проверка, пак от мобилна митническа група. Както каза господин Странджев, през това време с отнет лиценз, под физически контрол е било разрешено, физически контрол от страна на служители на Митниците, да се извършват действия по производство и бутилиране на бирата, което е абсолютно допустимо, за да не се стигне до развала на количествата.
  Това е видно от документите и от протоколите, които аз доста старателно четох. Само хронологията оповестявам, без никакви изводи, за да може да задавате въпроси и ако някъде бъркам в хронологията, който е чел документите да ме поправи.
  После ще коментираме съдържанието на протоколите и т.н. Това са фактите. Заповядайте.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Издаване заповед за отнемане на лиценз на директор на Дирекция “Митници”. Тъй като всеки индивидуален административен акт до влизането му в сила има срок за обжалване, то той не влиза автоматично в сила. В демократична България е така. Поради което в тази заповед, това е от хронологията, изрично е записано, че се допуска предварително изпълнение докато се гледа делото. Това предварително изпълнение също подлежи на обжалване в българския съд.
  На 9 март, четири дни преди проверката, която е била на 13-ти. На 9 март Административния съд в София, първо наказателно отделение, втори състав е разгледал жалбата и отменя това предварително изпълнение. Тоест, към 10 март не е имало отнет лиценз. Делото продължава в последствие и изобщо не може да се говори за отнет лиценз, първо. И второ, Съдът е отменил предварителното изпълнение
  По-нататък, ако трябва да довършим хронологията Съдът отменя и акта за отнемане на лиценза. Ако трябва да бъдем точни, това е хронологията. Към 13 март не е имало допуснато предварително изпълнение. Съдът се е произнесъл. Митницата е действала.
  Аз също поразгледах документите и ми прави впечатление, че при тази проверка на 13 март, никъде не се говори, а дори обратното. Говори се, че пломбите при тази проверка са били в цялост и не нарушени. Що се касае за документацията в хронологията има също и други документи. Може би ще ги обсъждаме нататък. Те вече са въпрос на тълкуване. Аз исках да внеса яснота, че съда към 9 март е отменил предварителното изпълнението. И като във всяка нормална демократична държава делото е продължило, що се касае до отнемането на лиценза.
  Към 13 март не е имало отнет лиценз. Не е имало и предварително изпълнение. Тълкуването го оставям. Допълнително ние ще се произнесем по-нататък в Комисията.
  ПРЕДС ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря ви. Това което казахте е абсолютно коректно. Това са фактите от документите, които имаме. Има още един документ от който е видно, че въпросното определение на съда официално е заведено. Официално Агенция “Митници” е уведомена на 17 март. Като разгледате по—внимателно документите ще видите и тези, че Агенция “Митници” е уведомена официално на 17 март за това определение на съда. Добре известна практика в България е, че Съда не уведомява по телефона институциите, които са в обсега на въпросното решение. Има си ред. Има си и срок. И в рамките на този срок е уведомена Агенция “Митници”. Това беше едно от нещата, които допълнително трябваше да изясним, тъй като имаше в пространството такива реплики на господин Танов. Ще припомня всичко, което е изнасяно в пространството е обект на нашата Комисия. Така че не излизам извън предмета.
  Имаше реплики, че той е резолирал въпросното решение към заместника си Антони Странджев. И не знае защо и какво се е случило после. Аз го слушах лично като го говори в една от телевизиите. Така че като дойде господин Танов не случайно избрахме, както вие сами предложихте, господин Танов да бъде изслушан последен, за да може да даде обяснение на всички и не само да се защити от неща, които той смята, че са неверни. Затова дадохме привилегията на господин Танов да говори последен пред тази Комисия.
  Ние след малко ще чуем и другите длъжностни лица от Лом, които са участвали. Във въпросните протоколи, наистина има и аз искам да запитам господин Странджев, дали знае нещо по въпроса. И ще дам думата на колегите за въпроси към вас.
  В първия протокол от проверката от 9 ноември има направена констатация, ако искате мога да я цитирам дословно, че в съседство с данъчния склад. Като една скоба да отворя, защо в съседство. Преди малко колегата каза, че пломбите са стояли. Били са пломбирани само данъчния склад. Данъчният склад е там, където е акцизната стока. Има тук схема. И производствените помещения в които също не са имали право да работят са били извън данъчния склад и затова не са пломбирани. Има го и в обясненията. Има го и в схемата. Кои са помещенията, които представляват територия на данъчния склад. И кои са производствените помещения общо. Извън територията на въпросния данъчен склад разбирайте две помещения от целия двор. Това е територията на данъчния склад. Имало е и колона за производство на спирт и е намерена тетрадка дневник от 2007 до 2009 г., докато трае проверката, че там са произведени, в тетрадката дневник са описани, че са произведени над 68 000 литра етилов спирт.
  По-нататък в документацията никъде нищо не се говори за тази колона, за действия предприети, да се разследва, да се види. Уточнено е само, че въпросното дружество няма и никога не е подавало документи за лиценз за производство на етилов спирт. И мен лично много ме притесни факта, че нищо не е предприето по тази линия. Продължава се проверката по линия на производство на бира, данъчния склад, технологично спазени ли са нормативно документи и т.н. отнема се лиценза. И дума не се говори за въпросната колона, при което е намерен документ, тетрадка дневник. Това е производствен документ по дни, как, какви количества и т.н. И е направена констатацията, че от 2007 г., дори пише от кой месец до кой месец 2009 г. са произведени тези количества спирт. Има го в един от протоколите. Подписан е от всички. И от тези, които са били от мобилната митническа група и от служителите, които е трябвало да участват от местната структура на Агенция “Митници”. Има се предвид Лом.
  Другото което прави впечатление е, че тази тетрадка, тук е и конкретния ми въпрос. Дали вие сте виждали тази тетрадка? Дали знаете веществените доказателства? Защото това е прибрано като веществено доказателство и е описано. Както ще видим след малко, колегите от Лом твърдят, че веществените доказателства и мобилните митнически групи ги представят в Централно управление на митниците, в Главно управление, а не при тях. За съжаление тези веществени доказателства от Агенция “Митници” ми казаха, че ги няма. Излагам фактите такива каквито ги има в документите и такива, каквито ми отговориха и какво вероятно ще потвърдят длъжностните лица.
  Питам по този въпрос, знаете ли нещо? Тази тетрадка виждали ли сте я. Осведомен ли сте били? Коментирало ли се е? Какво знаете по темата. Това е моя въпрос. След това ще дам думата на колегите.
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: Аз ще започна да отговарям на първите въпроси, които бяха поставени. Ще стигна и до това. Знам, че на 9 март е имало отменяне на решението. Само че трябва да ви призная, че това нещо го разбрах 2011 г. Както и 2011 г. разбрах, че цялото това дело е паднало в съда през юни месец 2010 г. Както в началото изложих в собственото си изложение, този случай с тази пивоварна въобще не е стоял на нашето внимание, по простата причина че не е бил толкав важен. А чак сега на това заседание разбирам, че въпросното решение е пристигнало в Митницата на съответната дата, която вие споменахте 11 март 2010 г.
  Държа да потвърдя, че аз това решение не съм виждал. Никога не съм виждал това решение. Нито в разговорите, които съм водил с колеги, нито колегите които са извършвали проверката в самото предприятие, говоря за 13 март 2010 г. някои от представителите на проверяваното предприятие е споделил с нас, че има такова решение от 9 март. Или примерно да е казал: “Вие какво правите тук, след като има решение на съда?” Такова нещо няма.
  Нито от самия разговор, който вие чухте между мен и господин Танов, за който аз твърдя, че съм участвал и че е истина. Господин Танов по някакъв начин да е споменал пред мен: “Така и така, недей, има решение, което е дошло, но не си видял. Аз знам или някой ми се обади или ми каза.” Такова нещо няма.
  Не останах с впечатлението и от разговора, който чух между министър-председателя и господин Танов, че той знае за такова решение. Защото той тогава щеше да му каже: “Танов, защо ги пращаш, при положение, че съда се е произнесъл.” Искам да го уточня това, за да съм на ясно, с тезите, които излагам.
