Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21/01/2010

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта „Набуко”, № 902-02-19, внесен от Министерски съвет на 29.12.2009 г.

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  по законопроекта за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта „Набуко”, № 902-02-19, внесен от Министерски съвет на 29.12.2009 г.


  На заседание, проведено на 21 януари 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта „Набуко”, подписано на 13 юли 2009 г. в Анкара, Република Турция.


  На заседанието присъстваха: Иванка Диловска – директор на дирекция „Европейски политики, стратегии и проекти”, Иван Сачков – държавен експерт в дирекция „Енергийни политики, стратегии и проекти”, Явор Стоянов – главен юристконсулт в дирекция „Правна” – представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Петър Попчев – експерт в дирекция „Политически въпроси” на Министерството на външните работи.
  Законопроектът беше представен от г-жа Диловска, която изтъкна, че проектът “Набуко” е приоритетен за Европейския съюз, тъй като чрез него ще се диверсифицират доставките на природен газ за Европа и ще се осигури по-високо ниво на сигурност в областта на енергийните доставки и достъп до значителни газови ресурси на Каспийския регион и Близкия изток и съответно ще се намали зависимостта от руските доставки на природен газ за България и за Европейския съюз.
  Държавите–страни по Споразумението и подписали го са Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция. То е насочено към създаване на благоприятни политически, регулаторни и законодателни условия, които да улеснят изпълнението на проекта. Проектът започва от южната и източната граница на Турция, преминава през петте държави-страни по споразумението и завършва в Австрия, където ще има един газов център, наречен Баумгартен.
  Транспортният капацитет на “Набуко” е между 25 и 31 млрд. кубически метра газ годишно.
  Г-жа Диловска изтъкна, че чл. 3 на Споразумението изисква дерогация на газовата директива, която действа в момента. Съгласно газовата директива, операторите на тръбите за природен газ могат единствено да пренасят газ, но не могат да се занимават с неговата покупка и продажба. Тоест има отделяне на дейностите по транспорт, от дейностите по търговия. С оглед на сигурността, на транзитиращите държави се разрешава половината от количество газ, което ще преминава през бъдещия тръбопровод “Набуко” да бъде разпределяно и продавано на териториите на транзитиращите държави. Това количество ще бъде около 15 млрд. куб. метра годишно.
  Друга важна особеност на проекта е създаването на хармонизирани тарифи, чрез които ще се транспортира природния газ, през петте държави, въпреки наличието на различни регулаторни национални режими.
  Проекта се характеризира и с наличието на международно дружество “Набуко”, в което участват като акционери всички транзитиращи държави. Освен тези пет транзитиращи държави, като акционер участва и немската компания RV. Привличането на RV като шести акционер е с цел финансова подкрепа на проекта.
  Държавите, които са страни по споразумението не поемат никакви финансови ангажименти относно финансирането на проекта. Задълженията са свързани с благоприятни политически, регулаторни условия и подкрепа на местните компании, националните компании, които ще участват в изпълнението на проекта. Всяка държава-страна по споразумението полага всички усилия да предприеме разумно необходимите законодателни мерки, за да осъществи изпълнението на дейностите по проекта, но не и относно данъчния режим на дружествата на “Набуко”. Тоест няма задължения за някакви данъчни облекчения и бюджетни ангажименти.
  След ратифицирането на проекта от всички държави, страни по това споразумение, предстои да бъдат избрани местни представители, членове на така наречения Комитет по “Набуко”, които ще създават оперативно хармонизирани връзки между петте държави и ще стартират технологичните работи по изпълнението на проекта.

  По време на дискусията бяха зададени множество въпроси относно: ангажиментите на Турция по споразумението; схемата на разпределението на газта, която ще остане за ползване от транзитиращите държави; кои държави са ратифицирали споразумението и др.
  На поставените въпроси подробни отговори дадоха представителите на вносителите. Изтъкнато бе, че Турция е приела да следва изцяло европейското енергийно законодателство, отказала се е от претенцията си да бъде нетранзитна държава и се е съгласила с изискванията на Европейската енергийна харта.

  След обсъждането на законопроекта се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За” – 18 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта „Набуко”, подписано на 13 юли 2009 г. в Анкара, Република Турция.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА  Форма за търсене
  Ключова дума