Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21/01/2010

  Д О К Л А Д

  по законопроект за закриване на Социалноинвестиционния фонд,
  № 002-01-6, внесен от Министерският съвет на 11.01.2010 г.

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  Д О К Л А Д

  по законопроект за закриване на Социалноинвестиционния фонд,
  № 002-01-6, внесен от Министерският съвет на 11.01.2010 г.


  На заседание, проведено на 21 януари 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за закриване на Социалноинвестиционния фонд, внесен от Министерският съвет.
  На заседанието присъстваше заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова, която представи законопроекта.
  Социалноинвестиционният фонд е създаден със закон през 2001 г., (Обн., ДВ, бр. 32 от 3 април 2001 г.) Той е юридическо лице със седалище в град София и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.
  Фондът има за цел да подкрепя изпълнението на приоритетни проекти и дейности, включени в Националния план за икономическо развитие и в Националния план за регионално развитие и задачи да поощрява увеличаването на заетостта в реалния сектор; създаване на постоянна и временна заетост; насърчаване и поддържане равнището на определени услуги, свързани с развитието на частния сектор; осигуряване подкрепа на предприемаческите инициативи в определени региони, силно засегнати от преструктурирането на икономиката; насърчаване развитието на регионалните и местните инициативи, водещи до повишаване равнището на заетостта и. сближаване с практиката за развитието на регионите на страните - членки на Европейския съюз.
  Дейността на Социалноинвестиционния фонд се осъществява по годишна програма, която се разработва по реда и в сроковете за съставяне на държавния бюджет.
  В годишната програма се включва и инвестиционна програма, съдържаща проектите, които ще бъдат финансирани през текущата година.
  Приходите на фонда се набират от: субсидия от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика в размер, определян със Закона за държавния бюджет.; от дарения, помощи и средства и от държавно гарантирани кредитни споразумения. Приходната и разходната част на фонда се утвърждават ежегодно от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на финансите.
  Фондът се ръководи от управителен съвет и изпълнителен директор
  Управителният съвет се състои от 12 членове. В него с равен брой представители участват Министерският съвет, представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, определени по реда на глава трета от Кодекса на труда. Представителите на Министерския съвет се определят със заповед на министър-председателя. Председател на управителния съвет е министърът на труда и социалната политика.
  Управителният съвет: приема годишната програма за дейността на Социалноинвестиционния фонд, в това число и годишната инвестиционна програма; приема правилник за дейността си; предлага за назначаване и освобождаване изпълнителния директор на Социалноинвестиционния фонд; приема годишния бюджет на Социалноинвестиционния фонд; одобрява годишния отчет; осъществява цялостен контрол за целевото разходване на набраните средства и информира обществеността, като публикува в централния печат годишната инвестиционна програма на Социалноинвестиционния фонд. Представителите на Министерския съвет се определят със заповед на министър-председателя.
  Изпълнението на закона е възложено на министъра на труда и социалната политика
  В изпълнение на мерките за реформа в държавната администрация е направен анализ на състоянието на административните структури и Съветът за административна реформа към Министерския съвет за Социалноинвестиционния фонд е установил, че:
  - функциите, изпълнявани от него в подкрепа на Националния план за икономическо развитие и Националния план за регионално развитие, не са актуални поради изтичане на техния срок през 2006 г.;
  - констатирано е дублиране на редица функции с функции, изпълнявани от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
  - има възможности за финансиране на проекти от фондовете на Европейския съюз.
  На основата на горните констатации Съветът за административна реформа към Министерския съвет, с Решение от 25 ноември 2009 г., е предложил на правителството Социалноинвестиционния фонд да бъде закрит.
  Същевременно Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие е ратифицирано със закон (ДВ, бр. 19 от 2009 г.). Съгласно него Социалноинвестиционният фонд поема цялата техническа отговорност за изпълнението на проекта. С оглед обезпечаване на поетите ангажименти към Международната банка за възстановяване и развитие и осигуряване на устойчивост и приемственост по стартиралия проект, се налага обособяване на звено в МТСП, което да поеме управлението на дейностите по проекта след закриването на фонда. Във връзка с това законопроектът предвижда функциите и дейностите по Проекта за социално включване да преминат към МТСП. Въпросите, свързани със закриването на СИФ и преминаването на дейността му към МТСП, са обсъдени и с експерти на Международната банка за възстановяване и развитие, които изразяват принципна подкрепа и съгласие.
  Със законопроекта се предвижда Министерският съвет в срок до един месец от влизането в сила на закона да назначи ликвидационна комисия, която да извърши ликвидацията на Социалноинвестиционния фонд в тримесечен срок от назначаването й. Разходите по ликвидацията са за сметка на средствата по утвърдения бюджет на фонда за 2010 г.
  След изчерпателното запознаване на членовете на комисията с мотивите по законопроекта се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За” – 13 народни представители, „Въздържали се” – 5 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на мотивите към законопроекта и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за закриване на Социалноинвестиционния фонд, внесен от Министерския съвет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума