Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
29/10/2009

  Д О К Л А Д

  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 954-01-15, внесен от н.п. Мартин Димитров и група народни представители на 02.09.2009 г. и № 902-01-33, внесен от Министерския съвет на 20.10.2009 г.

  На заседание, проведено на 29 октомври 2009 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от н.п. Мартин Димитров и група народни представители и от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха следните представители на Министерство на финансите: Владислав Горанов - заместник-министър на финансите, Пенка Драгнева – началник-отдел „Анализи и прогнози”, Венетка Тодорова – началник-отдел ”Фискална интеграция”, Даниела Влъчкова, Татяна Накова, Лидия Атева - експерти от дирекция „Данъчна политика” и Росен Иванов - директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Националната агенция по приходите и др.
  Законопроектът на Министерския съвет беше представен от заместник-министъра на финансите Владислав Горанов, който изтъкна, че с предложените изменения и допълнения се цели усъвършенстване на данъчната практика и отстраняване на несъответствия на данъчното законодателство с правото на Европейския съюз.
  Във връзка с това са направени следните предложения за промяна:
  - с цел да бъде отстранено различието в данъчното третиране на местни и чуждестранни лица от ЕС/ЕИП в законопроекта се предлага чуждестранните юридически лица от ЕС/ЕИП да имат право на избор за преизчисляване и последващо възстановяване на част от удържания данък при източника. Преизчисляването на данък цели данъчното задължение на чуждестранното лице да бъде определено така, че да се отчитат извършените разходи от лицето, свързани с получените от него доходи;
  - предлага се разпоредбите за отклонение от данъчно облагане да се прилагат за всички видове данъци, а не само за корпоративния данък. Чрез промяната всички данъкоплатци (местни и чуждестранни), предприемащи сделки, водещи до отклонение от данъчно облагане, ще бъдат третирани за данъчни цели по един и същ начин;
  - отменя се данъчното облекчение за предприятия, извършващи големи инвестиции в определени отрасли - селско стопанство, преработвателна промишленост, производство, високи технологии и инфраструктура (чл. 189а от ЗКПО);
  - предлага се в НАП да се подава годишен отчет за дейността вместо годишен финансов отчет;
  - предлага се данъчно задължените лица, които не са извършвали дейност и не са отчели приходи или разходи, да не подават годишен отчет за дейността;
  - разширява се кръга на лицата, в полза на които направено дарение може да служи за данъчно облекчение по реда на закона. За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в размер до 50 на сто от счетоводната печалба, когато разходите за дарения са направени в полза на център "Фонд за лечение на деца", като се добавят център „Фонд за асистирана репродукция” и център „Фонд за трансплантация”;
  - предлага се промяна в случаите на непризнаване на счетоводни приходи за данъчни цели, възникнали по повод на непризнати за данъчни цели разходи;
  - към обектите на облагане с корпоративен данък се добавя печалбата на чуждестранни юридически лица от прехвърляне (продажба) на място на стопанска дейност;
  - предвидена е разпоредба, регламентираща данъчното третиране на приходи и разходи, печалби и загуби, отчетени от контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие;
  - предлагат се разпоредби, които регламентират окончателно облагане при прекратяване на неперсонифицирани дружества и осигурителни каси;
  - предлага се облагане с данък дивидент, когато е налице скрито разпределяне на печалба в полза на акционер - чуждестранно юридическо лице от ЕС/ЕИП, с което се премахват различията и се уеднаквява данъчното третиране при скрито разпределение на печалба за местно и чуждестранно лице;
  - увеличава се данъка за хазартните дейности от тото и лото, залагане върху резултати от спортни състезания и случайни събития от 10 на 12 на сто, с което се изравнява облагането на всички организатори на хазартни игри;
  - предлага се промяна, свързана с данъка върху хазартната дейност с хазартни съоръжения, който следва да се определя за вписаните в разрешението хазартни съоръжения, независимо от това дали те са експлоатирани;
  - дефинират се понятията „промишлено, търговско или научно оборудване”;
  - предлагат се промени в Закона за счетоводсто - променя се обхватът на предприятията, които прилагат закона, като се изключват чуждестранните лица от ЕС/ЕИП, осъществяващи дейност в Република България, при условията на свободно предоставяне на услуги;
  - в Закона за регистър БУЛСТАТ се предлага допълнение, засягащо лицата, които не се вписват в регистър БУЛСТАТ. С предложението за промяна чуждестранните лица от ЕС/ЕИП, осъществяващи дейност в Република България при условията на свободно предоставяне на услуги, няма да се вписват в регистър БУЛСТАТ;
  - предлагат се изменения в Кодекса за социално осигуряване, с които се освобождават от облагане с данък по реда на ЗКПО приходите на лица, регистрирани в ЕС/ЕИП, които осъществяват доброволно осигуряване, доброволно осигуряване за безработица и/или за професионална квалификация.
  Законопроектът на н.п. Мартин Димитров и група народни представители беше представен от н.п. Кирчо Димитров.
  Със законопроекта се предлага промяна в заглавието на Закона за корпоративното подоходно облагане и промяна на ставката за облагане на дивидентите от 5 на сто на 1 на сто.
  След представяне на законопроектите се проведе дискусия, при която представителите на Министерство на финансите изразиха становище за не подкрепа на законопроекта с вносители н.п. Мартин Димитров и група народни представители. Мотивите срещу законопроекта са, че действащия Закон за корпоративното подоходно облагане регламентира облагането както на печалби, така и на доходи и в този смисъл използваната дума в наименованието на закона „подоходно” обединява и двете понятия - печалби и доходи. Поради това предложението на вносителите за отпадане на думата „подоходно” от наименованието на закона е неприемливо. По отношение намаляването на данъчната ставка за дивидентите, вносителите на законопроекта посочват в мотивите си, че нивото на данъчните ставки има решаваща роля за привличане на чуждестранни инвеститори и че облагането с данък дивидент води до двукратно облагане на печалбата - веднъж с корпоративен данък и втори път с данък дивидент. Тези аргуметнти са несъстоятелни, тъй като в България данъчните ставки на преките данъци са едни от най-ниските в Европа. Освен това с корпоративен данък се облага реализираната печалба на дружеството, а с данък дивидент се облага дохода на акционера, така че няма двукратно облагане на печалбата, както се твърди в мотивите на законопроекта, а облагане на два отделни субекта.
  След дискусията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  1. по законопроекта на н.п. Мартин Димитров и група народни представители: „За” - 3 народни представители, „Против” - 1 народен представител и „Въздържали се”- 18 народни представители.
  2. по законопроекта на Министерския съвет: „За” - 16 народни представители, „Въздържали се”- 6 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 902-01-33, внесен от Министерския съвет и да не приеме законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 954-01- 15, внесен от н.п. Мартин Димитров и група народни представители.

  Форма за търсене
  Ключова дума