  Тук между другото и понеже гледам, че има много журналисти, които предполагам, че проявяват интерес, отговарям и на вас. Тук никой не говори за това, дали някой е влезнал правомерно или неправомерно в един митнически акцизен обект. Митницата има право да влиза и да проверява всички предприятия, по смисъла на Закона за митниците, по смисъла на Закона за акциза и данъчните складове, независимо дали предприятието е работещо, спряно или не. Винаги се е изтъквало, че видите ли, митничарите са влезнали вътре в нарушение, защото предприятието е било наред. Върнат му е лиценза, а той е имал право да работи.
  Добре, какво от това? Ние правим проверка. Това все едно катаджията на пътя да спре някой и да се обади главния секретар и да каже: “Този не го проверявай.” Той има ли право да проверява или не? След като няма нарушение няма санкция.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Няма спор по това. Дали има и дали е отнет или не е отнет лиценза, проверка имате право да направите. Това е безспорен факт. Продължете.
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: Може би е необходимо да изискате документи относно структурата на Агенция “Митници” и длъжностните разписания на служителите от митническо разузнаване и разследване. Там фигурират и мобилните групи. Мобилните групи тогава бяха подчинени на Централното управление. Тоест на Агенция “Митници”. Но тогава когато мобилна митническа група, говоря към 2009 – 2010 г., извършва проверка на територията на дадено ТМУ, те съставят така наречения протокол за проверка. Предполагам, че вие имате достатъчно вече такива протоколи. Включително и протокол 283 от въпросната дата 13 март. Такъв протокол или такива протоколи, тъй като са няколко, са съставени и ноември 2009 г.
  Тук за уважаемата Комисия искам да отбележа, че тези протоколи нямат никаква правна стойност. Те имат единствено стойност за това да информират колегите от последващ контрол, от Дирекция “Акцизи” и колегите най-вече от съответното ТМУ. Какви нарушения те са констатирали на даден обект, на дадено място. Всички тези документи, всички тези протоколи, всички неща иззети по даден конкретен случай се предават тогава под разпореждане на съответното митническо учреждение. В случая това е ТМУ - Лом. Както разбирам колегите са след мен. Може да им зададете въпроса, къде се намира прословутата тетрадка и какво са направили след това във връзка с колоната за спирт. Тъй като те са информирани. Те получават копие от въпросните проверки и те са длъжни след това да предприемат съответните мерки относно досъбиране, събиране, наказване и извършване на проверка. Това не е в правомощията на Централно управление.
  Аз тази тетрадка не съм я виждал. Аз даже и протоколите не съм виждал, в интерес на истината.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Колеги, имате думата за въпроси към господин Странджев. Заповядайте.
  МАРГАРИТА НИКОЛОВА: Благодаря господин председател. Исках един уточняващ въпрос господин Странджев. Последното което казахте, по отношение на протоколите, които се изготвят от мобилните митнически групи. Те изготвят протокол на нещата, които са констатирали и са намерили. Когато предават примерно веществени доказателства като тетрадки и други документи на съответното териториално митническо управление, там не съставят ли протокол? Какво са им предали? То е абсолютно алогично.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Аз ще се опитам да допълня въпроса, по-точно да внеса яснота. Например господин Странджев, за да ви улесня в отговора, евентуално и колегите си. От проверката от 13-ти тетрадката производствената от цеха, която е иззета е налице в Дирекция “Митници” и е приложена тук с инструкции, с всичко което е написано, точно както си е в една производствена тетрадка дневник. Същата тетрадка дневник е имало и за колоната за спирт. Нея обаче я няма. Въпросът ми не е към вас. За тетрадката вие вече отговорихте. Въпросът ми е, че едни веществени доказателства ги има, а други ги няма. Като пояснение към това.
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: Ще ви отговоря. Когато се извърши проверка, така както ви казах и се състави протокол от съответната ММГ под номер еди кой си. След като приключи проверката в случая се отива на място в съответната митница, в случая да кажем Лом, Пловдив, без значение къде. Тогава се прави една обобщена докладна записка от служителите и я подписват същите служители, до началника на съответната митница. Копие от тази докладна записка идва и в Дирекция “ОМАГ” или Митническо разузнаване и разследване. Оригиналът или първото копие на тази докладна записка се завежда или входира на територията на съответното ТМУ.
  За да бъда по-ясен, това което и господин Цонев спомена. От случая от 13 март 2010 г. е съставена една докладна записка, която е от господин Володя Богданов. Аз имам суровия вид, не официалното копие. Мога и да я прочета. Но понеже стана публично четенето на докладни записки, ще се въздържа. Той ще дойде. Питайте го. В тази докладна записка от него, той е подписал, от негово име, до директора на Агенция “Митници” господин Ваньо Танов, той излага цялата хронология, какво са намерил колегите на 13 март 2010 г.
  И накрая завършва. “Във връзка с гореизложеното становището на Митница – Лом, е че са извършвани действия по обработка и преработка на суровини и материали, водещи до произвеждане на акцизна стока в нарушение на разпоредбите на чл.60 във връзка с чл.59 от Закона за акциза и данъчните складове и указанията дадени в писмо еди кое си. Това указание е за добутилиране.
  Приложение: съгласно текста 27 броя листа.
  Всичко това, което колегите от мобилните групи тогава са направили, те са го занесли на началника на Митница – Лом, а началника на Митница – Лом го препраща в Агенция “Митници”. Предполагам, поради това ви намирате въпросната тетрадка. Между другото, аз не съм я виждал тази тетрадка.
  Колегите ми разказаха за какво става въпрос.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Има указание да се работи пир намалено осветление и т.н.
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: Още тогава ми го докладваха това. Аз знам какво има в тетрадката. Не съм имал основание да не вярвам на колегите, които са извършвали проверката. Но предполагам, че затова вие я намирате тук. А защо първата тетрадка от 2009 г. не я намирате. Бил съм само на два месеца митничар.
  МАРГАРИТА НИКОЛОВА: Понеже казахте, длъжностните характеристики. Според вас, който сте запознат по-добре от нас със структурата и дейността на Митници, кой е отговорен веществените доказателства, примерно от Териториалната митническа служба в Лом, да стигнат до София по длъжностна характеристика. Защото трябва да има някой отговорен за тези неща.
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: Кой е отговорен те да не стигнат?
  МАРГАРИТА НИКОЛОВА: Да стигнат.
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: Кой трябва да отговаря за тези неща?
  МАРАРИТА НИКОЛОВА: Да.
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: Аз не виждам дори и смисъл тези неща да достигат до София. Наказващия орган няма да е София. Наказващия орган или този, който трябва да вземе решение е на територията, където е извършено самото нарушение. Те са изпратени в София, защото ако си спомняте дори и в разговора, господин Танов ми казва: “Документите да бъдат на моето бюро като се върна от командировка.”
  Те правят копие и го изпращат.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ: Те са издали наказателно постановление на базата на проверките от 9, 10 и 11 ноември 2009 г. ТМУ – Лом, те са издали наказателно постановление. Тоест, това за което говорите е факт, че те са наказващия орган. Тоест, за проверката от 9, 10, 11 ноември те през м.декември издават наказателно постановление. Когато дойдат след малко ще ги попитаме за тези неща.
  Аз мога да ви прочета текста от 12 март 2010 г. В тази тетрадка се дават указания. “По възможност нощните смени да работят на редуцирано /намалено/ осветление. Когато приключи варката, да се продухат тръбопроводите на каша и да се прибере дневник варка и тази тетрадка в някой гардероб. В понеделник всички в почивка.”
  Това е само един сюжет от проверката и начина на работа. Както каза колегата, тези инструкции се дават, при положение, че Съда на 9-ти е отменил определението и както се казва, можело е да работят нормално. Очевидно и в завода не се знае за отмененото предварително изпълнение. Така че има доста неща, които наистина трябва да изясним.
  Колеги, за въпроси към господин Странджев.
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: Пропуснах да отговоря, мисля че на господин Желев. Защо в протокола е написано, че акцизния склад е запечатан и лепенките не са разрушени.
  Никой не е твърдял, че производствения процес се извършва в акцизния склад. В случая ставаше въпрос за това, че с наше съдействие и да го наречем добра воля, въпреки че то беше на границата на закона. Поне аз съм бил с убеждението, че по този начин се опитваме да спестим на държавата около 8 млн. лева. Защото може би толкова щеше да е претенцията на господин Михов, ако ни беше осъдил, а той ни осъди в последствие с добрите адвокати, които му бяха предоставени.
  Така че ние трябваше да добутилираме това, което той вече беше сварил към отнемането на лиценза. А това, че ние на 13-ти заварваме съвсем друга ситуация. Той продължава да вари. Тоест да увеличава това количество, което ние сме му разрешили да добутилира. Това количество не е акцизна стока. И аз както повече от вас присъстващите, съм само консуматор на бира. Трябва да ви кажа, че след като се свари това количество има една процедура, която трябва да извърви въпросната пивна мъст. Охлаждане в не знам какви температури, време и т.н., докато се получи пиво, което вече става акцизна стока.
  Дори това което ние заварваме, че вари, то в случая не е акцизна стока. Но то естествено няма да служи за миене на плаца на предприятието, а то ще служи за бутилиране в последствие. Такава е технологията.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Колеги, други въпроси имате ли към господин Странджев? Заповядайте.
  ИВАН ИВАНОВ: Аз ще задам няколко въпроса, като държа в отговорите да получавам конкретика, тъй като разбрах че има до съдебно производство и се даде някаква информация по него, която може би е класифицирана информация.
  От вашето изложение разбрах, че по този случай в периода, в който вие сте работили в Агенция “Митници” е имало някакъв натиск по този случай. В посока да се решават проблеми на производителя ли беше натиска? И от какъв ранг длъжностни лица представители на държавното управление е бил този натиск?
  Другият ми въпрос е, при положение, че към 13 март не е било ясно официално, че има отменено предварително изпълнение на Агенция “Митници” за отнемане на лиценза, наличието на процес на варене на пивна мъст, според факторите с които виe сте работили, то представлява ли някакъв вид нарушение? Защото от протоколите, които ние виждаме тук, такова нарушение не е констатирано. Единствена констатация, че е намерена сварена пивна мъст, която не е акцизна стока. И до там приключва констатацията. Какъв извод може да направим от това, че има нарушение или няма нарушение в случая на процес на варене на пивна мъст?
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: Ще започна с втория ви въпрос.
  По принцип предприятието не би трябвало въобще да работи. Ние нямаме информация, че то има право да работи. Имаме сигнал, да го наречем, оперативен или както искате го приемете, че в предприятието се извършва нерегламентирана дейност. Ние не знаем каква е тази дейност. Ние сме митнически органи или поне тогава бяхме и сме длъжни да извършим проверка. И влизаме в предприятието и констатираме това, което е изписано в протокола. По принцип предприятието не би трябвало да работи. Ние влизаме със съзнанието, че предприятието не работи. Или ако там е трябвало да се извършват някакви дейности е трябвало да се извършват под надзора на митничари. Така както ние сме имали добра воля, а и колегите след мен ще потвърдят, че сме осигурявали винаги по тяхно поискване. Дори имахме и готовност. И господин Богданов тогава си спомням каза: “Защо го правят по този хайдушки начин? Да бяха казали и събота и неделя щях да им осигуря хора да работят.” Това му бяха думите тогава си спомням. Така че според мен това е.
  Що се отнася до първия въпрос. Тук навлизаме в една територия, чул не до чул, рекъл не рекъл. Колкото и да ви уважавам като Комисия, аз каквото и да ви кажа от това, което знам, няма как да ви го докажа.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Ние искаме да установим факти и обстоятелства, относно този случай. Нито ще доказваме, нито ще съдим някой. Естествено, че едно твърдение на един служител може да бъде прието за вярно и за невярно. Ако вие сте чули, ако на вас е казано нещо, ако сметнете, че трябва да го знае Комисията, моля ви да го кажете. Иначе никой няма да ви кара нищо да доказвате. Ние също няма да доказваме нищо.
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: Аз в началото ви казах, че по този случай имаше натиск, може би от датата на който бе отнет лиценза, от началото на м.февруари. Знам че имаше срещи, знам че Танов, той има малко по-груб език, се оплакваше за това, че е викан да дава обяснение защо, как и т.н. Знам, че когато премиера го е търсил, той не му вдигаше телефона, защото знаеше, че го търси по тази тема. Знам, че му изпращаше, господин Михов, лека му пръст, да идва в Агенция “Митници” и провеждаха разговори с господин Танов. Присъствал съм на тези реплики, в които той спомена, че е плащал на всички и защо ние сега постъпваме така. И Танов щеше да го “удуши” пред мен. Да, така е. Но всичко е минало заминало. В интерес на истината по-добре е да ги забравим тези неща.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря ви.
  ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Имам един уточняващ въпрос към първия. Въпросът ми беше според вас, установяването на времето на пивна мъст нарушение ли е, за което трябва да бъде направено наказателно постановление или не е, което е констатирано вечерта на 13 март. И ако не е направено, вашето обяснение защо това не се е случило?
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: Да, нарушение е, защото пак ви казвам, те не би трябвало да работят въобще без надзор.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Към дата 13 март след проверката февруари месец, известно ли ви е, т.е. след проверката м.ноември, те се няколко. Февруари е не отнет лиценз. Да говорим коректно. Издаден е акта за отнемане на лиценз. Не искам отново да се връщам, лиценз не е отнеман. Известно ли ви е към 13 март, дали е внесен акциз на намерената акцизна стока? Следствие на констатациите, на проверките м.ноември на вашите служители и имало ли е такова предписание?
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: Не, на мен лично не ми е известно.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: А такова предписание имало ли е? Обикновено така ли са процедирали?
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: Предполагам, че е имало. Колегите са тук и ще кажат. Но това е, както ви казах от началото е от приоритет на Дирекция “Акцизи”. Аз не съм се занимавал.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Вие отивате да правите проверка за незаконна дейност. Внесен ли е в Републиканския бюджет акциз 127 622 лв. в този период?
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Видно от документите са внесени.
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: Предполагам, че това е за количеството, което е бутилирано под нашия надзор, за което ви разказах преди това. Предполагам, че е за това.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Продължава въпроса ми. Тоест една констатация по-точно. След всяка смяна производствените помещения са пломбирани с митнически пломби. Изготвени са доклади от служителите контролирали производствения процес на акцизната стока. Това което вие казахте, че е ръба на закона. Към момента на проверката 13 март от митническа група при Централно митническо управление, гр.София, митническите пломби поставени на производствените помещения на “Булбрю” са в ненарушена цялост.
  По-надолу пише в акцизните складове, за които вие говорите. До тук аз говоря за производствените помещения, пломбите с ненарушена цялост са еди колко си. Общо количество акцизна стока, такова количество. И на територията на помещенията за производство, забележете, за които е констатирано, че са с ненарушени пломби е намерено към момента на проверката, количество произведена пивна мъст, която не е акцизна стока. Тези констатации известни ли са ви?
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: Аз предполагам, че те са отразени в протоколите.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: На вас известни ли са ви? Защото вие преди малко нещо друго говорихте. За констатации в протоколите.
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: Аз прочетох документите, които ги имаме и които са изписани.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: И още един въпрос. В крайна сметка известно ли ви е, защо Съда отмени разпореждането на директор на Митници или акта или административния акт за отнемане на лиценза?
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: Не. Аз ви казах, че този случай въбоще не съм го следил.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин Странджев каза, че е получил акта през 2011 г.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Към момента не ви ли е известно? Вашите служители отиват правят ноември месец, една, две, три проверки. Преди малко вие казахте нещо друго. Хвърлихте обвинение някъде другаде. Констатациите на съда знаете ли какви са. След като са направени тези проверки м.ноември няколко, те си противоречат една с друга.
  С първата се правят констатации, че липсват такива и такива документи, такива измервателни уреди. Ноември се прави констатация, че са налице. В 2007 г., 2009 г. преди вие изобщо да работите в Митницата са правени проверки, правени са ревизии. Констатирано е, че всичко е наред. Всичко е изрядно. И съда казва, че не може при такива актове, взаимно противоречащи си. Първият казва, че не е вред. Има известни нарушения. Вторият казва, че няма такива нарушения. И се направи категоричния извод, че са налице нарушенията. Това са мотивите на Съда.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Този въпрос, който постави господин Лазаров е въпрос, който всички ни вълнува. И аз ще очаквам, господин Танов, който е издал акта, да ни обясни.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Въпросът ми беше към господин Странджев, дотолкова, доколкото Съда казва, че не може в първия акт да се твърди, че има нарушения, а в последващия същия месец да се твърди, че няма нарушения. Господин Странджев говореше за нарушенията.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Господин Странджев каза, че не е запознат с решението на Съда, нито с акта с който е издадено, нито с мотивите му. Вие говорите за съдържанието на отмяната. Актовете ги има.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Господин Странджев каза, че в суров вид е запознат.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: И ние сме запознати в суров вид. Аз и до ден днешен нямам отговор на тези въпроси, които вие задавате и се надявам господин Танов да ги обясни, защо е издал постановление за отнемане на лиценза, при това с предварително изпълнение, което не е винаги. Не бих казал, че е винаги.
