Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21/01/2010

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение
  на Закона за управление на отпадъците, № 002-01-2,
  внесен от Министерския съвет на 06.01.2010 г.


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение
  на Закона за управление на отпадъците, № 002-01-2,
  внесен от Министерския съвет на 06.01.2010 г.  На заседание, проведено на 21 януари 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, внесен от Министерският съвет.
  На заседанието присъстваха следните представители на Министерството на околната среда и водите: Оля Матова – началник-отдел „Производствени опасни отпадъци” и Радослав Смилянов – държавен експерт.
  Законопроектът беше представен от г-жа Матова, която изтъкна, че приемането му ще отстрани съществуващите непълноти от транспонирането в българското законодателство на директивите за: депониране на отпадъците; за отпадъците от електрическо и електронно оборудване; за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и на директивата за изгаряне на отпадъци, а също така и ще се постигне поетото задължение за привеждане на националното законодателство в съответствие със законодателството на Европейския съюз.
  Предвид обстоятелството, че от 1 януари 2007 г. Република България, като член на Европейския съюз, пряко прилага регламентите на Европейския съюз, е необходимо да се въведе и механизъм за осъществяване на контрол по Регламент 1013/2006/ЕС за превози на отпадъци.
  По-съществените изменения и допълнения са:
  1. Въвеждане на финансови инструменти за осигуряване на средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на депата. Предлага се това да стане чрез:
  - финансова гаранция, като условие за издаване на разрешение за дейности по депониране. Финансовата гаранция или друга еквивалентна предохранителна мярка е необходимо да се съхранява толкова дълго, колкото се изисква за поддръжката и следексплоатационните мероприятия за площадката за извършване на дейността депониране на отпадъци, мониторинга и следексплоатационните грижи за площадката за извършване на дейността депониране на отпадъци.
  - финансов инструмент (банкова сметка за чужди средства) за осигуряване на финансови средства по време на експлоатацията на депата за закриване и следексплоатационни грижи на съществуващи депа и поддържане на изградените и изграждане на нови депа и/или други съоръжения за третиране на отпадъци.
  Целта на тази мярка е да се избегнат рисковете в случай на изоставяне на площадките на депата при евентуална несъстоятелност на съответния собственик и свързаните с това разходи за държавата, както и да се гарантират средствата, необходими за изграждане в бъдеще на нови съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъци;
  2. Такса за депониране на отпадъци за постигане на определени цели, свързани с опазване на околната среда за намаляване на количествата отпадъци, които постъпват за депониране; удължаване срока на експлоатация на депата; увеличаване количествата на рециклираните и оползотворените отпадъци; насърчаване развитието на сектора по рециклиране и оползотворяване на отпадъците. Тези средства могат да бъдат използвани за финансиране на проекти за разделно събиране от потока битови отпадъци, на отпадъците, подходящи за рециклиране (метали, стъкло, хартия и др.), третиране и оползотворяване на биоразградимите отпадъци, събиране и обезвреждане на опасните отпадъци от потока битови отпадъци. Във връзка с това с чл. 71а се предвижда задължение на всеки собственик на депо да прави месечни отчисления в банкова сметка за чужди средства на съответната РИОСВ, на чиято територия се намира депото, за дейността по обезвреждане на отпадъци чрез депониране. Тук обаче не се посочва какъв е източника на тези ежемесечни отчисления - от таксата за битови отпадъци, която се събира от общините по реда на Закона за местните данъци и такси или се въвежда: нова такса; от целеви средства в бюджета на общината от техните собствени приходи, или целеви субсидии от централния бюджет. Този въпрос, ако не бъде уреден със законопроекта, ще възникне при прилагането на закона. Затова между първо и второ гласуване следва да бъде уточнен източника на тези средства и той да бъде разписан в законопроекта.
  Законопроектът предвижда и изготвяне на наредба на министъра на околната среда и водите, определяща механизмите за акумулиране на средствата и реда за събиране и разходване на събраните средства.
  Друг важен въпрос от предложените промени е задължителната разпоредба в новите членове 19б-19е, предвиждаща общините, включени във всеки един от регионите по чл. 28, ал. 4, да създават регионални сдружения по реда на този закон. А реда изисква общинският съвет на съответната община да приеме решение за участие в регионално сдружение или за присъединяването й към сдружение на общини от друг регион. Едновременно с това с чл. 19б, ал. 6 се предвижда, че за възникване на регионално сдружение не е задължително участието на всички общини от региона по чл. 28, ал. 4., а в ал. 12 на същия член се казва, че община която откаже да участвува, предизвиква забавяне, осуети създаването или функционирането на регионално сдружение и/или на регионална система за управление на отпадъците, заплаща вредите и пропуснатите ползи на останалите общини от съответния регион. Много важна е и разпоредбата на ал. 10 на чл. 19б в която е предвидено, че общините могат да получават финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, ПУДООС към Министерството на околната среда и водите или други на национални публични източници на финансиране само след създаването на регионално сдружение.
  Комисията смята, че тези предложения следва да бъдат разгледани в периода между първо и второ гласуване и максимално съгласувани с разпоредбите на Конституцията на Република България, глава седма “Местно самоуправление и местна администрация”, чл. 137., където е предвидено, че самоуправляващите се териториални общности могат да се сдружават за решаване на общи въпроси и че законът създава условия за сдружаване на общините, а също така и с глава осма „Общинско сътрудничество” на Закона за местното самоуправление местната администрация.

  По законопроекта се проведе дискусия, по време на която се направиха изказвания и поставиха въпроси по предложената организация на регионални сдружения; по определяне на реда и начина за събиране и разпределение на дължимата цена от потребителите на системата (общините, членове на регионалното сдружение); сключването на договорите и определянето на цените в случаите, когато регионалната система за управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалното сдружение или от други притежатели на отпадъци и други въпроси свързани с дейността на регионалното сдружение.
  След обсъждането на законопроекта се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За” – 16 народни представители, „Въздържали се” – 3 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 002-01-2, внесен от Министерския съвет на 06.01.2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА


  Форма за търсене
  Ключова дума