Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
28/01/2010

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за интеграция на хората с увреждания,
  № 902-01-58, внесен от Министерският съвет на 11 декември 2009 г.

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за интеграция на хората с увреждания,
  № 902-01-58, внесен от Министерският съвет на 11 декември 2009 г.

  На заседание, проведено на 28.01.2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2010 г.
  На заседанието на комисията присъстваха представителите на Министерството на труда и социалната политика: Йоанна Германова – и.д. директор на дирекция „Социална защита и социално включване” и Елена Кременлиева – началник-отдел „Социално включване, политики за децата и семейството” и председателят на Асоциацията на шофьорите инвалиди д-р Даниела Данчева.
  Законопроектът беше представен от Елена Кременлиева.
  Предлаганите изменения и допълнения в Закона са свързани с прецизиране на условията за упражняване правата на хората с увреждания и тяхното професионално развитие.
  Със законопроекта се трансформира месечната добавка за интеграция на лица с трайни увреждания в месечна целева помощ за лица с трайни увреждания по смисъла на Закона за социално подпомагане, след преценка на доходите и преминаване на месечна добавка за деца с трайни увреждания от Закона за интеграция на хората с увреждания към Закона за социалното подпомагане.
  Освен горните изменения с § 17 и 18 се предлага и въвеждането на нов вид финансова подкрепа, която не се изразява в парично подпомагане, а в подпомагане за ползване на конкретни услуги, които хората с увреждания няма да заплащат (например социални услуги; услуги за социална и медицинска рехабилитация; услуги за участие в трудова заетост и професионална квалификация; услуги за достъп до интегрирано образование и обучение; услуги за осигуряване на достъпна среда и др.).
  Финансовите стандарти за тази подкрепа се подготвят, а нейното въвеждане се предвижда от 2011 г., като необходимите за това средства ще бъдат осигурени в проектобюджета за 2011 г.
  За първи път се въвежда регламентиране на контрола на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, както и глоба, съответно имуществена санкция, за нарушения на условията и реда за осъществяване на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.
  Съществено е и въвеждането на контрол от страна на Агенцията за хората с увреждания по отношение на спазването на изискването възстановените средства от осигуровки на специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с уврежданията да се използват за инвестиции, рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания. Тези средства се предлага да бъдат увеличени от 30 на 50 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски.
  Предложените промени в законопроекта, с изключение на посочените в § 28 ще влязат в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник” и за тези промени не се налага да се осигуряват допълнителни средства за финансирането им.
  По законопроекта се проведе обширна дискусия, при която народните представители изразиха подкрепата си за промяна на действащия Закон за интеграция на хората с увреждания и на която беше обсъдено евентуалното отлагане на въвеждането на подоходния критерий за 2011 г., като за 2010 г. да остане досегашната добавка, без подоходен критерий, докато в комплект не влязат и останалите социални услуги. Както и ако това се приеме, да се направят съответните промени в текста за освобождаване на тези месечни добавки от данъци и такси.
  В дискусията взе участие и д-р Даниела Данчева, която изрази становището парите за интеграционните плащания да се дават според тежестта на увреждането на най-тежките групи инвалиди.

  След дискусията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” - 11 народни представители, „Въздържали се” – 5 народни представители, без „Против”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания № 902-01-58, внесен от Министерският съвет на 11 декември 2009 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума