Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
22/10/2009

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 954-01-6, внесен от н.п. Ваньо Шарков и група народни представители на 26.08.2009 г., № 954-01-12, внесен от н.п. Мартин Димитров и група народни представители на 27.08.2009 г. и № 902-01-32, внесен от Министерския съвет на 19.10.2009 г.,


  На заседание, проведено на 22 октомври 2009 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесени от н.п. Ваньо Шарков и група народни представители, от н.п. Мартин Димитров и група народни представители и от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха заместник - министърът на финансите Владислав Горанов, директорът на дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите Людмила Елкова, заместник - изпълнителният директор на Националната агенция по приходите Стоян Марков, директорът на дирекция „Данъчно - осигурителна методология” в Националната агенция по приходите Росен Иванов, главният юрисконсулт в дирекция ”Разследване на особени случаи” в Националната агенция за приходите Петър Цанков и др.
  Законопроектът на Министерския съвет беше представен от заместник - министъра на финансите Владислав Горанов, който изтъкна, че направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност са във връзка с необходимостта от хармонизация на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейските общности в областта на косвеното облагане, както и от прецизиране на текстове, които създават проблеми при практическото прилагане на закона.

  Основните моменти в законопроекта са:
  - предлагат се промени по отношение мястото на изпълнение на доставката на услуги. Действащото в момента основно правило е, че мястото на доставката на услуги е там, където е установен доставчикът. С приемането на новите изменения мястото на доставката на услуги ще зависи от статута на клиента, т.е. когато услугите се предоставят на данъчно задължено лице, действащо като такова, мястото на доставката на тези услуги ще бъде там, където клиентът е установил своята стопанска дейност. Когато услугите се доставят на данъчно незадължено лице, се запазва старото правило - мястото на доставката да е там, където доставчикът е установил своята стопанска дейност. За една част от доставките на услуги се запазва принципът мястото на данъчно облагане да е там, където се извършва фактическото потребление - напр. доставките на услуги, свързани с недвижим имот, при пътническия транспорт и т.н.;
  - въвежда се ново понятие „услуга по краткосрочно отдаване под наем на превозни средства”. Мястото на изпълнение в този случай ще е там, където превозните средства се предоставят фактически на получателят по услугата;
  - въвеждат се разпоредби във връзка със задължителна регистрация и дерегистрация на лицата, доставящи или получаващи услуги;
  - предлага се в случаите на доставки с непрекъснато изпълнение с продължителност за период, по-дълъг от една година, и за които не е налице дължимост на плащане за период, по-дълъг от една година, да се счита, че данъчното събитие настъпва в края на всяка календарна година;
  - от обхвата на освободените доставки се изключва процесуалното представителство, с което се осъществява правото на защита на физически лица в досъдебни, съдебни, административни и арбитражни производства;
  - предлага се нулева ставка по отношение на плавателни средства в открито море и за въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове;
  - отменят се като задължителни реквизити във фактурите „име и фамилия на съставителя”;
  - премахнати са ограниченията за правото на данъчен кредит за получени доставки от дилър, които той използва за осъществяване продажбата на стоки втора употреба. Данъчната основа при продажба на стоки от дилър ще се формира по общия ред;
  - променя се срокът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит - от тримесечен става 12-месечен;
  - предлага се изменение, свързано с определяне на данъчната основа по доставки при условията на бартер. Данъчната основа ще е пазарната цена за всяка от получаваната стока или услуга;
  - предлага се при регистрация по закона лицето да декларира електронен адрес за кореспонденция с приходната администрация;
  - предлага се отмяна на разпоредбите, определящи поредност на лицата, от които следва да се търси отговорност по отношение на получател по облагаема доставка, отговорен за дължимостта и невнасянето на данък от друго регистрирано лице;
  - предлагат се разпоредби във връзка с осигуряване на дистанционна връзка между Националната агенция за приходите и фискалните касови устройства, използвани от лицата;
  - предлага се промяна на документите, необходими за доказване на нулева ставка от доставчика, за доставка на стока или услуга с място на изпълнение на територията на страната.
  Законопроектът на н.п. Ваньо Шарков и група народни представители беше представен н.п. Мариана Даракчиева.
  Със законопроекта се предлага да се въведе данъчна ставка в размер на 7 на сто за доставка на лекарствени продукти и на учебници и учебни помагала.
  Законопроектът на н.п. Мартин Димитров и група народни представители беше представен от н.п. Мартин Димитров.
  Със законопроекта се предлага:
  - намаляване на срока за възстановяване на ДДС – до 10 дни от изтичане на срока за декларирането му – за всички лица;
  - изплащане на лихва за забава при всяко възстановяване след 10 дневния срок, независимо от извършването на ревизии;
  - въвеждане на нови възможности за ускорено възстановяване на данъка при представяне и на други обезпечения, освен обезпеченията в пари и банкова гаранция, допустими съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
  - запазване на процедурата по приспадане на данъчъкй за възстановяване, но само по желание на лицата.
  След представяне на законопроектите се проведе дискусия, при която се изразиха становища за подкрепа като цяло на законопроекта, внесен от Министерския съвет, въпреки несъгласието на някои от членовете на комисията с предлаганото изменение на чл. 177, с което отпада поредността на лицата при търсене на отговорност по отношение на получателя по облагаема доставка, отговорен за дължимостта и невнасянето на данък от друго регистрирано лице, както и с разпоредбата на чл. 118, ал. 2 за установяване на дистанционна връзка на Националната агенция за приходите с фискалните устройства на данъчно задължените лица. Законопроектите с вносители н.п. Мартин Димитров и група народни представители и н.п. Ваньо Шарков и група народни представители не получиха подкрепата на членовете на комисията. Аргументите, както на членовете на комисията, така и на представителите на Министерство на финансите срещу предлаганите диференцирани данъчни ставки за лекарствени продукти и учебници и учебни помагала със законопроекта на н.п. Ваньо Шарков и група народни представители са, че намалението на данъчната ставка не води автоматично до намаление на цените на лекарствата и учебниците и съответно до посочения в мотивите към законопроекта социален ефект. Освен това въвеждането на диференцирани ставки е в противоречие с провежданата в страната политика от въвеждане на данъка до момента за прилагане на единна ставка, с оглед отраслова неутралност и равнопоставеност на данъчните субекти. По законопроекта с вносители н.п. Мартин Димитров и група народни представители се изказаха становища, че предложения срок за възстановяване на данъка в рамките на 10 дни е много кратък и недостатъчен като технологично време за извършване на съответните провеки преди възстановяване на данъка. Предложеният доброволен избор на лицето за прилагане на схемата за приспадане на данъка върху добавената стойност ще доведе до увеличаване на случаите, при които ще се стигне до ефективно възстановяване на данъка и съответно увеличаване на броя на ревизиите и проверките, което ще се отрази на тяхното качество, предвид капацитета на данъчната администрация. По отношение предложената разпоредба в чл. 92, ал. 10 за начисляване на лихви при възстановяване на данъка, включително и за срока на ревизията, същата е предвидена и в законопроекта с вносител Министерскиа съвет. По предложената промяна на чл. 92, ал. 2, с която се разширява обхвата на предоставяните обезпечения, с оглед ускорено възстановяване на данъка, се изказаха становища за по-задълбоченото обсъждане на предложението за преценка на последиците от предлаганото разширяване на обезпеченията и евентуалното му включване в законопроекта, внесен от Министерския съвет в срока между първото и второ гласуване на същия.
  След дискусията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  1. По законопроекта, с вносители н.п. Ваньо Шарков и група народни представители: „За” - 3 народни представители, „Против” - 14 народни представители и „Въздържали се”- 5 народни представители.
  2. По законопроекта, с вносители н.п. Мартин Димитров и група народни представители: „За” - 3 народни представители, „Против” - 5 народни представители и „Въздържали се”- 14 народни представители.
  3. По законопроекта, с вносител Министерския съвет: „За” - 15 народни представители, „Против” - 1 народен представител и „Въздържали се”- 6 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 902-01-32, внесен от Министерския съвет и да не приеме законопроектите за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 954-01-6, внесен от н.п. Ваньо Шарков и група народни представители и № 954-01-12, внесен от н.п. Мартин Димитров и група народни представители.
  София, 26 октомври 2009 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  МЕНДА СТОЯНОВА


  Форма за търсене
  Ключова дума