  Второ, защо например не е обжалвал решението на Съда? Няма административен ръководител, който да не разпореди да му се обжалва отменяна заповед. Няма такъв. Може да проверим в цялата история, не само на Агенция “Митници”, а и на Национална агенция по приходите. Той не само, че не е обжалвал, но не е обжалвал и отмяната. Нищо не е обжалвал. Така че ще питаме.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Господин председателю, добре би било, казвам го на прима виста, да викнем и съответните директори на Митницата от периода 2007 – 2008 г., когато са правени тези констатации. Защото Съдът е казал, че там всичко е било като документация, като измервателни уреди, автоматична система нанасяне на разходите и всичко е било изрядно. Добре би било, ако си спомнят, ако преценим и вземем решение, 2007 г. директор на Митниците или които са правили тези актове 2008 г. тази констатация да питаме, изрядна ли е била, ако ще търсим да оборваме решението на Съда.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не възразявам. Доколкото обаче наказателните постановления се издават от териториалните митнически управления. Тук е шефа на Териториалното митническо управление и през 2007 г. е бил той. Нали така? Така че ще може да зададем конкретните въпроси директно.
  Има ли други въпроси? Заповядайте господин Жаблянов.
  ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Един малко по-страничен въпрос. В началото на вашето изложение вие казахте, че митническото управление е решило да обърне внимание на производството на ниско алкохолни напитки в страната и заплащания върху тях акциз. След като е било констатирано, че дълго време те са оставали в страни от вниманието. На кои други предприятия и складове, освен на “Булбрю”, Главно управление на Митниците извърши такива проверки? По кое време и какво констатира? Говоря за други производители на бира, освен на “Булбрю”.
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: Доколкото си спомням, в плана не знам дали са описани всички. Мисля, че влезнаха в Стара Загора предприятието Загорка и мисля, че и в Шумен. Поне за тези си спомням. Може да има и други. Но там има график. Във всички останало е влизано по план. Ако изискате от Агенция “Митници”, те предполагам, че ще ви предоставят и съответните вече протоколи, документи, докладни от всяка една проверка.
  На господин Лазаров му дължа няколко отговора от предишния му въпрос. Господин Лазаров, включително и този протокол, който е от 13-ти го видях дори не в целия му вид, публикуван в интернет от един сайт. Да не казвам кой сайт. Пак ви казвам, не ми е било първостепенна задача това. Това което вие го казвате, Агенция “Митници” е една структура, която смея да твърдя, че има добър административен ред. Има електронно деловодство, може би първата администрация в България, която е направила такова. Така че за всеки един документ, това може да се проследи. Кой се е запознал, кога се е запознал. На кого е разпоредено. На кого е работа. На мен ми станаха известни много неща. Но това не е предмета на сегашния разговор.
  За да довършва, аз нямах намерение но все пак ще ви прочета тази обобщаваща докладна записка, за която споменах. В нея се казва:
  На 12 март 2010 г. в 18.30 часа след приключване на работната схема, Филтърното отделение, Отделението за успокояване и съхранение на бирата са обезпечени с митнически пломби и стикери от служители на ТМУ – Лом. И е издаден протокол.
  Ръководството на дружеството е уведомило служителите на ТМУ – Лом, че за периода 13 март – 15 март няма да се извършват дейности по производство на бира. На 13 март, събота от 20 – 24 часа е извършена проверка от мобилна група – Враца, служители на ТМУ – Лом на следните юридически лица. /И тук са изброени./
  Протокол 208 ЕМГ - При проверката се установи, че във Варилно отделение стопанисвано от Фирма БГ “Дрингс” се извършва производство на пивна мъст във варки с номера 5, 6 и 7. От дневници варка за получаване на пивна мъст на съответните съдове е видно количествата и видовете вложени суровини и материали за производство на пивна мъст. А именно вода – 38 това, захар – 500 кг. Светъл малц – 9000 кг. Глюконаза – 1,2 литра. Церемикс – 1,2 литра. Млечна киселина – 5 плюс 6 литра.
  При проверка на съдовете за ферментация, в помещение стопанисвано от Булбрю във ферментационен съд № 4 са установени 220 хил. литра бира. От дневник за приемане на охладена пивна мъст са видни количества приети за ферментация в съдове Ф 4 и Ф 5. С тетрадка - разпоредби на технолога са записани инструкции за работа нощно време при редуцирано намалено осветление.
  Както завърших, приложение, съгласно текста 27 боря листа.
  Това е нещо, което аз съм прочел.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Това е нещо, което и ние имаме. Пивната мъст не е акцизна стока, видно от всички документи. Тя е суровина за произвеждане на акцизна стока.
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: Само една лека забележка. Тъй като съм и бивш служител на МВР. В Агенция “Митници”, както и в МВР, предполагам, че и в други държавни структури е така, като се запознаеш с един документ се подписваш и си слагаш датата.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Колеги, имате ли други въпроси, защото имаме още двама души, които са били длъжностни лица, да им дадем думата и на тях.
  Господин Странджев останете, ако има въпроси за доизясняване. Ние сега ще ги чуем тях. Все пак дейността е била субординирана. Ако има нещо да се доизяснява.
  Господин Володя Богданов, който е ръководител на Районно митническо управление – Лом.
  Господин Чавдар Сандов. Затруднявам се да кажа коя е сегашната ви длъжност и предишната една и съща ли е?
  ЧАВДАР САНДОВ: Различна е.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Различна. Видях в някои от документите. Представете се.
  ЧАВДАР САНДОВ: Началник отдел “Последващ контрол” в Агенция “Митници” при ТМУ – Лом. По времето на проверките – държавен инспектор, след това началник сектор.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря ви.
  Да започнем с това, че Комисията се е запознала с хронологията и фактологията по въпросните проверки, които са две, най-общо казано. През ноември – 9, 10 и 11-ти 2009 г. и тази на 13 март. Имаме протоколите. Бихме искали да ни запознаете по-подробно с това, което се е случило от ваша гледна точка. В смисъл вие сте участвали във всички тези операции, констативни протоколи, дори наказателно постановление сте издавали и т.н. Вие сте хората, които сте работили на терен. Затова моля ви да ни запознаете и след това ще има въпроси.
  ЧАВДАР САНДОВ: Първата проверка е на Централно митническо управление, митнически мобилни групи, която стартира на 09.11.2009 г. и продължава три дни. Говорим за територията на Дружеството “Леденика” и ММ-АД.
  Успоредно с това започва проверка на МРР. Това е отдел “Митническо разследване и разузнаване” при ТМУ – Лом. И проверка на отдел “Последващ контрол” по ДОПК.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Аз ще му дам думата на него да обясни, тъй като той в случая е уведомен за тази проверка. Съгласно така съществуващата заповед на директора на Агенция “Митници” и издадена Наредба за работа на мобилните групи, там има два члена 7 и 8, в които е казано. Аз ще цитирам: “Когато в Оперативния център на мобилните митнически групи е взето решение за извършване на проверка, включително и по сигнал от ръководител на митническо учреждение и съответната група се яви в митническо учреждение за извършени контролни действия, тя незабавно уведомява за това ръководителя на митническото учреждение.” И двете проверки и втората за която ще стане дума по-късно, това нещо не е спазено.
  По първата проверка господин Сантов може да обясни. Тази процедура не е спазена. Ние не сме уведомени, че на територията на Централното митническо управление, за което ние отговаряме, ще се извърши такава. Не са се явили при нас да им предоставим човек. Да се явят при нас. Да се представят и да искат човека, за да им окажем съдействие. Както е записано в тази наредба, която важи и до днес. Тя не е отменена.
  Как е станало уведомяването по първата проверка?
  ЧАВДАР САНДОВ: Проверката на митническите мобилни групи, на която аз присъствах бях уведомен от Дирекция “Последващ контрол” от служители за точния ден, час и мястото където трябва да се явя, без да ми бъде обявено и казано, каква ще бъде проверката и на кой.
  Проверката започна. Ако конкретизираме бензиностанция на Лукойл в гр.Враца. Там се събирахме всички колеги и в 10.00 часа сутринта бяхме на съответната проверка, на съответното място. Тъй като бяхме много колеги, разделихме се на няколко части. Всеки започна своята проверка. Отдел “Последващ контрол” при ТМУ – Лом стартира проверката по ДОПК с връчване на съответните документи, както е по проверката.
  С връчване и искане за представяне на документи и писмени обяснения, след което се включихме в преброяването, в инвентаризацията и накрая протоколите бяха подписани съвместно.
  На протоколите на мобилните групи сме се подписвали като присъствали на проверката. Тъй като ще кажа за реквизитите на техните протоколи, че те не са издържани по ДОПК. Там има клетки, които касаят превозни средства, ремаркета, вид на стоката превозвана през граница, режими, редовен износ, внос, транзит, които не са съотносими по Закона за акцизите и данъчните складове. Не е предвидено и място за възражение на проверяваното лице. Затова ние бяхме длъжни да стартираме проверка по ДОПК, която приключи в едномесечен срок от тази проверка с констатации обективирани в протокол.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Нарушенията са установени не от трите протокола, не говорим за тези констатации на трите протокола на мобилните, а установени от ТМУ – Лом.
  ЧАВДАР САНДОВ: Вследствие на по-задълбочена проверка. Съставен е акт за установяване на административно нарушение и е издадено наказателно постановление след първата проверка. След втората също имаме издадени актове.
  Първата проверка е 9, 10 и 11 ноември 2009 г. Втората проверка е 13 март 2010 г.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Това са двете и в документи навсякъде не става въпрос за нищо друго, освен за тези.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: На Дружеството има съставен акт и издадено наказателно постановление, мисля 2007 – 2008 г. за допуснати нарушения.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Преди проверката Дружеството има и през 2007 и през 2008 г.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Има констатирано решение. Издаден акт и наказателно постановление.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Относно проверката през м. март 2013 г. Какво се случва, след като господин Танов отнема лиценза, така да се изразим, въпреки че юридически не е точно така. Какво се случва чисто хронологично и като действия.
  ЧАВДАР САНДОВ: Лицензът е с решение на директора на Агенцията. Действието на лиценза е прекратено или лиценза е отнет. Получаваме съответните указания с окръжно писмо по факса. Предприети действия от наша страна са: първо връчване на решението. Извършване на инвентаризация.
  И лицето веднага е длъжно да подаде акцизен данъчен документ, в който да начисли дължимия акциз за стоката установена при инвентаризацията. След което до 14-то число на следващия месец, следващ данъчния период през който е извършена инвентаризацията, да декларира и внесен дължимия акциз. Това нещо е извършено от Дружеството.
  По заявление на Дружеството Агенция “Митници” разрешава за бирата, която е със заплатен акциз, вече тя не е под режим отложено плащане, тъй като действието на лиценза е прекратено, да започне поетапно бутилиране с цел реализацията и на пазара под контрола на Митницата.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Как се взе това решение? Законът позволява ли?
  ЧАВДАР САНДОВ: Решението е на Агенция “Митници”.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Законът разрешава ли при отнет лиценз да се извършва това?
  ЧАВДАР САНДОВ: Това са действия на Агенцията.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Той е отнет. Прекратено е действието на лиценза и до произнасяне на съда е прекратено, понеже е с предварително изпълнение. Но в това няма никакво съмнение. На това трябва да се отговори.
  ЧАВДАР САНДОВ: Не бих искал да коментирам действията на Агенцията. Това не е в моята компетентност. Но има такъв момент, щом Агенцията е разрешила, значи може да се бутилира под контрола на Митницата. Ние сме изпълнили инструкцията и указанията на Агенция “Митници”. Издадени са съответните заповеди от началника на Митница – Лом. Като териториално компетентно митническо учреждение, където са определени служителите. Изготвен е и е утвърден график и по етапно започва бутилирането.
  След края на всяка смяна помещенията се пломбират и съответния служител, който е присъствал, изготвя докладна до началника. И така до един момент, в който започва втората проверка на Централно митническо управление, митнически мобилни групи.
  В момента на проверката на 13 март работната смяна е приключила дейността си по бутилиране.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: В петък, защото 13 март е събота. Петък е 12 март. Уточнявам.
  ЧАВДАР САНДОВ: Помещенията са съответно с лепки и пломби, така са запечатани. Съответно това е установено и от митническите мобилни групи, че пломбите са с ненарушена цялост. Установени са количества изварявана пивна мъст в парилно отделение. Но по така действащото законодателство, това не е нарушение.
  В последствие излезе промяна в Правилника за прилагане Закона за акцизите и данъчните складове и наредба 3, където бяха написани новите моменти, новите условия, на които трябва да отговарят лицензираните складодържатели, за да могат да произвеждат съответните акцизни стоки. Наредба 3 влезе в сила на 26 март 2010 г.
  Въз основа на тези промени ние сме издали предписания, които фирмата поетапно изпълнява. И в най-кратки срокове се привежда към изискванията на закона, Правилника и Наредба 3. Ако има някакви въпроси, аз съм готов да отговоря.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Въпроси сигурно ще има. Доказателствата при втората проверка има протокол и докладна записка и съответни документи изготвени от господин Богданов, до господин Танов, където за проверката от 13 март 2010 г. са представени всички иззети документи от фирмата при проверката. Направени са констатациите, които прочете господин Странджев. Аз няма да ги чета, защото нашия протокол е същия. И да чета ще прочета същото.
  Въпросът ми е следния. След като не мобилните митнически групи изготвят докладната записка, а териториалното митническо управление е в неговите компетенции. Мобилните митнически групи трябва да предоставят всички протоколи и иззети доказателства на териториалното митническо управление, а не на Главно управление “Митници” и съответната служба и директор правят докладната записка до Главно митническо управление.
  Във втория случай има такава, издадена от вас господин Богданов. Има и представени документи, тетрадки. Те са тук. Вие ги описвате. А в първия няма такава докладна от вас и няма представени такива документи. Изобщо този атрибут липсва.
  Бихте ли ни обяснили, защо във втория случай го има, а в първия го няма. Във вторият случай вие спазвате абсолютно цялата процедура. Мобилната група и които са, са взели тетрадките, направили са констатациите и са ви ги предали. Вие сте направили на базата на тези протоколи и констатации, докладна записка и всичко, което е нужно. И сте предали респективно и документите, които има тук и тетрадката, а тук са и другите документи. А в първия случай няма такава докладна записка и няма и предадени документи. Въпросната тетрадка, която е тетрадка дневник за спирта я няма.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Ще започна от втората. Втората докладна я има. Тя отразява това, което е отразено в протокола на мобилните групи. Документите, които са предадени от нас са копия на същите документи, те са подчинени от Централно управление изпратени и би трябвало да бъдат предадени в дирекция “Митническо разузнаване и разследване” в Централно митническо управление. Това е за втората проверка.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Те не предават документите на вас, а ги предават в Централно митническо управление.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Копие сме си взели.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Как е по наредба? Какво трябва да направят мобилните митнически групи. На кого трябва да предадат веществените доказателства? Или това, което са иззели. Те може да не са веществени доказателства.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Този който ги е изпратил на проверка трябва да бъдат уведомени.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не на вас. Аз мисля, че по закон на вас трябва да ги дадат.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Ние сме взели копие и сме предприели действия.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Защо нямате копие от първите. Имате протокол. Описано, е в тетрадка. Защо нямате копие?
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Имаме копия от протоколи.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: В протокола е описано, че е намерена тетрадка дневник за производство на спирт.
  ЧАВДАР САНДОВ: В един от протоколите пише, че е представен дневник. Но не става ясно, кой го е представил и на кого. Дали работници и служители от Дружеството са представили на проверяващите на мобилните митнически групи или мобилните митнически групи са го представили на нас. Не става ясно на кой е представен този протокол. Лично аз такъв протокол не съм виждал. Всъщност дневник.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Тоест, Комисията сега няма как да разбере. Тя ще разбере Комисията, защото и други ще свидетелстват. Въпросният протокол с това, което е описано към него, къде е отишло. Защото във втория случай въпросния протокол с описаните в него документи са отишли копия при вас и оригинала в Дирекция “Митническо разузнаване”.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Къде е намерен господин председател. Аз разбирам преди една седмица за копие от този дневник. Той е предаден от Централно митническо управление.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Но го няма в Централно митническо управление. Би трябвало да има копие при вас.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Предаден е. От Централно митническо управление е изваден и е даден. Не знам къде е даден.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Ако е даден на следствието, което се води, щяха да ни уведомят. Няма такъв документ даден.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Говоря за копие.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Да, за копие говорим.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Ние го видяхме в Агенция “Митници” преди седмица. Мисля, че трябва да има обяснение от служителя, който не е наш как го е получил. Той го е държал. Значи някъде в Централно митническо управление е стоял. Говорим за дневника.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Добре, ще ги извикаме и тях и ще поставим този въпрос и пред тях.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Би трябвало да има някакво обяснение.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Би трябвало да има при вас копие и от протокола и от дневника.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Няма.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Копие от протокола има. Даже протокола, вие сте го подписал. Протоколът в който пише, че има дневник тетрадка за спирт. Но не се вижда.
  ЧАВДАР САНДОВ: В протокола пише, представен дневник за изваряване на спирт. Тези протоколи ги подписвахме, както се казва на бърза ръка. Аз дори не съм го чел и съм го подписал, без да го прочета.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Колеги имате ли въпроси? Госпожа Николова.
  МАРГАРИТА НИКОЛОВА: Благодаря господин председател. Аз искам да попитам господин Богданов и господин Сандов. Според мен три дни извършване на една проверка не е била чак толкова много бърза. Да не може да прочете протокола и да го подпише. Но когато този протокол е стигнал до господин Богданов, както е практиката, той би трябвало да го е прочел. И ако не е ясно от този протокол кой на кого е показвал дневник и дали някой по улицата на някой не е разказвал и случайно който го е писал, това да го е записал, това нещо не се ли пита, не се ли уточнява и не се ли съставя някакъв протокол и на база на този протокол или в тази докладна записка, веществени доказателства. И защо при вас няма копие от тях. Това ми е втория въпрос.
  След като явно практиката, както е описана е такава. Когато е съставен протокол, вие си оставяте копие задължително от всички доказателства. Видели ли сте такива или по разказа на очевидни не сте разбрали кой на кого е показал нещо.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Протоколите последващия контрол ги е получил. Предал ги е на отдел “Митническо разузнаване и разследване.” Те са се запознали. Никъде не пише в протокола, че е предаден на Митница – Лом дневник за изваряване на етилов алкохол. Никъде няма. Нито отделен протокол, нито има протокол само за това нещо, в който да пише че е предаден на Митница – Лом. Такова нещо няма.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Въпросът е, че преди това, по повод проверката от 13 март 2010 г., вие ясно очертахте каква е технологията и сте я спазили. По този повод ние питаме, кое е наложило или защо не е спазена същата технология. Тя е една и съща. Тя следва инструкциите. Тя следва закона, следва наредбите, Идва мобилна митническа група. Вие правилно констатирахте, че не сте били уведомени. Съобразно инструкциите е трябвало тя да ви се представи преди да започне проверката.
  Ето казвате, това беше нарушено и не беше изпълнено. Комисията го приема като нещо, което е съществено.
  А второ казвате, ние не знаехме, така и така се случи. В случая беше ни предоставен. 2013 г. участва там. От 13 март 2010 г. изготвихте на базата на протокола докладната си записка и имахте и копие от документите и всичко. И всичко е направено точно както трябва. И е дошло до съответния адресат в Главно управление “Митници” и го има. А в проверката от 9, 10 и 11-ти тъне в някаква неразбория да я кажа, не мъгла.
  Идват мобилните митнически групи. Правят някакъв протокол. Пак не го уведомяват. Вие го подписвате. Аз само уточнявам хронологията и фактите, за да може да ме поправите, ако греша и да внесете яснота в крайна сметка. И в първия случай няма протокол, че ви е дадена тетрадка. Но ви е дадено копие от тази тетрадка и вие съвестно сте я описали. Говоря за случая от м.март. А в случая от ноември, пак получавате протокол. Там пише, че е представена някаква тетрадка дневник.
  Между впрочем и едното и другото са един и същи документ. Това от м.март е тетрадка дневник производствена, което тук е представено. И онова, което е било показано представено или не знам си какво е също тетрадка дневник. И там има уточнени точни количества спирт и точни дати. И ако аз ви задавам този въпрос, то е защото целта на тази Комисия, освен всичко друго е, да установим има ли нанесени вреди на фиска от всички тези действия.
  И ако въпросната фабрика си е платила стотинките за бирата, защото има там няколко стотин хиляди лева платен акциз за бирата и всичко е точно. Ако има произведени 70 000 литра спирт, това са 720 000, ако не и повече. На литър 12 лева ли беше акциза. Това е огромна щета за бюджета. При това без нищо да е последвало. Затова така настоятелно питаме. И ви молим да кажете. Не дойде. Нямаше. Не беше представен и т.н. Това което знаете.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Това което знам и за което съм уведомен, че по време на тази проверка не е открит етилов алкохол. Тази колона се намира извън данъчния склад, не е в територията на нашия склад. Там стоят от много години. Така са ми докладвали моите служители. Изпращали сме след това проверки. Не сме уведомявани и преди. Въпреки че ние отговаряме за акциза по документи от 2006 г. юни месец. Ние и 2007 – 2008 г. сме съставили тези отдели. Те на практика не съществуваха отделите акцизи и след това ни дадоха по Закона за държавния служител, данъчните служби, за да може да изградим отделите. Не сме имали сигнали от различни институции за производство на етилов алкохол.
  По време на тази проверка не е установен също, която се извършва от Централно митническо управление. На нас, той тогава присъства на проверката и може да каже, какви документи са предадени.
  ЧАВДАР САНДОВ: Копия на протоколите.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: И във въпросния дневник пише така, че количествата са произведени от 2007 до септември 2009 г. И тогава спира производството на въпросния спирт. Но това не означава, че не трябва да се предприемат действия по изясняване на това дали е вярно. Имаш колона, имаш тетрадка дневник. Имаш свидетели, имаш работници, имаш хиляди неща. Да, този спирт не се вари дистанционно. Там едни хора правят едни работи. Няма никъде документи и никакви действия не са предприети по изясняване на това обстоятелство. То можеше да не е вярно. Но няма никакви действия предприети. А тук става въпрос за над 800 000 лева, ако това е вярно. Най-малкото някой трябваше да направи тази проверка. Ние за това питаме. За нищо друго не питаме. Защото има такива данни в предоставените ни документи.
  Имате ли колеги други въпроси?
  ЧАВДАР САНДОВ: Митническите мобилни групи също биха могли да съставят акт.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Те са следващите, които ще дойдат в Комисията. Уведомени са. Дали са съгласие.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Нямат никакъв проблем да съставят акт, да излязат с наказателно постановление.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Госпожа Николова има уточняващ въпрос и после господин Лазаров.
  МАРГАРИТА НИКОЛОВА: Благодаря господин председател. Исках да попитам между двете проверка, преди втората на 12 март, петък има подадена декларация от производителя, че той няма да работи три дни. Съответно говорим за едно съдебно решение, за което всички знаете, че никой не го е виждал. Те също явно не знаят, че има такова съдебно решение, с което лиценза не му е отнет. Той казва, че няма да работи. След това работи в събота. Вие го хващате, че работи и го хващате, че произвежда така наречената пивна мъст, което казвате, че не е акцизна стока. Добре.
  Искам да попитам, съставянето и декларацията на документ с невярно съдържание, той не носи ли съответната наказателна и административна отговорност? След като декларира. Той уведомява митниците. Затова се правят тези уведомителни писма, че няма да работи. И понесъл ли е съответните санкции за невярна информация, която отправя към митниците.
  Благодаря ви.
  ЧАВДАР САНДОВ: Лицензът не регламентира производството на акцизни стоки. Тоест, той регламентира производството на акцизни стоки само в данъчния склад. Това за което вие говорите е извън територията на данъчния склад. Бирата която е разрешена да се бутилира се намира на територията на данъчния склад.
