Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21/01/2010

  Д О К Л А Д


  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове,
  № 954-01-48, внесен от н. п. Яне Янев и група народни представители на 19.11.2009 г.

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д


  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове,
  № 954-01-48, внесен от н. п. Яне Янев и група народни представители на 19.11.2009 г.


  На две заседания, проведени на 10.12.2009 г. и на 21.01.2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, внесен от н. п. Яне Янев и група народни представители.
  На заседанията присъства Иван Еничаров – началник отдел в дирекция „Държавно юрисконсултство” в Министерство на финансите.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Дарин Матов.
  Основен момент в законопроекта е предложението за отмяна на чл. 2, от което следват и изменения в текстовете на чл. 4а, ал. 2 и 3. С тези изменения се отменят критериите, на които следва да отговарят лицата, имащи право на компенсация за многогодишните си жилищно-спестовни влогове. Освен това се предлага:
  - изменение на чл. 3, като се формулират нови правила за подреждане на правоимащите в списъците;
  - изменение на чл. 4а, ал. 1, като се дава възможност на притежателите на спестовни числа да ги даряват, заменят или продават изцяло или частично на други лица;
  - актуализиране размера на левовия индекс за едно спестовно число на всеки 6 месеца;
  -жилищата да се продават на правоимащите по цени, равни на данъчната им оценка;
  - да се отмени § 12 от действащия закон, с което ще се възстановят плащанията с жилищни компенсаторни записи;
  - да отпадне § 11 от действащия закон, с който е въведен срок до 31 декември 2009 г. за притежателите на жилищно-спестовни влогове, които не са декларирали правата си да докажат правото си на компенсация пред местните комисии към общините.

  На 21 януари 2010 г.се проведе редовно заседание на комисията, в дневния ред на което беше включен и законопроекта за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. За участие в заседанието бяха поканени вносителите на законопроекта, но на него не присъства техен представител.
  На това заседание представителят на министерството на финансите Иван Еничаров запозна членовете на комисията със становището на министерството на финансите. Той отбеляза, че с предложената отмяна на чл. 2, както и с останалите изменения и допълнения в чл. 3 и 4а значително ще се разшири обхвата на лицата, имащи право на компенсация за многогодишните си жилищно-спестовни влогове. Това неминуемо ще доведе до увеличаване в пъти на необходимите финансови средства за компенсации. На такъв финансов натиск бюджетът на страната не може да отговори. Той напомни, че със Закона за държавния бюджет за 2009 г. са били предвидени средства за обезщетения в размер на 14.4 млн. лв., които са се оказали крайно недостатъчни на фона на ситуацията, създадена след последните промени на закона в края на 2008 и 2009 г. Предвид текущата икономическа ситуация и произтичащите от нея негативни последици върху фискалната политика, в бюджета за 2010 г. средствата за тази цел бяха намалени на 12.7 млн. лв., при искани 30.3 млн. лв. Освен това той отбеляза, че към законопроекта липсват финансови разчети и съответен анализ на необходимите средства за прилагане на новата уредба, както и за нейното въздействие върху бюджета.Оценката на възможностите на държавата да компенсира правоимащите жилищно-спестовни вложители трябва да бъде направена на основание на приоритетите на Правителството и правителствената програма и в контекста на одобрената от Министерския съвет тригодишна бюджетна прогноза. Към настоящия момент не са налице съответните икономически условия за пренормиране на отношенията, с цел изплащане спестовните числа на всички жилищни спестители. Съгласно информация от Националния компенсационен жилищен фонд, за изплащане спестовните числа на всички жилищни спестители ще бъдат необходими около 1 250 млн. лв. Затова министерството на финансите счита, че в условията на финансова криза, още неясния и неуточнени очаквания за икономическия растеж и възможен негативен ефект върху разходната част на бюджета за 2010 г. и с цел стабилизиране на фискалната позиция, предложението не следва да бъде подкрепено.
  След представяне на законопроекта и становището на министерството на финансите се проведе обсъждане. Изказаха се мнения, че предложените изменения и допълнения на законопроекта водят до значителни допълнителни финансови средства. По този въпрос обаче, вносителите не са взели отношение, въпреки че в чл. 66, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се изисква в мотивите към законопроекта да има „становище по очакваните последици, включително и финансови, от прилагането на законопроекта”. Затова, на заседанието на 12 декември 2009 г., им се даде възможност да изпълнят това свое задължение като допълнително, до следващото редовно заседание, да внесат в Комисията справка за размера на необходимите средства за прилагането на законопроекта. Тази справка е необходима, защото в приетия от Народното събрание бюджет за 2010 г. и приетата от Министерският съвет Бюджетна прогноза за 2011 и 2012 г. не са разчетени парични средства за такива разходи. И на второто заседание на Комисията такава справка не беше представена.
  След дискусията се проведе гласуване което приключи при следните резултати: „За” – няма гласували народни представители, „Против” – 12 народни представители и „Въздържали се”- 4 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да отхвърли на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 954-01-48, внесен от Яне Янев и група народни представители на 19.11.2009 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  МЕНДА СТОЯНОВА  Форма за търсене
  Ключова дума