Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
28/01/2010

  Д О К Л А Д


  по рамкова позиция на Министерския съвет по т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) – Предложения за законодателни мерки във връзка с надзора на финансовите пазари на ЕС - Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари, № 902-00-37, внесена на 23.12.2009 г.

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д


  по рамкова позиция на Министерския съвет по т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) – Предложения за законодателни мерки във връзка с надзора на финансовите пазари на ЕС - Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари, № 902-00-37, внесена на 23.12.2009 г.

  На заседание, проведено на 28 януари 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа рамковата позиция на Министерския съвет по т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) – Предложения за законодателни мерки във връзка с надзора на финансовите пазари на ЕС - Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/6О/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

  На заседанието присъстваха: Цветанка Михайлова – началник-отдел и Меглена Христова – главен експерт в отдел „Регулация на финансовите пазари” в дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” в Министерството на финансите; Надя Велинова – директор дирекция „Регулаторна политика и пазарни анализи” в управление „Надзор на инвестиционната дейност” в Комисията за финансов надзор и Атанас Иванов – експерт в отдел „Надзорни регулации и управление на риска” в дирекция „Надзорна политика” на управление „Банков надзор” в Българската народна банка.

  Рамковата позиция беше представена от Цветанка Михайлова.
  Въз основа на препоръките от доклад на групата Ларозиер през септември 2009 г. Европейската комисия прие актове, с които се създават Европейски банков орган, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейски орган за ценни книжа и пазари. Посочените промени инициираха необходимостта от промени в секторното законодателство на финансовите услуги. В тази връзка с проекта на разглежданата Директива се цели да се постигнат следните резултати:
  - да се определи обхвата на техническите стандарти, с оглед изготвяне на единен европейски правилник;
  - да се създаде работещи процедури за разрешаване на спорове между държавите членки във финансовата област;
  - уреждане на въпроси от общ характер, необходими за функциониране на Директивата.
  На основание чл. 105 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от Министерския съвет е постъпила рамкова позиция, от която е видно, че Република България принципно подкрепя предложението за Директива за изменението на 11 директиви в областта на финансовите услуги във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари. Текстовете, по които България има възражение е изразила своята позиция своевременно.
  Преценявайки целите на разглежданата проекто директива България смята, че приемането й ще допринесе за усъвършенстване на системата на надзор в ЕС.
  В резултат на представените материали и изразената позиция от Република България по предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари, може да се направи извода, че изразената позиция от Министерския съвет може да бъде подкрепена.
  Предвид гореизложеното, при проведеното гласуване, с единодушие от 19 гласа „За”, Комисията по бюджет и финанси подкрепи рамкова позиция на Министерския съвет по т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009г.) – Предложения за законодателни мерки във връзка с надзора на финансовите пазари на ЕС- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2002/87/ЕО, 2005/6О/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО, № 902-00-37, внесена на 23.12.2009 г.  София, 4 март 2010 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  МЕНДА СТОЯНОВА

  Форма за търсене
  Ключова дума