  МАРТАРИТА НИКОЛОВА: Пише, че на 12-ти няма да работи.
  ЧАВДАР САНДОВ: Няма да бутилира бира. Това е имал предвид, според мен.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: С две думи, за да внесем яснота. Ако аз произвеждам и притежавам пивна мъст само това, както притежавам джибри. Но не варя бира, не произвеждам бира, не варя ракия в казана си. Нарушение ли е?
  ЧАВДАР САНДОВ: Не може да направите сравнение.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Добре за пивната мъст говорим към 2009 г.
  ЧАВДАР САНДОВ: Сладката и охладена пивна мъст не съдържа алкохол. По Закона за акцизите, алкохол е онзи продукт, специално бира е онзи продукт, чието алкохолно съдържание превишава 0,5 процента.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: За конкретния случай говорим. Пивната мъст, притежаването. Защото в кореспонденцията има едно запитване, да я излеем ли. Към митниците от съответния управител или да си я държим. Вие казахте, че притежаването, производството на пивна мъст, сладката пивна мъст не е акцизна стока. И то не е в данъчния склад, където се бутилира тази акцизна стока бира и произвежда, филтрира и т.н.
  ЧАВДАР САНДОВ: То е извън територията на данъчния склад и не е нарушение по така действащото законодателство в момента на проверката.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Не е ясно.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не е съвсем ясно господин Лазаров и ще ви кажа защо. По-конкретния случай сте прав. Както винаги сте много точен във въпросите. Производството на една акцизна стока, контрола върху производството на една акцизна стока, далеч не стига само до въпросния акцизен склад. Затова има митническо разузнаване. Затова контрола се осъществява от суровината до технологично произведения продукт.
  Не случайно, седмица по-късно след този случай, Агенция “Митници” приема наредба, в която всички тези неща ги вкарва в данъчния склад. Защото е било пропуснато. Това което искам аз да кажа, че винаги може да бъде предмет на проверка от страна на Агенция “Митници”, не само акцизния склад, а всичко, което води към акцизни склад и излиза от него.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Спор няма. Въпросът беше дали е нарушение или не е нарушение.
  ЧАВДАР САНДОВ: Ние не сме го скрили, а сме докладвали.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: В момента уточняваме важни неща.
  ВОЛОИДЯ БОГДАНОВ: Лицензът е издаден така. Издава го лиценза Агенция “Митници”.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Има ли други въпроси?
  ИВАН ИВАНОВ: Аз един идентичен въпрос ще задам, който зададох и към господин Странджев. В дискутирания случай имаме ли опити или някакви конкретни вмешателства във вашата работа от висшестоящи началници и други служители на държавната администрация за облагодетелстване на проверявания обект или проверяваната фирма.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: И при двата случая проверката се извършва от централно митническо управление служители, на които аз не мога да наредя и не знам какво нареждам.
  Втората проверка, когато на мен ми се обади господин Странджев да изпратя човек, той не ми е давал никакви указания. Напротив, каза ми - По закон действайте, проверявайте, включете вашия човек по най-бързия начин. Аз на моя служител, такива указания на мен лично по втората проверка нямам. Въобще не е воден разговор. Господин Странджев ми заяви, да се действа по закон, след като вече е започнала проверката. Но основните проверяващи и при двете проверки са от Централно митническо управление. Те не подлежат на мои указания.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря ви. Вие нещо имате ли да добавите? Други колеги имат ли нещо да питат?
  ЧАВДАР САНДОВ: Мога да потвърдя, че и на мен никой не ми е оказвал влияние.
  ПЕТЪР ПЕТРОВ: Към господин Сандов. Вие казахте, че протоколите на мобилните групи не са издържани по ДОПК. А какъв е смисъла тогава от тези протоколи? Те са само за физически контрол.
  ЧАВДАР САНДОВ: Тъй като тези указания датират преди Закона за акцизите и данъчните складове да бъдат приобщени под контрола на митницата, тогава такива са били обстоятелствата и условията, че предимно са проверявани транспортни единици, преминаващи. Даже ако се загледате там, пише – товарен автомобил, бус, друг вид превозно средство, номер на ремарке, номер на влекач, режим на стоката. Тоест дали тя е под режим транзит, дали е внос, дали е износ. Те са приспособени за друга цел.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Може би тази инструкция е целяла да създаде някаква организация в проверките извършени от мобилните митнически групи. И не случайно ви цитирах чл.7 и чл.8, в който точно е описано, какви действия да предприемат, когато ще идват на територията на дадено митническо управление. Но те се изпращат от служители на Централно митническо управление. Не ни уведомяват за такива случаи за проверки. Въобще не ни уведомяват.
  Изпраща ни се 10 – 15 дни след това по факса протокол за извършена проверка, без наш участник. И ние се явяваме, аз мога да го кажа пред съда. Правим акт, без да присъства наш служител. Или да е присъствал един наш служители, той веднага отпада. Това е. Видяха грешката. Началниците на митници повдигнаха въпроса. Видяха грешката ръководството на Агенцията и от 2012 г. ги извадиха от Централно митническо управление. Оставиха се там две групи. Извадиха ги и ги направиха подчинени на Териториалното митническо управление. Защото аз съм давал и докладна против действие на мобилна група на моя територия във Враца. Проверка на данъчен склад, примерно за котелно гориво, за неправомерни действия на мобилната митническа група. Не компетентни. За рекета го спестих, защото фирмата не иска официално да подаде до директора на Агенцията, да опише какво са му искали. И ми се отговори, че са действали правилно.
  И защо веднага след това 2012 г. те ги разформироваха. Много от тях ги уволниха. Имаше сигнали за рекет от тези мобилни групи към Централно митническо управление. Имаше такива сигнали. И ги препратиха към Териториалното митническо управление. Резултатите на тези мобилни групи.
  Преди това стоят във Враца на моя територия и във Видин две групи. Но са подчинени на Централно управление. Аз съм им предоставил помещение. Ние направихме анализ за две години, когато са били към Централно митническо управление. Резултатите. По един баг и половина цигари за две години са хванали. Видинската два. След като минаха към Териториално митническо управление, това са на месец резултатите от тези показатели. И те вече носят отговорност.
  Най-лесно е да се състави протокол. Да се остави на Митницата и ние да се явим пред съда. И мен да ме проверяват после, защо е отпаднало това наказателно постановление. Но проверяващи са други. И той прави протокол за физически оглед.
  В случая две митници проверяваме. Аз не твърдя, че не е имало нарушение в дружеството. Ние сме констатирали в продължение на четири години и сме издавали наказателни. В случая са заети три отдела от една митница и три отдела от Варненска митница. Митница Варна е компетентна по извършване на ревизиите. Извършена е такава ревизия. Има констатации. Това са няколко случаи такива. Това е по мобилните. Изпрати ни се протокола по факса или с десет дни със закъснение. Действайте.
  Не става въпрос само за Митница – Лом, а говоря за всички десет митници, които бяха в страната. Повдигнахме го въпроса няколко пъти. Ръководството видя, че е грешка и го измениха. И сега е по съвсем друг начин. Мобилните групи са към Териториалното митническо управление Има две мобилни групи, които са към ЦМО десет човека. Има пълномощно, заповед на ръководството на Агенцията, което важи и днес. Аз началника на Териториалното митническо управление издавам пълномощно на тези десет служители, че имат право на моя територия по чл.40 от ДОПК да обезпечават доказателства. Това не е отменено.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Това беше важно. Колеги, имате ли други въпроси?
  ИВАН ИВАНОВ: Един уточняващ въпрос. Нещата които се споделиха, поне за мен са повече от смущаващи. Имаме ли възможността и вероятността да направим едно обосновано предположение, че има някаква тенденциозност в създаването на некоректни протоколи за конкретните случаи и може би в този период, който вие споменахте, когато са били на подчинение на Централно управление мобилните групи. Тенденциозност при некоректно създаване или порочни констативни протоколи, на база на които в последствие се издават и порочни наказателни постановления.
  ЧАВДАР САНДОВ: Вие искате за конкретните две проверки. Аз не случайно казах, че сме подписали протоколите, без да ги четем. Защото бе създаден един малък хаос, ако мога така да се изразя. И аз бях сигурен, че след това трябва да се направят по-задълбочени анализи и проверки на база наши искания към съответното дружество.
  Винаги съм имал това чувство, че има някаква тенденциозност при проверката на мобилните групи.
  МАРГАРИТА НИКОЛОВА: Господин Богданов, явно че доста противоречиви са били действията на мобилните митнически групи. Но аз искам да попитам, когато този митнически склад е бил на вашата територия, имам предвид за която вие отговаряте на тази митница. От 2007 г., съгласно протокола от мобилна митническа група пише, че е започнато производство на спирт. Как при нито една от вашите проверки, от толкова компетентни хора не е установено. Той е произвеждан в рамките почти на три години и не малко количество, след като има условия за производство на такъв спирт. Тоест има съответните уреди за производство. Никой от вас, каквито и да са били мобилните групи, но все пак някой го е видял. А вашите служители, които са толкова компетентни, две години и половина са ходили там. Това е на место, бе да уведомяват никой. Никой ли не е забелязал това нещо?
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Госпожо Николова, ние сме имали тогава 14 данъчни склада. През цялото време сме разполагали с три, най-много с 5 до 6 служители. После пак с трима. Това е на територията на три области – Враца, Монтана и Видин.
  Ще ви кажа и друго. Не случайно започнах от това, че след като ми вмениха отговорности по Закона за акцизите, ние нямахме подготвени хора. Данъчните служители, които ни ги прехвърлиха с цел да се създаде този отдел акциз, аз лично съм разговарял и съм ги питал. Добре, ние тук сме започнали да контролираме акцизните стълбове от 2007 г. През 2008 г. още изграждахме отдела. Какво правихте до преди това? Вие трябва да сте компетентни. Знаете ли какъв е отговора. Никой не е стъпвал в тези данъчни складове. Никой преди Митницата, с всичките ни минуси. Действително, учили сме се в движение. Но това са 15 данъчни склада. Учили сме се движнеие.
  Конкретно на въпроса, не ни е докладвано за това. Може и наша грешка. Не ни е докладвано, даже и от полиция, от служби други, че се произвежда етилов алкохол. Той не е установен.
  МАРГАРИТА НИКОЛОВА: Явно при такива проверки трудно е щяло да бъде установено. Но аз не мисля, че човек трябва да има невероятни познания по Закона за акцизите, за да може поне два пъти в годината, на база на три човека, да се направи.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Не твърдя, че не е произвеждано, след като има такава тетрадка. Може и нощно време да е правено.
  МАРГАРИТА НИКОЛОВА: Аз се учудвам на факта,че никой нищо не забелязал.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Това е малък град. Би трябвало и службите да ни уведомят. Ние сме съставили актове на големи държавни фирми.
  МАРГАРИТА НИКОЛОВА: На държавни съм сигурна. Аз говоря за другите. За държавните не се съмнявам.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: И винзаводите.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Основният приоритет, аз не омаловажавам случая на Митниците е приходите. Аз не съм занимавал конкретно с това. Аз има всеки ден, всеки месец задачи за приходите.
  МАРГАРИТА НИКОЛОВА: Господин Богданов, нали приходите идват точно от акцизите. Тъй като не виждате какво се произвежда, как гледате за приходите.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Не сме имали сигнал от нито една служба. Това е малък град и за най-малкото нещо трябваше да ни уведомят.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Тези въпроси предстои да се изяснят. Ние поучихме доста изчерпателни отговори. Станаха ясни някои технологични въпроси, които ще трябва да разширим и въпросите, които ще задаваме очевидно. Поне за мен този извод се налага.
  Заповядайте господин Петров.
  ПЕТЪР ПЕТРОВ: Много ми е интересен този въпрос. Той е пак към господин Сандов. Вие казахте, че нарушенията в тези два случая не са установени от мобилните групи, а от ТМУ – Лом. Защо не са установени от мобилните групи?
  ЧАВДАР САНДОВ: Те не са направили в такава дълбочина проверката. Излишно е да говоря за компетентност. Те не са били запознати със същността, с предисторията на данъчния склад, с всички документи преди това. Те идват и заварват следната ситуация.
  Фабриката не работи. Няма персонал, няма работници и служители. Няма ръководство. Тръгват да правят инвентаризация. Те няма откъде да вземат информацията, която ние по-късно придобиваме. И на база на тази информация и нейното изследване ние установяваме нарушенията.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не разбрахте, че на 9 октомври, когато идва мобилната група фабриката не работи. Не работи, пише го в документите. Тя не работи. На 9-ти и 10-ти тя не работи.
  ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Мобилната група нали не констатира нищо.
  ЧАВДАР САНДОВ: Мобилната група прави един физически контрол на това, което се вижда на пръв поглед. Тя не изследва счетоводни документи.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Това е по ДОПК. Трябва да започне проверка по ДПК, каквато вие правилно сте започнали. И на база на тази проверка има установени нарушения, констатации и т.н. Има протоколи, наказание, предписание, наказателно постановление. Там нещата са ясни от тази гледна точка и по-нататък също. Има неща, които тепърва предстои да изясним.
  Господин Странджев, ако имате нещо да добавите накрая.
  АНТОНИ СТРАНДЖЕВ: Аз нямам какво да допълня колегите. За тяхна помощ и за вас, една скоба отварям. Не знам дали сте запознати. Месец ноември 2009 г. в последствие и 2010 г., не си спомням точно коя дата, в състава на мобилните групи имаше служители на МВР, по-специално на ГДБОП. Аз съм работил в тази служба. И на времето те са били под мое пряко наблюдение. Така че ви отварям скобата, ако търсите някой документ, тяхната роля е точно това. Там където видят, че има нарушение с данни за престъпление, те копират документи и започват вече тяхната работа. Така че, ако вие е необходима допълнителна информация специално по този случай, тъй като виждам, че издирвате, може да попитате и там. Не знам какво е останало и какво се съхранява и т.н.
  ЧАВДАР САНДОВ: Има докладна след извършените три проверки от ръководителя на екипа на мобилните групи от Централно митническо управление. Докладната не е резолирана никъде до Митница – Лом. Абсолютно нищо. Резолирана за Дирекция “Акцизи и последващ контрол”, за предприемане на действия.
  И изведнъж ние получаваме по факса, отнет лиценз. Проверете дали са извършени такива действия от двете дирекции. Оригиналът дойде след няколко дни. По факса веднага решението го връчихме. Така че и самата докладна има също противоречия. Освен трите протокола и самата докладна. Един път твърди, че има материална отчетност. Този който пише, другия път твърди, че няма материална отчетност. Аз не защитавам фирмата. И Съдът го е потвърдил. Самата докладна, тя не е резолирала за ТМУ – Лом да извършим, както е предишната процедура, да направим протокол, да издадем предписание и да издадем становище подписано от началника на Митницата, дали трябва да се отнеме лиценза на дадения данъчен склад.
  Господин председател ние имаме пет отнети лиценза. Четирите отнети лиценза на другите дружества на територията на Митница – Лом, всичките са с писмо да се извършат проверки по ДОПК. Да се излезе със становище на началника на Митницата допълнително. Дали отговаря на изискванията на Наредба 3, общо на Закона за акциза и данъчните складове. И в решението на директора е записано. Цитирам: “След извършена проверка и становище на началника на Митницата.”
  От тези пет данъчни складове за този ние нямаме никакво питане и никакви указания.
  ИВАН ИВАНОВ: Съдът потвърдил ли е отнемането на лиценза в другите четири случая?
  ЧАВДАР САНДОВ: Не мога да ви кажа.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Казахте, че по факса сте получили, в какъв срок?
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Това е за по-бързи действия.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Отнемането на лиценза в някакъв кратък срок ли е?
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Не, ние веднага го връчихме. След това го получихме по пощата. Но това е с цел за предприемане на бързи действия.
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: А кога разбрахте, че е отменено предварителното изпълнение от съда.
  ВОЛОДЯ БОГДАНОВ: Ние го разбрахме на 19 март. Имаме писмо при нас.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря и на тримата. Беше много полезно за Комисията. Надявам се да продължим напред. Благодаря ви. Приятна вечер.
  Закривам заседанието.

  / Закрито в 18.00 часа /

  Стенограф: Силвия Михайлова


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА
  АНКЕТНА КОМИСИЯ:
  /Йордан Цонев/
  Форма за търсене
  Ключова дума